výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 10, 1-20

1 Áronovi synovia Nádáb a Abíhú vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvätný oheň, čo im Hospodin neprikázal. 2 Preto vyšľahol oheň spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli pred Hospodinom. 3 Vtedy povedal Mojžiš Áronovi: Toto hovoril Hospodin: Voči tým, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom. Áron však mlčal. 4 Potom Mojžiš zavolal Mišáéla a Elcáfána, synov Áronovho strýka Uzzíéla, a povedal im: Pristúpte a odneste svojich bratov spred svätyne ďaleko za tábor. 5 Oni pristúpili a v ich odevoch odniesli ich za tábor, ako hovoril Mojžiš. 6 Potom povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom, Eleázárovi a Ítámárovi: Nenechávajte si vlasy na hlave neošetrené a neroztrhávajte si šaty, aby ste nezomreli a neprišiel hnev Boží na celý zbor. Vaši bratia však, celý dom Izraela, nech plačú nad požiarom, ktorý Hospodin zažal. 7 Neodchádzajte od vchodu do svätostánku, aby ste nezomreli, lebo máte na sebe Hospodinov olej pomazania. I urobili podľa Mojžišovho rozkazu. 8 Hospodin prehovoril aj k Áronovi: 9 Nepi víno ani iný opojný nápoj ani ty, ani tvoji synovia, aby ste nezomreli, keď budete vchádzať do svätostánku. Nech vám je to večným ustanovením pre všetky vaše pokolenia, 10 aby ste vedeli rozlišovať medzi svätým a nesvätým, medzi nečistým a čistým, 11 a aby ste vyučovali Izraelcov všetkým ustanoveniam, ktoré vám Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša. 12 Mojžiš hovoril Áronovi a jeho pozostalým synom, Eleázárovi a Ítámárovi: Vezmite pokrmovú obeť, ktorá zostala z ohňových obetí Hospodinových, a jedzte ju nekvasenú pri oltári, lebo je svätosvätá. 13 Jedzte ju na posvätnom mieste, lebo je to podiel z ohňových obetí Hospodinových, určený pre teba a pre tvojich synov; lebo som dostal taký príkaz. 14 Ale hruď z mávanej dávky a stehno z pozdvihovanej dávky zjedzte na čistom mieste, ty a s tebou tvoji synovia a dcéry, lebo ste to dostali ako podiel z obetí spoločenstva Izraelcov, určený pre teba a tvojich synov. 15 Stehno z pozdvihovanej dávky a hruď z mávanej dávky nech prinesú spolu s tukom, určeným na ohňové obete, aby nimi zamávali pred Hospodinom; tebe a tvojim synom budú patriť ako na večnosť ustanovený podiel, ako prikázal Hospodin. 16 Potom sa Mojžiš dopytoval na kozla, určeného na obeť za hriech, no ten už bol spálený. Vtedy sa rozhneval na pozostalých synov Áronových, Eleázára a Ítámára, a povedal: 17 Prečo ste nezjedli obeť za hriech na posvätnom mieste, veď ona je svätosvätá, a dal ju vám, aby ste zbor zbavili viny, konajúc zaň pred Hospodinom obrad zmierenia. 18 Hľa, jej krv nevniesli do vnútra svätyne. Mali ste ju zjesť vo svätyni, ako som prikázal. 19 Vtedy Áron povedal Mojžišovi: Dnes priniesli svoju obeť za hriech a svoju spaľovanú obeť pred Hospodinom, a predsa sa mi také niečo prihodilo. Keby som bol jedol dnes obeť za hriech, bolo by sa to páčilo Hospodinovi? 20 Keď to Mojžiš počul, zapáčilo sa mu to.

3Moj 10, 1-20

Verš 18
Hľa, jej krv nevniesli do vnútra svätyne. Mali ste ju zjesť vo svätyni, ako som prikázal.
Lv 4:5 - Potom nech pomazaný kňaz vezme trochu krvi z junca a nech ju prinesie do svätostánku.
Lv 6:26 -
Lv 16:27 - Junca i kozla na obeť za hriech, ktorých krv bola vnesená na vykonanie obradu zmierenia vo svätyni, treba vyniesť za tábor; ich kožu, mäso aj ich trus nech spália.

Verš 2
Preto vyšľahol oheň spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli pred Hospodinom.
Nm 3:4 - Avšak Nádáb a Abíhú zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti obetovali pred Hospodinom nepríslušný oheň. Keďže nemali synov, kňazskú službu vykonával Eleázár a Ítámár v prítomnosti svojho otca Árona.
Nm 26:61 - Avšak Nádáb i Ábíhú zomreli, keď predložili nepríslušný oheň pred Hospodina.
1Krn 24:2 - Nádáb a Abíhú zomreli pred svojím otcom. Keďže nemali synov, kňazský úrad zastával Eleázár a Ítámár.

Verš 3
Vtedy povedal Mojžiš Áronovi: Toto hovoril Hospodin: Voči tým, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom. Áron však mlčal.
Lv 8:35 - Zostaňte teda sedem dní vo vchode do svätostánku vo dne i v noci a zachovávajte nariadenie Hospodinovo, aby ste nezomreli; lebo taký príkaz som dostal.

Verš 13
Jedzte ju na posvätnom mieste, lebo je to podiel z ohňových obetí Hospodinových, určený pre teba a pre tvojich synov; lebo som dostal taký príkaz.
Lv 2:3 - Zvyšok pokrmovej obete patrí Áronovi a jeho synom ako najsvätejšie z ohňových obetí Hospodinových.
Lv 6:16 - Každá pokrmová obeť kňaza nech je celožertvou; nesmie sa jesť.

Verš 7
Neodchádzajte od vchodu do svätostánku, aby ste nezomreli, lebo máte na sebe Hospodinov olej pomazania. I urobili podľa Mojžišovho rozkazu.
Lv 21:12 - Nech nevyjde zo svätyne a neznesvätí svätyňu svojho Boha, lebo je na ňom posvätenie vysviacačným olejom jeho Boha; ja som Hospodin.

Lv 10,1 - Nádáb značí ,veľkodušný', Abiu, čiže Abihu, znamená ,môj Otec je On' (Boh). Nadab a Abiu boli najstarší synovia Áronovi.

Lv 10,3 - Boh svojím trestom ukazuje, že je svätý. Tresce tých, čo sa k nemu približujú inakšie, ako si on želá. A čím bližší je človek Bohu, tým prísnejší je trest.

Lv 10,5-7 - Nikto nesmel byť pochovaný v tábore a neskoršie ani v meste. Mojžiš zakazuje kňazom smútiť za Nadabom a Abiom. Tým by vlastne prejavovali nesúhlas s Pánovým skutkom. Je tu začiatok zákona, čo zakazoval kňazom, najmä veľkňazovi, účasť na pohrebných obradoch (pozri hl. 21). Eleazar (,Boh pomáha') a Itamar boli mladší synovia Áronovi.

Lv 10,16-18 - Skutočnosť, že Áron nejedol z obetného mäsa, ktoré obetoval za seba, je pochopiteľná. Že však nejedol z druhej obety, z obety za ľud, o ktorej je reč v 9,3.15, bolo priestupkom proti bohoslužobným predpisom. Podľa 6,17.18 mali Áron a jeho synovia z tejto obety jesť na posvätnom mieste. I keď táto obeta bola za hriech ľudu, mohli z nej jesť, lebo ani krv z obetného zvieraťa nevnášali do svätyne (6,30).

Lv 10,19 - Áron uznáva svoju chybu, chce sa však ospravedlniť. Vie, že sa mala urobiť radostná hostina, lenže, ako sa mohol tešiť, keď stratil dvoch synov. Taká spoločná hostina by sa nepáčila Pánovi, preto, keď nemohol obetný podiel jesť, spálil ho na oltári (7,17).