výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 20, 1-27

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Povedz Izraelcom: Ak niekto spomedzi Izraelcov alebo cudzincov, ktorí sa zdržujú v Izraeli, obetuje niečo zo svojho potomstva Molochovi, bezpodmienečne musí byť vydaný na smrť; nech ho pospolitý ľud ukameňuje. 3 Aj ja sám obrátim svoju tvár proti tomu človeku a odstránim ho z jeho ľudu, lebo zo svojho potomstva dal Molochovi, aby poškvrnil moju svätyňu a znesvätil moje sväté meno. 4 Keby pospolitý ľud prižmúril oči nad týmto človekom, keď vydáva niečo zo svojho potomstva Molochovi, a neusmrtil by ho, 5 ja sám obrátim svoju tvár proti tomu človeku a proti jeho čeľadi, odstránim ich z ich ľudu, aj všetkých tých, ktorí ho so smilnou nevernosťou nasledujú a smilne sa zapredávajú Molochovi. 6 Ak sa niekto obráti k duchom mŕtvych a k jasnovidcom a smilne sa im zapredá, ja sám obrátim svoju tvár proti tej osobe a odstránim ju z jej ľudu. 7 Posväťte sa teda a buďte svätí, lebo ja som Hospodin, váš Boh. 8 Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich; ja som Hospodin, váš Posvätiteľ. 9 Každý, kto preklína svojho otca alebo matku, musí byť vydaný na smrť. Preklial svojho otca a matku: za svoju krv je sám zodpovedný. 10 Ak niekto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musia byť vydaní na smrť obaja, cudzoložník aj cudzoložnica. 11 Ak niekto obcuje so ženou svojho otca, odkryl ohanbie svojho otca; obaja musia byť vydaní na smrť; za svoju krv sú sami zodpovední. 12 Ak niekto obcuje so svojou nevestou, obaja musia byť vydaní na smrť; spáchali nehanebnosť; za svoju krv sú sami zodpovední. 13 Ak niekto obcuje s mužom, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť; musia byť vydaní na smrť; za svoju krv sú sami zodpovední. 14 Ak si niekto vezme ženu, a súčasne aj jej matku, je to nehanebný čin; nech spália jeho aj obe ženy, aby neostala nehanebnosť uprostred vás. 15 Ak niekto obcuje so zvieraťom, musí byť vydaný na smrť; aj zviera musíte zabiť. 16 Ak sa žena priblíži k akémukoľvek zvieraťu, aby s ním obcovala, zabi ženu i zviera. Musia byť vydaní na smrť; za svoju krv sú sami zodpovední. 17 Ak si niekto vezme vlastnú sestru, či už otcovu dcéru alebo matkinu dcéru, a uvidí jej ohanbie, a aj ona uvidí jeho ohanbie, je to mrzkosť; nech sú odstránení pred očami príslušníkov vlastného ľudu; odkryl ohanbie svojej sestry; ponesie svoju vinu. 18 Ak niekto obcuje so ženou v mesačnej nečistote a odkryje jej ohanbie, odhalí jej prameň krvi, ak ona odkryje prameň svojej krvi, nech sú obaja odstránení zo svojho ľudu. 19 Neodkry ohanbie matkinej ani otcovej sestry. Keďže odhalil ohanbie svojej pokrvnej príbuznej, obaja ponesú svoju vinu. 20 Ak niekto obcuje so svojou tetou, odkryl ohanbie svojho strýka; obaja ponesú svoj hriech; zomrú bezdetní. 21 Ak si niekto vezme ženu svojho brata, je to poškvrnenie; odkryl ohanbie svojho brata; nech budú bezdetní. 22 Zachovávajte všetky moje ustanovenia a všetky moje právne predpisy a plňte ich, nech vás nevydávi krajina, do ktorej vás vediem, aby ste v nej prebývali. 23 Nechodievajte podľa zvykov národov, ktoré vyháňam spred vás. Pretože oni páchali všetko toto, zošklivil som si ich. 24 Ale vám som povedal: Usadíte sa v ich krajine a ja vám ju dám do vlastníctva, krajinu oplývajúcu mliekom a medom; ja som Hospodin, ktorý som vás oddelil od týchto národov. 25 Robte teda rozdiel medzi nečistými a čistými zvieratami, medzi nečistými a čistými vtákmi, a nezošklivte sami seba ani zvieratami, ani vtákmi, ani ničím, čo sa hemží na zemi, čo som vám oddelil, aby ste to pokladali za nečisté. 26 Buďte mi svätí, lebo ja, Hospodin, som svätý. Ja som vás oddelil od všetkých národov, aby ste patrili mne. 27 Ak by bol medzi vami muž alebo žena vyvolávačom mŕtvych alebo jasnovidcom, musia byť vydaní na smrť. Nech ich ukameňujú; za svoju krv sú sami zodpovední.

3Moj 20, 1-27

Verš 2
Povedz Izraelcom: Ak niekto spomedzi Izraelcov alebo cudzincov, ktorí sa zdržujú v Izraeli, obetuje niečo zo svojho potomstva Molochovi, bezpodmienečne musí byť vydaný na smrť; nech ho pospolitý ľud ukameňuje.
Lv 18:21 - Zo svojho potomstva nedovoľ nikoho ohňom obetovať Molochovi, a tak znesvätiť meno svojho Boha; ja som Hospodin.

Verš 6
Ak sa niekto obráti k duchom mŕtvych a k jasnovidcom a smilne sa im zapredá, ja sám obrátim svoju tvár proti tej osobe a odstránim ju z jej ľudu.
Lv 19:31 - Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh.

Verš 7
Posväťte sa teda a buďte svätí, lebo ja som Hospodin, váš Boh.
Lv 11:44 - Lebo ja som Hospodin, váš Boh; posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý, a neznečisťujte sa nijakou drobnou zverou, ktorá sa hemží na zemi.
Lv 19:2 - Hovor s celým zborom Izraelcov: Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.
1Pt 1:16 - Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!

Verš 9
Každý, kto preklína svojho otca alebo matku, musí byť vydaný na smrť. Preklial svojho otca a matku: za svoju krv je sám zodpovedný.
Ex 21:17 - Kto by preklínal otca alebo matku, prepadne smrti.
Prís 20:20 - Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma.
Mt 15:4 - Veď Boh prikázal: Cti otca i matku! a: Kto by zlorečil otcovi alebo matke, nech umrie smrťou.

Verš 10
Ak niekto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musia byť vydaní na smrť obaja, cudzoložník aj cudzoložnica.
Lv 18:20 - Nesmieš telesne obcovať so ženou svojho súkmeňovca a poškvrniť sa ňou.
Dt 22:22 - Keby pristihli muža, ktorý spal s vydatou ženou, nech zomrú obidvaja: muž, ktorý spal so ženou, i žena. Tak odstráň zlo z Izraela!
Jn 8:5 - a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty?

Verš 11
Ak niekto obcuje so ženou svojho otca, odkryl ohanbie svojho otca; obaja musia byť vydaní na smrť; za svoju krv sú sami zodpovední.
Lv 18:8 - Ohanbie ženy svojho otca nesmieš odkryť, je to ohanbie tvojho otca.

Verš 12
Ak niekto obcuje so svojou nevestou, obaja musia byť vydaní na smrť; spáchali nehanebnosť; za svoju krv sú sami zodpovední.
Lv 18:15 - Nesmieš odkryť ohanbie svojej nevesty, je ženou tvojho syna.

Verš 13
Ak niekto obcuje s mužom, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť; musia byť vydaní na smrť; za svoju krv sú sami zodpovední.
Lv 18:22 - S mužom nesmieš obcovať, ako sa obcuje so ženou; bola by to ohavnosť.

Verš 14
Ak si niekto vezme ženu, a súčasne aj jej matku, je to nehanebný čin; nech spália jeho aj obe ženy, aby neostala nehanebnosť uprostred vás.
Lv 18:17 - Nesmieš odkryť ohanbie niektorej ženy aj jej dcéry. Nesmieš si vziať dcéru jej syna, ani dcéru jej dcéry a odkryť jej ohanbie; sú ti pokrvné príbuzné; bol by to nehanebný čin.

Verš 15
Ak niekto obcuje so zvieraťom, musí byť vydaný na smrť; aj zviera musíte zabiť.
Lv 18:23 - Ani s nejakým zvieraťom nesmieš obcovať, aby si sa ním nepoškvrnil, ani žena sa nesmie postaviť pred zviera s úmyslom obcovať s ním; bola by to nehanebnosť.

Verš 17
Ak si niekto vezme vlastnú sestru, či už otcovu dcéru alebo matkinu dcéru, a uvidí jej ohanbie, a aj ona uvidí jeho ohanbie, je to mrzkosť; nech sú odstránení pred očami príslušníkov vlastného ľudu; odkryl ohanbie svojej sestry; ponesie svoju vinu.
Lv 18:9 - Ohanbie svojej sestry, dcéry svojho otca alebo dcéry svojej matky, či je narodená v dome alebo mimo domu, nesmieš odkryť.

Verš 18
Ak niekto obcuje so ženou v mesačnej nečistote a odkryje jej ohanbie, odhalí jej prameň krvi, ak ona odkryje prameň svojej krvi, nech sú obaja odstránení zo svojho ľudu.
Lv 18:19 - Nesmieš sa priblížiť k žene v čase jej mesačnej nečistoty a odkryť jej ohanbie.

Verš 19
Neodkry ohanbie matkinej ani otcovej sestry. Keďže odhalil ohanbie svojej pokrvnej príbuznej, obaja ponesú svoju vinu.
Lv 18:12 - Nesmieš odkryť ohanbie otcovej sestry; je pokrvnou príbuznou tvojho otca.

Verš 20
Ak niekto obcuje so svojou tetou, odkryl ohanbie svojho strýka; obaja ponesú svoj hriech; zomrú bezdetní.
Lv 18:14 - Nesmieš odkryť ohanbie otcovho brata; k jeho žene sa nepribližuj, je tvojou tetou.

Verš 21
Ak si niekto vezme ženu svojho brata, je to poškvrnenie; odkryl ohanbie svojho brata; nech budú bezdetní.
Lv 18:16 - Nesmieš odkryť ohanbie bratovej ženy, je ohanbím tvojho brata.

Verš 22
Zachovávajte všetky moje ustanovenia a všetky moje právne predpisy a plňte ich, nech vás nevydávi krajina, do ktorej vás vediem, aby ste v nej prebývali.
Lv 18:26 - Vy však zachovávajte moje ustanovenia i moje právne predpisy; nekonajte nič z týchto ohavností, a to tak domorodec ako aj cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami.

Verš 23
Nechodievajte podľa zvykov národov, ktoré vyháňam spred vás. Pretože oni páchali všetko toto, zošklivil som si ich.
Lv 18:3 - nerobte tak, ako robia v Egypte, v ktorom ste bývali; nerobte ani tak, ako robia v Kanaáne, do ktorého vás vediem; ani podľa ich ustanovení nechodievajte.
Lv 18:30 - Zachovávajte teda moje nariadenia, aby ste nikdy nekonali nič z týchto ohavných zvykov, ktoré sa konali pred vami, a nepoškvrňujte sa nimi; ja som Hospodin, váš Boh.

Verš 24
Ale vám som povedal: Usadíte sa v ich krajine a ja vám ju dám do vlastníctva, krajinu oplývajúcu mliekom a medom; ja som Hospodin, ktorý som vás oddelil od týchto národov.
Ex 3:8 - Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebúsejcov.

Verš 25
Robte teda rozdiel medzi nečistými a čistými zvieratami, medzi nečistými a čistými vtákmi, a nezošklivte sami seba ani zvieratami, ani vtákmi, ani ničím, čo sa hemží na zemi, čo som vám oddelil, aby ste to pokladali za nečisté.
Lv 11:2 - Povedzte Izraelcom: Toto sú živočíchy, ktoré môžete jesť zo všetkých zvierat, ktoré sú na zemi.
Dt 14:4 - Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť: vôl, ovca a koza;

Verš 27
Ak by bol medzi vami muž alebo žena vyvolávačom mŕtvych alebo jasnovidcom, musia byť vydaní na smrť. Nech ich ukameňujú; za svoju krv sú sami zodpovední.
Dt 18:10 - Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník,
1Sam 28:7 - Preto Saul povedal svojim služobníkom: Pohľadajte mi ženu, vládkyňu duchov, a pôjdem sa k nej pýtať. Služobníci mu odpovedali: Hľa, v Én-Dóre je žena, vládkyňa duchov.

Lv 20,1-5 - Porov. 18,21. Zákon sa týka nielen Izraelitov, ale aj cudzincov, bývajúcich medzi Izraelitmi. Ukameňovanie bolo bežným trestom. Každý mohol na odsúdeného hodiť kameň.

Lv 20,9 - Porov. Ex 21,17; Mt 15,4. Je možné, že sa slová vzťahujú na zločin z 18,7.

Lv 20,10-16 - Porov. hl. 18.

Lv 20,17 - Zahubení, pozri Gn 17,14; Lv 17,4. Ide vari len o vyobcovanie z náboženskej a politickej obce.

Lv 20,20 - "Bezdetní", hrozí sa Božím trestom. Dá sa to však chápať aj v tom zmysle, že narodené deti budú pokladané za nezákonné a nebudú dedičmi svojho otca.

Lv 20,26-27 - Porov. 19,2.31.