výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 9, 1-24

1 Na ôsmy deň Mojžiš zavolal Árona, jeho synov i starších Izraela 2 a povedal Áronovi: Vezmi si teľa na obeť za hriech a barana na spaľovanú obeť, oboje bezchybné, a prines ich pred Hospodina. 3 K Izraelcom prehovor: Vezmite kozla na obeť za hriech, na spaľovanú obeť jednoročné a bezchybné teľa a jahňa, 4 býka a barana na obeť spoločenstva, aby ste ich obetovali pred Hospodinom; aj pokrmovú obeť zamiesenú olejom, lebo dnes sa vám zjaví Hospodin. 5 Vtedy priniesli pred svätostánok všetko, čo im prikázal Mojžiš; celý zbor pristúpil a zastal pred Hospodinom. 6 Mojžiš povedal: Toto prikázal Hospodin: Vykonajte to a sláva Hospodinova sa vám zjaví. 7 Nato Mojžiš povedal Áronovi: Pristúp k oltáru, obetuj svoju obeť za hriech aj svoju spaľovanú obeť a vykonaj obrad zmierenia za seba i za ľud. Potom prines obetný dar ľudu a vykonaj zaň obrad zmierenia, ako prikázal Hospodin. 8 Nato Áron pristúpil k oltáru, zabil teľa určené pre neho na obeť za hriech; 9 Áronovi synovia mu podali krv, on namočil prst do krvi, pomazal rohy oltára a krv vylial ku spodku oltára. 10 Tuk, obličky a lalok pečene z obete za hriech spálil na oltári, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 11 Mäso však a kožu spálil za táborom. 12 Potom zabil spaľovanú obeť. Áronovi synovia mu podali krv a on ňou pokropil oltár dookola. 13 Nato mu po kusoch podali spaľovanú obeť aj hlavu a on ich spálil na oltári. 14 Umyl vnútornosti aj nohy a spálil ich po spaľovanej obeti na oltári. 15 Nato priniesol obetný dar ľudu, vzal kozla určeného na obeť za hriech ľudu a obetoval ho za hriech ako predchádzajúceho. 16 Priniesol aj spaľovanú obeť a konal podľa predpisu. 17 Potom priniesol pokrmovú obeť, vzal z nej za plnú hrsť a spálil na oltári okrem rannej spaľovanej obete. 18 Napokon zabil býka a barana určeného na obeť spoločenstva za ľud; Áronovi synovia mu podali krv a on ňou pokropil oltár dookola. 19 Tuk z býka a barana, tučný chvost, to, čo pokrýva vnútornosti, obličky a lalok pečene, 20 tieto tukové časti položili na hrude; Áron spálil tukové časti na oltári, 21 ale hruďami a pravým stehnom zamával na spôsob mávanej dávky pred Hospodinom, ako prikázal Mojžiš. 22 Nato Áron pozdvihol ruky oproti ľudu, požehnal ho a po vykonaní obete za hriech, spaľovanej obete a obete spoločenstva zostúpil. 23 Mojžiš a Áron vstúpili do svätostánku. Keď vyšli, požehnali ľud a sláva Hospodinova sa zjavila všetkému ľudu. 24 Oheň vyšľahol spred Hospodina a strávil na oltári spaľovanú obeť i tuk. Všetok ľud to videl, zajasal a padol na tvár.

3Moj 9, 1-24

Verš 2
a povedal Áronovi: Vezmi si teľa na obeť za hriech a barana na spaľovanú obeť, oboje bezchybné, a prines ich pred Hospodina.
Ex 29:1 - Toto urob s nimi: posväť ich, aby mi konali kňazskú službu: Vezmi jedného junca a dva bezchybné barany,

Verš 7
Nato Mojžiš povedal Áronovi: Pristúp k oltáru, obetuj svoju obeť za hriech aj svoju spaľovanú obeť a vykonaj obrad zmierenia za seba i za ľud. Potom prines obetný dar ľudu a vykonaj zaň obrad zmierenia, ako prikázal Hospodin.
Lv 16:6 - Áron nech privedie junca, určeného na obeť za hriech, a nech vykoná obrad zmierenia za seba a za svoj dom.
Heb 7:27 - ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obeť najprv za svoje a potom za hriechy ľudu. Lebo urobil to raz navždy, keď samého seba obetoval.

Verš 15
Nato priniesol obetný dar ľudu, vzal kozla určeného na obeť za hriech ľudu a obetoval ho za hriech ako predchádzajúceho.
Lv 4:13 - Ak poblúdi celý zbor Izraela, ale vec je utajená pred očami zhromaždenia, ak koná proti niektorému z príkazov Hospodinových, čo sa nesmie konať, takže sa previní,

Verš 17
Potom priniesol pokrmovú obeť, vzal z nej za plnú hrsť a spálil na oltári okrem rannej spaľovanej obete.
Lv 2:1 - Keď niekto prinesie Hospodinovi ako obetný dar pokrmovú obeť, jeho obeťou nech je jemná múka; poleje ju olejom a pridá k nej kadidlo.
Ex 29:38 - Toto obetuj na oltári: dvoch jednoročných baránkov; dvoch baránkov deň čo deň ustavične.

Verš 21
ale hruďami a pravým stehnom zamával na spôsob mávanej dávky pred Hospodinom, ako prikázal Mojžiš.
Lv 7:32 - Pravé stehno dajte kňazovi ako pozdvihovanú dávku zo svojich obetí spoločenstva.

Verš 24
Oheň vyšľahol spred Hospodina a strávil na oltári spaľovanú obeť i tuk. Všetok ľud to videl, zajasal a padol na tvár.
1Kr 18:38 - Vtom spadol Hospodinov oheň, pohltil obeť, drevo, kamene aj prach; i vodu, ktorá bola v priekope, zlízal.
2Krn 7:1 - Keď Šalamún skončil modlitbu, zostúpil z neba oheň a strávil spaľovanú obeť i zábitné obete a sláva Hospodinova naplnila dom.

Lv 9,1 - Keď sa skončila vysviacka kňazov, Mojžiš prestáva vykonávať kňazské úkony. Na jeho miesto nastupuje Áron, ktorý začína svoj kňazský úrad obetami.

Lv 9,8-14 - Podľa predpisu 4,3–12 Áron mal zaniesť krv do svätyne a potom mal ňou pomazať rohy kadidlového oltára. V tomto prvom obetovaní však táto časť vystáva, lebo Árona vovedie Mojžiš do svätyne len po skončení obradov posvätenia.

Lv 9,22 - Slová požehnania nachádzajú sa v Nm 6,24–26.