výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 13, 1-59

1 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 2 Ak niekomu vznikne na koži opuchlina, vyrážka alebo škvrna, a môže sa mu zmeniť na koži na chorobný znak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov - kňazov; 3 kňaz nech prezrie chorobný znak na koži, a ak chlpy na chorobnom znaku obeleli a on je napohľad hlbšie ako okolitá pokožka, je to chorobný znak malomocenstva. Keď to kňaz zbadá, vyhlási ho za nečistého. 4 Ale ak je to biela škvrna na koži, a nie je napohľad hlbšia ako okolitá pokožka, a ak chlpy neobeleli, nech kňaz uzavrie postihnutého na sedem dní. 5 Na siedmy deň ho kňaz prezrie, a ak na vlastné oči zistí, že chorobný znak ostáva nezmenený a nešíri sa na pokožke, kňaz ho zavrie po druhý raz na sedem dní. 6 Na siedmy deň ho kňaz prezrie po druhý raz, a ak je chorobný znak vyblednutý a ak sa nešíri na koži, kňaz ho vyhlási za čistého; je to len vyrážka. Potom si operie šaty a bude čistý. 7 Ak sa chorobný znak ďalej šíri na koži i potom, ako ho kňaz prehliadol a uznal za čistého, má sa ešte raz ukázať kňazovi. 8 Kňaz ho prezrie; ak sa chorobný znak rozšíril na koži, kňaz ho vyhlási za nečistého: je to malomocenstvo. 9 Ak vznikne na človeku malomocenstvo, treba ho priviesť ku kňazovi. 10 Nech ho kňaz prezrie; ak je na jeho koži biela opuchlina, ktorá vybielila chlpy, a ak na opuchline bujnie živé mäso, 11 je to zastaralé malomocenstvo na jeho koži; kňaz ho vyhlási za nečistého; nezavrie ho, lebo je nečistý. 12 Ak malomocenstvo vyrazí a chorobný znak malomocenstva pokryje celú kožu od hlavy po päty, kam len kňaz dovidí, 13 a ak kňaz zistí, že malomocenstvo pokrylo celé jeho telo, nech postihnutého vyhlási za čistého. Keďže celý obelel, je čistý. 14 Ak sa na ňom objaví živé mäso, bude nečistý. 15 Keď kňaz zbadá živé mäso, nech ho vyhlási za nečistého; živé mäso je nečisté; je to malomocenstvo. 16 Ale ak živé mäso zmizne a vybelie, nech ide ku kňazovi, 17 a ten ho prezrie. Ak choré miesto obelelo, nech kňaz vyhlási postihnutého za čistého; je čistý. 18 Ak niekomu vznikne na tele vred a zahojí sa, 19 a ak na mieste vredu vznikne biela opuchlina alebo červenkavo-biela lesklá škvrna, nech sa ukáže kňazovi. 20 Ak kňaz zbadá, že je to napohľad hlbšie ako koža a chlpy mu obeleli, nech ho kňaz vyhlási za nečistého; je to chorobný znak malomocenstva, ktorý sa vyvinul z vredu. 21 Ak kňaz zbadá, že niet na onom mieste bielych chlpov, nie je nižšie ako okolitá koža a je vyblednuté, nech ho kňaz uzavrie na sedem dní. 22 Ak sa to zjavne rozšíri po koži, nech ho kňaz vyhlási za nečistého; je to chorobný znak malomocenstva. 23 Ale ak škvrna ostane na svojom mieste nezmenená a nerozširuje sa, je to jazva po vrede; kňaz ho vyhlási za čistého. 24 Ale ak niektoré telo má na koži popáleniny a na popálenine sa vytvorí bielo-červenkavá alebo biela škvrna, 25 nech ho kňaz prezrie. Ak chlpy na škvrne obeleli a je to napohľad hlbšie ako okolitá koža, je to malomocenstvo, ktoré vzniklo na popálenine; kňaz ho vyhlási za nečistého; je to chorobný znak malomocenstva. 26 Ak kňaz zbadá, že na škvrne niet bielych chlpov, nie je hlbšia ako okolitá koža a je to vyblednuté, nech ho kňaz uzavrie na sedem dní; 27 na siedmy deň ho kňaz prezrie. Ak sa škvrna zjavne rozšírila na koži, kňaz ho vyhlási za nečistého; je to chorobný znak malomocenstva. 28 Ale ak škvrna ostane na svojom mieste nezmenená, nerozšíri sa na koži a vybledne, je to opuchlina z popáleniny; nech ho kňaz vyhlási za čistého, lebo je to jazva po popálenine. 29 Ak mužovi alebo žene vznikne chorobný znak na hlave alebo brade, 30 nech kňaz prezrie ten chorobný znak. Ak je napohľad hlbší ako okolitá koža, a chlpy na ňom sú zlatožlté a tenké, kňaz ho vyhlási za nečistého; je to chrastavosť, totiž malomocenstvo hlavy alebo brady. 31 Keď kňaz prezrie chorobný znak chrastavosti, a tá nie je napohľad hlbšia ako okolitá koža, ale čiernych chlpov na nej niet, nech kňaz uzavrie chorobou chrastavosti postihnutého na sedem dní; 32 na siedmy deň nech prezrie ten chorobný znak. Keď zistí, že chrastavosť sa nerozšírila, niet na nej zlatožltého chlpu a chrasta nie je napohľad hlbšia ako okolitá koža, 33 nech sa chorý oholí, ale chrastu nech neoholí; kňaz uzavrie postihnutého po druhý raz na sedem dní 34 a na siedmy deň prezrie druhý raz chrastu. Keď zistí, že sa chrasta nerozšírila na koži, a nie je napohľad hlbšia ako okolitá koža, nech ho kňaz vyhlási za čistého; on nech si operie šaty a bude čistý. 35 Ale ak sa chrasta zreteľne rozšíri na koži po zistení jeho nečistoty, 36 nech ho kňaz prezrie, a ak sa chrasta rozšírila na koži, kňaz nemusí skúmať zlatožlté chlpy: je nečistý. 37 Ale ak chrasta podľa jeho zistenia ostáva nezmenená a ak čierne chlpy narástli na nej, chrasta je zahojená, patričný je čistý a kňaz ho vyhlási za čistého. 38 Ak muž alebo žena má na koži škvrny, biele škvrny, 39 nech ich kňaz prezrie. Ak majú na koži tela vyblednuté biele škvrny, je to neškodná vyrážka, ktorá vypukla na koži; on je čistý. 40 Ak niekomu vypadajú vlasy a je plešivý na tyle; je čistý. 41 Ak mu vypadajú vlasy spredu, je plešivý na temene; je čistý. 42 Ale ak sa na temennej alebo tylovej plešine vyskytne červenkavo-biely chorobný znak, je to malomocenstvo, ktoré vypuklo na jeho temennej alebo tylovej plešine. 43 Nech ho kňaz prezrie; ak chorobná opuchlina na jeho temennej alebo tylovej plešine je červenkavo-biela tak, ako vyzerá malomocenstvo na koži, 44 je to malomocný muž; je nečistý. Kňaz ho musí vyhlásiť za nečistého; má na hlave chorobný znak. 45 Malomocný však, ktorý má na sebe chorobný znak, nech nosí roztrhané šaty a vlasy na hlave neupravené; fúzy nech si zakryje a nech volá: Nečistý, nečistý. 46 Nečistý bude po celý čas, čo bude chorobný znak na ňom; je nečistý, osobitne bude bývať, mimo tábora bude mať bydlisko. 47 Ak sa chorobný znak malomocenstva vyskytne na šatách, a to na šatách vlnených alebo ľanových, 48 alebo na tkanej alebo pletenej látke z ľanu alebo vlny, alebo na koži alebo na akomkoľvek koženom výrobku, 49 a ak je chorobný znak na šatách zelenkavý alebo načervenalý, nech je to na koži alebo na tkanej alebo pletenej látke, alebo na akomkoľvek koženom predmete, je to chorobný znak malomocenstva a treba ho ukázať kňazovi. 50 Nech kňaz prezrie chorobu a zamkne na sedem dní toho, ktorý má chorobný znak. 51 Na siedmy deň prezrie chorobný znak. Ak sa chorobný znak rozšíri na šatách alebo na tkanej alebo pletenej látke, alebo na koži a na čomkoľvek, čo sa vyrába z kože, je tento chorobný znak zhubné malomocenstvo; je to nečisté; 52 šaty, tkanú a pletenú látku z vlny alebo ľanu, alebo akýkoľvek kožený predmet, na ktorom sa vyskytne chorobný znak, nech spáli, lebo je to zhubné malomocenstvo; ohňom sa to musí spáliť. 53 Ak kňaz vidí, že sa chorobný znak na šatách, na tkanej alebo pletenej látke, alebo na akomkoľvek koženom predmete nerozšíril, 54 kňaz rozkáže vyprať to, na čom bol chorobný znak, a po druhý raz to zamkne na sedem dní. 55 Kňaz po vypraní prezrie látku s chorobným znakom, a ak chorobný znak nezmenil vzhľad, aj keď sa nerozšíril, je nečistá, musíš ju spáliť; je to zažraté na líci i na rube. 56 Ale ak kňaz vidí, že chorobný znak po vypraní vybledol, nech ho vytrhne zo šiat alebo z kože, alebo z tkanej alebo pletenej látky. 57 Ak sa ešte objaví na šatách, alebo na tkanej alebo pletenej látke, alebo na akomkoľvek koženom predmete, a znova sa šíri, musíš spáliť vec, na ktorej je chorobný znak. 58 Šaty, alebo tkanú alebo pletenú látku, alebo akýkoľvek kožený predmet, z ktorých po vypraní zmizne chorobný znak, treba druhý raz vyprať a budú čisté. 59 Toto je zákon o chorobnom znaku malomocenstva na vlnených alebo ľanových šatách, alebo na tkanej alebo pletenej látke, alebo na akomkoľvek koženom predmete; podľa neho ich treba vyhlásiť za čisté alebo nečisté.

3Moj 13, 1-59

Verš 45
Malomocný však, ktorý má na sebe chorobný znak, nech nosí roztrhané šaty a vlasy na hlave neupravené; fúzy nech si zakryje a nech volá: Nečistý, nečistý.
Nár 4:15 - Vyhnite sa: Nečistý! Privolávali si: Vyhnite sa, vyhnite, nedotýkajte sa! Keď sa tackajúc vzdialili, hovorili medzi pohanmi: Nemôžu tu ďalej bývať.

Lv 13,1 - Predpisy o malomocenstve a vyrážkach týkajú sa nielen človeka, ale aj zvierat a rozličných vecí. Nečistota malomocného nepokladá sa za mravnú nečistotu, nie je následkom hriechu. Táto hrozná choroba mala však veľmi rušivý vplyv medzi Božím ľudom, preto predpisy o nej sú veľmi prísne. V mnohých prípadoch nešlo o pravé malomocenstvo, ale iba o zjavy, kde vonkajšie náznaky boli podobné. Malomocenstvo zapríčiňuje bacil, veľmi podobný tuberkulóznym. Izraeliti ešte nevedeli liečiť malomocenstvo. Malomocného pokladali za zaživa mŕtveho. Malomocný bol vylúčený z ľudskej spoločnosti, aby nikoho nenakazil.

Lv 13,1-8 - Príznaky malomocenstva sú vyrážka na koži, jamky v koži a obelenie vlasov na tých miestach, ktoré sú zasiahnuté malomocenstvom. Malomocenstvo začína malými škvrnami, ktoré sa rýchlo šíria po celom tele. Vypadávajú vlasy, obočie, brada, ba aj zuby. Údy napuchnú a pomaly hnijú. Nemoc nie je bolestivá, spôsobuje však malátnosť a slabosť nielen tela, ale aj duše. Písmo rozoznáva dva druhy malomocenstva: vredovité alebo elefantiazis (Dt 28,27) a malomocenstvo biele, čiže mojžišské. O túto druhú formu malomocenstva ide na tomto mieste.

Lv 13,11 - V tomto prípade ide isto o malomocenstvo, a preto netreba, aby ho kňaz skúšal, "odlúčil".

Lv 13,33 - Má byť ostrihaný alebo oholený, aby sa lepšie zistilo, či sa vyrážka rozšírila. Preto neostrihali miesto napadnuté.

Lv 13,45 - Roztrhnutý odev a rozpustené vlasy sú známkami smútku (10,6; 21,10). Zakryť bradu alebo ústa je tiež znakom smútku (Ez 24,17.22; Mich 3,7). Volať bude: "Nečistý!", aby upozornil prechádzajúcich, žeby sa k nemu nepribližovali.

Lv 13,46 - Malomocní bývali oddelení, spolu sa však mohli schádzať aj bývať (2 Kr 7,3; Lk 17,12). Bývali mimo tábora.

Lv 13,47-59 - Pravdepodobne ide o škvrny alebo pleseň, ktorá sa objavila na šatstve, keď bolo na vlhkom mieste. Škvrny boli podobné škvrnám, aké sa zjavili na nemocnom človeku, ktorý trpel malomocenstvom.