výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 22, 1-33

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Povedz Áronovi a jeho synom, nech pozorne narábajú s posvätnými darmi Izraelcov, ktoré mi zasväcujú, aby neznesvätili moje sväté meno. Ja som Hospodin. 3 Povedz im: Ak sa vo vašich budúcich pokoleniach ktokoľvek z celého vášho potomstva priblíži k posvätným darom, ktoré Izraelci venujú Hospodinovi, keď je v nečistom stave, nech je taký človek odstránený spredo mňa; ja som Hospodin. 4 Nikto z Áronovho potomstva, ak je postihnutý malomocenstvom alebo výtokom, nesmie jesť z posvätných darov, kým sa neočistí. A kto sa dotkne čohokoľvek poškvrneného mŕtvolou alebo človeka, ktorý má výron semena, 5 alebo človeka, ktorý sa dotkne akéhokoľvek drobného zvieraťa, ktorým sa poškvrní, alebo človeka, ktorým sa pre akúkoľvek jeho nečistotu poškvrní: 6 ten človek, ktorý sa niečoho takého dotkne, nečistý bude až do večera a nesmie jesť z posvätných darov, len keď si umyje telo vodou. 7 Keď slnko zapadne, bude čistý, potom smie jesť z posvätných darov, lebo je to jeho pokrm. 8 Zdochlinu alebo zverou roztrhané nesmie jesť, poškvrnil by sa tým; ja som Hospodin. 9 Preto nech zachovávajú moje nariadenie, aby neuvalili na seba hriech, a tak nezomreli preto, že ho znesvätili: ja som Hospodin, ich Posvätiteľ. 10 Nijaký nekňaz nesmie jesť z posvätných darov, ani usadlík u kňaza ani nádenník nesmie jesť posvätné dary. 11 Ak si kňaz kúpi niekoho za vlastné peniaze, ten smie z toho jesť; aj tí, čo sa v jeho dome narodili, smú jesť z jeho pokrmu. 12 Ak sa však kňazova dcéra vydá za nekňaza, nesmie jesť z posvätných pozdvihovaných dávok. 13 Ale ak kňazova dcéra ovdovie, alebo je prepustená a nemá potomstvo, a ak sa vráti do domu svojho otca, môže jesť z pokrmu svojho otca ako vo svojej mladosti; ale nijaký nekňaz nesmie z neho jesť. 14 Ak by niekto nevedomky jedol z posvätných darov, pridá k nim pätinu a nahradí posvätné dary kňazovi. 15 Nech neznesväcujú posvätné dary Izraelcov, ktoré prinášajú ako pozdvihovanú dávku Hospodinovi, 16 a nech si nepriťahujú vinu a pokutu tým, že by jedli z posvätných darov; lebo ja som Hospodin, ich Posvätiteľ. 17 Hospodin hovoril Mojžišovi: 18 Hovor s Áronom, jeho synmi a so všetkými Izraelcami a povedz im: Ak niekto z domu Izraela a z cudzincov, zdržiavajúcich sa v Izraeli, predloží svoj obetný dar, nech ide o akékoľvek ich sľúbené alebo akékoľvek dobrovoľné obete, ktoré prinášajú Hospodinovi na spaľovanú obeť, 19 aby ste získali obľubu, nech je to bezchybný samec z rožného statku, z oviec alebo kôz. 20 Neobetujte nič, čo má na sebe nejakú chybu, lebo to vám nezíska obľubu. 21 Ak niekto na splnenie osobitného sľubu alebo ako dobrovoľnú obeť prinesie obeť spoločenstva Hospodinovi, len bezchybné zviera získa obľubu; nesmie mať nijakú chybu. 22 Slepé alebo so zlomeninou, poranené alebo s bradavicou, chrastavé alebo prašivé nesmiete predložiť Hospodinovi; z nich nedávajte ohňové obete Hospodinovi na oltár. 23 Býka alebo ovcu s priveľkou alebo nevyvinutou končatinou smieš pripraviť na dobrovoľnú obeť, ale ako sľúbená obeť nezíska obľubu. 24 Zviera s roztlačenými, rozmliaždenými, odtrhnutými alebo vyrezanými semenníkmi nesmiete predložiť Hospodinovi; nesmiete to robiť vo svojej krajine. 25 Ani jedno z týchto, prijaté z rúk cudzinca, nesmiete predložiť ako pokrm svojmu Bohu, lebo sú poškodené a chybné; nezískajú vám obľubu. 26 Hospodin hovoril Mojžišovi: 27 Keď sa ti uliahne hoviadko, ovca alebo koza, nech ostane sedem dní pod svojou matkou; od ôsmeho dňa počnúc získa obľubu ako dar na ohňovú obeť Hospodinovi. 28 Kravu ani ovcu nesmiete zabiť v jeden deň spolu s jej mláďaťom. 29 Keď obetujete ďakovnú obeť Hospodinovi, obetujte ju tak, aby vám získala obľubu. 30 Nech sa zje v ten istý deň; nenechajte z nej nič do rána; ja som Hospodin. 31 Zachovávajte moje príkazy a plňte ich; ja som Hospodin. 32 Neznesväcujte moje sväté meno; nech som svätý medzi Izraelcami; ja som Hospodin, váš Posvätiteľ, 33 ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby som vám bol Bohom; ja som Hospodin.

3Moj 22, 1-33

Verš 8
Zdochlinu alebo zverou roztrhané nesmie jesť, poškvrnil by sa tým; ja som Hospodin.
Ex 22:31 -
Lv 17:15 - Ak by niekto jedol zdochlinu alebo zverou roztrhané, či je to domorodec alebo cudzinec, musí si oprať šaty a umyť sa vodou; nečistý bude až do večera, potom bude čistý.
Ez 44:31 - Kňazi nesmú jesť nijakú zdochlinu, ani roztrhané z vtáctva ani z dobytka.

Verš 4
Nikto z Áronovho potomstva, ak je postihnutý malomocenstvom alebo výtokom, nesmie jesť z posvätných darov, kým sa neočistí. A kto sa dotkne čohokoľvek poškvrneného mŕtvolou alebo človeka, ktorý má výron semena,
Lv 15:2 - Hovorte s Izraelcami a povedzte im: Ak má niektorý muž výtok z tela, jeho výtok je nečistý.

Verš 13
Ale ak kňazova dcéra ovdovie, alebo je prepustená a nemá potomstvo, a ak sa vráti do domu svojho otca, môže jesť z pokrmu svojho otca ako vo svojej mladosti; ale nijaký nekňaz nesmie z neho jesť.
Lv 10:14 - Ale hruď z mávanej dávky a stehno z pozdvihovanej dávky zjedzte na čistom mieste, ty a s tebou tvoji synovia a dcéry, lebo ste to dostali ako podiel z obetí spoločenstva Izraelcov, určený pre teba a tvojich synov.

Verš 30
Nech sa zje v ten istý deň; nenechajte z nej nič do rána; ja som Hospodin.
Lv 7:15 - Mäso jeho ďakovnej obete má sa zjesť v deň prinesenia obetného daru; nič z neho sa nesmie nechať do rána.

Verš 21
Ak niekto na splnenie osobitného sľubu alebo ako dobrovoľnú obeť prinesie obeť spoločenstva Hospodinovi, len bezchybné zviera získa obľubu; nesmie mať nijakú chybu.
Dt 15:21 - Ak však bude mať nejakú vadu, ak bude krivé alebo slepé alebo akokoľvek chybné, nesmieš ho obetovať Hospodinovi, svojmu Bohu.
Dt 17:1 - Neobetuj Hospodinovi, svojmu Bohu, býka alebo ovcu, na ktorých je chyba alebo akákoľvek zlá vec, lebo to je ohavné Hospodinovi, tvojmu Bohu!

Lv 22,8 - Porov. Ex 22,31; Lv 17,15; Ez 44,31.

Lv 22,10-14 - Len tí, čo patria k domu, čiže k rodine kňazovej, môžu jesť zo svätých vecí. Svätosväté však môžu jesť len kňazi.

Lv 22,25 - Pokrm, dosl. chlieb – teda obetný dar. V tomto verši sa nepriamo dovoľuje cudzincom prinášať žertvy, ktoré nemajú telesné chyby.

Lv 22,27 - Uvedené mláďatá sú nie súce na jedenie, nieto ešte na obetu (Ex 22,29 n.).