výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 3, 1-17

1 Ak je jeho obetným darom obeť spoločenstva, ak chce priniesť kus rožného statku, či už samca alebo samicu, nech ho bezchybné prinesie pred Hospodina. 2 Položí ruku na hlavu svojho obetného daru a zabije ho pri vchode do svätostánku; kňazi, synovia Áronovi, dookola krvou pokropia oltár. 3 Potom z obete spoločenstva prinesie ako ohňovú obeť Hospodinovi tuk, pokrývajúci vnútornosti, i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach; 4 aj obe obličky i s tukom, ktorý je na nich pri bedrách; lalok pečene aj s obličkami oddelí. 5 Synovia Áronovi to spália ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi na oltári spolu so spaľovanou obeťou, ktorá je na dreve na ohni. 6 Ak je však jeho obetný dar určený na obeť spoločenstva Hospodinovi z drobného dobytka, nech prinesie samca alebo samičku bez chyby. 7 Ak prinesie ako obetný dar jahňa, nech ho predloží pred Hospodina. 8 Ruku položí na hlavu svojho obetného daru a zareže ho pred svätostánkom; synovia Áronovi pokropia dookola oltár jeho krvou. 9 Nech predloží z obete spoločenstva ako ohňovú obeť Hospodinovi jej tuk; celý chvost nech úplne oddelí od chrbtovej kosti, i tuk pokrývajúci vnútornosti spolu so všetkým tukom, ktorý je na vnútornostiach, 10 aj obe obličky i s tukom, ktorý je na nich pri bedrách; lalok pečene oddelí spolu s obličkami. 11 Nech to kňaz spáli na oltári ako jedlo ohňovej obete Hospodinovi. 12 Ak je jeho obetným darom koza a prinesie ju Hospodinovi, 13 nech jej položí ruku na hlavu a nech ju zareže pred svätostánkom; synovia Áronovi pokropia dookola oltár jej krvou; 14 nech z nej prinesie svoj obetný dar ako ohňovú obeť Hospodinovi: tuk pokrývajúci vnútornosti, i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach, 15 aj obe obličky i s tukom, ktorý je na nich pri bedrách, aj lalok pečene oddelí spolu s obličkami. 16 Nech ich potom kňaz spáli na oltári ako jedlo ohňovej obete príjemnej vône. Všetok tuk patrí Hospodinovi. 17 To je večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Nesmiete jesť nijaký tuk a nijakú krv.

3Moj 3, 1-17

Verš 11
Nech to kňaz spáli na oltári ako jedlo ohňovej obete Hospodinovi.
Lv 21:6 - Nech sú svätí svojmu Bohu a neznesväcujú meno svojho Boha, lebo oni predkladajú Hospodinove ohňové obete, chlieb svojho Boha; preto nech sú svätí.
Lv 21:8 - Pokladaj ho za svätého, lebo on predkladá chlieb svojho Boha; bude ti svätým, lebo svätý som ja, Hospodin, váš Posvätiteľ.
Lv 21:17 - Hovor s Áronom a povedz: Nech sa v budúcich pokoleniach nikto z tvojich potomkov, kto bude mať nejakú telesnú chybu, nepriblíži, aby predložil chlieb svojho Boha.
Lv 21:21 - Nikto z potomstva kňaza Árona, kto má nejakú telesnú chybu, nesmie pristúpiť, aby predkladal Hospodinove ohňové obete: má telesnú chybu, nesmie pristúpiť, aby predkladal chlieb svojho Boha.
Lv 22:25 - Ani jedno z týchto, prijaté z rúk cudzinca, nesmiete predložiť ako pokrm svojmu Bohu, lebo sú poškodené a chybné; nezískajú vám obľubu.
Ez 44:7 - Voviedli ste cudzincov, ľudí neobrezaného srdca i tela, do mojej svätyne, aby znesvätili môj dom, keď ste mi obetovali chlieb, tuk i krv a všetkými svojimi ohavnosťami ste zrušili moju zmluvu.
Mal 1:12 - Vy ho však znesväcujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je poškvrnený, a čo sa naň donáša, je opovrhnutý pokrm!

Verš 17
To je večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Nesmiete jesť nijaký tuk a nijakú krv.
Gn 9:4 - Len mäso s krvou, jeho dušou, nesmiete jesť.
Lv 7:26 - Nijakú krv nesmiete jesť v žiadnom vašom bydlisku, ani vtáčiu, ani zvieraciu.
Lv 17:10 - Ak by niekto z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí sa v ňom zdržujú, jedol akúkoľvek krv, obrátim sa proti tomu, kto by jedol krv, a odstránim ho spomedzi príslušníkov jeho ľudu.
Lv 17:14 - Lebo životom každého tela je jeho krv. Preto som riekol Izraelcom: Krv z nijakého tela nejedzte, lebo životom každého tela je jeho krv. Nech je odstránený každý, kto by ju jedol.

Verš 3
Potom z obete spoločenstva prinesie ako ohňovú obeť Hospodinovi tuk, pokrývajúci vnútornosti, i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach;
Ex 29:13 - Potom vezmi všetok tuk, čo obaľuje vnútornosti, lalok z pečene a obe obličky i s tukom, ktorý je na nich, a spáľ to na dym na oltári.
Ex 29:22 - Potom vezmi chvost a tuk barana, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok z pečene a obe obličky s tukom, ktorý je na nich, i pravú lopatku, lebo je to baran pri ustanovení za kňaza,

Verš 5
Synovia Áronovi to spália ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi na oltári spolu so spaľovanou obeťou, ktorá je na dreve na ohni.
Ex 29:25 - Potom im to vezmi z rúk a spáľ na oltári ako spaľovanú obeť príjemnej vône pred Hospodinom; to je ohňová obeť Hospodinovi.
Lv 6:12 - Hospodin hovoril Mojžišovi:

Lv 3,1-17 - O pokojnej obete pozri úvod k Levitiku 2.1.3.Pokojná žertva je predobrazom mesiášskych časov, mesiášskych dobrodení (Mt 22,1–14; Jn 4,10–14). Pokojná žertva je aj predobrazom prevelebnej Sviatosti oltárnej (1 Kor 10,16–21).

Lv 3,3 - Najlepšie časti obetovali Pánovi; porov. Ex 29,13.

Lv 3,9 - Istý druh oviec na východe má tučný a veľmi mastný chvost (Ex 29,22), váži až niekoľko kg.

Lv 3,16 - Zakazovalo sa jesť z loja, ktorý mal byť pri pokojnej obete obetovaný. Ináč Izraeliti mohli jesť mastné časti zo zvierat, ktoré obyčajne zabíjali. Lenže krv nemali jesť nikdy.