výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

3Moj 3, 1-17

1 Ak bude jeho obetný dar pokojnou obeťou bitnou, a bude obetovať z hoviad, už či to bude mužského pohlavia a či bude ženského pohlavia, bezvadné ho bude obetovať pred Hospodinom. 2 A vzloží svoju ruku na hlavu svojho obetného daru a zabije ho pri dveriach stánu shromaždenia, a synovia Áronovi, kňazi, budú kropiť krvou na oltár dookola. 3 A bude obetovať z pokojnej obeti bitnej ohňovú obeť Hospodinovi, a síce tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach, 4 a obe ľadviny s tukom, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, ako aj bránicu s pečeňou, to všetko odníme s ľadvinami. 5 A kadiac budú to páliť synovia Áronovi na oltári so zápalnou obeťou, ktorá bude na dreve, položenom na ohni, a to bude ohňová obeť upokojujúcej vône Hospodinovi. 6 A keď bude jeho obetný dar z drobného dobytka na pokojnú obeť bitnú Hospodinovi, už či bude mužského pohlavia a či bude ženského pohlavia, bezvadné ho bude obetovať. 7 Ak bude obetovať svoj obetný dar ovcu, obetovať ju bude pred Hospodinom. 8 A vzloží svoju ruku na hlavu svojho obetného daru a zabije ho pred stánom shromaždenia, a synovia Áronovi budú kropiť jeho krvou, krvou jeho daru, na oltár dookola. 9 A bude obetovať z pokojnej obeti bitnej ohňovú obeť Hospodinovi, jej tuk, celý chvost, ktorý odníme pri samom chrbte, a tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, ako i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach, 10 aj obe ľadviny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, i bránicu s pečeňou, to všetko odníme s ľadvinami. 11 A kadiac bude to páliť kňaz na oltári. To je pokrm ohňovej obeti Hospodinovi. 12 Keď bude jeho obetným darom koza, bude ju obetovať pred Hospodinom. 13 A vzloží svoju ruku na jej hlavu a zabije ju pred stánom shromaždenia, a synovia Áronovi budú kropiť jej krvou na oltár dookola. 14 A bude z nej obetovať svoj obetný dar, ohňovú obeť Hospodinovi, a síce tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach, 15 a obe ľadviny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, ako i bránicu s pečeňou, to všetko odníme s ľadvinami. 16 A kadiac kňaz bude to páliť na oltári. To je pokrm ohňovej obeti na upokojujúcu vôňu; všetok tuk bude Hospodinovi. 17 To bude večným ustanovením po vašich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. Nijakého tuku a nijakej krvi nebudete jesť.

3Moj 3, 1-17

Verš 11
A kadiac bude to páliť kňaz na oltári. To je pokrm ohňovej obeti Hospodinovi.
Lv 21:6 - Svätí budú svojmu Bohu a nepoškvrnia mena svojho Boha, lebo obetujú ohňové obeti Hospodinove, chlieb svojho Boha, a preto budú svätí.
Lv 21:8 - A budeš ho mať za svätého, lebo obetuje chlieb tvojho Boha; svätým ti bude, lebo svätý som ja Hospodin, ktorý vás posväcujem.
Lv 21:17 - Hovor Áronovi a povedz mu: Niktorý z tvojho semena po ich pokoleniach, na ktorom by bola nejaká vada, nepristúpi, aby obetoval chlieb svojho Boha.
Lv 21:21 - Niktorý muž, na ktorom by bola nejaká vada, zo semena Árona, kňaza, nepriblíži sa, aby obetoval ohňové obeti Hospodinove; vada je na ňom, nepriblíži sa, aby obetoval chlieb svojho Boha.
Lv 22:25 - A z ruky cudzozemca nebudete obetovať chleba svojho Boha z niktorých tých vecí, lebo ich porušenosť je na nich, vada je na nich, nebudú vám príjemnými.
Ez 44:7 - že ste voviedli cudzincov, neobrezaných srdcom a neobrezaných telom, aby boli v mojej svätyni, aby ju poškvrnili, môj dom, keď ste obetovali môj chlieb, tuk a krv, a zrušili moju smluvu dokladať ku všetkým vašim ohavnostiam.
Mal 1:12 - Ale vy ho poškvrňujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je zanečistený, a jeho ovocím, jeho pokrmom sa opovrhuje.

Verš 17
To bude večným ustanovením po vašich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. Nijakého tuku a nijakej krvi nebudete jesť.
Gn 9:4 - Avšak mäsa s jeho dušou to jest s jeho krvou, nebudete jesť.
Lv 7:26 - Ani nebudete jesť nijakej krvi nikde vo svojich bydliskách, už či je to krv vtáka a či krv hoväda.
Lv 17:10 - A ktokoľvek z domu Izraelovho alebo i z pohostínov, kto pohostíni medzi nimi, kto by jedol nejakú krv, proti takej duši, ktorá by jedla krv, obrátim svoju tvár a vytnem ju zprostred jej ľudu,
Lv 17:14 - Lebo dušou jakéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Preto som povedal synom Izraelovým: Nebudete jesť krvi niktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vyťatý.

Verš 3
A bude obetovať z pokojnej obeti bitnej ohňovú obeť Hospodinovi, a síce tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach,
Ex 29:13 - A vezmeš všetok tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, i bránicu s pečeňou aj obe ľadviny s tukom, ktorý je na nich, a zapáliš to na oltári.
Ex 29:22 - A vezmeš z barana tuk i tukom orastený chvost a tuk, pokrývajúci vnútornosti, a bránicu pečene a obe ľadviny s tukom, ktorý je na nich, a pravú lopatku, pretože je to baran vysviacky naplnením ruky,

Verš 5
A kadiac budú to páliť synovia Áronovi na oltári so zápalnou obeťou, ktorá bude na dreve, položenom na ohni, a to bude ohňová obeť upokojujúcej vône Hospodinovi.
Ex 29:25 - Potom to vezmeš z ich ruky a zapáliš na oltári na zápalnú obeť, aby to bolo upokojujúcou vôňou pred Hospodinom; je to ohňová obeť Hospodinovi.
Lv 6:12 - Ale oheň, ktorý je na oltári, bude horieť na ňom, nevyhasne nikdy. A kňaz bude na ňom, na ohni, zapaľovať drevo každého rána, bude na ňom upravovať zápalnú obeť a kadiac bude páliť na ňom tuk pokojných obetí.

Lv 3,1-17 - O pokojnej obete pozri úvod k Levitiku 2.1.3.Pokojná žertva je predobrazom mesiášskych časov, mesiášskych dobrodení (Mt 22,1–14; Jn 4,10–14). Pokojná žertva je aj predobrazom prevelebnej Sviatosti oltárnej (1 Kor 10,16–21).

Lv 3,3 - Najlepšie časti obetovali Pánovi; porov. Ex 29,13.

Lv 3,9 - Istý druh oviec na východe má tučný a veľmi mastný chvost (Ex 29,22), váži až niekoľko kg.

Lv 3,16 - Zakazovalo sa jesť z loja, ktorý mal byť pri pokojnej obete obetovaný. Ináč Izraeliti mohli jesť mastné časti zo zvierat, ktoré obyčajne zabíjali. Lenže krv nemali jesť nikdy.