výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 18, 1-30

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Povedz Izraelcom: Ja som Hospodin, váš Boh, 3 nerobte tak, ako robia v Egypte, v ktorom ste bývali; nerobte ani tak, ako robia v Kanaáne, do ktorého vás vediem; ani podľa ich ustanovení nechodievajte. 4 Konajte podľa mojich právnych predpisov a moje ustanovenia zachovávajte, aby ste podľa nich konali. Ja som Hospodin, váš Boh. 5 Zachovávajte moje ustanovenia a moje právne predpisy, pre ktoré bude človek žiť, ak ich plní; ja som Hospodin. 6 Nikto z vás sa nesmie priblížiť k svojej pokrvnej príbuznej, aby odkryl jej ohanbie; ja som Hospodin. 7 Ohanbie svojho otca ani ohanbie svojej matky nesmieš odkryť; ona je tvojou matkou, jej ohanbie nesmieš odkryť. 8 Ohanbie ženy svojho otca nesmieš odkryť, je to ohanbie tvojho otca. 9 Ohanbie svojej sestry, dcéry svojho otca alebo dcéry svojej matky, či je narodená v dome alebo mimo domu, nesmieš odkryť. 10 Ohanbie synovej dcéry alebo ohanbie dcérinej dcéry nesmieš odkryť, lebo ich ohanbie je tvojím ohanbím. 11 Ohanbie dcéry ženy svojho otca, keďže je potomkom tvojho otca, tvojou sestrou, nesmieš odkryť. 12 Nesmieš odkryť ohanbie otcovej sestry; je pokrvnou príbuznou tvojho otca. 13 Nesmieš odkryť ohanbie matkinej sestry, lebo je pokrvnou príbuznou tvojej matky. 14 Nesmieš odkryť ohanbie otcovho brata; k jeho žene sa nepribližuj, je tvojou tetou. 15 Nesmieš odkryť ohanbie svojej nevesty, je ženou tvojho syna. 16 Nesmieš odkryť ohanbie bratovej ženy, je ohanbím tvojho brata. 17 Nesmieš odkryť ohanbie niektorej ženy aj jej dcéry. Nesmieš si vziať dcéru jej syna, ani dcéru jej dcéry a odkryť jej ohanbie; sú ti pokrvné príbuzné; bol by to nehanebný čin. 18 Nesmieš si pribrať ženu za vedľajšiu ženu k jej sestre, a pokiaľ táto žije, odkryť jej ohanbie popri nej. 19 Nesmieš sa priblížiť k žene v čase jej mesačnej nečistoty a odkryť jej ohanbie. 20 Nesmieš telesne obcovať so ženou svojho súkmeňovca a poškvrniť sa ňou. 21 Zo svojho potomstva nedovoľ nikoho ohňom obetovať Molochovi, a tak znesvätiť meno svojho Boha; ja som Hospodin. 22 S mužom nesmieš obcovať, ako sa obcuje so ženou; bola by to ohavnosť. 23 Ani s nejakým zvieraťom nesmieš obcovať, aby si sa ním nepoškvrnil, ani žena sa nesmie postaviť pred zviera s úmyslom obcovať s ním; bola by to nehanebnosť. 24 Ničím z toho sa nepoškvrňujte, lebo tým všetkým sa poškvrňovali národy, ktoré vyháňam spred vás. 25 Tak sa krajina poškvrnila, ale ja som ju potrestal pre jej neprávosť, takže krajina musela vydáviť svojich obyvateľov. 26 Vy však zachovávajte moje ustanovenia i moje právne predpisy; nekonajte nič z týchto ohavností, a to tak domorodec ako aj cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami. 27 Lebo všetky tieto ohavnosti páchali ľudia tejto krajiny, ktorí boli pred vami, a tak sa krajina poškvrnila. 28 Potom vás krajina nevydávi za to, že ju poškvrníte, ako vydávila národy, ktoré boli pred vami. 29 Lebo každý, kto by sa dopúšťal niečoho zo všetkých týchto ohavností, tí, čo by sa toho dopúšťali, nech sú odstránení spomedzi svojho ľudu. 30 Zachovávajte teda moje nariadenia, aby ste nikdy nekonali nič z týchto ohavných zvykov, ktoré sa konali pred vami, a nepoškvrňujte sa nimi; ja som Hospodin, váš Boh.

3Moj 18, 1-30

Verš 5
Zachovávajte moje ustanovenia a moje právne predpisy, pre ktoré bude človek žiť, ak ich plní; ja som Hospodin.
Ez 20:11 - vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť.
Ez 20:13 - Ale dom Izraela sa mi vzoprel na púšti, nechodil podľa mojich ustanovení a zavrhol moje nariadenia, ktorých plnením človek má žiť; i moje dni sviatočného odpočinku veľmi znesväcovali. Vtedy som povedal, že si vylejem na nich svoju prchkosť na púšti až do ich zničenia.
Rim 10:5 - Veď Mojžiš píše, že človek, ktorý činí spravodlivosť, tú zo zákona, živý bude v nej.
Gal 3:12 - No zákon nie je z viery, ale (hovorí): Kto ich (totiž prikázania) plní, bude v nich živý.

Verš 8
Ohanbie ženy svojho otca nesmieš odkryť, je to ohanbie tvojho otca.
Lv 20:11 - Ak niekto obcuje so ženou svojho otca, odkryl ohanbie svojho otca; obaja musia byť vydaní na smrť; za svoju krv sú sami zodpovední.
1Kor 5:1 - Vôbec počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, (totiž), aby niekto žil s manželkou otcovou.

Verš 11
Ohanbie dcéry ženy svojho otca, keďže je potomkom tvojho otca, tvojou sestrou, nesmieš odkryť.
Lv 20:17 - Ak si niekto vezme vlastnú sestru, či už otcovu dcéru alebo matkinu dcéru, a uvidí jej ohanbie, a aj ona uvidí jeho ohanbie, je to mrzkosť; nech sú odstránení pred očami príslušníkov vlastného ľudu; odkryl ohanbie svojej sestry; ponesie svoju vinu.

Verš 12
Nesmieš odkryť ohanbie otcovej sestry; je pokrvnou príbuznou tvojho otca.
Lv 20:19 - Neodkry ohanbie matkinej ani otcovej sestry. Keďže odhalil ohanbie svojej pokrvnej príbuznej, obaja ponesú svoju vinu.

Verš 14
Nesmieš odkryť ohanbie otcovho brata; k jeho žene sa nepribližuj, je tvojou tetou.
Lv 20:20 - Ak niekto obcuje so svojou tetou, odkryl ohanbie svojho strýka; obaja ponesú svoj hriech; zomrú bezdetní.
Ez 22:11 - V tebe jeden muž páchal ohavnosť so ženou druhého a druhý hanebným spôsobom poškvrňoval synovu ženu, iný znásilňoval svoju sestru, dcéru svojho otca.

Verš 15
Nesmieš odkryť ohanbie svojej nevesty, je ženou tvojho syna.
Lv 20:12 - Ak niekto obcuje so svojou nevestou, obaja musia byť vydaní na smrť; spáchali nehanebnosť; za svoju krv sú sami zodpovední.

Verš 16
Nesmieš odkryť ohanbie bratovej ženy, je ohanbím tvojho brata.
Lv 20:21 - Ak si niekto vezme ženu svojho brata, je to poškvrnenie; odkryl ohanbie svojho brata; nech budú bezdetní.

Verš 17
Nesmieš odkryť ohanbie niektorej ženy aj jej dcéry. Nesmieš si vziať dcéru jej syna, ani dcéru jej dcéry a odkryť jej ohanbie; sú ti pokrvné príbuzné; bol by to nehanebný čin.
Lv 20:14 - Ak si niekto vezme ženu, a súčasne aj jej matku, je to nehanebný čin; nech spália jeho aj obe ženy, aby neostala nehanebnosť uprostred vás.

Verš 19
Nesmieš sa priblížiť k žene v čase jej mesačnej nečistoty a odkryť jej ohanbie.
Lv 20:18 - Ak niekto obcuje so ženou v mesačnej nečistote a odkryje jej ohanbie, odhalí jej prameň krvi, ak ona odkryje prameň svojej krvi, nech sú obaja odstránení zo svojho ľudu.

Verš 20
Nesmieš telesne obcovať so ženou svojho súkmeňovca a poškvrniť sa ňou.
Lv 20:10 - Ak niekto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musia byť vydaní na smrť obaja, cudzoložník aj cudzoložnica.

Verš 21
Zo svojho potomstva nedovoľ nikoho ohňom obetovať Molochovi, a tak znesvätiť meno svojho Boha; ja som Hospodin.
Lv 20:2 - Povedz Izraelcom: Ak niekto spomedzi Izraelcov alebo cudzincov, ktorí sa zdržujú v Izraeli, obetuje niečo zo svojho potomstva Molochovi, bezpodmienečne musí byť vydaný na smrť; nech ho pospolitý ľud ukameňuje.
Dt 18:10 - Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník,
2Kr 17:17 - Svojich synov a dcéry prevádzali cez oheň, zaoberali sa veštbami, čarami a oddávali sa čineniu toho, čo sa Hospodinovi nepáčilo, aby Ho popudzovali.
2Kr 23:10 - Poškvrnil aj Tófet v údolí Ben-Hinnóm, aby už nikto nepreviedol Molochovi svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň.

Verš 22
S mužom nesmieš obcovať, ako sa obcuje so ženou; bola by to ohavnosť.
Lv 20:13 - Ak niekto obcuje s mužom, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť; musia byť vydaní na smrť; za svoju krv sú sami zodpovední.

Verš 23
Ani s nejakým zvieraťom nesmieš obcovať, aby si sa ním nepoškvrnil, ani žena sa nesmie postaviť pred zviera s úmyslom obcovať s ním; bola by to nehanebnosť.
Lv 20:15 - Ak niekto obcuje so zvieraťom, musí byť vydaný na smrť; aj zviera musíte zabiť.

Verš 26
Vy však zachovávajte moje ustanovenia i moje právne predpisy; nekonajte nič z týchto ohavností, a to tak domorodec ako aj cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami.
Lv 20:22 - Zachovávajte všetky moje ustanovenia a všetky moje právne predpisy a plňte ich, nech vás nevydávi krajina, do ktorej vás vediem, aby ste v nej prebývali.

Lv 18,1 - V hlave sa opisuje svätosť manželského zväzku. Zakazuje sa nasledovať Egypťanov a najmä Kanaánčanov, ktorých mravná skazenosť bola známa (Gn 19,5; 29,30.31; 39,6.7).

Lv 18,7-8 - Zakazuje sa pohlavné obcovanie a manželstvo medzi pokrvnými a aj medzi niektorými príbuznými. "Odkryť nahotu" je eufemizmus pre označenie telesného styku. Pretože otec a matka sú jedno telo, odkryje sa nahota otcova, keď sa odkryje nahota matkina. Zakazuje sa teda pohlavný styk medzi synom a matkou a medzi otcom a dcérou.

Lv 18,8-9 - Zakazuje sa manželstvo s nevlastnou matkou, čiže druhoradou ženou otcovou, s vlastnou a nevlastnou sestrou atď.

Lv 18,18 - Nebolo možno vziať si dve sestry súčasne, i keď sa trpelo mnohoženstvo. To by bolo príčinou žiarlivosti a nepokoja (Gn 29,30). – Mnohé z týchto zákonov už platili pred Mojžišom, teraz sa obnovujú a zdokonaľujú.

Lv 18,19 - Porov. 12; 15,19.24.

Lv 18,21 - Moloch, boh slnka u Kanaánčanov, Milkom u Amončanov, Melkart u Feničanov uctieval sa obetovaním detí. Kanaánčania obetovali mu aj dospelých, Dt 12,31. Socha Molochova bola dutá, kovová, pol človeka a pol býka. Ruky mal natiahnuté dopredu a držal v nich medenú misu. Pred obetovaním sochu rozpálili a na misu položili dieťa, ktoré potom spadlo otvorom do dutého brucha modly, kde sa spálilo. Boh túto ohavnú modloslužbu zakazoval pod trestom smrti ukameňovaním. V neskorších časoch Izraeliti uctievali tohto boha (Šalamún 1 Kr 11,5; ostatní Izraeliti 2 Kr 17,16 atď.). Moloch je vlastne prepis hebr. melek. Rabíni dali menu výslovnosť podľa slova bošet – hanba.