výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 19, 1-37

1 Hospodin prikázal Mojžišovi: 2 Hovor s celým zborom Izraelcov: Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý. 3 Nech sa každý človek bojí svojej matky i svojho otca; zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku; ja som Hospodin, váš Boh. 4 Neobracajte sa k modlám, ani liatych bôžikov si nezhotovujte; ja som Hospodin, váš Boh. 5 Keď obetujete Hospodinovi obeť spoločenstva, obetujte ju tak, aby ste u Neho získali obľúbenie. 6 Musí sa zjesť v deň, keď ju obetujete, alebo na druhý deň. Čo zvýši na tretí deň, treba spáliť. 7 Ak by sa predsa jedlo z nej na tretí deň, skazí sa a nezíska obľúbenie. 8 Kto by z nej jedol, ponesie svoju vinu, lebo znesvätil, čo je posvätné Hospodinovi; ten musí byť odstránený spomedzi príslušníkov svojho ľudu. 9 Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite úplne okraj svojho poľa a klasy po svojej žatve nepozbierajte. 10 Na svojej vinici nepaberkuj, ani odpadnuté bobule nepozbieraj; nechaj ich chudobnému a cudzincovi; ja som Hospodin, váš Boh. 11 Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého. 12 Na moje meno krivo neprisahajte; inak znesvätíte meno svojho Boha; ja som Hospodin. 13 Neutláčaj svojho blížneho ani ho neolupuj; nech neostane mzda tvojho nádenníka u teba cez noc až do rána. 14 Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, aby padol, ale boj sa svojho Boha; ja som Hospodin. 15 Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde; nenadŕžajte nízkopostavenému ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného; súďte spravodlivo svojho súkmeňovca. 16 Neobchádzaj vo svojom ľude ako ohovárač; nech ti nejde o krv tvojho blížneho; ja som Hospodin. 17 Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech. 18 Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin. 19 Zachovávajte moje ustanovenia: Svojim zvieratám sa nedaj spáriť s dvojakým druhom; svoje pole neobsej dvojakým semenom; nech sa nedostanú na teba šaty z dvojakého tkaniva. 20 Ak muž telesne obcuje so ženou, ktorá je otrokyňou, zasnúbenou inému mužovi, ale ešte nie je celkom vykúpená, ani prepustená na slobodu, treba to prešetriť, ale na smrť ich netreba vydať, lebo nebola slobodná. 21 On nech prinesie ako svoju náhradu Hospodinovi do vchodu svätostánku barana na obeť zadosťučinenia za vinu. 22 Baranom, určeným na obeť zadosťučinenia za vinu, nech kňaz vykoná pred Hospodinom obrad zmierenia za neho a za hriech, ktorý spáchal; hriech, ktorý spáchal, mu bude odpustený. 23 Keď prídete do krajiny a nasadíte rozličné ovocné stromy, pokladajte ich za neobrezané; ich ovocie po tri roky vám bude ako neobrezané; nesmie sa jesť. 24 Na štvrtý rok bude patriť všetko ich ovocie Hospodinovi ako posvätná obeť chvály. 25 V piatom roku smiete jesť ich ovocie, aby vám i naďalej hojne vydávali svoju úrodu; ja som Hospodin, váš Boh. 26 Nič nejedzte s krvou. Neveštite ani nečarujte! 27 Nestrihajte si hlavu dookola popri sluchách; ani okraj brady si nepokaz. 28 Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky; ja som Hospodin. 29 Neznesväcuj si dcéru tým, že ju vydáš na smilstvo; nech sa krajina neoddáva smilstvu a nenaplní nehanebnosťou. 30 Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku a majte v úcte moju svätyňu; ja som Hospodin. 31 Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh. 32 Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca a svojho Boha sa boj; ja som Hospodin. 33 Ak sa vo vašej krajine pri tebe zdržuje cudzinec, neutláčajte ho. 34 Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec. Milujte ho ako seba samých, lebo cudzincami ste boli v Egypte; ja som Hospodin, váš Boh. 35 Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde, pri závaží ani pri dutej miere. 36 Majte správnu váhu, správne závažie, správnu éfu, správny hín; ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta. 37 Zachovávajte všetky moje ustanovenia, všetky moje právne predpisy a plňte ich; ja som Hospodin.

3Moj 19, 1-37

Verš 33
Ak sa vo vašej krajine pri tebe zdržuje cudzinec, neutláčajte ho.
Ex 22:21 - Vdovu ani sirotu neutláčajte!

Verš 2
Hovor s celým zborom Izraelcov: Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.
Lv 11:44 - Lebo ja som Hospodin, váš Boh; posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý, a neznečisťujte sa nijakou drobnou zverou, ktorá sa hemží na zemi.
Lv 20:7 - Posväťte sa teda a buďte svätí, lebo ja som Hospodin, váš Boh.
Lv 20:26 - Buďte mi svätí, lebo ja, Hospodin, som svätý. Ja som vás oddelil od všetkých národov, aby ste patrili mne.
1Pt 1:16 - Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!

Verš 3
Nech sa každý človek bojí svojej matky i svojho otca; zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku; ja som Hospodin, váš Boh.
Ex 20:12 - Cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh aby si dlho žil na zemi!
Ex 31:13 - Takto prehovor k Izraelcom: Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku, lebo to je znamenie medzi mnou a vami po všetky pokolenia, aby sa vedelo, že ja, Hospodin, vás posväcujem.
Lv 26:2 - Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku, majte v hlbokej úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin.

Verš 4
Neobracajte sa k modlám, ani liatych bôžikov si nezhotovujte; ja som Hospodin, váš Boh.
Ex 34:17 - Neurob si uliatych bohov.

Verš 6
Musí sa zjesť v deň, keď ju obetujete, alebo na druhý deň. Čo zvýši na tretí deň, treba spáliť.
Lv 7:16 - Ak je jeho obetný dar sľúbenou alebo dobrovoľnou obeťou, má sa zjesť v deň, keď priniesol svoju obeť, ale čo z nej zostane, smie sa zjesť na druhý deň.

Verš 9
Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite úplne okraj svojho poľa a klasy po svojej žatve nepozbierajte.
Lv 23:22 - Keď budete žať obilie svojej krajiny, pri žatve nezožni úplne okraj svojho poľa a klasy nepozbieraj; ponechaj ich chudobnému a cudzincovi; ja som Hospodin, váš Boh.
Dt 24:19 - Keď budeš žať na svojom poli a zabudneš na poli snop, nevracaj sa vziať ho; nech ostane cudzincovi, sirote alebo vdove, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk.

Verš 11
Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého.
Ex 20:15 - Nepokradneš!

Verš 12
Na moje meno krivo neprisahajte; inak znesvätíte meno svojho Boha; ja som Hospodin.
Ex 20:7 - Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!
Dt 5:11 - Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto zneužije Jeho meno!

Verš 13
Neutláčaj svojho blížneho ani ho neolupuj; nech neostane mzda tvojho nádenníka u teba cez noc až do rána.
Dt 24:14 - Neutláčaj biedneho a chudobného nádenníka, či ti je brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a v tvojich bydliskách.
Jak 5:4 - Ajhľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žencov došiel k ušiam Pána mocností!

Verš 15
Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde; nenadŕžajte nízkopostavenému ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného; súďte spravodlivo svojho súkmeňovca.
Dt 1:17 - Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu! A čo vám bude priťažké, predložte mne, a ja to vypočujem.
Dt 16:19 - Neprevracaj právo, neuprednostňuj nikoho, neprijímaj úplatok, lebo úplatok múdrym zaslepuje oči a spravodlivým prevracia reči.
Prís 24:23 - Aj toto sú výroky múdrych: Nie je dobre pri súde niekomu nadŕžať.

Verš 16
Neobchádzaj vo svojom ľude ako ohovárač; nech ti nejde o krv tvojho blížneho; ja som Hospodin.
Ex 23:1 - Neroznášaj falošný chýr. Nespolčuj sa s nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom.

Verš 17
Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech.
1Jn 2:9 - Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí brata, je doteraz v tme.
1Jn 2:11 - Ale kto nenávidí brata, je v tme a chodí v tme a nevie, kam ide, pretože mu tma zaslepila oči.
1Jn 3:15 - Každý, kto nenávidí brata, je vrah, a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.
Mt 18:15 - Keby tvoj brat zhrešil [proti tebe], choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata;
Lk 17:3 - Dajte si pozor! Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho; a ak učiní pokánie, odpusť mu.

Verš 18
Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.
Mt 5:39 - Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé,
Mt 5:44 - Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, [dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia], a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa protivia];
Lk 6:27 - Ale vám, ktorí počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia.
Rim 12:19 - nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) - lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán.
1Kor 6:7 - Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu?
1Sol 5:15 - Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom.
1Pt 3:9 - Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak: žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie.
Mt 5:43 - Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.
Mt 22:39 - A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.
Rim 13:9 - Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého.
Gal 5:14 - Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.
Jak 2:8 - Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš blížneho ako seba samého! dobre činíte.

Verš 19
Zachovávajte moje ustanovenia: Svojim zvieratám sa nedaj spáriť s dvojakým druhom; svoje pole neobsej dvojakým semenom; nech sa nedostanú na teba šaty z dvojakého tkaniva.
Dt 22:9 - Neobsievaj svoju vinicu dvojakým semenom, aby všetko semeno, ktoré si vysial, i úroda vinice neprepadli svätyni.

Verš 36
Majte správnu váhu, správne závažie, správnu éfu, správny hín; ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta.
Prís 11:1 - Falošná váhaohavnosťou je Hospodinovi, páči sa Mu však správne závažie.
Prís 16:11 - Váha a pravé misky sú Hospodinove, Jeho dielom sú všetky závažia v mešci.
Prís 20:10 - Dvojaké závažie a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi.

Verš 27
Nestrihajte si hlavu dookola popri sluchách; ani okraj brady si nepokaz.
Lv 21:5 - Nech si neurobia lysiny na hlave; okraj brady nech si neoholia a na tele nech si nerobia zárezy.

Verš 28
Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky; ja som Hospodin.
Dt 14:1 - Ste synmi Hospodina, svojho Boha. Pre mŕtveho nerobte si zárezy ani lysiny medzi svojimi očami.

Verš 31
Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh.
Lv 20:6 - Ak sa niekto obráti k duchom mŕtvych a k jasnovidcom a smilne sa im zapredá, ja sám obrátim svoju tvár proti tej osobe a odstránim ju z jej ľudu.

Lv 19,2 - Porov. Ex 19,6; Lv 11,44.

Lv 19,3 - Pozri Ex 20,2.12; 31,13.14. Matka sa spomína na prvom mieste azda preto, že jej autoritu bolo treba väčšmi chrániť.

Lv 19,4 - Ex 20,3.4; 34,17. K modlám, doslovne k ničotám.

Lv 19,9-10 - Porov. Dt 24,19–22; 23,24.25; Rút 2. Podľa rabínov nemala sa zožať aspoň šesťdesiata časť poľa.

Lv 19,11 - Ex 20,15. Blížny značí súkmeňovca.

Lv 19,13 - Mzda sa mala vyplácať denne, pretože nádenník žil len z práce svojich rúk.

Lv 19,19 - Tento predpis je na vykorenenie pohanských praktík mágie.

Lv 19,23 - Obriezka znamenala na začiatku vstup do zrelosti. Tento názor prenášali aj na mladý strom; nesmelo sa z neho jesť, kým nedosiahol istú zrelosť. Zákon však platil len na čas, keď Izraeliti zaujmú Palestínu.

Lv 19,26-29 - Zakazujú sa pohanské zvyky, účasť na modlárstve atď. Na znak smútku príslušníci niektorých kmeňov starovekých národov robili si do tela zárezy.

Lv 19,31 - Vyvolávanie mŕtvych bolo na východe veľmi obľúbené.