výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 11, 1-47

1 Hospodin hovoril ďalej s Mojžišom a Áronom: 2 Povedzte Izraelcom: Toto sú živočíchy, ktoré môžete jesť zo všetkých zvierat, ktoré sú na zemi. 3 Všetky zvieratá, ktoré majú rozdelené kopytá, a to úplne rozoklané kopytá, a prežúvajú, smiete jesť. 4 Avšak z prežúvavcov a z tých, čo majú rozdelené kopytá, nejedzte: Ťavu, lebo prežúva, ale kopytá nemá rozdelené; nech vám je nečistou. 5 Ani skalného jazveca, pretože prežúva, ale nemá rozdelené paprčky; nech vám je nečistý. 6 Ani zajaca, lebo prežúva, ale nemá rozdelené paprčky; nech vám je nečistý. 7 Ani ošípanú, lebo má rozdelené paprčky a celkom rozoklanú paprčku, ale vôbec neprežúva; nech vám je nečistou. 8 Z ich mäsa nejedzte a ich zdochliny sa nedotýkajte; nech sú vám nečistými. 9 Toto smiete jesť zo všetkého, čo je vo vodách: Všetko, čo vo vodách, moriach a potokoch má plutvy a šupiny, môžete jesť. 10 Všetko však, čo v moriach a potokoch nemá plutvy ani šupiny, nech je to čokoľvek, čo sa hýbe vo vode, akýkoľvek vodný živočích, nech je vám to ošklivosťou. 11 Nech sú vám ošklivosťou; z ich mäsa nejedzte, ich zdochliny nech sa vám hnusia. 12 Všetko, čo vo vode nemá šupiny ani plutvy, nech vám je ošklivosťou. 13 Tieto vtáky majte v ošklivosti; nesmú sa jesť, lebo sú odporné: orla, orlosupa, čierneho supa, 14 kaňu, rozličné druhy sokola, 15 všetky druhy krkavcov, 16 pštrosa, kukučku, čajku a druhy krahulca, 17 kuvika, kormorána, výra, 18 sovu, pelikána a bieleho supa, 19 bociana, druhy volavky, dudka a netopiera. 20 Všetok okrídlený hmyz, chodiaci po štyroch, bude vám ošklivosťou. 21 Zo všetkého okrídleného hmyzu len tie druhy smiete jesť, ktoré majú aj stehienka nad nohami, aby nimi skákali po zemi. 22 Smiete jesť: druhy kobylky sťahovavej, druhy lysej kobylky, druhy poľnej kobylky a druhy lúčnej kobylky. 23 Všetok ostatný okrídlený hmyz, ktorý má po štyri nohy, vám bude odporný. 24 Týmito sa znečistíte; každý, kto sa dotkne ich zdochliny, bude nečistý až do večera. 25 Každý, kto ponesie niečo z ich zdochliny, musí si oprať šaty a byť nečistý až do večera. 26 Všetky zvieratá, ktoré majú rozdelené kopytá, ale nie úplne rozoklané, a neprežúvajú, nech sú pre vás nečistými; každý, kto sa ich dotkne, bude nečistý. 27 Zo všetkých živočíchov chodiacich na štyroch nohách všetko, čo chodí na labách, nech je pre vás nečistým; každý, kto sa dotkne ich zdochliny, bude nečistý až do večera. 28 Kto ponesie ich zdochlinu, musí si oprať šaty a byť nečistý do večera, lebo sú pre vás nečisté. 29 Spomedzi drobných zvierat, ktoré sa hemžia na zemi, tieto sú pre vás nečisté: lasica, myš a rozličné druhy jašteríc: 30 jašterica obyčajná, mlok, jašterica múrová, slepúch a chameleón. 31 Tieto sú pre vás nečistými medzi drobnými zvieratmi; každý, kto sa dotkne ich zdochlín, bude nečistý až do večera. 32 Nečisté bude všetko, na čo niektoré z nich padne mŕtve, nech je to akékoľvek drevené náčinie, šaty, koža alebo vrecovina, akékoľvek náčinie, s ktorým sa pracuje; musí sa položiť do vody a bude nečisté až do večera; až potom bude čisté. 33 Každá hlinená nádoba, do ktorej padne niektoré z nich, i všetko, čo je v nej, bude nečisté; nádobu rozbite. 34 Každé jedlo, ktoré sa smie jesť a na ktoré sa dostane voda z takej nádoby, bude nečisté, každý nápoj, ktorý sa smie piť v takejto nádobe, sa stane nečistým. 35 Všetko, na čo padne niečo z ich zdochliny, bude nečisté; pec a ohnisko treba rozbiť, lebo sú nečisté a majú byť pre vás nečistými. 36 Avšak pramene a cisternové nádrže s vodou budú čisté, ale kto sa dotkne zdochliny v nich, bude nečistý. 37 Ak z ich zdochliny padne niečo na akékoľvek osivové semeno, ktoré sa rozsieva, to ostane čisté. 38 Ak nalejú vodu na semeno, a potom spadne naň niečo z ich zdochliny, to bude pre vás nečisté. 39 Ak uhynie niektoré zo zvierat, ktoré vám slúžia za pokrm, a ak sa niekto dotkne jeho zdochliny, bude nečistý až do večera. 40 Kto by jedol z jeho zdochliny, musí si oprať šaty a nečistý bude až do večera; kto by niesol jeho zdochlinu, musí si oprať šaty a bude nečistý až do večera. 41 Všetky drobné zvieratá, ktoré sa hemžia na zemi, sú ošklivosťou; nesmú sa jesť. 42 Nejedzte nič z toho, čo sa plazí po bruchu, nič, čo chodí po štyroch, nič, čo má mnoho nôh, a nijaké drobné zvieratá, ktoré sa hemžia na zemi, lebo sú ošklivosťou. 43 Nestaňte sa odpornými jedením drobných zvierat, ktoré sa hemžia, nepoškvrňte sa nimi, aby ste pre ne neboli nečistými. 44 Lebo ja som Hospodin, váš Boh; posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý, a neznečisťujte sa nijakou drobnou zverou, ktorá sa hemží na zemi. 45 Lebo ja som Hospodin, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby som bol vaším Bohom; buďte teda svätí, lebo ja som svätý. 46 Toto je zákon o zvieratách, vtákoch a o všetkých živých bytostiach, ktoré sa hýbu vo vodách, i o všetkých bytostiach, ktoré sa hemžia na zemi, 47 aby sa robil rozdiel medzi nečistým a čistým a medzi živočíchmi, ktoré sa smú a nesmú jesť.

3Moj 11, 1-47

Verš 32
Nečisté bude všetko, na čo niektoré z nich padne mŕtve, nech je to akékoľvek drevené náčinie, šaty, koža alebo vrecovina, akékoľvek náčinie, s ktorým sa pracuje; musí sa položiť do vody a bude nečisté až do večera; až potom bude čisté.
Lv 15:12 - Hlinená nádoba, ktorej sa dotkol ten, čo má výtok, musí byť rozbitá, a všetko drevené náčinie musí byť opláchnuté vodou.

Verš 2
Povedzte Izraelcom: Toto sú živočíchy, ktoré môžete jesť zo všetkých zvierat, ktoré sú na zemi.
Dt 14:4 - Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť: vôl, ovca a koza;
Sk 10:14 - Ale Peter povedal: Nie, Pane, pretože som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté.

Verš 44
Lebo ja som Hospodin, váš Boh; posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý, a neznečisťujte sa nijakou drobnou zverou, ktorá sa hemží na zemi.
Lv 19:2 - Hovor s celým zborom Izraelcov: Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.
Lv 20:7 - Posväťte sa teda a buďte svätí, lebo ja som Hospodin, váš Boh.
1Pt 1:16 - Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!

Lv 11,1 - O levitskej čistote pozri úvod do Levitika 2.3.

Lv 11,1-8 - Porov. aj Dt 14,4.5. Rozdelenie zvierat je nie prírodopisné, lenže v tom čase toto rozdeľovanie vyhovovalo, bolo to podelenie ľudové, podľa zdania ľudí, a nie podľa vedeckého výskumu.Jazvec (hebr. šáfan) a zajac sa rátajú medzi prežúvavce, pretože pohybujú pyskom, akoby prežúvali. Sväté písmo sa tým však nemýli; veď svätopiscovi tu nejde o iné, ako o zákaz nejesť tieto zvieratá.

Lv 11,9-12 - Mohli sa jesť ryby, čo majú plutvy a šupiny, zakazovali sa hady, mloky a raky.

Lv 11,13-19 - Vtáky, hebr. 'oph, neoznačuje len vtáky vo vlastnom zmysle slova, lež všetko, čo lieta. Preto zaraďuje sa sem aj netopier (v. 19). Autori rozlične vykladajú hebrejské mená uvedených vtákov. Treba sa priznať, že mnohé mená týchto vtákov dnes nevieme už presne stotožniť.

Lv 11,24-28 - Zákon robí rozdiel, či sa niekto dotkol zdochliny len letmo, alebo či dotyk trval dlhšie.

Lv 11,29-38 - Vyratúvajú sa len najznámejšie druhy; bolo ich však omnoho viac. Nie je isté, či ide o krta, alebo o stonožku.Studne a pramene sa neznečistili, i keď padlo do nich niektoré zo spomenutých zvierat (v. 36). Odtokom a prítokom voda sa sama očistila.

Lv 11,43-45 - Prestúpenie zákazu týkalo by sa napokon aj čistoty duše. Neposlušnosťou by sa aj duša poškvrnila.