výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 5, 1-26

1 Ak sa niektorý prehreší tak, že počuje vysloviť zaprisahanie k svedeckej výpovedi, a hoci je svedkom preto, že niečo videl alebo sa dozvedel, a neoznámi to, berie na seba vinu; 2 alebo keď sa niekto dotkne akejkoľvek nečistej veci, či mŕtveho tela nečistej divej zveri, či mŕtveho tela nečistého domáceho zvieraťa, alebo mŕtveho tela nečistého červa, aj keď je to utajené pred ním, a tak sa poškvrní, je za to zodpovedný; 3 alebo keď sa dotkne ľudskej nečistoty, akejkoľvek nečistoty, ktorou sa môže poškvrniť, aj keď je to utajené pred ním, ale potom si to uvedomí, je za to zodpovedný. 4 Alebo ak niekto nerozvážne vysloví prísahu, že bude konať dobré alebo zlé, alebo akúkoľvek prísahu na čokoľvek, na čo človek môže nerozvážne vysloviť prísahu, aj keď je to utajené pred ním, a len potom sa to dozvie, je za to zodpovedný. 5 Ak sa previní v jednej z týchto vecí, nech sa prizná, čím sa prehrešil, 6 nech prinesie Hospodinovi svoju obeť za dosť učinenia za hriech, ktorý spáchal, a to samicu z drobného dobytka, ovcu alebo kozu. 7 Ak mu nedochodí na ovcu, nech za vinu, ktorej sa dopustil, prinesie Hospodinovi dve hrdličky alebo holúbätá, jedno zvieratko na obeť za hriech, druhé na spaľovanú obeť. 8 Nech ich zanesie ku kňazovi, a ten nech obetuje najprv určené na obeť za hriech. Nech mu natrhne hlavu pri šiji, ale nech ju neoddelí, 9 nech pokropí krvou z obete za hriech stenu oltára a zvyšnú krv nech vytlačí ku spodku oltára. Je to obeť za hriech. 10 Z druhého nech urobí spaľovanú obeť podľa predpisu. Nech kňaz vykoná za neho obrad zmierenia za hriech, ktorý spáchal, a on dosiahne odpustenie. 11 Ale ak mu nedochodí na dve hrdličky alebo dve holúbätá, nech prinesie za to, čo spáchal, desatinu éfy jemnej múky ako obetný dar, obeť za hriech. Nenaleje na ňu oleja a nepridá k nej ani kadidla, lebo je to obeť za hriech. 12 Potom nech ju prinesie kňazovi a kňaz vezme z nej za hrsť ako pripomienkovú časť a spáli ju na oltári po ohňových obetiach patriacich Hospodinovi; to je obeť za hriech. 13 Tak vykoná kňaz úkon zmierenia za jeho hriech, ktorý onen spáchal v niektorom z týchto prípadov, a tak dosiahne odpustenie. Zvyšok bude patriť kňazovi ako pokrmová obeť. 14 Hospodin hovoril Mojžišovi: 15 Ak sa niekto dopustí sprenevery a neúmyselne sa prehreší v niektorej zo svätých vecí Hospodinových, nech prinesie Hospodinovi ako svoju obeť zadosťučinenia za vinu bezchybného barana z drobného dobytka, ktorého možno prepočítať na vážené striebro v posvätných šekeloch. 16 Nech nahradí to, v čom sa prehrešil na niektorej posvätnej veci, a nech k tomu pridá pätinu; nech to odovzdá kňazovi a kňaz vykoná za neho obrad zmierenia, pri ktorom použije barana, určeného na obeť zadosťučinenia za vinu; on dosiahne odpustenie. 17 Ak sa niekto prehreší a nevedomky prestúpi čo i len jeden zo zákazov Hospodinových, previnil sa a ponesie za to zodpovednosť; 18 nech prinesie kňazovi bezchybného barana z drobného dobytka podľa prepočítania ako obeť zadosťučinenia za vinu; kňaz vykoná za neho obrad zmierenia za jeho poblúdenie, do ktorého sa nevedomky dostal, a dosiahne odpustenie. 19 Je to obeť zadosťučinenia za vinu; skutočne sa previnil proti Hospodinovi. 20 Hospodin hovoril Mojžišovi: 21 Ak sa niekto prehreší a dopustí sa sprenevery proti Hospodinovi tým, že odtají svojmu blížnemu uloženú alebo ulúpenú vec, alebo ak si vynúti niečo od svojho blížneho, 22 alebo ak nájde stratený predmet, a zatají ho, alebo falošne prisahá o niečom zo všetkého toho, čím sa človek môže prehrešiť; 23 keď sa teda prehreší, a tak sa previní, nech vráti ulúpené i to, čo si násilím vynútil, alebo vec, ktorú u neho uložili, alebo stratenú vec, ktorú našiel, 24 alebo čo koľ vek z toho, o čom falošne prisahal, nech to nahradí v plnej hodnote, pridá k tomu ešte pätinu a dá to v deň svojej obete, komu to patrí. 25 Ako svoju obeť zadosťučinenia za vinu nech prinesie kňazovi pre Hospodina bezchybného barana z drobného dobytka podľa prepočítania pri obeti zadosťučinenia za vinu. 26 Kňaz vykoná za neho obrad zmierenia pred Hospodinom; on dosiahne odpustenie za ktorýkoľvek skutok, ktorým sa človek môže previniť.

3Moj 5, 1-26

Verš 2
alebo keď sa niekto dotkne akejkoľvek nečistej veci, či mŕtveho tela nečistej divej zveri, či mŕtveho tela nečistého domáceho zvieraťa, alebo mŕtveho tela nečistého červa, aj keď je to utajené pred ním, a tak sa poškvrní, je za to zodpovedný;
Ag 2:13 - Nato povedal Aggeus: Keby sa niekto poškvrnený mŕtvolou dotkol toho všetkého, či to bude poškvrnené? Kňazi odpovedali: Bude poškvrnené.
2Kor 6:17 - Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán; nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem,

Verš 7
Ak mu nedochodí na ovcu, nech za vinu, ktorej sa dopustil, prinesie Hospodinovi dve hrdličky alebo holúbätá, jedno zvieratko na obeť za hriech, druhé na spaľovanú obeť.
Lv 12:8 - Ak jej nedochodí na jahňa, nech vezme dve hrdličky alebo dve holúbätá, jedno na spaľovanú obeť, druhé na obeť za hriech. Keď kňaz vykoná za ňu obrad zmierenia, bude čistá.
Lk 2:24 - a aby priniesli obeť podľa slov zákona Pánovho: dve hrdličky alebo dve holúbätá.

Verš 8
Nech ich zanesie ku kňazovi, a ten nech obetuje najprv určené na obeť za hriech. Nech mu natrhne hlavu pri šiji, ale nech ju neoddelí,
Lv 1:15 - Kňaz ho prinesie k oltáru, natrhne mu hlavu a spáli ho na oltári; jeho krv však vytlačí na stenu oltára.

Verš 10
Z druhého nech urobí spaľovanú obeť podľa predpisu. Nech kňaz vykoná za neho obrad zmierenia za hriech, ktorý spáchal, a on dosiahne odpustenie.
Lv 1:15 - Kňaz ho prinesie k oltáru, natrhne mu hlavu a spáli ho na oltári; jeho krv však vytlačí na stenu oltára.

Verš 12
Potom nech ju prinesie kňazovi a kňaz vezme z nej za hrsť ako pripomienkovú časť a spáli ju na oltári po ohňových obetiach patriacich Hospodinovi; to je obeť za hriech.
Lv 2:2 - Zanesie ju kňazom, synom Áronovým. Kňaz vezme z toho za plnú hrsť múky a oleja so všetkým kadidlom a spáli túto pripomienkovú časť na oltári ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi.
Lv 4:35 - Všetok jej tuk nech vyberie, ako sa vyberá tuk jahňaťa z obete spoločenstva, a nech ho kňaz spáli na oltári spolu s ohňovými obeťami Hospodinovými. Tak vykoná kňaz za neho obrad zmierenia za hriech, ktorý spáchal, a on dosiahne odpustenie.

Verš 13
Tak vykoná kňaz úkon zmierenia za jeho hriech, ktorý onen spáchal v niektorom z týchto prípadov, a tak dosiahne odpustenie. Zvyšok bude patriť kňazovi ako pokrmová obeť.
Lv 2:3 - Zvyšok pokrmovej obete patrí Áronovi a jeho synom ako najsvätejšie z ohňových obetí Hospodinových.

Verš 15
Ak sa niekto dopustí sprenevery a neúmyselne sa prehreší v niektorej zo svätých vecí Hospodinových, nech prinesie Hospodinovi ako svoju obeť zadosťučinenia za vinu bezchybného barana z drobného dobytka, ktorého možno prepočítať na vážené striebro v posvätných šekeloch.
Lv 27:2 - Povedz Izraelcom: Ak niekto osobitným sľubom zasvätí Hospodinovi osoby podľa tvojho ocenenia,
Ex 30:13 - Nech dajú toto: každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekela podľa svätyňového šekela; dvadsať gér je jeden šekel, pol šekela je pozdvihovaná dávka pre Hospodina.

Lv 5,1 - Vo veršoch 1–6 sa uvádzajú hriechy jednotlivcov, za ktoré mali priniesť obetu zmierenia.

Lv 5,2-3 - Tento prípad sa dotýka levitskej čistoty. Ak sa dotyčný včas neočistí, sa dopustí previnenia. O prípadoch, keď sa poškvrní človek, pozri Lv 11 – 15.

Lv 5,5 - Verejné vyznanie viny dialo sa pri vkladaní rúk na obetné zviera.

Lv 5,11 - Efa merala 36,4 litra.

Lv 5,12 - O pripomienke – porov. 2,2.

Lv 5,14-16 - Sprenevera značí tie hriechy, ktoré sú proti právu alebo majetku Božiemu a blížnych. Okrem zmierenia, čiže obety za hriech, vyžadovala sa aj náhrada.