výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 17, 1-16

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Povedz Áronovi, jeho synom a všetkým Izraelcom: Toto prikázal Hospodin: 3 Ak niekto z domu Izraela zabije býka, alebo jahňa, alebo kozu v tábore, alebo ich zabije mimo tábora, 4 a nedovedie ku vchodu do svätostánku, aby priniesol obetný dar Hospodinovi pred príbytkom Hospodinovým, tomu človeku sa to má počítať za krvnú vinu; prelial krv, preto nech je odstránený spomedzi svojho ľudu 5 preto, aby Izraelci prinášali svoje obete, ktoré zabíjajú na šírom poli; nech ich prinášajú Hospodinovi ku vchodu do svätostánku kňazovi a obetujú Hospodinovi ako obete spoločenstva. 6 Kňaz nech pokropí krvou oltár Hospodinov pri vchode do svätostánku, tuk nech spáli na príjemnú vôňu Hospodinovi. 7 Nech neprinášajú viac svoje obete modlám podobným kozlom, ktorých smilne nasledujú. Toto nech im je večným ustanovením z pokolenia na pokolenie. 8 Ďalej im povedz: Ak niekto z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí sa zdržujú medzi nimi, obetuje spaľovanú alebo zábitnú obeť, 9 a neprinesie ju ku vchodu do svätostánku, aby ju obetoval Hospodinovi, ten nech je vyhladený zo svojho ľudu. 10 Ak by niekto z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí sa v ňom zdržujú, jedol akúkoľvek krv, obrátim sa proti tomu, kto by jedol krv, a odstránim ho spomedzi príslušníkov jeho ľudu. 11 Keďže život tela je v krvi, dal som vám ju na oltár na vykonanie obradu zmierenia za vaše životy, lebo krv mocou života spôsobuje zmierenie. 12 Preto som povedal Izraelcom: Nech nikto z vás neje krv; ani cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami, nesmie jesť krv. 13 Ak niekto z Izraelcov a z cudzincov, ktorí sa zdržujú medzi nimi, uloví zver alebo vtáka, ktorý sa smie jesť, nech vyleje jeho krv a zakryje ju zemou. 14 Lebo životom každého tela je jeho krv. Preto som riekol Izraelcom: Krv z nijakého tela nejedzte, lebo životom každého tela je jeho krv. Nech je odstránený každý, kto by ju jedol. 15 Ak by niekto jedol zdochlinu alebo zverou roztrhané, či je to domorodec alebo cudzinec, musí si oprať šaty a umyť sa vodou; nečistý bude až do večera, potom bude čistý. 16 Ak ich však neoperie a neumyje si telo, ponesie svoju vinu.

3Moj 17, 1-16





Verš 10
Ak by niekto z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí sa v ňom zdržujú, jedol akúkoľvek krv, obrátim sa proti tomu, kto by jedol krv, a odstránim ho spomedzi príslušníkov jeho ľudu.
Gn 9:4 - Len mäso s krvou, jeho dušou, nesmiete jesť.
Lv 3:17 - To je večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Nesmiete jesť nijaký tuk a nijakú krv.
Lv 7:27 - Každý, kto by jedol akúkoľvek krv, bude vyhladený zo svojho ľudu.
Lv 19:26 - Nič nejedzte s krvou. Neveštite ani nečarujte!
Dt 12:16 - Len krv nejedzte, ale vylejte ju na zem ako vodu.
Dt 12:23 - Len v tom buď pevný, aby si nejedol krv, lebo krv je život. Nejedz život s mäsom!
1Sam 14:33 - Potom oznámili Saulovi: Hľa, ľud hreší proti Hospodinovi, lebo je s krvou. On odpovedal: Spreneverili ste sa! Privaľte ku mne ihneď veľký kameň.

Verš 14
Lebo životom každého tela je jeho krv. Preto som riekol Izraelcom: Krv z nijakého tela nejedzte, lebo životom každého tela je jeho krv. Nech je odstránený každý, kto by ju jedol.
Gn 9:4 - Len mäso s krvou, jeho dušou, nesmiete jesť.

Verš 6
Kňaz nech pokropí krvou oltár Hospodinov pri vchode do svätostánku, tuk nech spáli na príjemnú vôňu Hospodinovi.
Ex 29:18 - Celého barana spáľ na dym na oltári; to je spaľovaná obeť Hospodinovi, príjemnej vône; to je ohňová obeť Hospodinovi.
Lv 4:31 - Všetok jej tuk nech vyberie, ako sa vyberá tuk z obete spoločenstva, a nech ho spáli na oltári ako príjemnú vôňu Hospodinovi. Tak nech kňaz vykoná obrad zmierenia. Onen dosiahne odpustenie.

Verš 15
Ak by niekto jedol zdochlinu alebo zverou roztrhané, či je to domorodec alebo cudzinec, musí si oprať šaty a umyť sa vodou; nečistý bude až do večera, potom bude čistý.
Ex 22:31 -
Lv 11:40 - Kto by jedol z jeho zdochliny, musí si oprať šaty a nečistý bude až do večera; kto by niesol jeho zdochlinu, musí si oprať šaty a bude nečistý až do večera.
Ez 44:31 - Kňazi nesmú jesť nijakú zdochlinu, ani roztrhané z vtáctva ani z dobytka.

Lv 17,1 - V tejto hlave uvádzajú sa predpisy o zabíjaní zvierat, určených na súkromnú spotrebu. Lenže predpisy sa týkajú iba takých zvierat, ktoré by sa mohli aj obetovať, teda zvierat čistých a bezchybných. Chybné zvieratá mohli sa zabíjať kdekoľvek. Miesto zabíjania sa určuje v stánkovom nádvorí, a to na celý čas putovania po púšti. Dôvodom tohto sústredenia bolo, aby Izraeliti neobetovali "viac kozím besom" (v. 7), démonom, ktorí vládli púšťou. Aj podľa Joz 24,18. Izraeliti za cesty púšťou boli naklonení k modloslužbe. A takto, keď každé zviera, ktoré sa mohlo obetovať prípadne aj modlám, muselo sa zabíjať na severnej strane oltára celostných žertiev, odnímala sa nielen príležitosť, ale aj možnosť súkromne obetovať démonom. Tento zákon sa mohol zachovávať len vtedy, keď Izraeliti bývali akosi spolu, teda len na púšti, keď sa zhromažďovali okolo svätostánku. Neskoršie sa tento zákon zrušil (Dt 12,6.7.11.12.15).

Lv 17,7 - S ktorými ste smilnili, porov. Ex 34,16. Úcta k modlám sa považuje za spreneveru voči Pánovi. Vzťah Boha k Izraelu v Písme symbolicky sa vyjadruje akoby manželskou zmluvou. Preto nevernosť voči Pánovi považuje sa za manželskú neveru.

Lv 17,10 - Krv, ako podstatná podmienka života a prejav života, patrí výlučne Bohu, Pánovi života. Zákaz jesť krv bol daný už Gn 9,4 a opakuje sa veľmi často (Lv 3,17; 7,26.27; 19,26; Dt 12,16.23; 15,23). "Duša živočícha je v krvi", čiže krv je podmienkou živočíšneho života, pretože bez krvi niet vo zvieratách života, a zviera, keď stratí krv, stratí pohyb a život. Boh si však vyhradil krv pre seba; ľudia môžu krv zabitých zvierat len vylievať k oltáru, aby ňou zmierili Boha za prečiny, ktoré by mali zmyť svojou vlastnou krvou.

Lv 17,13 - Boh, Pán života, vyhradzuje si krv nielen tých zvierat, čo sa prinášajú na obetu, ale aj krv všetkých zvierat vôbec. Krv sa musí vyliať na zem, aby sa nezneužila a neznesvätila.

Lv 17,14 - Bude vyhubený, vylúčený, vyobcovaný z pospolitosti Izraela (Gn 17,14; v. 4.9.10).