výhody registrácie

Kniha Levitikus - 3. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lv 13, 1-59

1 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 2 Ak sa niekomu objaví na pokožke opuchlina či vyrážka alebo biela škvrna a z nej sa na pokožke vyvinie príznak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov, kňazov. 3 Kňaz prezrie postihnuté miesto na pokožke. Ak chĺpky na postihnutom mieste obeleli a ak postihnuté miesto je hlbšie než ostatná pokožka, potom je to príznak malomocenstva. Keď to kňaz zbadá, vyhlási ho za nečistého. 4 Ak však ide len o bielu škvrnu na pokožke a nevyzerá, že je hlbšia než je ostatná pokožka a chĺpky na nej neobeleli, potom kňaz prikáže postihnutého odlúčiť na sedem dní. 5 Keď ho kňaz na siedmy deň prezrie a zistí, že postihnuté miesto zostáva nezmenené a že sa na pokožke nešíri, kňaz ho znova prikáže odlúčiť na sedem dní. 6 Keď uplynie sedem dní, kňaz ho opäť prezrie, a keď zistí, že postihnuté miesto je bledšie a na pokožke sa nešíri, kňaz ho vyhlási za čistého. Je to len vyrážka. Vyperie si šaty a bude čistý. 7 Ak sa však po tom, čo sa ukázal kňazovi a bol vyhlásený za čistého, vyrážka na pokožke rozšíri, znova sa ukáže kňazovi. 8 Kňaz ho prezrie. Ak sa vyrážka na pokožke rozšírila, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to malomocenstvo. 9 Ak sa na niekom objaví malomocenstvo, treba ho priviesť ku kňazovi. 10 Kňaz ho prezrie. Ak je na pokožke biela opuchlina a chĺpky na nej obeleli, a ak v nej vyrastá živé mäso, 11 je to pokročilé malomocenstvo na pokožke. Kňaz ho vyhlási za nečistého. Nedá ho odlúčiť, lebo je nečistý. 12 Ak sa malomocenstvo na pokožke rozmohlo natoľko, že pokrýva celú pokožku, kam sa kňaz pozrie, od hlavy až po päty, 13 a kňaz vidí, že malomocenstvo už pokrýva celé telo, postihnutého vyhlási za čistého. Obelel celý. Je čistý. 14 Ak sa však na ňom objaví živé mäso, bude nečistý. 15 Keď kňaz vidí na ňom živé mäso, vyhlási ho za nečistého. Živé mäso je nečisté, je to malomocenstvo. 16 Ak však živé mäso zmizne a postihnuté miesto obelie, príde ku kňazovi. 17 Kňaz ho prezrie. Ak postihnuté miesto obelelo, kňaz vyhlási postihnutého za čistého; je čistý. 18 Ak mal niekto na pokožke vred, ktorý sa zahojil, 19 no na mieste vredu vznikne biela opuchlina alebo sa objaví bielo-červená škvrna, musí sa ukázať kňazovi. 20 Kňaz ho prezrie. Ak zistí, že to miesto je hlbšie než okolitá koža a že chĺpky na nej obeleli, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to malomocenstvo, ktoré sa rozšírilo z vredu. 21 Ak kňaz zistí, že biele chĺpky tam nie sú a ani miesto nie je hlbšie než okolitá pokožka, ale je iba nevýrazné, kňaz prikáže, aby ho na sedem dní odlúčili. 22 Ak sa to však na pokožke značne rozšíri, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to malomocenstvo. 23 No ak škvrna zostáva rovnaká a nerozširuje sa, je to jazva po vrede. Kňaz ho vyhlási za čistého. 24 Ak má niekto na pokožke popáleninu a na nej sa objaví bielo-červená alebo biela škvrna, 25 kňaz ho prezrie. Ak vidí, že chĺpky na škvrne obeleli a miesto je hlbšie než okolitá pokožka, je to malomocenstvo, ktoré vzniklo z popáleniny. Kňaz ho vyhlási za nečistého, je postihnutý malomocenstvom. 26 Ak kňaz vidí, že chĺpky na škvrne neobeleli a ani miesto nie je hlbšie než okolitá pokožka a je vyblednuté, prikáže, aby ho odlúčili na sedem dní. 27 Na siedmy deň ho kňaz prezrie. Ak sa škvrna na koži rozšírila, vyhlási ho za nečistého; je to malomocenstvo. 28 Ak však škvrna zostala nezmenená, ani sa na pokožke nerozširuje, a ak vybledla, je to len opuchlina po popálenine. Kňaz ho vyhlási za čistého. Je to jazva po popálenine. 29 Ak sa mužovi alebo žene objaví na hlave alebo na brade nejaké choré miesto, 30 nech ho kňaz prezrie. Ak miesto bude hlbšie než okolitá pokožka a vlasy na ňom zožltli a stenčili sa, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to prašivina, istý druh malomocenstva na hlave alebo na brade. 31 Keď kňaz prezrie príznak choroby prašiviny a vidí, že miesto nie je hlbšie než okolitá pokožka, ani nie sú na ňom čierne chĺpky, prikáže, aby prašivinou postihnutého na sedem dní odlúčili. 32 Na siedmy deň kňaz postihnuté miesto prezrie, a keď zistí, že prašivina sa nešíri, ani nie sú na nej žltkasté chĺpky a miesto postihnuté prašivinou nie je hlbšie než okolitá pokožka, 33 postihnutý sa oholí, iba to miesto si neoholí. Kňaz však prikáže, aby prašivinou postihnutý bol na sedem dní odlúčený. 34 Na siedmy deň kňaz prašivinu prezrie, a keď zistí, že sa na pokožke nešíri a miesto nie je hlbšie než okolitá pokožka, vyhlási ho za čistého. Vyperie si šaty a je čistý. 35 Ak sa však prašivina na pokožke rozšíri po tom, čo bol vyhlásený za čistého, 36 kňaz ho prezrie. Keďže sa mu prašivina na pokožke rozšírila, kňaz už nebude zisťovať, či chĺpky zožltli; postihnutý je nečistý. 37 Ak však usúdi, že prašivina svoj vzhľad nezmenila a vyrástli na nej čierne vlasy, prašivina je vyliečená. Je čistý. Kňaz ho vyhlási za čistého. 38 Keď sa mužovi alebo žene objavia na pokožke škvrny, biele škvrny, 39 kňaz ich pozrie. Ak sú na pokožke biele, vyblednuté škvrny, je to neškodná vyrážka, ktorá vznikla na pokožke. Je čistý. 40 Ak niekomu vypadali na hlave vlasy, ak oplešivel, je čistý. 41 Keď mu hlava plešivie spredu, má lysinu, je čistý. 42 Ak sa na temennej alebo tylovej plešine objaví bielo-červená škvrna, je to malomocenstvo, ktoré sa rozšírilo na temennej alebo tylovej plešine. 43 Kňaz ho prezrie. Ak je na jeho temennej alebo tylovej plešine bielo-červená opuchlina, ktorá sa podobá kožnému malomocenstvu, 44 postihnutý je malomocný; je nečistý. Kňaz ho musí vyhlásiť za nečistého. Je to znak malomocenstva na hlave. 45 Malomocný, postihnutý touto chorobou, bude mať roztrhnuté šaty, vlasy na hlave neupravené, bradu zakrytú a bude volať: Nečistý, nečistý! 46 Po celý čas zostane nečistý. Je nečistý, bude bývať oddelene, bydlisko bude mať mimo tábora. 47 Keď sa príznak malomocenstva objaví na odeve, či už vlnenom alebo ľanovom, 48 či je to odev utkaný alebo upletený z vlny alebo ľanu, či ide o kožu alebo nejaký kožený predmet, 49 ak bude zasiahnuté miesto na odeve žltkasté alebo červenkasté, či na odeve alebo na koži, na látke utkanej alebo pletenej, alebo na akomkoľvek koženom predmete, je to znak malomocenstva. Treba to ukázať kňazovi. 50 Kňaz prezrie zasiahnuté miesto a prikáže zasiahnutú vec na sedem dní odložiť. 51 Na siedmy deň zasiahnuté miesto prezrie. Ak sa zasiahnuté miesto na odeve alebo na utkanej či pletenej látke, na koži alebo na nejakom koženom výrobku rozšírilo, je to zhubné malomocenstvo. Je to nečisté. 52 Odev z látky utkanej alebo upletenej z vlny či z ľanu alebo nejaký kožený výrobok, na ktorom sa objaví zasiahnuté miesto, treba spáliť. Je to zhubné malomocenstvo. Treba to spáliť. 53 Keď však vidí, že zasiahnuté miesto na odeve alebo na utkanej či upletenej látke, či na nejakom koženom predmete sa nešíri, 54 kňaz prikáže vyprať to, na čom bolo zasiahnuté miesto a na sedem dní to prikáže odložiť. 55 Po vypraní kňaz látku so zasiahnutým miestom prezrie, a ak usúdi, že sa zasiahnuté miesto nezmenilo, aj keď sa nerozšírilo, je nečisté. Treba to spáliť, či už je vec zasiahnutá na vnútornej alebo na vonkajšej strane. 56 Aj keď kňaz zistí, že zasiahnuté miesto po vypraní vybledlo, nech ho predsa len vytrhne či z odevu, alebo z kože, z utkanej alebo z upletenej látky. 57 Ak sa na odeve, na utkanej alebo upletenej látke či na nejakom koženom predmete objaví znova a ďalej sa rozšíri, zasiahnutú vec musíš spáliť. 58 Odev, utkanú alebo upletenú látku, či nejaký kožený predmet, z čoho po vypraní zmizne zasiahnuté miesto, znova vyperie a potom to bude čisté. 59 Toto je zákon o príznakoch malomocenstva na vlnených alebo ľanových odevoch či už na utkanej, alebo upletenej látke, alebo na nejakom koženom predmete. Podľa neho treba tieto veci vyhlásiť za čisté alebo nečisté.

Lv 13, 1-59

Verš 45
Malomocný, postihnutý touto chorobou, bude mať roztrhnuté šaty, vlasy na hlave neupravené, bradu zakrytú a bude volať: Nečistý, nečistý!
Nár 4:15 - |TU(sámek)|Tu Vyhnite sa, ste nečistí! Tak volali na nich. Vyhnite sa, vyhnite sa, nedotýkajte sa! Keď sa vzdialili a odtackali, hovorilo sa medzi národmi: Nebudú viac nikde vítaní!

Lv 13,1 - Predpisy o malomocenstve a vyrážkach týkajú sa nielen človeka, ale aj zvierat a rozličných vecí. Nečistota malomocného nepokladá sa za mravnú nečistotu, nie je následkom hriechu. Táto hrozná choroba mala však veľmi rušivý vplyv medzi Božím ľudom, preto predpisy o nej sú veľmi prísne. V mnohých prípadoch nešlo o pravé malomocenstvo, ale iba o zjavy, kde vonkajšie náznaky boli podobné. Malomocenstvo zapríčiňuje bacil, veľmi podobný tuberkulóznym. Izraeliti ešte nevedeli liečiť malomocenstvo. Malomocného pokladali za zaživa mŕtveho. Malomocný bol vylúčený z ľudskej spoločnosti, aby nikoho nenakazil.

Lv 13,1-8 - Príznaky malomocenstva sú vyrážka na koži, jamky v koži a obelenie vlasov na tých miestach, ktoré sú zasiahnuté malomocenstvom. Malomocenstvo začína malými škvrnami, ktoré sa rýchlo šíria po celom tele. Vypadávajú vlasy, obočie, brada, ba aj zuby. Údy napuchnú a pomaly hnijú. Nemoc nie je bolestivá, spôsobuje však malátnosť a slabosť nielen tela, ale aj duše. Písmo rozoznáva dva druhy malomocenstva: vredovité alebo elefantiazis (Dt 28,27) a malomocenstvo biele, čiže mojžišské. O túto druhú formu malomocenstva ide na tomto mieste.

Lv 13,11 - V tomto prípade ide isto o malomocenstvo, a preto netreba, aby ho kňaz skúšal, "odlúčil".

Lv 13,33 - Má byť ostrihaný alebo oholený, aby sa lepšie zistilo, či sa vyrážka rozšírila. Preto neostrihali miesto napadnuté.

Lv 13,45 - Roztrhnutý odev a rozpustené vlasy sú známkami smútku (10,6; 21,10). Zakryť bradu alebo ústa je tiež znakom smútku (Ez 24,17.22; Mich 3,7). Volať bude: "Nečistý!", aby upozornil prechádzajúcich, žeby sa k nemu nepribližovali.

Lv 13,46 - Malomocní bývali oddelení, spolu sa však mohli schádzať aj bývať (2 Kr 7,3; Lk 17,12). Bývali mimo tábora.

Lv 13,47-59 - Pravdepodobne ide o škvrny alebo pleseň, ktorá sa objavila na šatstve, keď bolo na vlhkom mieste. Škvrny boli podobné škvrnám, aké sa zjavili na nemocnom človeku, ktorý trpel malomocenstvom.