výhody registrácie

Kniha Levitikus - 3. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lv 4, 1-35

1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Povedz Izraelitom: Ak sa niekto neúmyselne prehreší proti niektorému z príkazov Hospodina, hoci len jedinému, a urobí niečo zakázané, 3 potom má za spáchaný hriech, ak sa ho dopustil pomazaný kňaz, čím uvalil vinu na ľud, priviesť Hospodinovi ako obetu mladého, bezchybného býčka. 4 Býčka privedie k vchodu stanu stretávania, položí ruku na hlavu býčka a zabije ho pred Hospodinom. 5 Potom pomazaný kňaz vezme z krvi býčka a prinesie ju k stanu stretávania. 6 Potom si kňaz namočí prst v krvi a sedemkrát ňou pred Hospodinom pokropí oponu svätyne. 7 Nech kňaz krvou potrie rohy oltára na pálenie kadidla z voňavých látok pred Hospodinom v stane stretávania. Ostatnú krv z toho býčka vyleje na spodnú časť oltára pre spaľované obety pri vchode do stanu stretávania. 8 Potom z býčka, obetovaného za hriech, vyberie všetok tuk, totiž tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, všetok tuk, čo je na vnútornostiach, 9 ďalej obidve obličky aj s tukom, ktorý je na nich i na slabinách, ako aj lalok pečene, ktorý oddelí od obličiek, 10 tak ako sa oddeľuje z býka pri obete spoločenstva. Kňaz to spáli na oltári pre spaľované obety. 11 Kožu z býčka, všetko jeho mäso s hlavou, hnátmi, vnútornosťami a s trusom, 12 teda celého býčka vynesie za tábor na čisté miesto, kde sa vysýpa popol a spáli ho na dreve. Musí sa spáliť na mieste, kde sa vysýpa popol. 13 Ak celá izraelská pospolitosť spácha niečo neúmyselne, bez toho, aby si to zhromaždenie uvedomilo, a koná proti niektorému z Hospodinových príkazov, čo sa konať nesmie, previní sa. 14 Keď si potom ľud spáchaný hriech uvedomí, zhromaždenie privedie mladého býčka pred stan stretávania ako obetu za hriech. 15 Starší z pospolitosti položia ruky na hlavu býčka pred Hospodinom a potom ho pred Hospodinom zabijú. 16 Potom pomazaný kňaz prinesie trochu krvi z býčka do stanu stretávania, 17 namočí si v nej prst a pred Hospodinom sedemkrát pokropí oponu. 18 Trochou krvi potrie aj rohy oltára, ktorý je pred Hospodinom v stane stretávania, a ostatnú krv vyleje na spodnú časť oltára pre spaľované obety, ktorý je pri vchode do stanu stretávania. 19 Odstráni z býčka všetok tuk a spáli ho na oltári. 20 Aj s týmto býčkom urobí to isté, ako urobil s býčkom obetovaným za hriech; rovnako s ním naloží. Kňaz vykoná za nich obrad zmierenia a odpustí sa im. 21 Býčka vynesie za tábor, spáli ho, ako spálil toho predchádzajúceho. Taká je obeta za hriech zhromaždenia. 22 Ak zhreší knieža tak, že neúmyselne prestúpi niektorý z príkazov Hospodina, svojho Boha, urobí niečo, čo sa robiť nesmie, previní sa. 23 Keď ho však upozornia, že sa dopustil hriechu, privedie ako obetný dar capa, bezchybného samca. 24 Potom na hlavu capa položí ruku a zabije ho tam, kde sa zabíjajú spaľované obety pred Hospodinom. Taká je obeta za hriech. 25 Kňaz si vezme na prst trochu z krvi obety za hriech a potrie rohy oltára pre spaľované obety. Ostatnú krv vyleje na spodnú časť oltára pre spaľované obety. 26 Všetok tuk spáli na oltári tak ako tuk z obety spoločenstva. Kňaz vykoná zaňho obrad zmierenia a odpustí sa mu. 27 Ak sa niekto z pospolitého ľudu neúmyselne prehreší a dopustí sa niečoho proti niektorému príkazu Hospodina, čiže vykoná to, čo sa konať nesmie, previní sa. 28 Keď ho však upozornia, že sa dopustil hriechu, privedie ako obetný dar za spáchaný hriech kozu, bezchybnú samicu. 29 Potom na hlavu obety za hriech položí ruku a obetu za hriech zabije na mieste spaľovaných obiet. 30 Kňaz si vezme na prst trochu z krvi obety a potrie rohy oltára pre spaľované obety. Ostatnú krv vyleje na spodnú časť oltára. 31 Potom z kozy vyberie všetok tuk, ako sa vyberá tuk z obety spoločenstva, a kňaz ho spáli na oltári ako príjemnú vôňu Hospodinovi. Kňaz vykoná zaňho obrad zmierenia a odpustí sa mu. 32 Ak chce priniesť na obetný dar jahňa ako obetu za hriech, nech privedie bezchybnú samicu. 33 Ruku položí na hlavu obety za hriech a zabije ju ako obetu za hriech tam, kde sa zabíjajú spaľované obety. 34 Kňaz vezme trochu z krvi obety za hriech na prst, potrie rohy oltára pre spaľované obety a ostatnú krv vyleje na spodnú časť oltára. 35 Vyberie všetok jej tuk, ako sa vyberá tuk z jahňaťa pri obete spoločenstva, a kňaz ho spáli na oltári ako ohňovú obetu Hospodinovi. Kňaz zaňho vykoná obrad zmierenia za hriech, ktorého sa dopustil, a odpustí sa mu.

Lv 4, 1-35

Verš 5
Potom pomazaný kňaz vezme z krvi býčka a prinesie ju k stanu stretávania.
Lv 16:14 - Potom vezme trochu krvi z býčka a prstom pokropí vrchnák spredu a prstom sedemkrát pokropí krvou pred vrchnákom.
Nm 19:4 - Potom si kňaz Eleazár namočí prst v jej krvi a sedemkrát ňou bude kropiť smerom k prednej časti stanu stretávania.

Verš 7
Nech kňaz krvou potrie rohy oltára na pálenie kadidla z voňavých látok pred Hospodinom v stane stretávania. Ostatnú krv z toho býčka vyleje na spodnú časť oltára pre spaľované obety pri vchode do stanu stretávania.
Lv 9:9 - Áronovi synovia mu priniesli krv a on si v nej omočil prst, potrel oltárne rohy a krv vylial na spodok oltára.

Verš 8
Potom z býčka, obetovaného za hriech, vyberie všetok tuk, totiž tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, všetok tuk, čo je na vnútornostiach,
Lv 3:3 - Potom z obety spoločenstva prinesie Hospodinovi ako ohňovú obetu tuk, ktorým sú obrastené vnútornosti: všetok tuk, čo je na vnútornostiach,

Verš 10
tak ako sa oddeľuje z býka pri obete spoločenstva. Kňaz to spáli na oltári pre spaľované obety.
Lv 3:5 - Áronovi synovia to spália na oltári ako spaľovanú obetu príjemnej vône Hospodinovi s ohňovou obetou, čo horí na dreve.

Verš 11
Kožu z býčka, všetko jeho mäso s hlavou, hnátmi, vnútornosťami a s trusom,
Ex 29:14 - Mäso z býčka, jeho kožu a výkal spáľ na ohni za táborom. To je obeta za hriech.
Nm 19:5 - Kravu potom pred ním spália. Spália jej kožu, mäso, krv i výkaly.

Verš 12
teda celého býčka vynesie za tábor na čisté miesto, kde sa vysýpa popol a spáli ho na dreve. Musí sa spáliť na mieste, kde sa vysýpa popol.
Lv 16:27 - Býčka na obetu za hriech a capa na obetu za hriech, ktorých krv vniesli do svätyne na obetu zmierenia, dá vyniesť za tábor. Ich kože, mäso a trus spáli.
Nm 19:3 - Odovzdajte ju kňazovi Eleazárovi. Ten ju dá vyviesť za tábor a tam ju pred ním zabijú.
Heb 13:11 - Veď telá zvierat, ktorých krv veľkňaz prináša za hriechy do svätyne, spaľujú mimo tábora.

Verš 13
Ak celá izraelská pospolitosť spácha niečo neúmyselne, bez toho, aby si to zhromaždenie uvedomilo, a koná proti niektorému z Hospodinových príkazov, čo sa konať nesmie, previní sa.
Lv 9:15 - Potom dal priniesť obetný dar ľudu. Vzal capa na obetu za hriech ľudu a obetoval ho ako predchádzajúcu obetu za hriech.
Nm 15:24 - ak sa to stalo neúmyselne a bez vedomia pospolitosti, potom celá pospolitosť pripraví mladého býčka na spaľovanú obetu ako obetu príjemnej vône Hospodinovi. K tomu sa pridá aj pokrmová a nápojová obeta podľa predpisu a jeden cap na obetu za hriech.

Verš 27
Ak sa niekto z pospolitého ľudu neúmyselne prehreší a dopustí sa niečoho proti niektorému príkazu Hospodina, čiže vykoná to, čo sa konať nesmie, previní sa.
Nm 15:27 - Ak sa však jednotlivec prehreší neúmyselne, prinesie na obetu za hriech jednoročnú kozu.

Verš 31
Potom z kozy vyberie všetok tuk, ako sa vyberá tuk z obety spoločenstva, a kňaz ho spáli na oltári ako príjemnú vôňu Hospodinovi. Kňaz vykoná zaňho obrad zmierenia a odpustí sa mu.
Lv 3:3 - Potom z obety spoločenstva prinesie Hospodinovi ako ohňovú obetu tuk, ktorým sú obrastené vnútornosti: všetok tuk, čo je na vnútornostiach,
Lv 3:14 - Potom z nej prinesie svoj obetný dar Hospodinovi ako ohňovú obetu: tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, totiž všetok tuk, čo je na vnútornostiach,
Ex 29:18 - Celého barana spáľ na oltári. To je spaľovaná obeta Hospodinovi, príjemná vôňa, ohňová obeta Hospodinovi.

Lv 4,1 - O zmiernej obete pozri úvod do Levitika 2.1.4. Loj sa spaľoval na oltári a ostatné mäso, aspoň pri niektorých obetách za hriech, spaľovalo sa mimo tábora. Pri niektorých obetách však mäso pripadlo obetujúcemu kňazovi. V tomto spaľovaní vidí sv. Pavol predobraz Obety kríža, ktorá sa konala tiež mimo mesta, za hradbami (Hebr 13,11.12).

Lv 4,3 - Pomazaný kňaz – teda veľkňaz, lebo len tento bol ozaj pomazaný v osobe Áronovej. Ostatní kňazi boli len sčiastky pomazaní olejom, pomiešaným s krvou (8,30).Hriech, ktorého vina by padla na ľud, je hriech veľkňazov, ktorý sa ho dopustil ako predstaviteľ a zástupca ľudu.

Lv 4,5 - Pri obetách za hriech veľkňaza a za hriech celého národa obetnú krv nosievali do svätyne.

Lv 4,15 - Starší pospolitosti, čiže starší ľudu, sú významnejšie osoby, zastupujúce celú izraelskú obec.

Lv 4,22 - Knieža je náčelník a hlava niektorého izraelského kmeňa.

Lv 4,25 - Krv z tejto obety neniesli do svätyne, ani ňou nekropili.