výhody registrácie

Kniha Levitikus - 3. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lv 12, 1-8

1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Povedz Izraelitom: Ak žena počne a porodí chlapca, bude nečistá sedem dní ako v dňoch svojej mesačnej nečistoty. 3 Na ôsmy deň sa má obrezať chlapcova predkožka. 4 Matka potom zostane doma ešte tridsaťtri dní, aby sa očistila od krvácania. Nedotkne sa ničoho svätého a nevojde do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania. 5 Ak porodí dievča, bude nečistá dva týždne ako pri svojej mesačnej nečistote a ostane doma ešte šesťdesiat dní v očisťovaní od krvácania. 6 Keď uplynú dni jej očisťovania po synovi alebo dcére, privedie kňazovi k vchodu do stanu stretávania jednoročného baránka na spaľovanú obetu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. 7 Kňaz to prinesie ako obetu pred Hospodina a vykoná za ňu obrad zmierenia. Tak bude očistená od svojho krvácania. To je zákon o rodičke po narodení chlapca alebo dievčaťa. 8 Ak nemá ani na baránka, potom nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedného na spaľovanú obetu a jedného na obetu za hriech. Kňaz za ňu vykoná obrad zmierenia a bude čistá.

Lv 12, 1-8

Verš 3
Na ôsmy deň sa má obrezať chlapcova predkožka.
Gn 17:12 - Z pokolenia na pokolenie budete na ôsmy deň po narodení obrezávať každého chlapca, či sa narodil v dome, alebo je kúpený za peniaze od cudzinca, teda nepochádza z tvojho potomstva.
Lk 1:59 - Na ôsmy deň prišli obrezať dieťa a chceli ho nazvať otcovým menom — Zachariáš.
Lk 2:21 - Keď uplynulo osem dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako bol počatý v matkinom lone.
Jn 7:22 - Pretože vám Mojžiš dal obriezku — hoci nepochádza od Mojžiša, ale od otcov — obrezávate človeka aj v sobotu.

Lv 12,1-5 - Nečistota rodičky nebola mravnou nečistotou, je to len obradná, čiže levitská nečistota. Pôrodné bolesti pripomínali prvý hriech, za ktorý Eva dostala trest v bolesti rodiť deti (Gn 3,16). Boh týmto zákonom chcel upozorňovať na prvý hriech a na jeho následky: odlúčenie od Boha, smrť a rozličné biedy a strasti. Narodenie dieťaťa bolo radosťou, bezdetnosť sa považovala za trest.

Lv 12,6-8 - Pre porodenie alebo počatie matka nemohla byť považovaná za duševne nečistú. Pojem jej nečistoty mal vzťah jedine na jej telesný stav (15,19–24). – Za sedem dní bola nečistá a poškvrňovala všetko, čoho sa len dotkla. V ďalších 33 dňoch stala sa jej nečistota obyčajnou, nesmela sa dotknúť posvätnej veci alebo priblížiť sa k svätostánku. Keď porodila dievča, táto nečistota trvala časove dvojnásobne. Celostnou žertvou sa ďakovalo za dieťa. Hrdlička alebo holúbok prinášali sa za hriech, nie však za osobný, teda mravný priestupok, ale za obradný nedostatok, za pôrod a telesný stav po pôrode, čo vnútorne nebolo nijako hriešne. Túto obetu priniesla aj Panna Mária (Lk 2,24).