výhody registrácie

Kniha Levitikus - 3. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lv 11, 1-47

1 Potom Hospodin Mojžišovi a Áronovi povedal: 2 Povedzte Izraelitom: Zo všetkých zvierat, čo sú na zemi, môžete jesť tieto živočíchy: 3 všetky, čo majú rozdelené kopytá, kopytá rozdvojené štrbinou a prežúvajú, smiete jesť. 4 Z prežúvavcov a tých, čo majú rozdvojené kopytá, sa nesmie jesť: ťava, ktorá hoci prežúva, no nemá rozdvojené kopytá, bude pre vás nečistá; 5 daman, ktorý síce prežúva, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý; 6 zajac, ktorý tiež prežúva, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý; 7 ošípaná, ktorá síce má rozdvojené paprčky, ale neprežúva, bude pre vás nečistá. 8 Z ich mäsa nesmiete jesť, ich zdochliny sa nedotýkajte; budú pre vás nečisté. 9 Zo všetkého, čo žije vo vode, smiete jesť toto: všetko vo vode, v moriach a v potokoch, čo má plutvy a šupiny, môžete jesť. 10 Všetko, čo je v moriach a v potokoch, ale nemá plutvy ani šupiny, nech je to už čokoľvek, čo sa hmýri vo vode, akýkoľvek vodný živočích, bude pre vás ohavnosťou. 11 Nech je pre vás ohavnosťou. Z ich mäsa nejedzte, nech sa vám ich zdochliny protivia. 12 Všetko, čo je vo vode a nemá šupiny ani plutvy, nech je pre vás ohavnosťou. 13 Z lietajúcich živočíchov budú vo vás vzbudzovať odpor, nebudete z nich jesť a budú vám protivné tieto: orol, bradáň, kršiak, 14 haja, rôzne druhy sokolov, 15 všetky druhy krkavcovitých, 16 pštros, lelek, čajka, všetky druhy jastrabov, 17 kuvik, kormorán, ibis, 18 sova, pelikán, zdochlinár, 19 bocian, všetky druhy volaviek, dudok a netopier. 20 Všetok okrídlený štvornohý hmyz bude pre vás ohavnosťou. 21 Zo všetkého okrídleného štvornohého hmyzu smiete jesť len to, čo má nohy na skákanie po zemi. 22 Tieto z nich môžete jesť: rôzne druhy sťahovavých kobyliek, pažravé kobylky, poľné a lúčne kobylky. 23 Všetok ostatný štvornohý okrídlený hmyz bude pre vás ohavnosťou. 24 Tým by ste sa znečistili. Každý, kto sa dotkne ich zdochliny, bude do večera nečistý 25 a každý, kto by z ich zdochliny niečo niesol, musí si oprať šaty a do večera bude nečistý. 26 Každé zviera, ktoré má rozdvojené kopytá, no nemá ich rozdvojené úplne, a ktoré neprežúva, bude pre vás nečisté. Každý, kto sa ich dotkne, bude nečistý. 27 Aj všetko zo štvornohých živočíchov, čo má chodidlá, bude pre vás nečisté. Každý, kto sa dotkne zdochliny, bude do večera nečistý. 28 Kto by niesol zdochlinu, musí si vyprať šaty a do večera bude nečistý. 29 Z drobných zvierat, čo sa hmýria po zemi, budú pre vás nečisté: lasica, myš a rozličné druhy jašteríc, 30 daman, mlok, salamandra, krt a chameleón. 31 Tie sú pre vás nečisté spomedzi drobných zvierat. Každý, kto sa ich dotkne alebo ich zdochlín, bude do večera nečistý. 32 Nečisté bude aj všetko to, na čo spadne niečo z uhynutého, či to spadne na drevený predmet, šaty, kožu, vrecovinu alebo na ktorékoľvek pracovné náradie. Treba to ponoriť do vody a bude to až do večera nečisté, ale potom bude čisté. 33 Keď niečo z toho spadne do hlinenej nádoby, znečistí sa všetko, čo je v nej a nádobu treba rozbiť. 34 Ak sa z takej nádoby dostane voda na niektorý dovolený pokrm, znečistí sa. Aj každý nápoj, čo sa pije z takej nádoby, bude nečistý. 35 Všetko, na čo padne niečo z ich zdochlín, bude pre vás nečisté; pec a ohnisko treba rozbiť, lebo budú nečisté; budú pre vás nečisté. 36 Vodný prameň a vodná nádrž budú však čisté. Kto sa dotkne zdochlín v nich, bude čistý. 37 Keď však niečo z tých zdochlín spadne na osivo, to zostane čisté. 38 Ak sa však na osivo naleje voda a padne naň niečo zo zdochlín, bude pre vás nečisté. 39 Ak uhynie niektoré zo zvierat, ktoré môžete jesť, ten, kto sa dotkne jeho zdochliny, bude do večera nečistý. 40 Kto z tej zdochliny niečo zje, musí si oprať šaty a do večera bude nečistý. Aj ten, kto by zdochlinu takého zvieraťa zdvihol, musí si oprať šaty a do večera bude nečistý. 41 Všetko, čo sa hmýri po zemi, je ohavnosťou, nesmie sa jesť. 42 Nič z toho, čo sa plazí po zemi, ani z toho, čo chodí po štyroch, ani to, čo má viac nôh, teda všetko, čo sa hmýri po zemi, nesmiete jesť, lebo je to ohavnosť. 43 Neznečisťujte sa ničím, čo sa hmýri po zemi a nepoškvrňujte sa tým, aby ste sa nestali nečistými. 44 Lebo ja, Hospodin, som váš Boh. Posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý. Neznečisťujte sa ničím, čo sa hmýri a plazí po zemi, 45 lebo ja som Hospodin, ktorý vás vyviedol z Egypta, aby som bol vaším Bohom. Buďte teda svätí, lebo ja som svätý. 46 Toto je zákon o zvieratách, o vtákoch a o všetkých živých tvoroch, ktoré sa pohybujú vo vode a hmýria po zemi, 47 aby ste robili rozdiel medzi čistými a nečistými, medzi živočíchmi, ktoré sa môžu jesť, a tými, ktoré sa nesmú jesť.

Lv 11, 1-47

Verš 32
Nečisté bude aj všetko to, na čo spadne niečo z uhynutého, či to spadne na drevený predmet, šaty, kožu, vrecovinu alebo na ktorékoľvek pracovné náradie. Treba to ponoriť do vody a bude to až do večera nečisté, ale potom bude čisté.
Lv 15:12 - Hlinenú nádobu, ktorej sa dotkol trpiaci na výtok, treba rozbiť a všetko drevené náradie opláchnuť vodou.

Verš 2
Povedzte Izraelitom: Zo všetkých zvierat, čo sú na zemi, môžete jesť tieto živočíchy:
Dt 14:4 - Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť: býk, ovca a koza,
Sk 10:14 - Peter na to povedal: Nie, Pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté.

Verš 44
Lebo ja, Hospodin, som váš Boh. Posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý. Neznečisťujte sa ničím, čo sa hmýri a plazí po zemi,
Lv 19:2 - Oznám celej pospolitosti Izraelitov a povedz: Buďte svätí, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.
Lv 20:7 - Posväťte sa a buďte svätí, pretože ja som Hospodin, váš Boh.
1Pt 1:16 - Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Lv 11,1 - O levitskej čistote pozri úvod do Levitika 2.3.

Lv 11,1-8 - Porov. aj Dt 14,4.5. Rozdelenie zvierat je nie prírodopisné, lenže v tom čase toto rozdeľovanie vyhovovalo, bolo to podelenie ľudové, podľa zdania ľudí, a nie podľa vedeckého výskumu.Jazvec (hebr. šáfan) a zajac sa rátajú medzi prežúvavce, pretože pohybujú pyskom, akoby prežúvali. Sväté písmo sa tým však nemýli; veď svätopiscovi tu nejde o iné, ako o zákaz nejesť tieto zvieratá.

Lv 11,9-12 - Mohli sa jesť ryby, čo majú plutvy a šupiny, zakazovali sa hady, mloky a raky.

Lv 11,13-19 - Vtáky, hebr. 'oph, neoznačuje len vtáky vo vlastnom zmysle slova, lež všetko, čo lieta. Preto zaraďuje sa sem aj netopier (v. 19). Autori rozlične vykladajú hebrejské mená uvedených vtákov. Treba sa priznať, že mnohé mená týchto vtákov dnes nevieme už presne stotožniť.

Lv 11,24-28 - Zákon robí rozdiel, či sa niekto dotkol zdochliny len letmo, alebo či dotyk trval dlhšie.

Lv 11,29-38 - Vyratúvajú sa len najznámejšie druhy; bolo ich však omnoho viac. Nie je isté, či ide o krta, alebo o stonožku.Studne a pramene sa neznečistili, i keď padlo do nich niektoré zo spomenutých zvierat (v. 36). Odtokom a prítokom voda sa sama očistila.

Lv 11,43-45 - Prestúpenie zákazu týkalo by sa napokon aj čistoty duše. Neposlušnosťou by sa aj duša poškvrnila.