výhody registrácie

Kniha Levitikus - 3. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lv 14, 1-57

1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Toto je zákon o malomocnom na deň jeho očisťovania: Privedú ho ku kňazovi. 3 Keď kňaz vyjde z tábora a pri prehliadke zistí, že príznak choroby z malomocného zmizol, 4 rozkáže priniesť za očisťovaného dva živé čisté vtáky, cédrové drevo, karmazínové farbivo a yzop. 5 Kňaz rozkáže jedného z vtákov zabiť nad hlinenou nádobou, v ktorej je pramenitá voda. 6 Potom vezme živého vtáka, cédrové drevo, karmazínové farbivo a yzop a toto všetko namočí do krvi vtáka zarezaného nad pramenitou vodou. 7 Kňaz sedemkrát pokropí očisťovaného od malomocenstva, čím ho očistí. Živého vtáka vypustí do poľa. 8 Očistený si operie šaty, oholí si celé telo, umyje sa vodou a bude čistý. Potom smie vojsť do tábora, ale sedem dní bude bývať mimo svojho stanu. 9 Na siedmy deň si oholí hlavu, bradu, obočie a celé telo; vyperie si šaty, umyje sa vodou a bude čistý. 10 Na ôsmy deň vezme dva bezchybné baránky, jednu bezchybnú ročnú ovečku a tri desatiny éfy jemnej múky zamiesenej olejom na pokrmovú obetu a jeden lóg oleja. 11 Kňaz, ktorý očisťuje, postaví očisťovaného človeka s tým všetkým pred Hospodina k vchodu do stanu stretávania. 12 Potom kňaz vezme jedného baránka a prinesie ho na obetu za vinu, pridá lóg oleja, a tým vykoná podávanú obetu pred Hospodinom. 13 Baránka zareže na mieste, kde sa zabíja obeta za hriech a obeta spaľovaná na svätom mieste, lebo kňazovi patrí obeta za hriech i obeta za vinu. Je to svätosväté. 14 Kňaz vezme trochu krvi z obety za vinu a potrie očisťovanému pravý lalôčik ucha a palec pravej ruky i palec pravej nohy. 15 Potom kňaz vezme z lógu oleja a naleje ho na dlaň svojej ľavej ruky. 16 Do oleja vo svojej ľavej dlani si kňaz namočí prst pravej ruky a sedemkrát ním kropí pred Hospodinom. 17 Z oleja, čo mu zostal na dlani, kňaz očisťovanému potrie lalôčik pravého ucha, palec pravej ruky a palec pravej nohy. Urobí to na mieste, kde je krv z obety za vinu. 18 Zvyšný olej na dlani kňaz vyleje na hlavu očisťovaného človeka. Tak kňaz zaňho vykoná obrad zmierenia pred Hospodinom. 19 Kňaz pripraví obetu za hriech a vykoná obrad zmierenia za toho, kto sa očisťuje zo svojej nečistoty. Potom zareže zviera na spaľovanú obetu. 20 Kňaz napokon prinesie spaľovanú obetu a pokrmovú obetu na oltár. Tak zaňho vykoná obrad zmierenia a bude čistý. 21 Ak je spomenutý človek chudobný a nemá na to, nech vezme jedného baránka na obetu za vinu na zamávanie a vykonanie obradu zmierenia za seba, ako aj desatinu jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu a lóg oleja. 22 Nech prinesie ešte dve hrdličky alebo dva holúbky, na čo má. Jeden bude na obetu za hriech a druhý na spaľovanú obetu. 23 Na ôsmy deň to prinesie za svoje očistenie kňazovi k vchodu do stanu stretávania pred Hospodina. 24 Kňaz vezme baránka na obetu za vinu i lóg oleja a tým vykoná podávanú obetu pred Hospodinom. 25 Kňaz zareže baránka na obetu za vinu, potom vezme trochu krvi z obety za vinu a potrie očisťovanému lalôčik pravého ucha a palec pravej ruky i palec pravej nohy. 26 Kňaz si z oleja naleje do ľavej dlane 27 a prstom pravej ruky kropí pred Hospodinom sedemkrát olejom z ľavej dlane. 28 Kňaz potom potrie olejom z dlane lalôčik pravého ucha očisťovaného, palec pravej ruky i palec pravej nohy. Urobí to na mieste, kde je krv z obety za vinu. 29 Zvyšný olej z dlane vyleje na hlavu očisťovaného. Tak zaňho vykoná obrad zmierenia pred Hospodinom. 30 Potom pripraví buď jednu z hrdličiek alebo jedného z holúbkov, podľa toho, na čo mal. 31 Podľa jeho možností bude teda jedno na obetu za hriech a druhé na spaľovanú obetu spolu s pokrmovou obetou. Tak vykoná kňaz obrad zmierenia za očisťovaného pred Hospodinom. 32 Toto je zákon pre toho, kto bol postihnutý príznakom malomocenstva a nemá na výdavky spojené s očisťovaním. 33 Potom Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 34 Keď vojdete do Kanaánu, ktorý vám dám do vlastníctva, a keď niektorý dom v krajine vášho vlastníctva raním príznakom malomocenstva, 35 nech majiteľ domu ide oznámiť kňazovi: Zdá sa, že na mojom dome je príznak malomocenstva. 36 Skôr ako sa kňaz príde pozrieť na príznak, rozkáže vyprázdniť dom, aby sa neznečistilo nič, čo je v ňom. Potom kňaz príde prezrieť dom 37 a príznak choroby. Ak sa mu príznak choroby na stenách javí ako žltkasté alebo červenkasté jamky, ktoré sú na pohľad hlbšie ako okolitá stena, 38 nech kňaz vyjde z domu pred jeho vchod a dom dá na sedem dní zavrieť. 39 Keď sa kňaz na siedmy deň vráti a pri prehliadke zistí, že príznak choroby sa na stenách domu rozšíril, 40 rozkáže kamene s príznakom choroby vybrať a odniesť na nečisté miesto za mestom. 41 Vnútro domu dá zo všetkých strán zoškrabať a zoškrabanú omietku vynesú na nečisté miesto za mestom. 42 Potom vezmú iné kamene a vložia ich na miesto pôvodných kameňov. Vezmú aj inú hlinu a vymažú ňou dom. 43 Ak sa aj po odstránení kameňov, oškrabaní a vymazaní domu príznak choroby na dome znova objaví, 44 kňaz opäť príde. Ak uvidí, že príznak choroby sa na dome rozšíril, ide o zhubné malomocenstvo na dome; je nečistý. 45 Dom treba zbúrať, kamene, drevo a všetku hlinu z domu vyniesť na nečisté miesto za mestom. 46 Kto by vošiel do takéhoto domu, kým bol zatvorený, bude do večera nečistý. 47 Kto by v takom dome spal, musí si vyprať šaty; kto by v takom dome jedol, musí si vyprať šaty. 48 Keď kňaz vojde a uvidí, že v dome sa po vymazaní príznak choroby nerozšíril, vyhlási dom za čistý, lebo príznak choroby sa zahojil. 49 Na očisťovanie domu vezme dva vtáky, cédrové drevo, karmazínové farbivo a yzop. 50 Jedného vtáka zareže nad hlinenou nádobou, v ktorej je pramenitá voda. 51 Potom vezme cédrové drevo, yzop, karmazínové farbivo a živého vtáka, namočí to do krvi zarezaného vtáka i do pramenitej vody a dom sedemkrát pokropí. 52 Kňaz teda krvou vtáka, pramenitou vodou, živým vtákom, cédrovým drevom, yzopom a karmazínovým farbivom zbaví dom hriechu. 53 Živého vtáka vypustí von z mesta do poľa. Tak vykoná obrad zmierenia za dom. Dom bude čistý. 54 Toto je zákon o všetkých príznakoch choroby malomocenstva a kožných ochorení, 55 o malomocenstve na odeve a na dome, 56 o opuchlinách, vyrážkach a škvrnách, 57 na poučenie o tom, kedy je niečo nečisté a kedy čisté. To je zákon o malomocenstve.

Lv 14, 1-57

Verš 2
Toto je zákon o malomocnom na deň jeho očisťovania: Privedú ho ku kňazovi.
Mt 8:4 - Ježiš mu potom povedal: Hľaď, aby si o tom nikomu nehovoril. Choď však, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo.
Mk 1:44 - Povedal mu: Hľaď, aby si nikomu nič nepovedal, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetu za svoje očistenie, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo.
Lk 5:14 - Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril. A potom mu povedal: Choď! Ukáž sa kňazovi! Prines obetu za svoje očistenie tak, ako to prikázal Mojžiš, na svedectvo pre nich!
Lk 17:14 - Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom! A keď odchádzali, boli očistení.

Verš 12
Potom kňaz vezme jedného baránka a prinesie ho na obetu za vinu, pridá lóg oleja, a tým vykoná podávanú obetu pred Hospodinom.
Ex 29:24 - Všetko to vlož do rúk Árona a jeho synov a mávaním to predlož Hospodinovi ako podávanú obetu.

Verš 13
Baránka zareže na mieste, kde sa zabíja obeta za hriech a obeta spaľovaná na svätom mieste, lebo kňazovi patrí obeta za hriech i obeta za vinu. Je to svätosväté.
Lv 7:7 - Rovnaký zákon platí pre obetu za hriech, ako aj pre obetu za vinu. Bude patriť kňazovi, ktorý touto obetou koná obrad zmierenia.

Lv 14,1 - Malomocenstvo bolo symbolom hriechu a smrti. Vylučovalo človeka z pospolitosti a zabraňovalo mu zúčastniť sa na obetách alebo vstúpiť do nádvoria okolo stánku. Preto vyliečený z malomocenstva musel sa dvakrát očisťovať. Po prvý raz, aby mohol prísť medzi ostatných Izraelitov (2–9), po druhý raz, žeby sa mohol zúčastniť na obetách a vôbec na bohoslužbe (10–20). Malomocného musel kňaz prezrieť a len kňaz ho vyhlásil za zdravého (Mt 8,4; Lk 5,14).

Lv 14,10 - O efe pozri 5,11. Tri desatiny, čiže tri gomery (gomer 3,64. litra), teda približne 11 litrov. Log bola najmenšia židovská miera, merala 0,506 litra. O podávacej obete pozri 5,14 n. a 7,1 n.

Lv 14,14-18 - Pomazanie krvou je podobné ako pri svätení kňaza (8,23.24). Vyliečený pomazaním krvou a olejom, obetou tak celostnou, ako i potravinovou, prijímal sa medzi Boží ľud, do spoločenstva vyvoleného národa. Tieto obrady robili ho schopným zúčastňovať sa na Božej službe.

Lv 14,33-53 - Nejde o pravé malomocenstvo. Obrady očisťovania podobali sa tým, aké sa konali pri človeku, čo sa vyliečil z malomocenstva.