výhody registrácie

Kniha Levitikus - 3. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lv 26, 1-46

1 Vo svojej krajine si nerobte bôžikov ani vyrezávanú podobu, nestavajte posvätný stĺp, nestavajte ani tesaný kameň, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hospodin, som váš Boh. 2 Zachovávajte moje sobotné dni odpočinku a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin. 3 Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a zachovávať moje príkazy a ak ich budete aj plniť, 4 v príhodnom čase vám zošlem dážď, zem vydá svoju úrodu a stromy na poli prinesú svoje ovocie. 5 Mlatba sa u vás predĺži do vinobrania a oberačka hrozna potrvá do sejby. Chleba sa najete dosýta a vo svojej krajine budete bývať bezpečne. 6 Krajine darujem pokoj. Keď budete odpočívať, nikto vás nevystraší. Škodlivú zver vyženiem z krajiny a meč cez ňu neprejde. 7 Budete prenasledovať svojich nepriateľov tak, že podľahnú vášmu meču. 8 Piati z vás zaženú na útek sto mužov, sto vašich bude prenasledovať desaťtisíc. Tak vaši nepriatelia podľahnú vášmu meču. 9 Obrátim sa k vám, budete plodní, rozmnožím vás a upevním s vami zmluvu. 10 Budete jedávať z úrody predchádzajúceho roka a starú budete musieť odpratať pred novou. 11 Postavím si príbytok medzi vami a nezošklivíte sa mi. 12 Budem chodiť medzi vami, budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. 13 Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby ste im už neboli otrokmi. Odvtedy, čo som polámal vaše ťažké jarmo, môžete chodiť vzpriamene. 14 Ak ma nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto príkazy, 15 ak zavrhnete moje ustanovenia a sprotivíte si moje právne predpisy, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a porušíte moju zmluvu, 16 potom vám urobím toto: Zošlem na vás hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyčerpáva zrak a stravuje život. Márne budete siať obilie, pojedia ho vaši nepriatelia. 17 Obrátim sa proti vám a vaši nepriatelia vás porazia; budú vás utláčať tí, čo vás nenávidia; budete utekať, aj keď vás nikto nebude prenasledovať. 18 Ak ma ani potom nebudete poslúchať, sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. 19 Zlomím vašu vzdorovitú pýchu, takže nebo nad vami bude ako železo a vaša krajina ako bronz. 20 Vaša sila vyjde nazmar, vaša krajina nevydá úrodu a stromy v krajine neprinesú ovocie. 21 Ak mi aj potom budete vzdorovať a nebudete chcieť poslúchať, pridám sedemnásobný trest za vaše hriechy. 22 Pošlem na vás divú zver, tá vás pripraví o deti, vykynoží vám príbytok, ubudne vás a vaše cesty spustnú. 23 Ak vás však ani toto nepoučí a naďalej mi budete odporovať, 24 aj ja vám budem odporovať a budem vás sedemnásobne trestať za vaše hriechy. 25 Dopustím na vás meč, ktorý sa na vás vypomstí za porušenie zmluvy. Keď sa zhromaždíte do svojich miest, zošlem medzi vás mor a vydám vás do rúk nepriateľov. 26 Pripravím vás o zásobu chleba, takže desať žien bude piecť chlieb v jednej peci a chlieb vám budú odvažovať na prídel. Budete jesť, ale nenasýtite sa. 27 Ak ma ani potom neposlúchnete a naďalej mi budete odporovať, 28 aj ja vám budem odporovať svojím hnevom a sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. 29 Budete jesť mäso svojich synov i svojich dcér. 30 Spustoším vaše výšiny, zničím vaše kadidlové oltáre a vaše mŕtvoly priložím k zdochlinám vašich modiel a zošklivíte sa mi. 31 Vaše mestá zmením na rozvaliny a spustoším vaše svätyne. Nechcem voňať vaše obety príjemnej vône. 32 Sám spustoším krajinu tak, že sa zhrozia vaši nepriatelia, ktorí v nej bývajú. 33 Rozptýlim vás medzi národy a budem vás prenasledovať, vytasím meč, takže vaša krajina spustne a mestá budú rumoviskom. 34 Počas spustnutia, kým vy budete v krajine svojich nepriateľov, si vaša krajina vynahradí svoje sobotné dni odpočinku. 35 Po celý čas spustnutia bude odpočívať, pretože nemohla odpočívať počas vašich dní sobotného odpočinku, keď ste v nej bývali. 36 Srdcia tých, čo z vás zostanú v krajine svojich nepriateľov, prestraším tak, že ich bude prenasledovať aj šuchot odvievaného lístia. Budú utekať ako pred mečom a budú padať, aj keď ich nikto nebude prenasledovať. 37 Budú sa potkýnať jeden o druhého ako pred mečom, aj keď ich nikto nebude prenasledovať. Neobstojíte pred svojimi nepriateľmi. 38 Zahyniete medzi národmi a krajina vašich nepriateľov vás pohltí. 39 Tí, čo z vás zostanú, zaniknú pre svoju neprávosť v krajinách svojich nepriateľov a zaniknú aj pre neprávosti svojich otcov. 40 Potom budú vyznávať svoju vinu, ako aj vinu svojich otcov, vierolomnosť, ktorej sa dopustili voči mne, i to, že mi odporovali. 41 Aj ja im budem odporovať a uvediem ich do krajiny ich nepriateľov. Ich neobrezané srdce sa musí pokoriť a musia si odpykať svoju vinu. 42 Potom uplatním svoju zmluvu s Jákobom i zmluvu s Izákom, spomeniem si na zmluvu s Abrahámom, ako aj na krajinu. 43 Krajina bude totiž opustená, vynahradí si svoje dni sobotného odpočinku, keďže bude spustošená a bez nich, pokým si neodpykajú svoje viny, pretože zavrhli moje právne predpisy a protivili sa mojim ustanoveniam. 44 Aj keď budú v krajine svojich nepriateľov, nezavrhnem ich a nezošklivím si ich natoľko, žeby som ich chcel vyhubiť a zrušiť svoju zmluvu s nimi. Ja som Hospodin, váš Boh. 45 Pripomeniem im zmluvu s ich predkami, ktorých som vyviedol z Egypta pred očami národov, aby som im bol Bohom. Ja som Hospodin. 46 Toto sú ustanovenia, právne predpisy a zákony, ktoré ustanovil Hospodin medzi sebou a Izraelitmi na vrchu Sinaj prostredníctvom Mojžiša.

Lv 26, 1-46

Verš 1
Vo svojej krajine si nerobte bôžikov ani vyrezávanú podobu, nestavajte posvätný stĺp, nestavajte ani tesaný kameň, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hospodin, som váš Boh.
Ex 20:4 - Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
Dt 5:8 - Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
Dt 16:22 - Nepostav si nijaký kamenný posvätný stĺp, ktorý nenávidí Hospodin, tvoj Boh.
Ž 97:7 - Zahanbia sa všetci, čo slúžia modlám a chvascú sa svojimi bôžikmi. Skloňte sa pred ním všetci bohovia!

Verš 2
Zachovávajte moje sobotné dni odpočinku a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin.
Lv 19:30 - Zachovávajte moje sobotné dni odpočinku a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin.

Verš 3
Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a zachovávať moje príkazy a ak ich budete aj plniť,
Dt 28:1 - Ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina, svojho Boha, zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme.

Verš 5
Mlatba sa u vás predĺži do vinobrania a oberačka hrozna potrvá do sejby. Chleba sa najete dosýta a vo svojej krajine budete bývať bezpečne.
Lv 25:19 - Zem bude pre vás vydávať svoju úrodu, najete sa dosýta a budete v nej bezpečne bývať.

Verš 6
Krajine darujem pokoj. Keď budete odpočívať, nikto vás nevystraší. Škodlivú zver vyženiem z krajiny a meč cez ňu neprejde.
Jób 11:18 - Potom budeš dúfať, lebo je nádej, rozhliadneš sa a uložíš sa v bezpečí.

Verš 8
Piati z vás zaženú na útek sto mužov, sto vašich bude prenasledovať desaťtisíc. Tak vaši nepriatelia podľahnú vášmu meču.
Joz 23:10 - Jediný z vás ich bude prenasledovať tisíc, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás, ako vám sľúbil.

Verš 11
Postavím si príbytok medzi vami a nezošklivíte sa mi.
Ez 37:26 - Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozmnožím a naveky dám svoju svätyňu do ich stredu.
2Kor 6:16 - Ako patrí k sebe Boží chrám a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa,a budem ich Bohoma oni budú mojím ľudom.

Verš 44
Aj keď budú v krajine svojich nepriateľov, nezavrhnem ich a nezošklivím si ich natoľko, žeby som ich chcel vyhubiť a zrušiť svoju zmluvu s nimi. Ja som Hospodin, váš Boh.
Dt 4:31 - Hospodin, tvoj Boh, je totiž milosrdný Boh, neopustí ťa ani ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s otcami, ktorú im pod prísahou potvrdil.
Rim 11:1 - Pýtam sa teda: Či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva z Benjamínovho kmeňa.
Rim 11:26 - a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Zo Siona príde vysloboditeľ,odvráti bezbožnosť od Jákoba.

Verš 34
Počas spustnutia, kým vy budete v krajine svojich nepriateľov, si vaša krajina vynahradí svoje sobotné dni odpočinku.
Lv 25:2 - Povedz Izraelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech sa v krajine zachováva odpočinok, Hospodinov odpočinok.

Verš 14
Ak ma nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto príkazy,
Dt 28:15 - Ak ale nebudeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať.
Nár 2:17 - |TU(pé)|Tu Hospodin vykonal, čo si zaumienil. Uskutočnil, čo hovoril, čo prikázal už za pradávnych dní. Ničil bez súcitu. Nepriateľ zajasal nad tebou, Pán doprial víťazstvo tým, čo ťa sužovali.
Mal 2:2 - Ak neposlúchnete a nevezmete si k srdcu, že máte vzdávať česť môjmu menu — vraví Hospodin zástupov — tak zošlem na vás kliatbu a vaše požehnanie prekľajem. Veď som ho už aj preklial, lebo nikto z vás si to neberie k srdcu.

Verš 17
Obrátim sa proti vám a vaši nepriatelia vás porazia; budú vás utláčať tí, čo vás nenávidia; budete utekať, aj keď vás nikto nebude prenasledovať.
Prís 28:1 - Bezbožník uteká, hoci ho nik neprenasleduje, spravodlivý je však sebaistý ako levíča.

Verš 24
aj ja vám budem odporovať a budem vás sedemnásobne trestať za vaše hriechy.
2Sam 22:27 - voči úprimnému úprimný, ale zvráteného necháš v jeho zvrátenosti.
Ž 18:26 - Voči vernému si verný, voči šľachetnému šľachetný,

Verš 29
Budete jesť mäso svojich synov i svojich dcér.
Dt 28:53 - Pri obliehaní a v úzkosti, ktorou ťa zovrie tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hospodin, tvoj Boh.
2Kr 6:28 - Kráľ sa jej spýtal: Čo chceš? Odvetila: Táto žena ma naviedla: Daj svojho syna, nech ho dnes zjeme. Môjho syna zjeme zajtra.
Nár 4:10 - |TU(jod)|Tu Pri skaze dcéry môjho ľudu ruky jemnocitných žien uvarili vlastné deti, poslúžili im za pokrm.

Verš 30
Spustoším vaše výšiny, zničím vaše kadidlové oltáre a vaše mŕtvoly priložím k zdochlinám vašich modiel a zošklivíte sa mi.
2Krn 34:7 - zbúral oltáre, ašéry a tesané modly rozdrvil na prach. Na celom území Izraela povytínal všetky kadidlové oltáriky a vrátil sa do Jeruzalema.

Lv 26,1-2 - Zakazuje sa modloslužba, aj to, čo by mohlo k modloslužbe viesť: Izraeliti nesmeli si zhotoviť sochu alebo obraz znázorňujúci pravé ho Boha (Ex 20,4). O pomníkoch, stĺpoch (masseba) porov. Gn 28,18; Ex 24,4; 34,13; Nm 33,52. Pripomínajú sa dva základné články starozákonného náboženstva: jednobožstvo a zasvätenie soboty, ktorá je znamením zmluvy medzi Pánom a národom izraelským.

Lv 26,4 - V Palestíne prší len od konca októbra do apríla. Ak tento dážď nebol hojný, neurodilo sa skoro nič.

Lv 26,14 - Boh poslušnosť a vernosť svojich odmení pozemskými dobrotami, neveru a neposlušnosť potresce rozličnými trestmi. A tresty sa budú stupňovať, ak Izrael ostane tvrdošijný vo svojej neposlušnosti.

Lv 26,26 - Oporu výživy, dosl. "palicu vášho chleba", teda potrebný a dostatočný chlieb, ktorý je podporovateľom, udržovateľom na životnej ceste (Ž 105,16; Ez 4,16 atď.). – Za riadnych pomerov má každá gazdiná svoju pec.

Lv 26,30 - Výšiny, kultové miesta na vrchoch, kde boli svätyne pohanských bohov (Dt 29,17; Ez 6,4.6). Slnečné stĺpy boli symbolmi Bála, ktorého uctievali najmä Feničania ako boha slnka (Iz 17,8; 27,9; 2 Krn 14,2). Nebude ani pohanskej modloslužby, ani pravej bohoslužby.