výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Lv 26, 1-46

1 לא תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם׃ 2 את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה׃ 3 אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם׃ 4 ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו׃ 5 והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם׃ 6 ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם׃ 7 ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב׃ 8 ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב׃ 9 ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם׃ 10 ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו׃ 11 ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם׃ 12 והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם׃ 13 אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות׃ 14 ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה׃ 15 ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי׃ 16 אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם׃ 17 ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם׃ 18 ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם׃ 19 ושברתי את גאון עזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה׃ 20 ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו׃ 21 ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם׃ 22 והשלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם׃ 23 ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי׃ 24 והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם׃ 25 והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב׃ 26 בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו׃ 27 ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי׃ 28 והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם׃ 29 ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו׃ 30 והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם׃ 31 ונתתי את עריכם חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם׃ 32 והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה׃ 33 ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה׃ 34 אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצת את שבתתיה׃ 35 כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה׃ 36 והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף׃ 37 וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם׃ 38 ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם׃ 39 והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו׃ 40 והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי׃ 41 אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם׃ 42 וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר׃ 43 והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיה בהשמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשם׃ 44 ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם׃ 45 וזכרתי להם ברית ראשנים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להית להם לאלהים אני יהוה׃ 46 אלה החקים והמשפטים והתורת אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה׃

Lv 26, 1-46

Verš 1
לא תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם׃
Ex 20:4 - לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ׃
Dt 5:8 - לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ׃
Dt 16:22 - ולא תקים לך מצבה אשר שנא יהוה אלהיך׃
Ž 97:7 - יבשו כל עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו לו כל אלהים׃

Verš 2
את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה׃
Lv 19:30 - את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה׃

Verš 3
אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם׃
Dt 28:1 - והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ׃

Verš 5
והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם׃
Lv 25:19 - ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה׃

Verš 6
ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם׃
Jób 11:18 - ובטחת כי יש תקוה וחפרת לבטח תשכב׃

Verš 8
ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב׃
Joz 23:10 - איש אחד מכם ירדף אלף כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דבר לכם׃

Verš 11
ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם׃
Ez 37:26 - וכרתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם ונתתים והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם׃
2Kor 6:16 - ואי זה דבק יש להיכל אלהים עם האלילים כי אתם היכל אלהים חיים כמו שאמר האלהים ושכנתי והתהלכתי בתוכם והייתי להם לאלהים והם יהיו לי לעם׃

Verš 44
ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם׃
Dt 4:31 - כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבתיך אשר נשבע להם׃
Rim 11:1 - ובכן אמר אני הכי זנח האלהים את עמו חלילה כי גם אנכי בן ישראל מזרע אברהם למטה בנימן׃
Rim 11:26 - ובכן כל ישראל יושע ככתוב ובא לציון גואל וישיב פשע מיעקב׃

Verš 34
אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצת את שבתתיה׃
Lv 25:2 - דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת ליהוה׃

Verš 14
ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה׃
Dt 28:15 - והיה אם לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך׃
Nár 2:17 - עשה יהוה אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה מימי קדם הרס ולא חמל וישמח עליך אויב הרים קרן צריך׃
Mal 2:2 - אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי אמר יהוה צבאות ושלחתי בכם את המארה וארותי את ברכותיכם וגם ארותיה כי אינכם שמים על לב׃

Verš 17
ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם׃
Prís 28:1 - נסו ואין רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח׃

Verš 24
והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם׃
2Sam 22:27 - עם נבר תתבר ועם עקש תתפל׃
Ž 18:26 - עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל׃

Verš 29
ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו׃
Dt 28:53 - ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך׃
2Kr 6:28 - ויאמר לה המלך מה לך ותאמר האשה הזאת אמרה אלי תני את בנך ונאכלנו היום ואת בני נאכל מחר׃
Nár 4:10 - ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי׃

Verš 30
והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם׃
2Krn 34:7 - וינתץ את המזבחות ואת האשרים והפסלים כתת להדק וכל החמנים גדע בכל ארץ ישראל וישב לירושלם׃

Lv 26,1-2 - Zakazuje sa modloslužba, aj to, čo by mohlo k modloslužbe viesť: Izraeliti nesmeli si zhotoviť sochu alebo obraz znázorňujúci pravé ho Boha (Ex 20,4). O pomníkoch, stĺpoch (masseba) porov. Gn 28,18; Ex 24,4; 34,13; Nm 33,52. Pripomínajú sa dva základné články starozákonného náboženstva: jednobožstvo a zasvätenie soboty, ktorá je znamením zmluvy medzi Pánom a národom izraelským.

Lv 26,4 - V Palestíne prší len od konca októbra do apríla. Ak tento dážď nebol hojný, neurodilo sa skoro nič.

Lv 26,14 - Boh poslušnosť a vernosť svojich odmení pozemskými dobrotami, neveru a neposlušnosť potresce rozličnými trestmi. A tresty sa budú stupňovať, ak Izrael ostane tvrdošijný vo svojej neposlušnosti.

Lv 26,26 - Oporu výživy, dosl. "palicu vášho chleba", teda potrebný a dostatočný chlieb, ktorý je podporovateľom, udržovateľom na životnej ceste (Ž 105,16; Ez 4,16 atď.). – Za riadnych pomerov má každá gazdiná svoju pec.

Lv 26,30 - Výšiny, kultové miesta na vrchoch, kde boli svätyne pohanských bohov (Dt 29,17; Ez 6,4.6). Slnečné stĺpy boli symbolmi Bála, ktorého uctievali najmä Feničania ako boha slnka (Iz 17,8; 27,9; 2 Krn 14,2). Nebude ani pohanskej modloslužby, ani pravej bohoslužby.