výhody registrácie

Kniha Levitikus - 3. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lv 8, 1-36

1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Vezmi Árona, jeho synov, rúcha a olej na pomazanie, býčka na obetu za hriech, dva barany a kôš nekvasených chlebov. 3 Potom zvolaj celú pospolitosť k vchodu do stanu stretávania. 4 Mojžiš urobil, ako mu to prikázal Hospodin. Pospolitosť sa zhromaždila pri vchode do stanu stretávania 5 a Mojžiš zhromaždeným povedal: Toto nám Hospodin kázal urobiť. 6 Mojžiš vyzval Árona a jeho synov, aby pristúpili, a umyl ich vodou. 7 Potom mu dal spodné rúcho, opásal ho, obliekol mu plášť, dal mu efód, opásal ho stuhou efódu a pevne mu stuhu priviazal. 8 Pripevnil naň náprsník a vložil doň urím a tummím. 9 Na hlavu mu položil turban a spredu naň pripevnil zlatú ozdobu, posvätnú čelenku, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin. 10 Mojžiš vzal olej na pomazanie, pomazal a posvätil príbytok so všetkým príslušenstvom. 11 Sedemkrát pokropil a pomazal oltár i všetko jeho náradie, umývadlo s podstavcom, aby to posvätil. 12 Z oleja na pomazanie nalial Áronovi na hlavu, aby ho posvätil. 13 Mojžiš dal predviesť Áronových synov, obliekol im spodné rúcho, opásal ich a nasadil im kňazské čiapky, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin. 14 Potom dal priviesť býčka určeného na obetu za hriech a Áron so svojimi synmi položil ruky na hlavu býčka. 15 Zarezali ho a Mojžiš vzal krv, prstom dookola potrel rohy oltára a očistil ho od hriechu. Krv vylial na spodok oltára a posvätil ho na vykonávanie obradov zmierenia. 16 Mojžiš vzal všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach, lalok z pečene, obidve obličky s ich tukom a spálil na oltári. 17 Býčka, jeho kožu, mäso a trus však spálil mimo tábora, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin. 18 Potom dal priviesť barana určeného na spaľovanú obetu a Áron so svojimi synmi položil ruky na hlavu barana. 19 Zarezali ho a Mojžiš jeho krvou dookola pokropil oltár. 20 Barana rozsekali na kusy a Mojžiš spálil jeho hlavu, odseknuté časti a tuk. 21 Vnútornosti a nohy umyli a spálili. Mojžiš teda na oltári spálil celého barana. To je spaľovaná obeta príjemnej vône, ohňová obeta Hospodinovi, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin. 22 Potom dal priviesť aj druhého barana obetovaného pri vysvätení a Áron so svojimi synmi položil ruky na hlavu barana. 23 Zarezali ho a Mojžiš vzal z jeho krvi a potrel Áronovi pravý ušný lalôčik, palec pravej ruky, ako aj palec pravej nohy. 24 Potom dal Mojžiš priviesť Áronových synov a krvou im potrel pravý ušný lalôčik, palec pravej ruky, ako aj palec pravej nohy. Ostatnou krvou dookola pokropil oltár. 25 Vzal aj tuk, mastný chvost a všetok tuk na vnútornostiach, lalok z pečene, obidve obličky s ich tukom a pravé stehno. 26 Z koša nekvasených chlebov, ktorý bol pred Hospodinom, vzal jeden nekvasený koláč, olejom zamiesený bochník chleba, jeden posúch a položil to na tuk a na pravé stehno. 27 To všetko dal do rúk Áronovi a jeho synom a mávaním to priniesli pred Hospodina ako podávanú obetu. 28 Mojžiš to potom vzal z ich rúk a spálil to na oltári pre spaľované obety. To je obeta svätenia príjemnej vône, ohňová obeta Hospodinovi. 29 Mojžiš vzal prsia a zamával nimi ako podávanou obetou Hospodinovi. To je Mojžišov podiel, podiel z barana obetovaného pri vysvätení, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin. 30 Mojžiš vzal z oleja na pomazanie a z krvi, čo zostala na oltári, pokropil Árona, jeho rúcha a s ním jeho synov a ich rúcha. Tak vysvätil Árona i jeho rúcha, jeho synov, ako aj ich rúcha. 31 Nato povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom: Uvarte mäso pri vchode do stanu stretávania a jedzte ho tam s chlebom, čo je v koši na svätenie kňazov, ako som prikázal: Nech to zje Áron a jeho synovia. 32 Čo však zostane z mäsa a z chleba, musí sa spáliť. 33 Sedem dní nebudete odchádzať od vchodu stanu stretávania, kým sa neskončia dni vášho svätenia. Vaše svätenie potrvá sedem dní. 34 Podľa Hospodinovho príkazu sa to, čo sa konalo dnes, má konať aj ďalej, aby sa vám odpustilo. 35 Zostaňte pri vchode do stanu stretávania sedem dní vo dne i v noci a zachovávajte Hospodinove ustanovenia, aby ste nepomreli. Taký príkaz som dostal. 36 Áron a jeho synovia urobili všetko, čo prostredníctvom Mojžiša prikázal Hospodin.

Lv 8, 1-36

Verš 2
Vezmi Árona, jeho synov, rúcha a olej na pomazanie, býčka na obetu za hriech, dva barany a kôš nekvasených chlebov.
Ex 28:1 - Prikáž, aby z Izraelitov predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako kňazi: Áron a jeho synovia Nádab, Abíhu, Eleazár a Ítamar.
Ex 30:25 - Z toho pripravíš olej na posvätné pomazanie, miešanú voňavú masť, ako to robieva olejkár. To je olej posvätného pomazania.

Verš 5
a Mojžiš zhromaždeným povedal: Toto nám Hospodin kázal urobiť.
Ex 29:4 - Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stanu stretávania a umy ich vodou.

Verš 7
Potom mu dal spodné rúcho, opásal ho, obliekol mu plášť, dal mu efód, opásal ho stuhou efódu a pevne mu stuhu priviazal.
Ex 28:4 - Urobia takéto rúcha: náprsník, efód, plášť, utkané spodné rúcho, turban a pás. Tieto posvätné rúcha urobia tvojmu bratovi Áronovi a jeho synom, aby mi slúžili ako kňazi.

Verš 8
Pripevnil naň náprsník a vložil doň urím a tummím.
Ex 28:30 - Do náprsníka Božieho rozhodnutia vložíš posvätné lósy urím a tummím, aby boli na Áronovom srdci, keď predstúpi pred Hospodina. Áron bude stále nosiť Božie rozhodnutia o Izraelitoch na svojom srdci pred Hospodinom.

Verš 9
Na hlavu mu položil turban a spredu naň pripevnil zlatú ozdobu, posvätnú čelenku, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin.
Ex 28:36 - Z rýdzeho zlata urob ružicu a vry do nej ako na pečatidlo: Svätý Hospodinov.
Ex 29:6 - Na hlavu mu daj turban a naň pripevni posvätnú čelnú ozdobu.

Verš 12
Z oleja na pomazanie nalial Áronovi na hlavu, aby ho posvätil.
Ž 133:2 - Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.

Verš 13
Mojžiš dal predviesť Áronových synov, obliekol im spodné rúcho, opásal ich a nasadil im kňazské čiapky, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin.
Ex 29:9 - Árona a jeho synov opáš pásom a na hlavu im daj čiapky. Tak sa im kňazstvo stane trvalým ustanovením. Tým uvedieš Árona a jeho synov do úradu.

Verš 14
Potom dal priviesť býčka určeného na obetu za hriech a Áron so svojimi synmi položil ruky na hlavu býčka.
Ex 29:1 - Keď budeš vysviacať kňazov, aby mi mohli slúžiť, urob toto: Vezmi mladého býčka, dva bezchybné barany,

Verš 17
Býčka, jeho kožu, mäso a trus však spálil mimo tábora, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin.
Ex 29:14 - Mäso z býčka, jeho kožu a výkal spáľ na ohni za táborom. To je obeta za hriech.
Lv 4:11 - Kožu z býčka, všetko jeho mäso s hlavou, hnátmi, vnútornosťami a s trusom,

Verš 21
Vnútornosti a nohy umyli a spálili. Mojžiš teda na oltári spálil celého barana. To je spaľovaná obeta príjemnej vône, ohňová obeta Hospodinovi, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin.
Ex 29:18 - Celého barana spáľ na oltári. To je spaľovaná obeta Hospodinovi, príjemná vôňa, ohňová obeta Hospodinovi.

Verš 25
Vzal aj tuk, mastný chvost a všetok tuk na vnútornostiach, lalok z pečene, obidve obličky s ich tukom a pravé stehno.
Ex 29:22 - Potom vezmi z barana tuk, tučný chvost, tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok z pečene, obe obličky aj s tukom, čo je na nich, a pravé stehno. To je baran na slávnosť vysviacky.

Verš 27
To všetko dal do rúk Áronovi a jeho synom a mávaním to priniesli pred Hospodina ako podávanú obetu.
Ex 29:24 - Všetko to vlož do rúk Árona a jeho synov a mávaním to predlož Hospodinovi ako podávanú obetu.

Verš 29
Mojžiš vzal prsia a zamával nimi ako podávanou obetou Hospodinovi. To je Mojžišov podiel, podiel z barana obetovaného pri vysvätení, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin.
Ex 29:26 - Potom vezmi prsia barana z Áronovej vysviacky, zamávaj nimi a predlož ich Hospodinovi ako podávané obety. To bude tvoj podiel.
Lv 7:33 - Pravé stehno bude ako podiel patriť tomu z Áronových synov, ktorý z obiet spoločenstva obetuje krv a tuk.

Verš 30
Mojžiš vzal z oleja na pomazanie a z krvi, čo zostala na oltári, pokropil Árona, jeho rúcha a s ním jeho synov a ich rúcha. Tak vysvätil Árona i jeho rúcha, jeho synov, ako aj ich rúcha.
Ex 29:21 - Potom naber z krvi, ktorá je na oltári i z oleja na pomazanie a pokrop Árona i jeho rúcha, ako aj jeho synov a ich rúcha. Tým bude posvätený Áron so svojimi rúchami, ako aj jeho synovia so svojimi rúchami.

Verš 31
Nato povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom: Uvarte mäso pri vchode do stanu stretávania a jedzte ho tam s chlebom, čo je v koši na svätenie kňazov, ako som prikázal: Nech to zje Áron a jeho synovia.
Ex 29:32 - Mäso z barana a chlieb z koša bude jesť Áron a jeho synovia pri vchode do stanu stretávania.
Lv 24:9 - Chleby budú patriť Áronovi a jeho synom. Zjedia ich na posvätnom mieste, lebo je to preňho svätosvätá časť ohňových obiet Hospodinovi. To je trvalé ustanovenie.

Lv 8,1 - Rozprava opisuje vykonanie rozkazu Božieho, ktorý dal Pán Mojžišovi v Ex 29,1–37. Porov. poznámky k tomuto miestu.

Lv 8,6-7 - Ľanová ríza je tunika, košeľa, ktorú nosievali na samom tele (Ex 28,39).

Lv 8,8-9 - Porov. Ex 28.

Lv 8,23-24 - Obrad s krvou chce naznačiť, že kňaz je zasvätený vonkoncom Pánovi.

Lv 8,28-32 - Výnimka s pravou lopatkou, ktorá pri pokojných obetách patrila kňazovi, je pochopiteľná. V tomto prípade všetko patrí Bohu, preto všetko mäso spaľovali. Len prsia pripadli Mojžišovi. Dal mu ich Pán z obety posvätenia (pozri vyššie vv. 14–21 a Ex 29,31–34). Mäso, čo sa malo variť, bolo z obetného baránka, z barana "posvätenia" (vv. 22 n.). Svätenie sa skončilo obetnou hostinou, na ktorej sa zúčastnili len kňazi. Hostinou sa naznačuje spojenie medzi Bohom a kňazmi.