výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Lv 8, 1-36

1 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2 קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות׃ 3 ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד׃ 4 ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ותקהל העדה אל פתח אהל מועד׃ 5 ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה יהוה לעשות׃ 6 ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אתם במים׃ 7 ויתן עליו את הכתנת ויחגר אתו באבנט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו את האפד ויחגר אתו בחשב האפד ויאפד לו בו׃ 8 וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים׃ 9 וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה׃ 10 ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם׃ 11 ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו לקדשם׃ 12 ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו׃ 13 ויקרב משה את בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות כאשר צוה יהוה את משה׃ 14 ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת׃ 15 וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו׃ 16 ויקח את כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ויקטר משה המזבחה׃ 17 ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה יהוה את משה׃ 18 ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל׃ 19 וישחט ויזרק משה את הדם על המזבח סביב׃ 20 ואת האיל נתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר׃ 21 ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את משה׃ 22 ויקרב את האיל השני איל המלאים ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל׃ 23 וישחט ויקח משה מדמו ויתן על תנוך אזן אהרן הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית׃ 24 ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן הדם על תנוך אזנם הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית ויזרק משה את הדם על המזבח סביב׃ 25 ויקח את החלב ואת האליה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ואת שוק הימין׃ 26 ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק הימין׃ 27 ויתן את הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה׃ 28 ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הוא ליהוה׃ 29 ויקח משה את החזה ויניפהו תנופה לפני יהוה מאיל המלאים למשה היה למנה כאשר צוה יהוה את משה׃ 30 ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את אהרן את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו׃ 31 ויאמר משה אל אהרן ואל בניו בשלו את הבשר פתח אהל מועד ושם תאכלו אתו ואת הלחם אשר בסל המלאים כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו׃ 32 והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו׃ 33 ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלאיכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם׃ 34 כאשר עשה ביום הזה צוה יהוה לעשת לכפר עליכם׃ 35 ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת יהוה ולא תמותו כי כן צויתי׃ 36 ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה יהוה ביד משה׃

Lv 8, 1-36

Verš 2
קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות׃
Ex 28:1 - ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן׃
Ex 30:25 - ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה׃

Verš 5
ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה יהוה לעשות׃
Ex 29:4 - ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים׃

Verš 7
ויתן עליו את הכתנת ויחגר אתו באבנט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו את האפד ויחגר אתו בחשב האפד ויאפד לו בו׃
Ex 28:4 - ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי׃

Verš 8
וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים׃
Ex 28:30 - ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני יהוה תמיד׃

Verš 9
וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה׃
Ex 28:36 - ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה׃
Ex 29:6 - ושמת המצנפת על ראשו ונתת את נזר הקדש על המצנפת׃

Verš 12
ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו׃
Ž 133:2 - כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו׃

Verš 13
ויקרב משה את בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות כאשר צוה יהוה את משה׃
Ex 29:9 - וחגרת אתם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעת והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו׃

Verš 14
ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת׃
Ex 29:1 - וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואילם שנים תמימם׃

Verš 17
ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה יהוה את משה׃
Ex 29:14 - ואת בשר הפר ואת ערו ואת פרשו תשרף באש מחוץ למחנה חטאת הוא׃
Lv 4:11 - ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל כרעיו וקרבו ופרשו׃

Verš 21
ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את משה׃
Ex 29:18 - והקטרת את כל האיל המזבחה עלה הוא ליהוה ריח ניחוח אשה ליהוה הוא׃

Verš 25
ויקח את החלב ואת האליה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ואת שוק הימין׃
Ex 29:22 - ולקחת מן האיל החלב והאליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי איל מלאים הוא׃

Verš 27
ויתן את הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה׃
Ex 29:24 - ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה׃

Verš 29
ויקח משה את החזה ויניפהו תנופה לפני יהוה מאיל המלאים למשה היה למנה כאשר צוה יהוה את משה׃
Ex 29:26 - ולקחת את החזה מאיל המלאים אשר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה׃
Lv 7:33 - המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה׃

Verš 30
ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את אהרן את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו׃
Ex 29:21 - ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה והזית על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו אתו׃

Verš 31
ויאמר משה אל אהרן ואל בניו בשלו את הבשר פתח אהל מועד ושם תאכלו אתו ואת הלחם אשר בסל המלאים כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו׃
Ex 29:32 - ואכל אהרן ובניו את בשר האיל ואת הלחם אשר בסל פתח אהל מועד׃
Lv 24:9 - והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק עולם׃

Lv 8,1 - Rozprava opisuje vykonanie rozkazu Božieho, ktorý dal Pán Mojžišovi v Ex 29,1–37. Porov. poznámky k tomuto miestu.

Lv 8,6-7 - Ľanová ríza je tunika, košeľa, ktorú nosievali na samom tele (Ex 28,39).

Lv 8,8-9 - Porov. Ex 28.

Lv 8,23-24 - Obrad s krvou chce naznačiť, že kňaz je zasvätený vonkoncom Pánovi.

Lv 8,28-32 - Výnimka s pravou lopatkou, ktorá pri pokojných obetách patrila kňazovi, je pochopiteľná. V tomto prípade všetko patrí Bohu, preto všetko mäso spaľovali. Len prsia pripadli Mojžišovi. Dal mu ich Pán z obety posvätenia (pozri vyššie vv. 14–21 a Ex 29,31–34). Mäso, čo sa malo variť, bolo z obetného baránka, z barana "posvätenia" (vv. 22 n.). Svätenie sa skončilo obetnou hostinou, na ktorej sa zúčastnili len kňazi. Hostinou sa naznačuje spojenie medzi Bohom a kňazmi.