výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

3Moj 8, 1-36

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Vezmi Árona a jeho synov s ním aj ich rúcha, olej na pomazávanie, junca obeti za hriech, oboch baranov aj koš nekvasených chlebov 3 a shromaždi celú obec ku dveriam stánu shromaždenia. 4 A Mojžiš urobil tak, ako mu prikázal Hospodin, a tedy shromaždila sa obec ku dveriam stánu shromaždenia. 5 A Mojžiš povedal shromaždenej obci: Toto je tá vec, ktorú prikázal Hospodin učiniť. 6 Potom kázal Mojžiš, aby pristúpil Áron i jeho synovia, a umyl ich vodou. 7 A dal na neho sukňu a opásal ho pásom, odial ho plášťom a dal na neho efod, opásal ho opaskom efoda a pripásal mu ho ním, 8 položil na neho náprsník a do náprsníka dal urím a thumím, 9 položil čapicu na jeho hlavu a na čapicu napredku dal zlatý bliašok, korunu svätosti, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 10 Potom vzal Mojžiš olej na pomazávanie a pomazal príbytok a všetky veci, ktoré boly v ňom, a posvätil ich. 11 A prskol z neho na oltár sedemkrát a pomazal oltár i všetky jeho nádoby aj umyvák aj jeho podstavec nato, aby ich posvätil. 12 A ulial z oleja na pomazávanie na hlavu Áronovu a pomazal ho, aby ho posvätil. 13 Potom kázal Mojžiš, aby pristúpili aj synovia Áronovi, a obliekol ich do sukieň, opásal ich pásom a uviazal im čiapky, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 14 A kázal, aby priviedli junca obeti za hriech, a Áron a jeho synovia vzložili svoje ruky na hlavu junca obeti za hriech. 15 A Mojžiš ho zabil a vzal krv a dal na rohy oltára dookola svojím prstom a tak očistil oltár od hriechu a ostatnú krv vylial k základu oltára a posvätil ho pokrývať na ňom hriech. 16 A vzal všetok tuk, ktorý bol na vnútornostiach, i bránicu pečene, aj obe ľadviny aj ich tuk, a Mojžiš kadiac spálil to na oltári. 17 A junca a jeho kožu i jeho mäso i jeho lajno spálil ohňom vonku za táborom, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 18 A kázal doviesť barana zápalnej obeti. A Áron a jeho synovia vzložili svoje ruky na hlavu barana. 19 A Mojžiš ho zabil a pokropil krvou na oltár dookola. 20 A barana posekal na jeho kusy. A Mojžiš kadiac pálil hlavu i kusy i tuk. 21 A vnútornosti a nohy umyl vodou, a Mojžiš kadiac spálil celého barana na oltári. To bola zápalná obeť na upokojujúcu vôňu a bola to ohňová obeť Hospodinovi, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 22 Potom kázal doviesť aj druhého barana, barana to naplnenia rúk. A Áron a jeho synovia vzložili svoje ruky na hlavu barana. 23 A Mojžiš ho zabil a vzal z jeho krvi a dal na boltec pravého ucha Áronovho i na palec pravej ruky i na palec jeho pravej nohy. 24 A kázal, aby pristúpili synovia Áronovi, a Mojžiš dal z krvi na boltec ich pravého ucha i na palec ich pravej ruky i na palec ich pravej nohy a ostatnú krv vykropil Mojžiš na oltár dookola. 25 Potom vzal tuk i chvost, všetok tuk, ktorý bol na vnútornostiach i bránicu pečene aj obe ľadviny aj ich tuk aj pravé plece. 26 A z koša nekvasených chlebov, ktoré boly pred Hospodinom, vzal jeden nekvasený koláč a jeden chlebový koláč, pripravený s olejom, a jeden tenký osúch a položil to na tie tuky a na pravé plece. 27 A dal to všetko na ruky Áronove a na ruky jeho synov, a vznášal to sem a ta obeťou povznášania pred Hospodinom. 28 Potom to vzal Mojžiš s ich rúk a kadiac spálil na oltári so zápalnou obeťou. To bolo naplnením rúk na upokojujúcu vôňu, ohňová to obeť Hospodinovi. 29 A Mojžiš vzal prsia a vznášal ich sem a ta obeťou povznášania pred Hospodinom, z barana naplnenia rúk, a bolo to Mojžišovi za podiel, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 30 A Mojžiš vzal z oleja na pomazávanie i z krvi, ktorá bola na oltári, a poprskal na Árona, na jeho rúcho i na jeho synov a na rúcho jeho synov s ním, a tak vysvätil Árona, jeho rúcha i jeho synov a rúcha jeho synov s ním. 31 A Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom: Uvarte mäso pri dveriach stánu shromaždenia a tam ho budete i jesť i chlieb, ktorý je v koši naplnenia rúk, tak ako som prikázal povediac: Áron a jeho synovia ho budú jesť. 32 A to, čo by zostalo z mäsa alebo z chleba, spálite ohňom. 33 A zo dverí stánu shromaždenia nevyjdete za sedem dní, až do dňa, v ktorom sa vyplnia dni vášho plnenia rúk, lebo za sedem dní budú plniť vašu ruku. 34 Jako učinili tohoto dňa, tak prikázal Hospodin činiť, pokrývať na vás hriech. 35 Preto budete sedieť pri dveriach stánu shromaždenia vodne i vnoci za sedem dní a budete strážiť stráž Hospodinovu, aby ste nezomreli, lebo tak mi je prikázané. 36 A Áron a jeho synovia učinili všetky veci, ktoré prikázal Hospodin skrze Mojžiša.

3Moj 8, 1-36

Verš 2
Vezmi Árona a jeho synov s ním aj ich rúcha, olej na pomazávanie, junca obeti za hriech, oboch baranov aj koš nekvasených chlebov
Ex 28:1 - A ty vezmi k sebe Árona, svojho brata, a jeho synov s ním zpomedzi synov Izraelových, aby mi konal kňazskú službu, Áron, Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár, synovia Áronovi.
Ex 30:25 - A spravíš z toho olej na sväté pomazávanie, lekárnickú masť voňavú, prácou lekárnika, bude to olej na sväté pomazávanie.

Verš 5
A Mojžiš povedal shromaždenej obci: Toto je tá vec, ktorú prikázal Hospodin učiniť.
Ex 29:4 - A Árona a jeho synov dovedieš ku dveriam stánu shromaždenia a umyješ ich vodou.

Verš 7
A dal na neho sukňu a opásal ho pásom, odial ho plášťom a dal na neho efod, opásal ho opaskom efoda a pripásal mu ho ním,
Ex 28:4 - A toto sú rúcha, ktoré spravia: náprsník, efod, plášť a sukňu z pletenej látky, čapicu a pás. A tak spravia sväté rúcha Áronovi, tvojmu bratovi, a jeho synom, aby mi konal kňazskú službu.

Verš 8
položil na neho náprsník a do náprsníka dal urím a thumím,
Ex 28:30 - A dáš do náprsníka súdu urím a thumím , a budú na srdci Áronovom, keď bude vchádzať pred Hospodina, a Áron bude nosiť súd synov Izraelových na svojom srdci pred Hospodinom ustavične.

Verš 9
položil čapicu na jeho hlavu a na čapicu napredku dal zlatý bliašok, korunu svätosti, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
Ex 28:36 - A spravíš bliašok z čistého zlata a vyryješ na ňom ryty jako na pečati: Sväté Hospodinovi.
Ex 29:6 - A položíš čapicu na jeho hlavu a dáš korunu svätosti na čapicu.

Verš 12
A ulial z oleja na pomazávanie na hlavu Áronovu a pomazal ho, aby ho posvätil.
Ž 133:2 - Je to jako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha.

Verš 13
Potom kázal Mojžiš, aby pristúpili aj synovia Áronovi, a obliekol ich do sukieň, opásal ich pásom a uviazal im čiapky, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
Ex 29:9 - A opášeš ich pásom, Árona i jeho synov, a poviažeš im čiapky na hlavu, a budú mať kňazstvo večným ustanovením, a naplníš ruku Áronovu a ruku jeho synov a tak ich vysvätíš.

Verš 14
A kázal, aby priviedli junca obeti za hriech, a Áron a jeho synovia vzložili svoje ruky na hlavu junca obeti za hriech.
Ex 29:1 - A toto je to, čo im učiníš, aby si ich vysvätil, aby mi potom konali kňazskú službu. Vezmi jedného junca, z hoviad, a dvoch baranov bez vady,

Verš 17
A junca a jeho kožu i jeho mäso i jeho lajno spálil ohňom vonku za táborom, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
Ex 29:14 - A mäso junca a jeho kožu i s jeho lajnom spáliš ohňom vonku za táborom; to je obeť za hriech.
Lv 4:11 - A kožu junca a všetko jeho mäso i s jeho hlavou i s jeho nohami, jeho vnútornosti a jeho lajno,

Verš 21
A vnútornosti a nohy umyl vodou, a Mojžiš kadiac spálil celého barana na oltári. To bola zápalná obeť na upokojujúcu vôňu a bola to ohňová obeť Hospodinovi, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
Ex 29:18 - a zapáliš celého barana na oltári; to je zápalná obeť Hospodinovi, upokojujúca vôňa, je to ohňová obeť Hospodinovi.

Verš 25
Potom vzal tuk i chvost, všetok tuk, ktorý bol na vnútornostiach i bránicu pečene aj obe ľadviny aj ich tuk aj pravé plece.
Ex 29:22 - A vezmeš z barana tuk i tukom orastený chvost a tuk, pokrývajúci vnútornosti, a bránicu pečene a obe ľadviny s tukom, ktorý je na nich, a pravú lopatku, pretože je to baran vysviacky naplnením ruky,

Verš 27
A dal to všetko na ruky Áronove a na ruky jeho synov, a vznášal to sem a ta obeťou povznášania pred Hospodinom.
Ex 29:24 - A položíš to všetko na ruky Áronove a na ruky jeho synov a budeš to povznášať na rukách sem a ta obeťou povznášania pred Hospodinom.

Verš 29
A Mojžiš vzal prsia a vznášal ich sem a ta obeťou povznášania pred Hospodinom, z barana naplnenia rúk, a bolo to Mojžišovi za podiel, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
Ex 29:26 - A vezmeš hruď z barana naplnenia ruky, ktorá bude Áronovi, a budeš ju povznášať na rukách sem a ta obeťou povznášania pred Hospodinom, a to bude tebe za podiel.
Lv 7:33 - Tomu zo synov Áronových, ktorý bude obetovať krv pokojnej obeti a tuk, tomu bude patriť pravé plece za podiel.

Verš 30
A Mojžiš vzal z oleja na pomazávanie i z krvi, ktorá bola na oltári, a poprskal na Árona, na jeho rúcho i na jeho synov a na rúcho jeho synov s ním, a tak vysvätil Árona, jeho rúcha i jeho synov a rúcha jeho synov s ním.
Ex 29:21 - A vezmeš z krvi, ktorá bude na oltári, a z oleja na pomazávanie a pokropíš Árona a jeho rúcha a jeho synov a rúcha jeho synov s ním, a bude svätý on i jeho rúcha i jeho synovia i rúcha jeho synov s ním.

Verš 31
A Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom: Uvarte mäso pri dveriach stánu shromaždenia a tam ho budete i jesť i chlieb, ktorý je v koši naplnenia rúk, tak ako som prikázal povediac: Áron a jeho synovia ho budú jesť.
Ex 29:32 - A tak bude jesť Áron a jeho synovia mäso barana a chlieb, ktorý bude v koši, pri dveriach stánu shromaždenia.
Lv 24:9 - A bude to Áronovi a jeho synom, a budú to jesť na svätom mieste, lebo mu to bude svätosvätým z ohňových obetí Hospodinových večným ustanovením.

Lv 8,1 - Rozprava opisuje vykonanie rozkazu Božieho, ktorý dal Pán Mojžišovi v Ex 29,1–37. Porov. poznámky k tomuto miestu.

Lv 8,6-7 - Ľanová ríza je tunika, košeľa, ktorú nosievali na samom tele (Ex 28,39).

Lv 8,8-9 - Porov. Ex 28.

Lv 8,23-24 - Obrad s krvou chce naznačiť, že kňaz je zasvätený vonkoncom Pánovi.

Lv 8,28-32 - Výnimka s pravou lopatkou, ktorá pri pokojných obetách patrila kňazovi, je pochopiteľná. V tomto prípade všetko patrí Bohu, preto všetko mäso spaľovali. Len prsia pripadli Mojžišovi. Dal mu ich Pán z obety posvätenia (pozri vyššie vv. 14–21 a Ex 29,31–34). Mäso, čo sa malo variť, bolo z obetného baránka, z barana "posvätenia" (vv. 22 n.). Svätenie sa skončilo obetnou hostinou, na ktorej sa zúčastnili len kňazi. Hostinou sa naznačuje spojenie medzi Bohom a kňazmi.