výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

3Moj 19, 1-37

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor celej obci synov Izraelových a povieš im: Svätí budete, lebo ja som svätý, Hospodin, váš Bôh. 3 Každý sa budete báť svojej matky a svojho otca, a budete ostríhať moje soboty. Ja som Hospodin, váš Bôh. 4 Neobrátite sa o nijakú vec k modlám a liatych bohov si nespravíte. Ja som Hospodin, váš Bôh. 5 A keď budete obetovať Hospodinovi bitnú obeť pokojnú, budete ju obetovať tak, aby ste boli príjemní. 6 Toho istého dňa, ktorého ju budete obetovať, sa bude jesť, i na druhý deň; ale to, čo zostane do tretieho dňa, spáli sa ohňom. 7 A keby sa predsa jedlo tretieho dňa, bude to mrzká vec; nebude príjemný. 8 A ten, kto by to jedol, ponesie svoju neprávosť, lebo poškvrnil sväté Hospodinovo, a tá duša bude vyťatá zo svojho ľudu. 9 Keď budete žať žnivo svojej zeme, nesožneš docela krajov svojho poľa, a paberkov svojho žniva neposbieraš. 10 Ani nebudeš paberkovať svojej vinice ako ani nebudeš sberať padlých bobuliek svojej vinice; chudobnému a pohostínovi to zanecháš. Ja som Hospodin, váš Bôh. 11 Nekradnite a neklamte ani neluhajte nikto svojmu blížnemu. 12 A neprisahajte falošne na moje meno, lebo by si tak poškvrnil meno svojho Boha. Ja som Hospodin. 13 Nebudeš utiskovať svojho blížneho ani ho nebudeš olupovať. Nebude nocovať u teba mzda nájomníka až do rána. 14 Nebudeš zlorečiť hluchému a pred slepého nepoložíš závady, aby padol. Ale sa budeš báť svojho Boha. Ja som Hospodin. 15 Neučiníte neprávosti v súde; nebudeš hľadieť na to, že je niekto chudobný, ani nebudeš zo stranníctva ctiť osoby veľkého; spravedlivo budeš súdiť svojho blížneho. 16 Nebudeš chodiť ako pomluvač vo svojom ľude ani nebudeš stáť proti krvi svojho blížneho. Ja som Hospodin. 17 Nebudeš nenávidieť svojho brata vo svojom srdci; prosto budeš trestať svojho blížneho, aby si sa neprevinil a neniesol pre neho hriechu. 18 Nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať hnevu na synov svojho ľudu a milovať budeš svojho blížneho jako samého seba. Ja som Hospodin. 19 Ostríhať budete moje ustanovenia! Nepúšťaj svojho hoväda pojiť sa s hovädom iného druhu; svojho poľa neposeješ rôznym semenom ani nevezmeš na seba rúcha, zhotoveného z rôznych vecí, z vlny a z ľanu. 20 Keby niektorý muž ležal so ženou v súloži semena, a bola by to dievka - otrokyňa, zasnúbená mužovi, ale by nebola ničím vykúpená, alebo ktorej nebola daná sloboda, oba budú potrestaní, nezomrú, lebo nebola oslobodená. 21 A dovedie Hospodinovi svoju obeť za vinu ku dveriam stánu shromaždenia, barana obeti za vinu. 22 A kňaz pokryje na ňom hriech baranom obeti za vinu pred Hospodinom, jeho hriech, ktorým zhrešil, a odpustí sa mu, a bude čistý od svojho hriechu, ktorým zhrešil. 23 A keď vojdete do zeme a zasadíte nejaký ovocný strom, nech už by to bol akýkoľvek, obrežete jeho neobriezku, totiž jeho ovocie. Tri roky vám bude neobrezaným; nebude sa jesť. 24 A štvrtého roku bude všetko jeho ovocie svätým chvál Hospodinovi. 25 Až piateho roku budete jesť jeho ovocie, aby vám pridal svojej úrody. Ja som Hospodin, váš Bôh. 26 Ničoho nebudete jesť s krvou. Nebudete veštiť ani nebudete planetáriť. 27 Neostriháte si strany svojej hlavy dookrúhla, ani nezkazíš boku svojej brady. 28 Za mŕtveho nebudete rezať svoje telo ani nedáte na seba nijakého vrytého písma. Ja som Hospodin. 29 Nepoškvrníš svojej dcéry tým, že by si ju oddal smilstvu, aby nesmilnila zem a bola by zem plná mrzkosti. 30 Ostríhať budete moje soboty a budete sa báť mojej svätyne. Ja som Hospodin. 31 Neobrátite sa k veštcom, vyvolávajúcim duchov, ani sa nepojdete pýtať k vedomcom zanečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh. 32 Pred šedivou hlavou povstaneš a budeš ctiť osobu starca a budeš sa báť svojho Boha. Ja som Hospodin. 33 A keď bude u teba bývať pohostín, vo vašej zemi, nebudete ho trápiť. 34 Bude vám ako zrodený doma, jako keby bol z vás, pohostín, ktorý bude pohostíniť u vás, a budeš ho milovať ako samého seba, lebo ste boli pohostínmi v Egyptskej zemi. Ja som Hospodin, váš Bôh. 35 Neučiníte neprávosti v súde, v dĺžkovej miere, vo váhe ani v dutej miere. 36 Budete mať spravedlivú váhu, spravedlivé závažie, spravedlivú efu i spravedlivý hín. Ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý som vás vyviedol z Egyptskej zeme. 37 A budete ostríhať všetky moje ustanovenia a všetky moje súdy a budete ich činiť. Ja som Hospodin.

3Moj 19, 1-37

Verš 33
A keď bude u teba bývať pohostín, vo vašej zemi, nebudete ho trápiť.
Ex 22:21 - Pohostínovi neučiníš krivdy ani ho nebudeš utláčať, lebo ste boli pohostínmi v Egyptskej zemi.

Verš 2
Hovor celej obci synov Izraelových a povieš im: Svätí budete, lebo ja som svätý, Hospodin, váš Bôh.
Lv 11:44 - Lebo ja som Hospodin, váš Bôh, a preto sa posvätíte a budete svätí, lebo ja som svätý, a nezanečisťujte svojich duší nijakým plazom, ktorý sa hýbe na zemi,
Lv 20:7 - Preto sa posväťte a budete svätí, lebo ja som Hospodin, váš Bôh.
Lv 20:26 - A budete mi svätí, lebo svätý som ja Hospodin a preto som vás oddelil od iných národov, aby ste boli moji.
1Pt 1:16 - Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Verš 3
Každý sa budete báť svojej matky a svojho otca, a budete ostríhať moje soboty. Ja som Hospodin, váš Bôh.
Ex 20:12 - Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh
Ex 31:13 - A ty hovor synom Izraelovým a povedz: A však mojej soboty budete ostríhať, lebo je to znamením medzi mnou a medzi vami po vašich pokoleniach, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, ktorý vás posväcujem.
Lv 26:2 - Moje soboty budete ostríhať a budete sa báť mojej svätyne. Ja som Hospodin!

Verš 4
Neobrátite sa o nijakú vec k modlám a liatych bohov si nespravíte. Ja som Hospodin, váš Bôh.
Ex 34:17 - Nespravíš si liatych bohov.

Verš 6
Toho istého dňa, ktorého ju budete obetovať, sa bude jesť, i na druhý deň; ale to, čo zostane do tretieho dňa, spáli sa ohňom.
Lv 7:16 - A keď bude bitná obeť jeho obetného daru sľubom alebo vecou dobrej vôle, bude sa jesť toho dňa, ktorého obetoval svoju bitnú obeť, avšak i druhého dňa to, čo zostane z nej, sa bude jesť.

Verš 9
Keď budete žať žnivo svojej zeme, nesožneš docela krajov svojho poľa, a paberkov svojho žniva neposbieraš.
Lv 23:22 - A keď budete žať žnivo svojej zeme, nesožneš docela kraja svojho poľa ani neposberáš paberkov svojho žniva; chudobnému a pohostínovi to zanecháš. Ja som Hospodin, váš Bôh!
Dt 24:19 - Keď sožneš svoje žnivo na svojom poli a zabudneš snop na poli, nevrátiš sa, aby si ho vzal; pohostínovi, sirote a vdove bude, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Bôh, v každej práci tvojich rúk.

Verš 11
Nekradnite a neklamte ani neluhajte nikto svojmu blížnemu.
Ex 20:15 - Neukradneš!

Verš 12
A neprisahajte falošne na moje meno, lebo by si tak poškvrnil meno svojho Boha. Ja som Hospodin.
Ex 20:7 - Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.
Dt 5:11 - Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.

Verš 13
Nebudeš utiskovať svojho blížneho ani ho nebudeš olupovať. Nebude nocovať u teba mzda nájomníka až do rána.
Dt 24:14 - Nebudeš utiskovať nájomníka, chudobného a núdzneho, niekoho zo svojich bratov alebo zo svojich pohostínov, ktorý je v tvojej zemi, v tvojich bránach.
Jak 5:4 - Hľa, práca robotníkov, ktorí žali vaše polia, zadržaná kričí od vás, a volanie žencov prišlo do uší Pána Zástupov.

Verš 15
Neučiníte neprávosti v súde; nebudeš hľadieť na to, že je niekto chudobný, ani nebudeš zo stranníctva ctiť osoby veľkého; spravedlivo budeš súdiť svojho blížneho.
Dt 1:17 - Nebudete hľadieť v súde na osobu, ale vypočujete ako malého tak veľkého, nebudete sa báť nikoho, lebo súd je Boží. A vec, ktorá by vám bola priťažká, donesiete ku mne, a ja ju vypočujem.
Dt 16:19 - Neskrivíš súdu! Nebudeš hľadieť na osobu ani neprijmeš daru, lebo dar oslepuje oči múdrych a prevracia slová spravedlivých.
Prís 24:23 - I toto povedali múdri: Hľadieť na osobu v súde nie je dobre.

Verš 16
Nebudeš chodiť ako pomluvač vo svojom ľude ani nebudeš stáť proti krvi svojho blížneho. Ja som Hospodin.
Ex 23:1 - Neprijmeš falošnej zvesti! Nepoložíš svojej ruky k spoločnej veci s bezbožným, aby si bol svedkom ukrutnosti.

Verš 17
Nebudeš nenávidieť svojho brata vo svojom srdci; prosto budeš trestať svojho blížneho, aby si sa neprevinil a neniesol pre neho hriechu.
1Jn 2:9 - Ten, kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je vo tme až doteraz.
1Jn 2:11 - Ale ten, kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma oslepila jeho oči.
1Jn 3:15 - Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom, a viete, že niktorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe.
Mt 18:15 - A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi potresci ho medzi sebou a ním samým. Keď ťa počúvne, získal si svojho brata.
Lk 17:3 - Vystríhajte sa! A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, potresci ho; a jestli sa pokaja, odpusť mu.

Verš 18
Nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať hnevu na synov svojho ľudu a milovať budeš svojho blížneho jako samého seba. Ja som Hospodin.
Mt 5:39 - Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé;
Mt 5:44 - Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú,
Lk 6:27 - Ale vám hovorím, ktorí čujete: milujte svojich nepriateľov, dobre čiňte tým, ktorí vás nenávidia,
Rim 12:19 - Nie sami sa pomstiac, milovaní, ale dajte miesto hnevu, lebo je napísané: Mne pomsta; ja odplatím, hovorí Pán.
1Kor 6:7 - Už je tedy celkom nedostatok u vás, že máte súdy medzi sebou. Prečo radšej netrpíte krivdy? Prečo radšej nenesiete škody?
1Sol 5:15 - Hľaďte, aby niekto neoplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žeňte za tým, čo je dobré i pre vás navzájom i pre všetkých.
1Pt 3:9 - neodplacujúci zlého za zlé alebo nadávky za nadávku, ale naopak, žehnajte vediac, že ste nato povolaní, aby ste zdedili požehnanie.
Mt 5:43 - Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa.
Mt 22:39 - A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!
Rim 13:9 - Lebo: Nezcudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedoctva, nepožiadaš, a jestli je aké iné prikázanie, to všetko sa zahrňuje v slove: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba.
Gal 5:14 - Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!
Jak 2:8 - Pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba, dobre robíte;

Verš 19
Ostríhať budete moje ustanovenia! Nepúšťaj svojho hoväda pojiť sa s hovädom iného druhu; svojho poľa neposeješ rôznym semenom ani nevezmeš na seba rúcha, zhotoveného z rôznych vecí, z vlny a z ľanu.
Dt 22:9 - Neposeješ svojej vinice rôznym semenom, aby si neposvätil náplne semena, ktoré si vysial, a úrody vinice.

Verš 36
Budete mať spravedlivú váhu, spravedlivé závažie, spravedlivú efu i spravedlivý hín. Ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý som vás vyviedol z Egyptskej zeme.
Prís 11:1 - Falošná váha je ohavnosťou Hospodinovi, ale spravedlivé závažie sa mu ľúbi.
Prís 16:11 - Váha a spravedlivé vážky sú Hospodinove; všetky kamene závažia sú jeho dielom.
Prís 20:10 - Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohavnosťou Hospodinovi.

Verš 27
Neostriháte si strany svojej hlavy dookrúhla, ani nezkazíš boku svojej brady.
Lv 21:5 - Nespravia si lysiny na svojej hlave a neoholia boku svojej brady ani na svojom tele nespravia nijakého rezu.

Verš 28
Za mŕtveho nebudete rezať svoje telo ani nedáte na seba nijakého vrytého písma. Ja som Hospodin.
Dt 14:1 - Vy ste synmi Hospodinovi, svojmu Bohu, nebudete sa rezať ani si nespravíte lysiny medzi svojimi očami za mŕtveho.

Verš 31
Neobrátite sa k veštcom, vyvolávajúcim duchov, ani sa nepojdete pýtať k vedomcom zanečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh.
Lv 20:6 - A čo do duše, ktorá by sa obrátila k veštcom, vyvolávajúcim duchov, alebo k vedomcom, aby smilnila idúc za nimi, obrátim svoju tvár proti tej duši a vytnem takého človeka zprostred jeho ľudu.

Lv 19,2 - Porov. Ex 19,6; Lv 11,44.

Lv 19,3 - Pozri Ex 20,2.12; 31,13.14. Matka sa spomína na prvom mieste azda preto, že jej autoritu bolo treba väčšmi chrániť.

Lv 19,4 - Ex 20,3.4; 34,17. K modlám, doslovne k ničotám.

Lv 19,9-10 - Porov. Dt 24,19–22; 23,24.25; Rút 2. Podľa rabínov nemala sa zožať aspoň šesťdesiata časť poľa.

Lv 19,11 - Ex 20,15. Blížny značí súkmeňovca.

Lv 19,13 - Mzda sa mala vyplácať denne, pretože nádenník žil len z práce svojich rúk.

Lv 19,19 - Tento predpis je na vykorenenie pohanských praktík mágie.

Lv 19,23 - Obriezka znamenala na začiatku vstup do zrelosti. Tento názor prenášali aj na mladý strom; nesmelo sa z neho jesť, kým nedosiahol istú zrelosť. Zákon však platil len na čas, keď Izraeliti zaujmú Palestínu.

Lv 19,26-29 - Zakazujú sa pohanské zvyky, účasť na modlárstve atď. Na znak smútku príslušníci niektorých kmeňov starovekých národov robili si do tela zárezy.

Lv 19,31 - Vyvolávanie mŕtvych bolo na východe veľmi obľúbené.