výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

3Moj 20, 1-27

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Povieš synom Izraelovým: Ktokoľvek zo synov Izraelových ako i z pohostínov, kto pohostíni v Izraelovi, kto by dal zo svojho semena Molochovi, istotne zomrie, ľud zeme ho ukameňuje. 3 A ja obrátim svoju tvár proti tomu človekovi a vytnem ho zprostred jeho ľudu, pretože dal zo svojho semena Molochovi, aby zanečistil moju svätyňu a aby poškvrnil meno mojej svätosti. 4 A keby nechcúc vidieť zavreli ľudia zeme svoje oči a odvrátili ich od toho človeka, keďby dal zo svojho semena Molochovi, a nezabili by ho, 5 vtedy ja postavím svoju tvár proti tomu človekovi i proti jeho čeľadi a vytnem ho i všetkých tých, ktorí smilnili idúc za ním, ktorí smilniac pošli za Molochom, z prostredku ich ľudu. 6 A čo do duše, ktorá by sa obrátila k veštcom, vyvolávajúcim duchov, alebo k vedomcom, aby smilnila idúc za nimi, obrátim svoju tvár proti tej duši a vytnem takého človeka zprostred jeho ľudu. 7 Preto sa posväťte a budete svätí, lebo ja som Hospodin, váš Bôh. 8 A budete ostríhať moje ustanovenia a budete ich činiť. Ja som Hospodin, ktorý vás posväcujem. 9 Lebo ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej materi, istotne zomrie; zlorečil svojmu otcovi a svojej materi; jeho krv bude na ňom. 10 A človek, ktorý by sa dopustil cudzoložstva s niečou ženou, ktorý by zcudzoložil so ženou svojho blížneho, istotne zomrie i cudzoložník i cudzoložnica. 11 A človek, ktorý by ležal so ženou svojho otca, odkryl nahotu svojho otca, istotne zomrú obidvaja; ich krv bude na nich. 12 A človek, ktorý by ležal so svojou nevestou, istotne zomrú obidvaja, urobili premrštenosť; ich krv bude na nich. 13 A človek, ktorý by ležal s mužským pohlavím, tak ako sa líha so ženou, obidvaja spáchali ohavnosť, istotne zomrú; ich krv bude na nich. 14 A človek, ktorý by si vzal ženu i jej matku, to je mrzká vec, spália ho ohňom aj tie ženy, aby nebolo mrzkosti medzi vami. 15 A človek, ktorý by v súloži obcoval s hovädom, istotne zomrie, a hovädo zabijete. 16 A žena, ktorá by sa priblížila k nejakému hovädu, aby s ním obcovala v súloži, zabiješ takú ženu i to hovädo, istotne zomrú; ich krv bude na nich. 17 Človek, ktorý by si vzal svoju sestru, dcéru svojeho otca alebo dcéru svojej matere, a videl by jej nahotu, a ona by tiež videla jeho nahotu; to je šeredná vec. Preto budú zahladení pred očami synov svojho ľudu; odkryl nahotu svojej sestry; ponesie svoju neprávosť. 18 A človek, ktorý by ležal so ženou, ktorá má svoju nemoc, a odkryl by jej nahotu a obnažil by jej prameň, a ona by tiež odkryla prameň svojej krvi, obidvaja budú vyťatí zprostred svojho ľudu. 19 Ani neodkryješ nahoty sestry svojej matere ani sestry svojho otca, lebo taký človek by obnažil svoju pokrevnú; niesli by svoju neprávosť. 20 Človek, ktorý by ležal so svojou strynou alebo tetkou, odkryl nahotu svojho strýca alebo ujca; ponesú svoj hriech; zomrú bez detí. 21 A človek, ktorý by si vzal ženu svojho brata, to je necudnosť; odkryl nahotu svojho brata; budú bez detí. 22 A tedy budete ostríhať všetky moje ustanovenia a všetky moje súdy a budete ich činiť, aby vás nevyvrátila zem, do ktorej vás vediem, aby ste bývali v nej. 23 A nebudete chodiť v ustanoveniach národa, ktorý ja vyženiem zpred vašej tvári, lebo robia všetko to zlé, a preto sa mi zošklivili. 24 A vám som povedal: Vy zdedíte ich zem, a ja ju dám vám, aby ste ju mali dedične, zem, ktorá oplýva mliekom a medom. Ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý som vás oddelil od iných národov. 25 Preto budete robiť rozdiel medzi čistým hovädom a nečistým a medzi nečistým vtákom a čistým a nebudete zošklivovať svojich duší hovädom ani vtákom ani ničím, čo sa plazí po zemi, ktoré som vám oddelil, aby ste ich mali za nečisté. 26 A budete mi svätí, lebo svätý som ja Hospodin a preto som vás oddelil od iných národov, aby ste boli moji. 27 A muž alebo žena, v ktorých by bol veštiaci duch, vyvolávajúci duchov, alebo duch vedomca, istotne zomrú, ukameňujú ich; ich krv bude na nich.

3Moj 20, 1-27

Verš 2
Povieš synom Izraelovým: Ktokoľvek zo synov Izraelových ako i z pohostínov, kto pohostíni v Izraelovi, kto by dal zo svojho semena Molochovi, istotne zomrie, ľud zeme ho ukameňuje.
Lv 18:21 - A nedáš, aby niekto z tvojho semena bol prevedený cez oheň Molochovi, a nepoškvrníš mena svojho Boha. Ja som Hospodin.

Verš 6
A čo do duše, ktorá by sa obrátila k veštcom, vyvolávajúcim duchov, alebo k vedomcom, aby smilnila idúc za nimi, obrátim svoju tvár proti tej duši a vytnem takého človeka zprostred jeho ľudu.
Lv 19:31 - Neobrátite sa k veštcom, vyvolávajúcim duchov, ani sa nepojdete pýtať k vedomcom zanečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh.

Verš 7
Preto sa posväťte a budete svätí, lebo ja som Hospodin, váš Bôh.
Lv 11:44 - Lebo ja som Hospodin, váš Bôh, a preto sa posvätíte a budete svätí, lebo ja som svätý, a nezanečisťujte svojich duší nijakým plazom, ktorý sa hýbe na zemi,
Lv 19:2 - Hovor celej obci synov Izraelových a povieš im: Svätí budete, lebo ja som svätý, Hospodin, váš Bôh.
1Pt 1:16 - Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Verš 9
Lebo ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej materi, istotne zomrie; zlorečil svojmu otcovi a svojej materi; jeho krv bude na ňom.
Ex 21:17 - Aj ten, kto by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej materi, istotne zomrie.
Prís 20:20 - Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej materi, toho svieca zhasne v najväčšej tme.
Mt 15:4 - Lebo veď Bôh prikázal a povedal: Cti svojho otca i svoju mať, a: Kto by zlorečil otcovi alebo materi, nech zomrie!

Verš 10
A človek, ktorý by sa dopustil cudzoložstva s niečou ženou, ktorý by zcudzoložil so ženou svojho blížneho, istotne zomrie i cudzoložník i cudzoložnica.
Lv 18:20 - A so ženou svojho blížneho nebudeš obcovať v súloži, aby si sa ňou zanečistil.
Dt 22:22 - Keby bol niekto najdený, že leží so ženou, vydatou za muža, vtedy zomrú obidvaja, i muž, ktorý ležal so ženou, i žena, a odpraceš také zlo z Izraela.
Jn 8:5 - A v zákone nám prikázal Mojžiš kameňovať také ženy, nuž čo ty hovoríš?

Verš 11
A človek, ktorý by ležal so ženou svojho otca, odkryl nahotu svojho otca, istotne zomrú obidvaja; ich krv bude na nich.
Lv 18:8 - Neodkryješ nahoty ženy svojho otca; je to nahota tvojho otca.

Verš 12
A človek, ktorý by ležal so svojou nevestou, istotne zomrú obidvaja, urobili premrštenosť; ich krv bude na nich.
Lv 18:15 - Neodkryješ nahoty svojej nevesty; je žena tvojho syna, neodkryješ jej nahoty.

Verš 13
A človek, ktorý by ležal s mužským pohlavím, tak ako sa líha so ženou, obidvaja spáchali ohavnosť, istotne zomrú; ich krv bude na nich.
Lv 18:22 - Nebudeš ležať s mužským pohlavím, ako sa líha so ženou; to je ohavnosť.

Verš 14
A človek, ktorý by si vzal ženu i jej matku, to je mrzká vec, spália ho ohňom aj tie ženy, aby nebolo mrzkosti medzi vami.
Lv 18:17 - Neodkryješ nahoty ženy a jej dcéry. Nevezmeš si dcéry jej syna ani dcéry jej dcéry, aby si odkryl jej nahotu; pokrevné sú; to je mrzká vec.

Verš 15
A človek, ktorý by v súloži obcoval s hovädom, istotne zomrie, a hovädo zabijete.
Lv 18:23 - Ani nebudeš obcovať v súloži s niktorým hovädom, aby si sa ním zanečistil, ako ani žena sa nepostaví na súlož pred hovädo; to je ohavná premrštenosť.

Verš 17
Človek, ktorý by si vzal svoju sestru, dcéru svojeho otca alebo dcéru svojej matere, a videl by jej nahotu, a ona by tiež videla jeho nahotu; to je šeredná vec. Preto budú zahladení pred očami synov svojho ľudu; odkryl nahotu svojej sestry; ponesie svoju neprávosť.
Lv 18:9 - Neodkryješ nahoty svojej sestry, dcéry svojeho otca alebo dcéry svojej matere, už či by bola narodená v dome alebo či by bola narodená inde; neodkryješ ich nahoty.

Verš 18
A človek, ktorý by ležal so ženou, ktorá má svoju nemoc, a odkryl by jej nahotu a obnažil by jej prameň, a ona by tiež odkryla prameň svojej krvi, obidvaja budú vyťatí zprostred svojho ľudu.
Lv 18:19 - A k žene, keď je v odlúčenosti svojej nečistoty, sa nepriblížiš, aby si odkryl jej nahotu.

Verš 19
Ani neodkryješ nahoty sestry svojej matere ani sestry svojho otca, lebo taký človek by obnažil svoju pokrevnú; niesli by svoju neprávosť.
Lv 18:12 - Neodkryješ nahoty svojej tetky, sestry svojeho otca; je pokrevná tvojho otca.

Verš 20
Človek, ktorý by ležal so svojou strynou alebo tetkou, odkryl nahotu svojho strýca alebo ujca; ponesú svoj hriech; zomrú bez detí.
Lv 18:14 - Neodkryješ nahoty svojho strýca, brata svojeho otca, ani sa nepriblížiš k jeho žene; je tvoja stryná.

Verš 21
A človek, ktorý by si vzal ženu svojho brata, to je necudnosť; odkryl nahotu svojho brata; budú bez detí.
Lv 18:16 - Neodkryješ nahoty svojej švagrinej, ženy svojho brata; je nahotou tvojho brata.

Verš 22
A tedy budete ostríhať všetky moje ustanovenia a všetky moje súdy a budete ich činiť, aby vás nevyvrátila zem, do ktorej vás vediem, aby ste bývali v nej.
Lv 18:26 - Ale vy budete ostríhať moje ustanovenia a moje súdy a nevykonáte niktorej z tých ohavností ani zrodený doma ani pohostín, ktorý pohostíni medzi vami.

Verš 23
A nebudete chodiť v ustanoveniach národa, ktorý ja vyženiem zpred vašej tvári, lebo robia všetko to zlé, a preto sa mi zošklivili.
Lv 18:3 - Podľa skutkov Egyptskej zeme, v ktorej ste bývali, nebudete robiť ani podľa skutkov Kanaánskej zeme, do ktorej vás vovediem, nebudete robiť ani nebudete chodiť v ich ustanoveniach.
Lv 18:30 - A preto budete ostríhať moje nariadenie, aby ste neurobili niktorého z tých ohavných ustanovení, ktoré sa robily pred vami, a nezanečistíte sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh.

Verš 24
A vám som povedal: Vy zdedíte ich zem, a ja ju dám vám, aby ste ju mali dedične, zem, ktorá oplýva mliekom a medom. Ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý som vás oddelil od iných národov.
Ex 3:8 - a sostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky Egypťanov a aby som ho vyviedol z tej zeme hore do zeme, dobrej a priestrannej, do zeme, oplývajúcej mliekom a medom, na miesto Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja.

Verš 25
Preto budete robiť rozdiel medzi čistým hovädom a nečistým a medzi nečistým vtákom a čistým a nebudete zošklivovať svojich duší hovädom ani vtákom ani ničím, čo sa plazí po zemi, ktoré som vám oddelil, aby ste ich mali za nečisté.
Lv 11:2 - Hovorte synom Izraelovým a povedzte: Toto sú zvieratá, ktoré budete jesť zpomedzi všetkých zvierat, ktoré sú na zemi.
Dt 14:4 - Toto sú hovädá, ktoré budete jesť: vola, ovcu a kozu,

Verš 27
A muž alebo žena, v ktorých by bol veštiaci duch, vyvolávajúci duchov, alebo duch vedomca, istotne zomrú, ukameňujú ich; ich krv bude na nich.
Dt 18:10 - Nenajde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník
1Sam 28:7 - Potom povedal Saul svojim sluhom: Vyhľadajte mi ženu, ktorá má vešteckého ducha vyvolať mŕtvych, a pojdem k nej a budem hľadať dozvedieť sa skrze ňu. A jeho sluhovia mu povedali: Hľa, žena, ktorá má vešteckého ducha, je v Endore.

Lv 20,1-5 - Porov. 18,21. Zákon sa týka nielen Izraelitov, ale aj cudzincov, bývajúcich medzi Izraelitmi. Ukameňovanie bolo bežným trestom. Každý mohol na odsúdeného hodiť kameň.

Lv 20,9 - Porov. Ex 21,17; Mt 15,4. Je možné, že sa slová vzťahujú na zločin z 18,7.

Lv 20,10-16 - Porov. hl. 18.

Lv 20,17 - Zahubení, pozri Gn 17,14; Lv 17,4. Ide vari len o vyobcovanie z náboženskej a politickej obce.

Lv 20,20 - "Bezdetní", hrozí sa Božím trestom. Dá sa to však chápať aj v tom zmysle, že narodené deti budú pokladané za nezákonné a nebudú dedičmi svojho otca.

Lv 20,26-27 - Porov. 19,2.31.