výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

3Moj 15, 1-33

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol: 2 Hovorte synom Izraelovým a poviete im: Keby ktorýkoľvek muž tiekol zo svojho tela, nečistý je svojím tokom. 3 A toto bude jeho nečistota v jeho toku: keď alebo stále vypúšťa jeho telo svoj tok alebo keď ho zastavilo, že vôbec netečie, to je jeho nečistota. 4 Každé ležište, na ktorom by ležal taký tečúci, bude nečisté, a každá vec, na ktorej by sedel, bude nečistá. 5 Ten, kto by sa dotkol jeho ležišťa, operie svoje rúcho a umyje sa vodou a bude nečistý až do večera. 6 A ten, kto by sadol na vec, na ktorej sedel tečúci, operie svoje rúcho a umyje sa vodou a bude nečistý až do večera. 7 A ten, kto by sa dotkol tela tečúceho, operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečistý až do večera. 8 A keby napľuval tečúci na čistého, operie svoje rúcho a umyje sa vodou a bude nečistý až do večera. 9 A každé sedlo, na ktorom by sedel tečúci, bude nečisté. 10 Každý, kto by sa dotknul čohokoľvek, čo bolo pod ním, bude nečistý až do večera, a ten, kto by niesol niečo z toho, operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečistý až do večera. 11 A každý, koho by sa dotkol tečúci, ak si neumyl rúk vodou, operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečistý až do večera. 12 Hlinená nádoba, ktorej by sa dotkol tečúci, sa rozbije, a každá nádoba drevená sa umyje vodou. 13 A keby bol potom tečúci čistý od svojho toku, napočíta si sedem dní na svoje očistenie a operie svoje rúcho, umyje svoje telo živou vodou a bude čistý. 14 A ôsmeho dňa si vezme dve hrdličky alebo dvoje holúbät, oboje budú samci, a prijde pred Hospodina ku dveriam stánu shromaždenia a dá ich kňazovi. 15 A kňaz ich bude obetovať jedno obeťou za hriech a druhé zápalnou obeťou a tak pokryje na ňom kňaz hriech pred Hospodinom a očistí ho od jeho toku. 16 A keď vyjde od niekoho semeno súlože, umyje celé svoje telo vodou a bude nečistý až do večera. 17 A každé rúcho a každá koža, na ktorej by bolo semeno súlože, operie sa vo vode a bude nečisté až do večera. 18 A žena, s ktorou by ležal muž v súloži semena, obaja sa umyjú vodou a budú nečistí až do večera. 19 A keby tiekla žena, keď potečie z jej tela krv, sedem dní bude vo svojej odlúčenosti, a každý, kto by sa jej dotkol, bude nečistý až do večera. 20 Všetko, na čom by ležala vo svojej odlúčenosti, bude nečisté, i všetko, na čom by sedela, bude nečisté. 21 A každý, kto by sa dotkol jej ležišťa, operie svoje rúcho a umyje sa vodou a bude nečistý až do večera. 22 A každý, kto by sa dotkol akejkoľvek veci, na ktorej by sedela, operie svoje rúcho a umyje sa vodou a bude nečistý až do večera. 23 Keby bolo niečo na ležišti alebo na veci, na ktorej sedela, keby sa toho dotkol, niekto bude nečistý až do večera. 24 A keby ešte i ležal niekto s ňou, a bola by jej odlúčenosť, jej nečistota, na ňom, bude nečistý sedem dní, i každé ležište, na ktorom by ležal, bude nečisté. 25 A žena, keby tiekol tok jej krvi za mnoho dní, aj krome času jej odlúčenosti, alebo keby tiekla nad čas svojej odlúčenosti, po všetky dni toku jej nečistoty, bude jako za dní svojej riadnej odlúčenosti; nečistá je. 26 Každé ležište, na ktorom by ležala po všetky dni svojho toku, bude jej ako ležište jej riadnej odlúčenosti, a každá vec, na ktorej by sedela, bude nečistá jako v nečistote jej odlúčenosti. 27 A každý, kto by sa dotkol niektorej z tých vecí, bude nečistý a operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečistý až do večera. 28 A keď bude čistá od svojho toku, napočíta si sedem dní a potom bude čistá,. 29 A ôsmeho dňa si vezme dve hrdličky alebo dvoje holúbät, oboje samce, a donesie ich ku kňazovi ku dveriam stánu shromaždenia. 30 A kňaz bude obetovať jedno obeťou za hriech a druhé zápalnou obeťou a kňaz pokryje na nej hriech pred Hospodinom a tak ju očistí od toku jej nečistoty. 31 A tedy budete oddeľovať synov Izraelových od ich nečistoty, aby nezomreli pre svoju nečistotu, keď by zanečisťovali môj príbytok, ktorý je prostred nich. 32 To je zákon tečúceho a toho, z ktorého vyjde semä súlože, ktorým sa znečisťuje, 33 a nemocnej v jej odlúčenosti a tečúceho svojím tokom, už či je mužského a či ženského pohlavia ako i muža, ktorý ležal s nečistou.

3Moj 15, 1-33

Verš 24
A keby ešte i ležal niekto s ňou, a bola by jej odlúčenosť, jej nečistota, na ňom, bude nečistý sedem dní, i každé ležište, na ktorom by ležal, bude nečisté.
Lv 18:19 - A k žene, keď je v odlúčenosti svojej nečistoty, sa nepriblížiš, aby si odkryl jej nahotu.

Verš 25
A žena, keby tiekol tok jej krvi za mnoho dní, aj krome času jej odlúčenosti, alebo keby tiekla nad čas svojej odlúčenosti, po všetky dni toku jej nečistoty, bude jako za dní svojej riadnej odlúčenosti; nečistá je.
Mt 9:20 - A hľa, nejaká žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, pristúpila odzadu a dotkla sa dole okraja jeho rúcha,

Verš 12
Hlinená nádoba, ktorej by sa dotkol tečúci, sa rozbije, a každá nádoba drevená sa umyje vodou.
Lv 6:28 - A hlinená nádoba, v ktorej sa varila, sa rozbije; no, ak bola varená v medenej nádobe, nádoba sa vydrhne a oplákne vodou.
Lv 11:33 - A keby bola jakákoľvek nádoba z hliny, do ktorej by padlo niečo z nich, všetko, čo by bolo v nej, bude nečistým, a ju rozbijete.

Lv 15,1 - Predpisy v tejto hlave dotýkajú sa čiastočne chorobných zjavov na pohlavných údoch. Pohlavný život sám osebe nie je hriechom. Lenže Boh chcel, aby sa Izraeliti aj po tejto stránke zachovali čistými, keď sa blížili k nemu. Spomínajú sa tu stavy chorobné i normálne, pre ktoré človek je vylúčený z účasti na bohoslužbe, pokým sa obradne neočistí. V rozprave je reč o nečistote muža (1–17), o nečistote muža i ženy (18) a napokon o nečistote ženy (19–33).

Lv 15,3 - Ide o dve rozličné choroby, o spermatorrhoeu a blenorrhoeu.

Lv 15,19-23 - Menštruácia poškvrňovala ženu na sedem dní. Ten, kto v tomto čase so ženou manželsky obcoval, nevediac o menštruácii, bol sedem dní nečistý. Ak to urobil vedome, mal byť vylúčený z náboženskej obce (20,18).

Lv 15,25-30 - Ide o chorobu, pozri 18,24 a Mt 9,20; Lk 8,44. Žena bola nečistá, kým trval chorobný krvotok.