výhody registrácie

Kniha Levitikus - 3. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lv 15, 1-33

1 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 2 Povedzte Izraelitom toto: Ak niektorý muž trpí na výtok z tela, jeho výtok je nečistý. 3 Nečistota jeho výtoku spočíva v tomto: či jeho telo výtok vylučuje, alebo ho zadržuje, ide o nečistotu. 4 Nečisté bude každé lôžko, na ktorom by ležal muž trpiaci na výtok, a nečistý bude aj každý predmet, na ktorom by sedel. 5 Každý, kto sa dotkne jeho lôžka, musí si vyprať odev a umyť sa vodou; nečistý bude do večera. 6 Kto si sadne na predmet, na ktorom sedel muž trpiaci na výtok, musí si vyprať odev a umyť sa vodou; nečistý bude do večera. 7 Kto by sa dotkol tela toho, kto trpí na výtok, musí si vyprať odev a umyť sa vodou; nečistý bude do večera. 8 Keby trpiaci na výtok opľul čistého, ten si musí vyprať odev a umyť sa vodou; nečistý bude do večera. 9 Každé sedlo, na ktorom sedel trpiaci na výtok, bude nečisté. 10 Aj každý, kto by sa dotkol čohokoľvek, čo bolo pod trpiacim na výtok, bude do večera nečistý. Kto by to prenášal, musí si vyprať odev a umyť sa vodou; nečistý bude do večera. 11 Každý, kto by sa dotkol trpiaceho na výtok bez toho, aby si ruky opláchol vodou, musí si vyprať odev a umyť sa vodou; nečistý bude do večera. 12 Hlinenú nádobu, ktorej sa dotkol trpiaci na výtok, treba rozbiť a všetko drevené náradie opláchnuť vodou. 13 Keď sa trpiaci na výtok od svojho výtoku očistí, nech od svojho očistenia počíta sedem dní a nech si potom operie odev a umyje sa pramenitou vodou; bude čistý. 14 Na ôsmy deň vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, predstúpi pred Hospodina k vchodu do stanu stretávania a odovzdá ich kňazovi. 15 Kňaz ich pripraví: jedno na obetu za hriech a druhé na spaľovanú obetu. Tým kňaz za jeho výtok vykoná zaňho obrad zmierenia pred Hospodinom. 16 Muž, ktorý mal výron semena, musí si vodou umyť celé telo a do večera bude nečistý. 17 Každý odev a každý kožený predmet, na ktorý sa dostalo semeno, treba vyprať vo vode a bude to nečisté až do večera. 18 Ak muž obcoval so ženou a pritom bol výron semena, musia sa obaja umyť vodou a budú nečistí až do večera. 19 Ak má žena výtok, svoj pravidelný výtok krvi z tela, zostane vo svojej nečistote sedem dní. Každý, kto sa jej dotkne, bude nečistý až do večera. 20 Všetko, na čo si v čase svojej pravidelnej nečistoty ľahne, bude nečisté; a nečisté bude všetko, na čo si sadne. 21 Každý, kto by sa dotkol jej lôžka, vyperie si odev a umyje sa vodou a bude nečistý do večera. 22 Každý, kto by sa dotkol čohokoľvek, na čom sedela, vyperie si odev, umyje sa vodou a bude nečistý do večera. 23 Ak sa dotkne niečoho, čo bolo na lôžku alebo na tom, na čom sedela, bude nečistý do večera. 24 Keby muž s ňou predsa obcoval a dostala by sa naňho jej nečistota, bude nečistý sedem dní. Nečisté bude aj každé lôžko, na ktoré si ľahne. 25 Ak má žena dlhšie trvajúci krvotok pred časom svojho mesačného krvácania, alebo ak trpí na výtok aj po mesačnom krvácaní, bude po celý čas svojho výtoku nečistá ako pri mesačnej nečistote. 26 Každé lôžko, na ktoré si v období svojho výtoku ľahne, bude ako lôžko počas jej krvácania. Každý predmet, na ktorý si sadne, bude nečistý ako pri nečistote jej krvácania. 27 Každý, kto by sa ich dotkol, bude nečistý, musí si oprať odev, umyť sa vodou a nečistý zostane do večera. 28 Keď sa žene výtok zastaví, odpočíta sedem dní, potom bude čistá. 29 Na ôsmy deň vezme dve hrdličky alebo dva holúbky a prinesie ich kňazovi k vchodu do stanu stretávania. 30 Kňaz pripraví jedno na obetu za hriech a druhé na spaľovanú obetu. Tým kňaz za jej nečistý výtok vykoná za ňu obrad zmierenia pred Hospodinom. 31 Tak budete upozorňovať Izraelitov, aby sa neznečisťovali a pre svoju nečistotu nezomreli, keby poškvrnili môj príbytok, ktorý je uprostred nich. 32 Toto je zákon, ktorý sa týka toho, kto má výtok alebo výron semena, ktorý ho znečisťuje. 33 Týka sa aj tej, ktorá má mesačný výtok, i toho, kto je postihnutý výtokom, či je to muž, alebo žena, aj toho, kto s nečistou obcuje.

Lv 15, 1-33

Verš 24
Keby muž s ňou predsa obcoval a dostala by sa naňho jej nečistota, bude nečistý sedem dní. Nečisté bude aj každé lôžko, na ktoré si ľahne.
Lv 18:19 - Nepribližuj sa k žene, aby si mal s ňou pomer v období nečistoty jej obvyklého krvácania.

Verš 25
Ak má žena dlhšie trvajúci krvotok pred časom svojho mesačného krvácania, alebo ak trpí na výtok aj po mesačnom krvácaní, bude po celý čas svojho výtoku nečistá ako pri mesačnej nečistote.
Mt 9:20 - Vtedy znenazdania odzadu pristúpila k nemu istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok. A dotkla sa obruby jeho rúcha.

Verš 12
Hlinenú nádobu, ktorej sa dotkol trpiaci na výtok, treba rozbiť a všetko drevené náradie opláchnuť vodou.
Lv 6:28 -
Lv 11:33 - Keď niečo z toho spadne do hlinenej nádoby, znečistí sa všetko, čo je v nej a nádobu treba rozbiť.

Lv 15,1 - Predpisy v tejto hlave dotýkajú sa čiastočne chorobných zjavov na pohlavných údoch. Pohlavný život sám osebe nie je hriechom. Lenže Boh chcel, aby sa Izraeliti aj po tejto stránke zachovali čistými, keď sa blížili k nemu. Spomínajú sa tu stavy chorobné i normálne, pre ktoré človek je vylúčený z účasti na bohoslužbe, pokým sa obradne neočistí. V rozprave je reč o nečistote muža (1–17), o nečistote muža i ženy (18) a napokon o nečistote ženy (19–33).

Lv 15,3 - Ide o dve rozličné choroby, o spermatorrhoeu a blenorrhoeu.

Lv 15,19-23 - Menštruácia poškvrňovala ženu na sedem dní. Ten, kto v tomto čase so ženou manželsky obcoval, nevediac o menštruácii, bol sedem dní nečistý. Ak to urobil vedome, mal byť vylúčený z náboženskej obce (20,18).

Lv 15,25-30 - Ide o chorobu, pozri 18,24 a Mt 9,20; Lk 8,44. Žena bola nečistá, kým trval chorobný krvotok.