výhody registrácie

Kniha Levitikus - 3. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lv 9, 1-24

1 Na ôsmy deň zavolal Mojžiš Árona, jeho synov a starších Izraela. 2 Áronovi povedal: Vezmi mladého býčka na obetu za hriech a barana na spaľovanú obetu, oboje bezchybné, a priveď ich pred Hospodina. 3 Izraelitom povedz: Vezmite kozľa na obetu za hriech, teľa a ovcu, oboje jednoročné a bezchybné na spaľovanú obetu, 4 na obetu spoločenstva býčka a barana, aby ste ich obetovali pred Hospodinom; aj pokrmovú obetu zamiesenú s olejom, lebo dnes sa vám zjaví Hospodin. 5 Priviedli teda k vchodu stanu stretávania všetko, čo prikázal Mojžiš, a prišla ta celá pospolitosť. Zostali stáť pred Hospodinom. 6 Mojžiš povedal: Urobte, čo prikázal Hospodin, a ukáže sa vám Hospodinova sláva. 7 Potom Mojžiš povedal Áronovi: Pristúp k oltáru, podaj svoju obetu za hriech, ako aj svoju spaľovanú obetu a vykonaj obrad zmierenia za seba i za ľud. Prines aj dar ľudu a vykonaj zaň obrad zmierenia, ako prikázal Hospodin. 8 Potom Áron prišiel k oltáru a zarezal svojho býčka ako obetu za hriech. 9 Áronovi synovia mu priniesli krv a on si v nej omočil prst, potrel oltárne rohy a krv vylial na spodok oltára. 10 Tuk, obličky a lalok z pečene obety za hriech spálil na oltári, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin. 11 Mäso a kožu spálil za táborom. 12 Potom zarezal zviera určené na spaľovanú obetu. Áronovi synovia mu podali krv a on ňou dookola pokropil oltár. 13 Spaľovanú obetu i s hlavou mu podávali po kusoch a on to spálil na oltári. 14 Vnútornosti a nohy umyl a spálil ich so spaľovanou obetou na oltári. 15 Potom dal priniesť obetný dar ľudu. Vzal capa na obetu za hriech ľudu a obetoval ho ako predchádzajúcu obetu za hriech. 16 Priniesol aj spaľovanú obetu a obetoval ju podľa predpisu. 17 Dal priniesť aj pokrmovú obetu, z ktorej vzal plnú hrsť a spálil to na oltári spolu s rannou spaľovanou obetou. 18 Napokon zarezal býčka a barana na obetu spoločenstva za ľud. Áronovi synovia mu podali krv a on ňou dookola pokropil oltár. 19 Tuk z býčka a z barana, mastný chvost, obličky s tukom a lalok z pečene — 20 tieto tukové časti položili na hruď zvieraťa a potom ich spálili na oltári. 21 Hruď zvieraťa a jeho pravé stehno podával Áron mávaním Hospodinovi ako podávanú obetu pred Hospodinom, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin. 22 Keď Áron pozdvihol ruky nad ľud a požehnal ho, zostúpil z miesta, kde priniesol obetu za hriech, spaľovanú obetu i obetu spoločenstva. 23 Mojžiš a Áron vošli do stanu stretávania a keď vyšli von, požehnali ľud. Vtedy sa všetkému ľudu zjavila Hospodinova sláva. 24 Od Hospodina vyšľahol oheň a strávil na oltári spaľovanú obetu a tuk. Všetok ľud to videl, zajasal a padol na tvár.

Lv 9, 1-24

Verš 2
Áronovi povedal: Vezmi mladého býčka na obetu za hriech a barana na spaľovanú obetu, oboje bezchybné, a priveď ich pred Hospodina.
Ex 29:1 - Keď budeš vysviacať kňazov, aby mi mohli slúžiť, urob toto: Vezmi mladého býčka, dva bezchybné barany,

Verš 7
Potom Mojžiš povedal Áronovi: Pristúp k oltáru, podaj svoju obetu za hriech, ako aj svoju spaľovanú obetu a vykonaj obrad zmierenia za seba i za ľud. Prines aj dar ľudu a vykonaj zaň obrad zmierenia, ako prikázal Hospodin.
Lv 16:6 - Áron privedie býčka ako obetu za svoj hriech a vykoná obetu zmierenia za seba a za svoj dom.
Heb 7:27 - ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to vykonal raz navždy, keď obetoval samého seba.

Verš 15
Potom dal priniesť obetný dar ľudu. Vzal capa na obetu za hriech ľudu a obetoval ho ako predchádzajúcu obetu za hriech.
Lv 4:13 - Ak celá izraelská pospolitosť spácha niečo neúmyselne, bez toho, aby si to zhromaždenie uvedomilo, a koná proti niektorému z Hospodinových príkazov, čo sa konať nesmie, previní sa.

Verš 17
Dal priniesť aj pokrmovú obetu, z ktorej vzal plnú hrsť a spálil to na oltári spolu s rannou spaľovanou obetou.
Lv 2:1 - Keď niekto chce priniesť Hospodinovi ako obetný dar pokrmovú obetu, nech obetuje jemnú múku, ktorú poleje olejom a pridá k nej kadidlo.
Ex 29:38 - Na oltár prinášaj toto: každý deň dva jednoročné baránky.

Verš 21
Hruď zvieraťa a jeho pravé stehno podával Áron mávaním Hospodinovi ako podávanú obetu pred Hospodinom, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin.
Lv 7:32 - Pravé stehno dáte kňazovi ako pozdvihovanú obetu zo svojich obiet spoločenstva.

Verš 24
Od Hospodina vyšľahol oheň a strávil na oltári spaľovanú obetu a tuk. Všetok ľud to videl, zajasal a padol na tvár.
1Kr 18:38 - Vtom spadol Hospodinov oheň, strávil spaľovanú obetu, drevo, kamene i prach a vodu v priekope vysušil.
2Krn 7:1 - Keď Šalamún dokončil modlitbu, zostúpil z nebies oheň a pohltil spaľovanú obetu i obetné dary a sláva Hospodinova naplnila dom.

Lv 9,1 - Keď sa skončila vysviacka kňazov, Mojžiš prestáva vykonávať kňazské úkony. Na jeho miesto nastupuje Áron, ktorý začína svoj kňazský úrad obetami.

Lv 9,8-14 - Podľa predpisu 4,3–12 Áron mal zaniesť krv do svätyne a potom mal ňou pomazať rohy kadidlového oltára. V tomto prvom obetovaní však táto časť vystáva, lebo Árona vovedie Mojžiš do svätyne len po skončení obradov posvätenia.

Lv 9,22 - Slová požehnania nachádzajú sa v Nm 6,24–26.