výhody registrácie

Kniha Levitikus - 3. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lv 20, 1-27

1 Hospodin oslovil Mojžiša: 2 Povedz Izraelitom: Ak niekto spomedzi Izraelitov alebo cudzincov, ktorí bývajú v Izraeli, obetuje niektoré zo svojich detí Molochovi, musí zomrieť; pospolitý ľud ho ukameňuje. 3 Ja sám sa obrátim proti nemu a odstránim ho spomedzi jeho ľudu, pretože dal Molochovi zo svojich potomkov, čím poškvrnil moju svätyňu, znesvätil moje sväté meno. 4 Keby pospolitý ľud zatváral oči nad týmto človekom, že dal zo svojich detí Molochovi, a neusmrtili by ho, 5 ja sám sa postavím proti nemu i proti jeho rodu a odstránim ho spomedzi ľudu so všetkými, ktorí ho v tom smilstve nasledovali a smilnili s Molochom. 6 Ak sa niekto obráti na tých, čo vyvolávajú duchov, a na veštcov, aby s nimi smilnil, proti takému človekovi sa obrátim a odstránim ho spomedzi jeho ľudu. 7 Posväťte sa a buďte svätí, pretože ja som Hospodin, váš Boh. 8 Zachovávajte ustanovenia a dodržiavajte ich. Ja som Hospodin, váš Posvätiteľ. 9 Ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Preklial totiž svojho otca alebo svoju matku, sám nesie vinu za svoju krv. 10 Kto sa dopustí cudzoložstva s vydatou ženou, teda kto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musí zomrieť — cudzoložník i cudzoložnica. 11 Keby niekto mal pomer so ženou svojho otca, tým svojho otca zneuctil, obaja musia zomrieť; sami nesú vinu za svoju krv. 12 Keby niekto mal pomer so svojou nevestou, obaja musia zomrieť. Dopustili sa ohavnosti. Sami nesú vinu za svoju krv. 13 Keby niekto súložil s mužom, ako sa súloží so ženou, dopustili by sa ohavnosti a obaja musia zomrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv. 14 Ak si niekto vezme ženu a zároveň aj jej matku, je to zvrátenosť. Nech upália jeho i obe ženy, aby táto zvrátenosť nezostala medzi vami. 15 Keby muž obcoval so zvieraťom, musí zomrieť a zviera treba zabiť. 16 Ak by niektorá žena obcovala so zvieraťom a párila by sa s ním, zabiješ ženu i zviera. Musia zomrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv. 17 Ak si niekto vezme svoju sestru, dcéru svojho otca alebo dcéru svojej matky a zneuctí ju, a aj ona zneuctí jeho, je to ohavnosť. Nech sú verejne vylúčení spomedzi svojho ľudu. Zneuctil svoju sestru, preto nesie svoju vinu. 18 Ak niekto bude súložiť so ženou v čase jej nečistoty, zneuctí jej nahotu, obnaží prameň jej krvi a aj ona obnaží prameň svojej krvi, preto budú obaja odstránení spomedzi svojho ľudu. 19 Nezneucti sestru svojej matky ani sestru svojho otca, lebo tým zneuctíš blízku príbuznú. Obaja ponesú svoju vinu. 20 Kto by súložil so svojou tetou, zneuctí svojho strýca. Obaja ponesú svoj hriech; zomrú bez detí. 21 Ak si niekto vezme ženu svojho brata, je to poškvrnenie, lebo zneuctí svojho brata. Zostanú bezdetní. 22 Zachovávajte všetky moje ustanovenia a všetky moje právne predpisy. Konajte podľa nich, aby vás nevyvrhla krajina, do ktorej vás vediem, aby ste v nej mohli bývať. 23 Nesprávajte sa podľa zvyklostí národov, ktoré vyháňam pred vami. Zošklivili sa mi, lebo oni to všetko páchali. 24 Vám som však povedal: Zaujmite ich územie a ja vám ho dám do vlastníctva, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Ja som Hospodin, váš Boh. Ja som vás oddelil od týchto národov. 25 Robte teda rozdiel medzi čistými a nečistými zvieratami, ako aj medzi nečistými a čistými vtákmi, aby ste neupadli do opovrhnutia pre zvieratá, vtákov ani pre rôzne zemské plazy, čo som oddelil, aby ste ich pokladali za nečisté. 26 Budete mi svätí, lebo ja, Hospodin, som svätý. Ja som vás oddelil od národov, aby ste boli moji. 27 Keby spomedzi vás niektorý muž či žena vyvolával duchov zomrelých alebo bol veštcom, musí zomrieť. Ukameňujte ich. Sami ponesú vinu za svoju krv.

Lv 20, 1-27

Verš 2
Povedz Izraelitom: Ak niekto spomedzi Izraelitov alebo cudzincov, ktorí bývajú v Izraeli, obetuje niektoré zo svojich detí Molochovi, musí zomrieť; pospolitý ľud ho ukameňuje.
Lv 18:21 - Nikoho zo svojho potomstva nedovoľ obetovať Molochovi; nesmieš znesvätiť meno svojho Boha. Ja som Hospodin.

Verš 6
Ak sa niekto obráti na tých, čo vyvolávajú duchov, a na veštcov, aby s nimi smilnil, proti takému človekovi sa obrátim a odstránim ho spomedzi jeho ľudu.
Lv 19:31 - Neobracajte sa na tých, čo vyvolávajú duchov, ani na veštcov. Nevyhľadávajte ich, aby ste sa nimi nepoškvrnili. Ja som Hospodin, váš Boh.

Verš 7
Posväťte sa a buďte svätí, pretože ja som Hospodin, váš Boh.
Lv 11:44 - Lebo ja, Hospodin, som váš Boh. Posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý. Neznečisťujte sa ničím, čo sa hmýri a plazí po zemi,
Lv 19:2 - Oznám celej pospolitosti Izraelitov a povedz: Buďte svätí, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.
1Pt 1:16 - Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Verš 9
Ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Preklial totiž svojho otca alebo svoju matku, sám nesie vinu za svoju krv.
Ex 21:17 - Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť.
Prís 20:20 - Kto zlorečí otcovi alebo matke, tomu zhasne jeho lampa v hustej tme.
Mt 15:4 - Veď Boh povedal: Cti svojhootca aj matku! A: Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť.

Verš 10
Kto sa dopustí cudzoložstva s vydatou ženou, teda kto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musí zomrieť — cudzoložník i cudzoložnica.
Lv 18:20 - Nebudeš súložiť so ženou svojho blížneho; tým by si sa poškvrnil.
Dt 22:22 - Keby pristihli muža pri súloži s vydatou ženou, nech zomrú obaja, muž, ktorý s ňou súložil, i žena. Tak odstrániš zlo z Izraela.
Jn 8:5 - Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty?

Verš 11
Keby niekto mal pomer so ženou svojho otca, tým svojho otca zneuctil, obaja musia zomrieť; sami nesú vinu za svoju krv.
Lv 18:8 - Nezneuctíš svojho otca pomerom s inou jeho ženou. To by zneuctilo tvojho otca.

Verš 12
Keby niekto mal pomer so svojou nevestou, obaja musia zomrieť. Dopustili sa ohavnosti. Sami nesú vinu za svoju krv.
Lv 18:15 - Nezneuctíš svojím pomerom svoju nevestu; je to žena tvojho syna. Nezneuctíš ju.

Verš 13
Keby niekto súložil s mužom, ako sa súloží so ženou, dopustili by sa ohavnosti a obaja musia zomrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv.
Lv 18:22 - Nesmieš obcovať s mužom, ako sa obcuje so ženou. To je ohavnosť.

Verš 14
Ak si niekto vezme ženu a zároveň aj jej matku, je to zvrátenosť. Nech upália jeho i obe ženy, aby táto zvrátenosť nezostala medzi vami.
Lv 18:17 - Nebudeš svojím pomerom zneuctievať nijakú ženu a zároveň jej dcéru. Nevezmeš si dcéru jej syna, ani dcéru jej dcéry; nesmieš ich zneuctiť. Sú to tvoje blízke príbuzné. Bol by to hanebný skutok.

Verš 15
Keby muž obcoval so zvieraťom, musí zomrieť a zviera treba zabiť.
Lv 18:23 - Nesmieš obcovať s nijakým zvieraťom; tým by si sa poškvrnil. Ani žena sa nesmie postaviť pred zviera, aby sa s ním párila. To je hanebnosť.

Verš 17
Ak si niekto vezme svoju sestru, dcéru svojho otca alebo dcéru svojej matky a zneuctí ju, a aj ona zneuctí jeho, je to ohavnosť. Nech sú verejne vylúčení spomedzi svojho ľudu. Zneuctil svoju sestru, preto nesie svoju vinu.
Lv 18:9 - Nezneuctíš svojím pomerom svoju sestru, teda dcéru svojho otca alebo dcéru svojej matky, či sa narodila v tom istom dome alebo inde, nezneuctíš ju.

Verš 18
Ak niekto bude súložiť so ženou v čase jej nečistoty, zneuctí jej nahotu, obnaží prameň jej krvi a aj ona obnaží prameň svojej krvi, preto budú obaja odstránení spomedzi svojho ľudu.
Lv 18:19 - Nepribližuj sa k žene, aby si mal s ňou pomer v období nečistoty jej obvyklého krvácania.

Verš 19
Nezneucti sestru svojej matky ani sestru svojho otca, lebo tým zneuctíš blízku príbuznú. Obaja ponesú svoju vinu.
Lv 18:12 - Nezneuctíš svojím pomerom sestru svojho otca; je to blízka príbuzná tvojho otca.

Verš 20
Kto by súložil so svojou tetou, zneuctí svojho strýca. Obaja ponesú svoj hriech; zomrú bez detí.
Lv 18:14 - Nezneuctíš otcovho brata pomerom s jeho ženou; je to tvoja teta.

Verš 21
Ak si niekto vezme ženu svojho brata, je to poškvrnenie, lebo zneuctí svojho brata. Zostanú bezdetní.
Lv 18:16 - Nezneuctíš svojím pomerom bratovu ženu; tým by si zneuctil svojho brata.

Verš 22
Zachovávajte všetky moje ustanovenia a všetky moje právne predpisy. Konajte podľa nich, aby vás nevyvrhla krajina, do ktorej vás vediem, aby ste v nej mohli bývať.
Lv 18:26 - Zachovávajte moje ustanovenia a prikázania, aby ste sa nedopustili ničoho z týchto ohavností, ani domorodec, ani cudzinec, ktorý býva medzi vami.

Verš 23
Nesprávajte sa podľa zvyklostí národov, ktoré vyháňam pred vami. Zošklivili sa mi, lebo oni to všetko páchali.
Lv 18:3 - Nesmiete sa správať tak, ako to robia v Egypte, kde ste bývali; ani nerobte tak, ako robia v Kanaáne, do ktorého vás vediem, ani sa nesprávajte podľa ich ustanovení.
Lv 18:30 - Zachovávajte teda moje ustanovenia. Nekonajte nič z tých ohavných zvyklostí, ktoré sa páchali pred vami. Nepoškvrňujte sa nimi. Ja som Hospodin, váš Boh.

Verš 24
Vám som však povedal: Zaujmite ich územie a ja vám ho dám do vlastníctva, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Ja som Hospodin, váš Boh. Ja som vás oddelil od týchto národov.
Ex 3:8 - Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, oplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú Kanaánčania, Chetiti, Amorejčania, Perizzeji, Chivviji a Jebúseji.

Verš 25
Robte teda rozdiel medzi čistými a nečistými zvieratami, ako aj medzi nečistými a čistými vtákmi, aby ste neupadli do opovrhnutia pre zvieratá, vtákov ani pre rôzne zemské plazy, čo som oddelil, aby ste ich pokladali za nečisté.
Lv 11:2 - Povedzte Izraelitom: Zo všetkých zvierat, čo sú na zemi, môžete jesť tieto živočíchy:
Dt 14:4 - Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť: býk, ovca a koza,

Verš 27
Keby spomedzi vás niektorý muž či žena vyvolával duchov zomrelých alebo bol veštcom, musí zomrieť. Ukameňujte ich. Sami ponesú vinu za svoju krv.
Dt 18:10 - Nech nie je medzi vami nikto, kto by syna alebo dcéru previedol cez oheň: ani veštec zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník,
1Sam 28:7 - Svojim služobníkom povedal: Vyhľadajte mi nejakú vyvolávačku duchov, zájdem k nej a jej sa spýtam. Služobníci mu povedali: Jedna z tých, čo vyvolávajú duchov, je v Én-Dóre.

Lv 20,1-5 - Porov. 18,21. Zákon sa týka nielen Izraelitov, ale aj cudzincov, bývajúcich medzi Izraelitmi. Ukameňovanie bolo bežným trestom. Každý mohol na odsúdeného hodiť kameň.

Lv 20,9 - Porov. Ex 21,17; Mt 15,4. Je možné, že sa slová vzťahujú na zločin z 18,7.

Lv 20,10-16 - Porov. hl. 18.

Lv 20,17 - Zahubení, pozri Gn 17,14; Lv 17,4. Ide vari len o vyobcovanie z náboženskej a politickej obce.

Lv 20,20 - "Bezdetní", hrozí sa Božím trestom. Dá sa to však chápať aj v tom zmysle, že narodené deti budú pokladané za nezákonné a nebudú dedičmi svojho otca.

Lv 20,26-27 - Porov. 19,2.31.