výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Lv 20, 1-27

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2 "Řekni synům Izraele: Kdokoli, ať už Izraelita nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje. 3 Já sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyni a znesvětil mé svaté jméno! 4 Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, 5 já sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo jej v tom smilstvu následovali a smilnili s Molochem, vyvrhnu z jejich lidu. 6 Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu. 7 Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh! 8 Zachovávejte má pravidla a plňte je. Já jsem Hospodin, váš Posvětitel. 9 Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a matce - jeho krev ať padne na něj! 10 Kdokoli by cizoložil s manželkou svého bližního, musí zemřít - jak cizoložník, tak cizoložnice. 11 Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřít - jejich krev ať padne na ně! 12 Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev ať padne na ně! 13 Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev ať padne na ně! 14 Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. Ať ho spolu s nimi upálí - zvrhlost ve svém středu netrpte! 15 Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte. 16 Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s ní pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřít - jejich krev ať padne na ně! 17 Kdokoli by vzal svou sestru, ať už dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s ní a ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou - ponese za to vinu. 18 Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s ní, takový obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba ať jsou vyvrženi ze svého lidu. 19 Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou vinu. 20 Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní. 21 Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého bratra - budou bezdětní. 22 Zachovávejte všechna má pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v ní bydleli. 23 Neřiďte se pravidly národa, který před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, až se mi zhnusili. 24 Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, já sám vám ji dám, abyste ji obsadili - zem oplývající mlékem a medem. Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů. 25 Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi čistým a nečistým ptactvem. Neposkvrňujte se zvířaty, ptáky nebo jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. 26 Buďte mi svatí, neboť já Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste byli moji. 27 Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou ukamenováni - jejich krev ať padne na ně!"

Lv 20, 1-27

Verš 2
"Řekni synům Izraele: Kdokoli, ať už Izraelita nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje.
Lv 18:21 - Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.

Verš 6
Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu.
Lv 19:31 - Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Verš 7
Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh!
Lv 11:44 - Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý, a neposkvrňujte se žádnou havětí plazící se po zemi.
Lv 19:2 - "Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!
1Pt 1:16 - Je přece psáno: "Buďte svatí, neboť já jsem svatý."

Verš 9
Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a matce - jeho krev ať padne na něj!
Ex 21:17 - Kdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít."
Prís 20:20 - Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v temnotě.
Mt 15:4 - "Bůh řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.'

Verš 10
Kdokoli by cizoložil s manželkou svého bližního, musí zemřít - jak cizoložník, tak cizoložnice.
Lv 18:20 - Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s ní poskvrňovat.
Dt 22:22 - Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, ať oba zemřou - muž, který s tou ženou spal, i ta žena. Odstraň z Izraele zlo!
Jn 8:5 - Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?"

Verš 11
Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřít - jejich krev ať padne na ně!
Lv 18:8 - Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce!

Verš 12
Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev ať padne na ně!
Lv 18:15 - Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s ní obcovat!

Verš 13
Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev ať padne na ně!
Lv 18:22 - Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost!

Verš 14
Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. Ať ho spolu s nimi upálí - zvrhlost ve svém středu netrpte!
Lv 18:17 - Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s ní obcoval, ať už je to dcera jejího syna nebo její dcery. Jsou si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost!

Verš 15
Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte.
Lv 18:23 - Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s ní pářilo. Je to zvrácenost!

Verš 17
Kdokoli by vzal svou sestru, ať už dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s ní a ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou - ponese za to vinu.
Lv 18:9 - Neobcuj se svou sestrou. Ať je to dcera tvého otce nebo tvé matky, ať je zplozená ve tvé rodině nebo mimo ni, nesmíš s ní obcovat!

Verš 18
Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s ní, takový obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba ať jsou vyvrženi ze svého lidu.
Lv 18:19 - Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení.

Verš 19
Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou vinu.
Lv 18:12 - Neobcuj se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce!

Verš 20
Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní.
Lv 18:14 - Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta!

Verš 21
Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého bratra - budou bezdětní.
Lv 18:16 - Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra!

Verš 22
Zachovávejte všechna má pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v ní bydleli.
Lv 18:26 - Vy však zachovávejte má pravidla a zákony a nedopouštějte se žádné z těchto ohavností - domácí ani host, který žije u vás.

Verš 23
Neřiďte se pravidly národa, který před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, až se mi zhnusili.
Lv 18:3 - Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se ani podle způsobů kanaánské země, do níž vás uvádím; nenásledujte jejich zvyklosti.
Lv 18:30 - Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před vámi. Neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh."

Verš 24
Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, já sám vám ji dám, abyste ji obsadili - zem oplývající mlékem a medem. Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů.
Ex 3:8 - Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z té země vyvedl do země dobré a prostranné, do země oplývající mlékem a medem - do bydliště Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců.

Verš 25
Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi čistým a nečistým ptactvem. Neposkvrňujte se zvířaty, ptáky nebo jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí.
Lv 11:2 - "Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto:
Dt 14:4 - Toto jsou zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytek, ovce, koza,

Verš 27
Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou ukamenováni - jejich krev ať padne na ně!"
Dt 18:10 - Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj,
1Sam 28:7 - Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za ní a poradím se s ní." "Jedna věštkyně je tamhle v En-doru," odpověděli mu jeho služebníci.

Lv 20,1-5 - Porov. 18,21. Zákon sa týka nielen Izraelitov, ale aj cudzincov, bývajúcich medzi Izraelitmi. Ukameňovanie bolo bežným trestom. Každý mohol na odsúdeného hodiť kameň.

Lv 20,9 - Porov. Ex 21,17; Mt 15,4. Je možné, že sa slová vzťahujú na zločin z 18,7.

Lv 20,10-16 - Porov. hl. 18.

Lv 20,17 - Zahubení, pozri Gn 17,14; Lv 17,4. Ide vari len o vyobcovanie z náboženskej a politickej obce.

Lv 20,20 - "Bezdetní", hrozí sa Božím trestom. Dá sa to však chápať aj v tom zmysle, že narodené deti budú pokladané za nezákonné a nebudú dedičmi svojho otca.

Lv 20,26-27 - Porov. 19,2.31.