výhody registrácie

Kniha Levitikus - 3. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lv 25, 1-55

1 Hospodin oslovil Mojžiša na vrchu Sinaj: 2 Povedz Izraelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech sa v krajine zachováva odpočinok, Hospodinov odpočinok. 3 Šesť rokov obsievaj svoje role, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu. 4 V siedmom roku nech krajina odpočíva, nech má odpočinok, Hospodinov odpočinok. Neobsievaj svoje pole ani neorezávaj svoju vinicu. 5 Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve, neoberaj strapce svojej vinice, ktorú si neorezal, pôda bude rok odpočívať. 6 Vďaka odpočinku pôdy budeš mať pokrm ty, tvoj sluha, tvoja slúžka, tvoj pomocný robotník i cudzinec, ktorý býva u teba. 7 Aj tvoj dobytok a zvieratá, čo sú v tvojej krajine, budú mať všetku jej úrodu za pokrm. 8 Odpočítaj sedem rokov odpočinku, sedemkrát sedem rokov, a vyjde ti obdobie siedmich ročných týždňov, teda štyridsaťdeväť rokov. 9 Potom desiaty deň siedmeho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v Deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine. 10 Tak posvätíte päťdesiaty rok a vyhlásite v krajine slobodu pre všetkých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubilejný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a každý sa vráti k svojmu rodu. 11 Päťdesiaty rok bude pre vás jubilejným rokom. Nebudete siať ani zožínať to, čo samo narastie po žatve, ani neoberajte plody z neobrobenej vinice. 12 Je to jubilejný rok; bude vám svätý. Budete sa živiť tým, čo sa urodí na poli. 13 V tomto jubilejnom roku nech sa každý vráti k svojmu vlastníctvu. 14 Ak niečo predáš svojmu súkmeňovcovi alebo od neho niečo kúpiš, nepoškodzujte jeden druhého. 15 Od svojho súkmeňovca kupuj podľa počtu rokov po jubilejnom roku a on ti predá podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. 16 Ak zostáva viac rokov, zvýš kúpnu cenu; ak zostáva menej rokov, zníž aj kúpnu cenu, lebo ti predáva podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. 17 Nepoškodzujte sa navzájom. Boj sa svojho Boha, lebo ja som Hospodin, váš Boh. 18 Preto zachovávajte moje ustanovenie, dodržiavajte moje právne predpisy a podľa nich konajte. Potom budete bezpečne bývať v krajine. 19 Zem bude pre vás vydávať svoju úrodu, najete sa dosýta a budete v nej bezpečne bývať. 20 Možno sa opýtate: Čo budeme jesť v siedmom roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu? 21 V šiestom roku zošlem svoje požehnanie a budete mať úrodu na tri roky. 22 Keď budete siať v ôsmom roku, budete jesť ešte zo starej úrody až do deviateho roku. Kým nedozrie jeho úroda, budete jesť zo starej. 23 Zem sa nesmie predať natrvalo, lebo zem je moja. Vy ste u mňa len cudzinci a prisťahovalci. 24 V celej krajine, ktorá bude vaším vlastníctvom, zaručte teda spätné odkúpenie zeme. 25 Ak tvoj brat schudobnie a niečo zo svojho vlastníctva predá, nech príde jeho najbližší príbuzný ako výkupca a odkúpi to, čo jeho brat predal. 26 Keby niekto takého výkupcu nemal, no potom sa zmôže tak, že bude mať na výkupné, 27 spočíta roky od predaja a zvyšok vyplatí tomu, komu predal, a vráti sa k svojmu vlastníctvu. 28 Ak sa však nezmôže na to, aby kupca vyplatil, potom to zostane až do jubilejného roka v rukách kupca. V jubilejnom roku to kupec uvoľní a vráti sa to k pôvodnému majiteľovi. 29 Ak niekto predá obytný dom v ohradenom meste, bude mať právo kúpiť si ho späť, a to do konca roka od predaja. Do roka bude mať právo kúpiť si ho späť. 30 Ak si ho však do roka nekúpi, dom v ohradenom meste zostane natrvalo tomu, kto ho kúpil, i jeho pokoleniam. Kupec sa ho ani v jubilejnom roku nemusí vzdať. 31 Domy v neohradených dedinách treba posudzovať ako pole v krajine. O nich platí právo výkupu a v jubilejnom roku sa ich musí majiteľ vzdať. 32 Léviovci v léviovských mestách budú mať trvalé právo si kúpiť späť domy, ktoré im patria. 33 Ak niekto z Léviovcov nepoužije právo kúpiť si späť predaný dom, ktorý má vo svojom meste, v jubilejnom roku sa mu vráti do vlastníctva, lebo domy v léviovských mestách sú ich vlastníctvom medzi Izraelitmi. 34 Pasienky okolo ich miest sa nesmú predávať, lebo sú ich trvalým vlastníctvom. 35 Ak tvoj brat schudobnie a bude upadať, pomôž mu ako cudzincovi a prisťahovalcovi, aby mohol žiť pri tebe. 36 Neber od neho úrok ani úžeru. Boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe. 37 Nepožičiavaj mu peniaze na úrok, ani pokrm mu nedávaj na úžeru. 38 Ja som Hospodin, váš Boh, ja som vás vyviedol z Egypta, aby som vám dal Kanaán a bol vaším Bohom. 39 Ak tvoj brat pri tebe schudobnie a predá sa ti, nezotročuj ho tvrdou prácou. 40 Nech žije pri tebe ako nádenník a prisťahovalec. Nech slúži u teba do jubilejného roka. 41 Potom odíde od teba aj s deťmi a vráti sa k svojmu rodu, do vlastníctva svojich otcov. 42 Veď oni sú moji služobníci, ktorých som vyviedol z Egypta, nemožno ich predávať ako otrokov. 43 Nezaobchádzaj s ním tvrdo a kruto. Boj sa svojho Boha. 44 Otrok a otrokyňa, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupujte otroka a otrokyňu. 45 Môžete si ich kupovať aj z detí prisťahovalcov, ktorí sa budú u vás zdržiavať ako cudzinci, ako aj z rodov, ktoré sú u vás, z ich detí, ktoré splodia vo vašej krajine. Tí budú vaším vlastníctvom. 46 Smiete ich ako dedičstvo odkázať aj svojim potomkom, smiete ich mať v trvalom vlastníctve a používať ako otrokov. Svojich bratov Izraelitov však nikto nesmie utláčať. 47 Ak sa pri tebe zmôže cudzinec či prisťahovalec a tvoj brat pri ňom schudobnie a predá sa cudzincovi, ktorý sa k tebe prisťahoval, alebo k potomkovi z rodu niektorého cudzinca, 48 hoci sa predal, bude mať právo vykúpiť sa. Ktokoľvek z jeho bratov môže dať zaňho výkupné. 49 Môže ho vykúpiť strýc alebo strýcov syn, alebo niekto z pokrvných príbuzných jeho rodu, prípadne, ak bude mať na to, môže sa vykúpiť aj sám. 50 Dohodne sa so svojím kupcom, spočíta roky od času, keď sa mu predal, až po jubilejný rok. Cenu, za ktorú sa predal, rozpočíta na roky, akoby v tom čase bol uňho nádenníkom. 51 Ak zostane mnoho rokov, nech zaplatí za svoje vykúpenie väčšiu časť zaňho zaplatenej ceny. 52 No ak do jubilejného roka zostáva len málo rokov, dohodne s ním výkupné a zaplatí ho podľa počtu odslúžených rokov, 53 ako keby bol platený z roka na rok ako nádenník. Musíš dohliadať, aby sa s ním nezaobchádzalo kruto. 54 Keby však nebol nijako vykúpený, v jubilejnom roku ho aj s jeho deťmi prepustíš. 55 Izraeliti sú totiž moji služobníci. Sú to moji sluhovia, ktorých som vyviedol z Egypta. Ja som Hospodin, váš Boh.

Lv 25, 1-55

Verš 2
Povedz Izraelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech sa v krajine zachováva odpočinok, Hospodinov odpočinok.
Ex 23:10 - Šesť rokov budeš obsievať pôdu a zbierať z nej úrodu,

Verš 43
Nezaobchádzaj s ním tvrdo a kruto. Boj sa svojho Boha.
Ef 6:9 - A vy, páni, zaobchádzajte s nimi tak isto. Prestaňte sa vyhrážať; veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje.
Kol 4:1 - Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a čo si zaslúžia, veď viete, že aj vy máte Pána v nebi.

Verš 36
Neber od neho úrok ani úžeru. Boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe.
Ex 22:25 - Ak od svojho blížneho vezmeš do zálohy plášť, do západu slnka mu ho vráť.
Dt 23:19 - Neprinášaj mzdu neviestky ani zárobok smilníka do domu Hospodina, svojho Boha, ako sľúbený dar, lebo oboje je ohavnosť pred Hospodinom, tvojím Bohom.
Prís 28:8 - Kto rozmnožuje svoj majetok úrokmi a úžerou, síce ho zhromažďuje, ale tomu, čo sa zmilúva nad núdznymi.
Ez 18:8 - ak nepožičiava na úžeru a neberie úrok, od bezprávia odťahuje svoju ruku a spravodlivo rozsudzuje medzi ľuďmi,
Ez 22:12 - V tebe prijímali úplatok, aby mohli prelievať krv; bralo si úžeru a úrok, násilne si vymáhalo zisk od svojho blížneho, no na mňa si zabudlo — znie výrok Pána, Hospodina.

Verš 39
Ak tvoj brat pri tebe schudobnie a predá sa ti, nezotročuj ho tvrdou prácou.
Ex 21:2 - Ak kúpiš hebrejského otroka, bude ti slúžiť šesť rokov, ale v siedmom roku ho prepustíš na slobodu bez výkupného.
Dt 15:12 - Ak sa ti z Hebrejov predá muž alebo žena, bude ti slúžiť šesť rokov, ale v siedmom roku ho prepusť na slobodu.
Jer 34:14 - že po siedmich rokoch každý prepustí na slobodu svojho hebrejského brata, ktorý sa mu predal. Šesť rokov ti bude slúžiť, potom ho prepustíš zo služby u teba na slobodu. Vaši otcovia ma však nepočúvali, nezbystrili sluch.

Lv 25,1-7 - Ako siedmy deň bol zasvätený Pánovi a ako sa slávil vždy väčšmi prvý deň v siedmom mesiaci, tak aj každý siedmy rok bol zvlášť zasvätený Pánovi. V tento rok každý pozemok a roľa mala odpočívať, nemala sa obrábať, aby sa tým naznačilo, že Pán je majiteľom všetkého.

Lv 25,8-55 - Jubilejný alebo milostivý rok slávil sa po 49. roku, a to počnúc Dňom zmierenia. Ohlasoval sa trúbením na baraních rohoch. Odtiaľ je aj jeho pomenovanie: jóbél-baran. Jubilejný rok sa začínal 10. dňom siedmeho mesiaca (tišri). V tento rok pôda a všetko na poli odpočívalo ako v sobotňajší rok. V jubilejný rok vracali sa domy a pole predchádzajúcemu majiteľovi, ktorý ich bol predtým pre svoju chudobu predal. Izraelita nemohol natrvalo predať svoj majetok. Predávalo sa len úžitkové právo, a to len do najbližšieho jubilejného roku (v. 16). Jubilejným rokom Pán pripomínal Izraelitom, že zasľúbená zem je majetkom jeho a že on ju daroval svojmu vyvolenému národu. – Nevracali sa domy a pole, ktoré sľubom boli venované Bohu a ktoré neboli vykúpené pred jubilejným rokom (v. 17–21), domy v ohradených mestách, čo do roka po odpredaji neboli vykúpené. V jubilejný rok prepúšťali na slobodu otrokov židovského pôvodu. Preto sa tento rok volal aj "rokom slobody" (Ez 46,17). Napokon odpúšťali sa tiež dlhy, za ktoré dlžník bol prinútený dať svoje pole do zálohu, alebo za ktoré sám seba dal do otroctva.