výhody registrácie

Levitikus


Obsah knihy Levitikus

 

Lv 1Krv prineseného obetného bezchybného samca kňaz rozleje počas obetovania okolo oltára, stiahne ho z kože a kusy spáli v ohni. Podobne obetujú aj ovce, kozy a vtáky.
Lv 2Potravinovú obetu možno prinášať z nekvasených pokrmov vždy so soľou.
Lv 3Pokojná žertva má byť bezchybný samec, alebo samica z hovädzieho dobytka, baránok, alebo koza.
Lv 4Keď sa z nevedomosti prehreší niekto proti Pánovým prikázaniam, obetujú býčka, jeho krvou sedem krát pokropia oponu, potrú rohy oltára a zbytok spália. Takto ich kňaz zbaví hriechu a odpustí sa im. Ak sa prehreší z nevedomosti knieža, obetuje sa bezchybný cap. Ak sa z nevedomosti prehreší nejaký jednotlivec z obyvateľov zeme, obetuje sa koza. Je možné obetovať aj ovcu.
Lv 5Ak sa niekto prehreší a pritiahne na seba vinu tým, že počul vyslovenú kliatbu, alebo sa dotkol niečoho nečistého, alebo nerozmyslene prisahal odčiní hriech obetovaním samice ovce. Ak niekto na to nemá, nech donesie dve hrdličky, alebo holúbky. Ak ani na toto niekto nemá, nech donesie jemnej múky. Za spreneveru a odcudzenie veci zasvätenej Pánovi sa obetuje baran. Ukrátenú čiastku aj s pätinou navyše odovzdá kňazovi.
Lv 6Ak niekto poškodí blížneho, vráti mu to aj s pätinou navyše v deň obety a prinesie na obetu barana. Celostná žertva ostane na oltári celú noc a oheň nesmie vyhasnúť. Nekvasenú potravinovú obetu spália na oltári a čo ostne, zje Áron a jeho synovia. V deň posvätenia prinesú potravinovú obetu. Z obety za hriechy môže jesť len kňaz. Každý kto sa dotkne mäsa, bude zasvätený.
Lv 7Aj za podlžnosť treba priniesť obetu. Koža z celostnej žertvy a potravinová obeta patria kňazovi. Možno priniesť aj pokojné obety. Mojžiš zakázal jesť loj a krv. Z pokojnej obety patria kňazovi prsia a pravá lopatka.
Lv 8Mojžiš pripravil všetko na svätenie a zvolal ľud. Árona a synov umyl, obliekol a posvätil a obetoval býka a baranov. Posviacka trvala sedem dní.
Lv 9Vykonali obetu za hriechy Árona a ľudu. Po tom, čo Mojžiš a Áron požehnali ľud, zjavila sa všetkým Pánova sláva a oheň od Pána strávil celostnú žertvu. Všetok ľud jasal a padol na tvár.
Lv 10Áronovi synovia Nadab a Abiu nakládli v kadidelniciach oheň a dali naň kadidlo, a to bolo nenáležité pred Pánom. Od Pána vyšiel oheň a zabil ich. Mojžiš zakázal Áronovi a synom rozpustiť si vlasy a nesmeli si ani roztrhnúť rúcha, aby nezomreli. Zakázal im piť víno, keď vstupujú do stánku. Áron a synovia potom zjedli čo ostalo z obety. Mojžiš sa hneval na Áronových synov, že nezjedli z obety za hriech na svätom mieste.
Lv 11Vymenoval nečisté zvieratá, ktoré sa nesmeli jesť, napr. ťavu, sviňu, zajaca, morské živočíchy bez šupín a plutiev, orla, sokola, pelikána a iné. Kto sa dotkne nečistých zvierat a ich mŕtvol, bude až do večera nečistý. Vymenoval aj nečisté zvieratá, ktorých sa nesmeli dotýkať.
Lv 12Keď žena porodí chlapca, je potom sedem dní nečistá a ešte 33 dní sa očisťuje doma. Vtedy nesmie sa dotknúť ničoho svätého. Ak porodí dievča, je dva týždne nečistá a musí sa očisťovať ešte 66 dní. Potom sa za ňu vykoná očistná obeta.
Lv 13Ak sa na koži niekomu objaví vyrážka, Áron posúdi, či sa nejedná o malomocenstvo. Ak si nie je istý, izoluje ho na 7 dní. Ak ide o malomocenstvo, vyhlási ho za nečistého. Ak malomocný nemá divé mäso, je čistý. Malomocný chodí s roztrhnutým odevom, volá „Nečistý“ a býva mimo tábora. Vec zasiahnutá malomocenstvom sa musí spáliť.
Lv 14Mojžiš ustanovil obetu za očistenie vyliečeného malomocného, ktorý sa musí ostrihať. Keď prídu do krajiny Kanaán, v dome s malomocenstvom vyberú napadnuté kamene zo steny, dom oškrabú a nanovo omietnu. Ak sa aj potom objavia škvrny, dom zboria. Za očistený dom sa prinesie obeta.
Lv 15Keď má muž semenotok, alebo žena krvotok sú nečistí. Ak príznaky prestanú, počíta sa sedem dní a potom je čistý a prinesie obetu.
Lv 16Mojžiš vystríha Árona, aby nevstupoval v ľubovoľnom čase do svätyne za oponu, ale iba s obetou a náležite oblečený. Áron bude sláviť obetu za zmierenie. V desiaty deň siedmeho mesiaca nariadil pôst a zakázal prácu, to na očistenie od hriechov.
Lv 17Zvieratá zabité mimo tábora musia priniesť k stánku, inak na seba uvalia vinu. Izraelitom aj cudzincom zakázal jesť krv zvierat.
Lv 18Mojžiš upozorňuje ľud, že nesmú robiť to, čo v Egypte, ani to, čo sa robí v kanaánskej krajine. Ja som Pán, váš Boh. Zakázal pokrvné vzťahy a dal prikázania o mravnej čistote.
Lv 19Pán odkazuje po Mojžišovi: „Buďte svätí, lebo ja, váš Boh, som svätý“ , bojte sa svojich rodičov, zachovávajte soboty, neobracajte sa k modlám a prinášajte obety. Ostatky úrody na poli a vo vinici nechajte chudobným, nekradnite, neklamte, neprisahajte falošne, neutlačujte, ale milujte svojho blížneho ako seba samého. Dáva zákon o spájaní rôznych vecí. Ovocie zo stromov sa tri roky nesmie jesť, úroda štvrtého roku ide ako obeta Pánovi, až potom sa môže jesť. Zakázal veštiť, strihať bokombrady a dal ďalšie prikázania.
Lv 20Kto by dal modle Molochovi svoje dieťa, bude ukameňovaný. Za zlorečenie rodičom a smilstvo musia zomrieť. Zakazuje správať sa podľa zvykov krajiny, do ktorej ich Pán vovedie. Ak má niekto schopnosť vyvolávať duchov, alebo vykladať, musí zomrieť.
Lv 21Kňazi sa nesmeli poškvrniť zomrelými, okrem príbuzných. Dal predpisy pre kňazov a veľkňaza. Veľkňaz si vezme za ženu pannu zo svojho ľudu. Nik z Áronovho potomstva s telesnou chybou nesmie prinášať obety Pánovi.
Lv 22Áron, ani jeho potomkovia nesmú jesť obety v stave nečistoty. Nik neoprávnený nesmie jesť z posvätných pokrmov. Zvieratá, ktoré mali chybu sa nesmeli obetovať.
Lv 23Pánove sviatky: siedmy deň odpočívať, Pascha (Veľká noc) – sedem dní jesť nekvasené chleby, prvý snop z žatvy obetovť Pánovi, Letnice – obeta päťdesiat dní po snope, Nový rok – prvý deň siedmeho mesiaca odpočívať, Deň zmierenia – desiaty deň siedmeho mesiaca sa postiť a nepracovať, sviatok Stánkov – sa slávi od pätnásteho dňa siedmeho mesiaca sedem dní sa veselí a bývajú v stánkoch.
Lv 24Mojžiš prikázal, aby oheň na svietniku svietil stále a prinesú každú sobotu zápalnú obetu z dvanástich chlebov. Za zlorečenie Pánovmu menu musí vinník zomrieť ukameňovaním. Ustanovil zákon o odvete: kto aký úraz spôsobil, tak sa mu odplatí, teda oko za oko, zub za zub.
Lv 25Keď prídu do krajiny, ktorú im dá Pán, zem má odpočívať. Šesť rokov budú siať a na siedmy rok nech má zem odpočinok (tzv. sobotný rok). Po štyridsiatichdeviatich rokoch budú trúbiť na zvučnom rohu a päťdesiaty rok zasvätia. V tom tzv. jubilejnom roku sa ohlási sloboda pre všetkých obyvateľov a každý sa vráti k svojmu rodu. Vtedy sa nebude siať ani žať a Pán v šiestom roku požehná úrodu na tri roky. Predanú pôdu je možné vykúpiť späť. V jubilejnom roku sa každému vráti jeho pôda, neopevnené domy a levitské domy. Leviti majú nepretržité právo na výkup svojich domov. Ak niektorý z bratov schudobnie, pomôžu mu, aby mohol žiť pri nich, nebudú brať od neho úrok a nedajú mu otrockú službu. Otrokov si môžu kupovať z okolitých národov. Izraelitu, ktorý sa predal, môžu jeho príbuzní vykúpiť.
Lv 26Nemajú si robiť modly, vyrezávané podoby ani pomníky, aby sa im klaňali. Ak budú zachovávať Pánove príkazy a ustanovenia, Pán dá požehnanie. Sto zaženie na útek tisíc nepriateľov. Ak však neposlúchnu, Pán sa obráti proti nim. Keď uznajú svoje hriechy a pokoria sa, Pán sa rozpamätá na svoju zmluvu, aj keď budú musieť zaplatiť za svoju neposlušnosť.
Lv 27Ak niekto zasľúbi Pánovi nejakého človeka, dobytča, dom, alebo dedičné pole, dá za neho predpísanú sumu. Ak to chce vykúpiť späť, pridá k tomu ešte pätinu. Desiatok zo všetkej úrody aj zo všetkých stád je Pánov.

 

up