výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Lv 15, 1-33

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: 2 "Mluvte k Izraelcům a řekněte jim: Když některý muž trpí výtokem, je pro svůj výtok nečistý. 3 Toto je řád týkající se jeho nečistoty při výtoku: Ať jeho tělo výtok vypouští nebo je v jeho těle výtok zadržen, je to jeho nečistota. 4 Každé lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté, každý předmět, na němž by seděl, bude nečistý. 5 Člověk, který by se dotkl jeho lůžka, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. 6 Kdo by si sedl na předmět, na němž seděl trpící výtokem, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. 7 Kdo by se dotkl těla toho, kdo trpí výtokem, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. 8 Kdyby trpící výtokem plivl na čistého, ten si vypere šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. 9 Každé sedadlo, na němž by seděl trpící výtokem, bude nečisté. 10 Každý, kdo by se dotkl čehokoli, co bylo pod nemocným, bude nečistý až do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. 11 Každý, koho by se dotkl trpící výtokem, aniž si opláchl ruce ve vodě, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. 12 Hliněná nádoba, jíž by se dotkl trpící výtokem, bude rozbita. Každá nádoba dřevěná bude opláchnuta vodou. 13 Když trpící výtokem bude od svého výtoku čist, odpočítá si pro své očišťování ještě sedm dní. Vypere si šaty, omyje se celý pramenitou vodou a bude čistý. 14 Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, přijde před Hospodina ke vchodu do stanu setkávání a dá je knězi. 15 Kněz je připraví: jedno v oběť za hřích, druhé v oběť zápalnou. Tak za něho kněz vykoná pro jeho výtok smírčí obřady před Hospodinem. 16 Muž, který měl výron semene, omyje si celé tělo vodou a bude nečistý až do večera. 17 Každý oděv a všechno kožené, na nichž ulpí výron semene, budou vyprány ve vodě a budou nečisté až do večera. 18 Kdyby muž mající výron semene obcoval se ženou, omyjí se oba vodou a budou nečistí až do večera. 19 Když má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvavý výtok, bude v období svého krvácení nečistá sedm dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do večera. 20 Všechno, na čem by ležela v období svého krvácení, bude nečisté, a všechno, na čem by seděla, bude nečisté. 21 Každý, kdo by se dotkl jejího lůžka, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. 22 Každý, kdo by se dotkl jakéhokoli předmětu, na kterém seděla, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. 23 Jestliže se dotkne něčeho, co bylo na lůžku či na předmětu, na němž seděla, bude nečistý až do večera. 24 Jestliže s ní bude muž obcovat a ulpí na něm její krvácení, bude nečistý sedm dní a každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté. 25 Když má žena dlouhotrvající krvotok mimo období svého krvácení nebo když výtok trvá déle než obvyklé krvácení, bude trvat její nečistota po všechny dny výtoku. Bude nečistá jako v období svého krvácení. 26 Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko v období jejího krvácení. Každý předmět, na němž by seděla, bude nečistý jako při nečistotě jejího krvácení. 27 Každý, kdo by se jich dotkl, bude nečistý; vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. 28 Jestliže bude očištěna od svého výtoku, odpočítá si sedm dní a potom bude čistá. 29 Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do stanu setkávání. 30 Kněz připraví jedno v oběť za hřích a druhé v oběť zápalnou. Tak za ni kněz vykoná pro nečistotu jejího výtoku smírčí obřady před Hospodinem. 31 Tak budete zdržovat Izraelce, aby se neznečistili a pro své znečištění nezemřeli, kdyby znečistili můj příbytek, který je uprostřed nich." 32 To je řád týkající se toho, kdo trpí výtokem nebo má výron semene, jímž je znečišťován, 33 i té, která je nečistá svým krvácením; týká se toho, kdo trpí výtokem, ať to je muž nebo žena, i toho, kdo by obcoval s nečistou.

Lv 15, 1-33

Verš 24
Jestliže s ní bude muž obcovat a ulpí na něm její krvácení, bude nečistý sedm dní a každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté.
Lv 18:19 - Nepřiblížíš se k ženě, abys odkryl její nahotu v období jejího krvácení, kdy je nečistá.

Verš 25
Když má žena dlouhotrvající krvotok mimo období svého krvácení nebo když výtok trvá déle než obvyklé krvácení, bude trvat její nečistota po všechny dny výtoku. Bude nečistá jako v období svého krvácení.
Mt 9:20 - A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se jeho šatu.

Verš 12
Hliněná nádoba, jíž by se dotkl trpící výtokem, bude rozbita. Každá nádoba dřevěná bude opláchnuta vodou.
Lv 6:28 -
Lv 11:33 - Když něco z nich spadne do hliněné nádoby, bude nečisté všechno, co je uvnitř, a nádobu rozbijete.

Lv 15,1 - Predpisy v tejto hlave dotýkajú sa čiastočne chorobných zjavov na pohlavných údoch. Pohlavný život sám osebe nie je hriechom. Lenže Boh chcel, aby sa Izraeliti aj po tejto stránke zachovali čistými, keď sa blížili k nemu. Spomínajú sa tu stavy chorobné i normálne, pre ktoré človek je vylúčený z účasti na bohoslužbe, pokým sa obradne neočistí. V rozprave je reč o nečistote muža (1–17), o nečistote muža i ženy (18) a napokon o nečistote ženy (19–33).

Lv 15,3 - Ide o dve rozličné choroby, o spermatorrhoeu a blenorrhoeu.

Lv 15,19-23 - Menštruácia poškvrňovala ženu na sedem dní. Ten, kto v tomto čase so ženou manželsky obcoval, nevediac o menštruácii, bol sedem dní nečistý. Ak to urobil vedome, mal byť vylúčený z náboženskej obce (20,18).

Lv 15,25-30 - Ide o chorobu, pozri 18,24 a Mt 9,20; Lk 8,44. Žena bola nečistá, kým trval chorobný krvotok.