výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Lv 14, 1-57

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2 " Toto je řád týkající se malomocného v den jeho očišťování: Bude přiveden ke knězi. 3 Kněz vyjde ven z tábora a prohlédne ho. Je-li rána malomocenství na malomocném zhojena, 4 rozkáže kněz, aby vzal pro očišťování dva živé čisté ptáky, cedrové dřevo, karmínové barvivo a yzop. 5 Kněz rozkáže zabít jednoho ptáka nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. 6 Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, karmínové barvivo a yzop a omočí to i s živým ptákem v krvi ptáka zabitého nad pramenitou vodou. 7 Stříkne sedmkrát na očišťovaného od malomocenství a očistí ho. Živého ptáka vypustí do pole. 8 Očištěný si vypere šaty, oholí si celé tělo, omyje se vodou a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale usadí se vně svého stanu na sedm dní. 9 Sedmého dne si oholí všecky vlasy na hlavě, bradu, obočí, všechny chloupky si oholí, vypere si šaty, omyje se celý vodou a bude čistý. 10 Osmého dne vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři desetiny éfy bílé mouky zadělané olejem jako přídavnou oběť a jeden džbánek oleje. 11 Očišťující kněz postaví očišťovaného muže i ty věci před Hospodina, ke vchodu do stanu setkávání. 12 Pak vezme kněz jednoho beránka a přinese jej se džbánkem oleje v oběť za vinu a podáváním to nabídne jako oběť podávání před Hospodinem. 13 Beránka pak porazí na místě, kde se poráží oběť za hřích a oběť zápalná, na místě svatém, neboť knězi patří jak oběť za hřích, tak oběť za vinu. Je to velesvaté. 14 Kněz vezme trochu krve z oběti za vinu a potře očišťovanému pravý lalůček ucha a palec na pravé ruce a u pravé nohy. 15 Ze džbánku vezme kněz trochu oleje a odleje do levé dlaně. 16 Pak omočí kněz prst pravé ruky v oleji na své levé dlani a sedmkrát stříkne prstem olej před Hospodinem. 17 Trochou zbylého oleje na své dlani potře kněz očišťovanému lalůček pravého ucha a palec na pravé ruce a u pravé nohy tam, kde byl potřen krví z oběti za vinu. 18 Zbytkem oleje z dlaně potře kněz hlavu očišťovaného. Tak za něj vykoná smírčí obřady před Hospodinem. 19 Kněz připraví oběť za hřích, aby zprostil očišťovaného nečistoty; potom se porazí dobytče k oběti zápalné. 20 Kněz bude obětovat zápalnou a přídavnou oběť na oltáři. Tak za něj kněz vykoná smírčí obřady. Bude čistý. 21 Je-li dotyčný nemajetný a nemůže dát tolik, vezme k smírčím obřadům jednoho beránka v oběť za vinu jako oběť podávání a jednu desetinu éfy bílé mouky zadělané olejem jako přídavnou oběť a džbánek oleje, 22 též dvě hrdličky nebo dvě holoubata podle svých možností. Jedno bude k oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. 23 Osmého dne je přinese knězi ke vchodu do stanu setkávání před Hospodina na své očištění. 24 Kněz vezme beránka v oběť za vinu i džbánek oleje a podáváním to nabídne jako oběť podávání před Hospodinem. 25 Pak porazí beránka v oběť za vinu a vezme trochu krve oběti za vinu a potře očišťovanému lalůček pravého ucha a palec na pravé ruce a u pravé nohy. 26 Z oleje si kněz naleje trochu do levé dlaně. 27 Sedmkrát stříkne prstem pravé ruky před Hospodinem olej, který má na své levé dlani. 28 Trochou oleje na své dlani potře očišťovanému lalůček pravého ucha a palec na pravé ruce a u pravé nohy, na místě, kde byl potřen krví z oběti za vinu. 29 Zbytkem oleje z dlaně potře kněz hlavu očišťovaného, a tím vykoná za něho smírčí obřady před Hospodinem. 30 Potom připraví jednu z hrdliček nebo jedno z holoubat, jež dotyčný podle svých možností přinesl. 31 Podle jeho možností bude jedno obětí za hřích a druhé zápalnou obětí, spolu s obětí přídavnou. Tak vykoná kněz smírčí obřady za očišťovaného před Hospodinem. 32 To je řád týkající se toho, kdo byl stižen malomocenstvím a nemůže tolik dát na své očištění." 33 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi a Áronovi: 34 "Až vejdete do kenaanské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a já raním malomocenstvím některý dům v zemi, kterou budete mít ve vlastnictví, 35 půjde majitel domu a oznámí knězi: »Zdá se mi, jako by byl můj dům postižen.« 36 Dříve než přijde kněz postižené místo prohlédnout, nařídí dům vyklidit, aby nebylo nečisté všecko, co je v domě. Potom přijde kněz, aby dům prohlédl. 37 Prohlédne postižené místo. Jsou-li na postižené zdi domu nažloutlé nebo načervenalé dolíčky, napohled nižší než okolní zeď, 38 vyjde kněz z domu ke vchodu do domu a přikáže uzavřít ten dům na sedm dní. 39 Sedmého dne se kněz vrátí a opět to prohlédne. Jestliže se postižení na zdech domu rozšířilo, 40 rozkáže postižené kameny vyjmout a vynést je ven za město na místo nečisté. 41 Dům oškrabou uvnitř dokola a hlínu, kterou oškrabali, vysypou ven za město na místo nečisté. 42 Pak vezmou jiné kameny a nahradí ony kameny a vezmou jinou hlínu a vymažou dům. 43 Jestliže se postižení znovu v domě rozmůže i potom, co vyňali kameny a dům oškrabali a vymazali, 44 přijde kněz opět. Uvidí-li, že se postižení na domě šíří, je to zhoubné malomocenství na domě. Je nečistý. 45 Strhnou ten dům a kameny, dříví i všechnu hlínu z domu vynesou ven za město na místo nečisté. 46 Kdo by vešel do toho domu ve dnech, kdy byl uzavřen, bude nečistý až do večera. 47 Kdo by spal v tom domě, vypere si šaty. Kdo by v tom domě jedl, vypere si šaty. 48 Jestliže kněz přijde a uvidí, že se rána na domě poté, co dům vymazali, nerozšiřuje, prohlásí dům za čistý, protože rána byla zhojena. 49 Vezme dva ptáky, cedrové dřevo, karmínové barvivo a yzop, aby dům očistil od hříchu. 50 Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. 51 Pak vezme cedrové dřevo, yzop, karmínové barvivo a živého ptáka, omočí je v krvi zabitého ptáka a v pramenité vodě a sedmkrát stříkne na dům. 52 Tak očistí ten dům od hříchu krví ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem, cedrovým dřevem, yzopem a karmínovým barvivem. 53 Živého ptáka vypustí ven z města do pole. Tak vykoná smírčí obřady za dům. Bude čistý. 54 To je řád pro všechny rány malomocenství a prašiviny, 55 pro ránu malomocenství na oděvu a na domě, 56 pro otok, vyrážku a bělavou skvrnu, 57 k poučení o tom, kdy je co nečisté a kdy čisté. To je řád týkající se malomocenství."

Lv 14, 1-57

Verš 2
" Toto je řád týkající se malomocného v den jeho očišťování: Bude přiveden ke knězi.
Mt 8:4 - Tu mu Ježíš pravil: "Ne abys o tom někomu říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal - jim na svědectví."
Mk 1:44 - a nařídil mu: "Ne, abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal - jim na svědectví."
Lk 5:14 - Přikázal mu, aby nikomu nic neříkal: "Ale jdi," pravil, "ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal - jim na svědectví."
Lk 17:14 - Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni.

Verš 12
Pak vezme kněz jednoho beránka a přinese jej se džbánkem oleje v oběť za vinu a podáváním to nabídne jako oběť podávání před Hospodinem.
Ex 29:24 - Vše vložíš do dlaní Áronových a do dlaní jeho synů a podáváním to nabídneš Hospodinu jako oběť podávání.

Verš 13
Beránka pak porazí na místě, kde se poráží oběť za hřích a oběť zápalná, na místě svatém, neboť knězi patří jak oběť za hřích, tak oběť za vinu. Je to velesvaté.
Lv 7:7 - Oběť za vinu má stejný řád jako oběť za hřích; patří knězi, který jí vykonává smírčí obřady.

Lv 14,1 - Malomocenstvo bolo symbolom hriechu a smrti. Vylučovalo človeka z pospolitosti a zabraňovalo mu zúčastniť sa na obetách alebo vstúpiť do nádvoria okolo stánku. Preto vyliečený z malomocenstva musel sa dvakrát očisťovať. Po prvý raz, aby mohol prísť medzi ostatných Izraelitov (2–9), po druhý raz, žeby sa mohol zúčastniť na obetách a vôbec na bohoslužbe (10–20). Malomocného musel kňaz prezrieť a len kňaz ho vyhlásil za zdravého (Mt 8,4; Lk 5,14).

Lv 14,10 - O efe pozri 5,11. Tri desatiny, čiže tri gomery (gomer 3,64. litra), teda približne 11 litrov. Log bola najmenšia židovská miera, merala 0,506 litra. O podávacej obete pozri 5,14 n. a 7,1 n.

Lv 14,14-18 - Pomazanie krvou je podobné ako pri svätení kňaza (8,23.24). Vyliečený pomazaním krvou a olejom, obetou tak celostnou, ako i potravinovou, prijímal sa medzi Boží ľud, do spoločenstva vyvoleného národa. Tieto obrady robili ho schopným zúčastňovať sa na Božej službe.

Lv 14,33-53 - Nejde o pravé malomocenstvo. Obrady očisťovania podobali sa tým, aké sa konali pri človeku, čo sa vyliečil z malomocenstva.