výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

3Moj 4, 1-35

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor synom Izraelovým a povedz: Keby zhrešila niektorá duša z poblúdenia proti ktorémukoľvek zo zákazov Hospodinových, ktoré sa nemajú vykonať, a niekto by vykonal niektorý z nich, toto urobíte: 3 Keby zhrešil pomazaný kňaz previniac sa, jako sa previní niekto z ľudu, bude obetovať Hospodinovi za svoj hriech, ktorým zhrešil, junca bez vady obeťou za hriech. 4 A dovedie junca ku dveriam stánu shromaždenia pred Hospodina a vzloží svoju ruku na hlavu junca a zabije junca pred Hospodinom. 5 A pomazaný kňaz vezme z krvi junca a zanesie ju do stánu shromaždenia. 6 A kňaz zamočí svoj prst do krvi a poprská z krvi sedem ráz pred Hospodinom, pred oponou svätyne. 7 A kňaz dá z krvi na rohy oltára, na ktorom sa kadí kadivo voňavých vecí pred Hospodinom, ktorý to oltár je v stáne shromaždenia, a všetku ostatnú krv junca vyleje k základu oltára na zápaly, ktorý je pri dveriach stánu shromaždenia. 8 A všetok tuk junca obeti za hriech vyjme z neho, tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, jako i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach. 9 Aj obe ľadviny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, i bránicu na pečeni, to všetko odníme s ľadvinami, 10 tak ako sa odníma od vola pokojnej obeti bitnej, a kňaz to bude kadiac páliť na oltári zápalnej obeti. 11 A kožu junca a všetko jeho mäso i s jeho hlavou i s jeho nohami, jeho vnútornosti a jeho lajno, 12 a tedy celého junca vynesie von za tábor na čisté miesto, kde sa vysýpa popol, a spáli ho na dreve ohňom; na mieste, kde sa vysýpa popol, bude spálený. 13 A keby poblúdili všetci, celá obec Izraelova, a vec by bola skrytá pred očami shromaždenia, a keby vykonali niektorý zo zákazov Hospodinových, ktorýkoľvek, ktorý sa nemá vykonať, a previnili by sa, 14 a potom by sa poznal hriech, ktorým zhrešili, vtedy budú obetovať, celé shromaždenie, junca obeťou za hriech a dovedú ho pred stán shromaždenia. 15 A starší obce vzložia svoje ruky na hlavu junca pred Hospodinom a zabijú junca pred Hospodinom. 16 A pomazaný kňaz zanesie niečo z krvi junca do stánu shromaždenia. 17 A kňaz omočí svoj prst a tak vezme niečo z krvi a poprská sedem ráz pred Hospodinom, miesto pred oponou. 18 A dá z krvi na rohy oltára, ktorý je pred Hospodinom, na oltár, ktorý je v stáne shromaždenia, a všetku ostatnú krv vyleje k základu oltára zápalnej obeti, ktorý je pri dveriach stánu shromaždenia. 19 A vezme z neho všetok jeho tuk a kadiac bude ho páliť na oltári. 20 A urobí s juncom tak, ako urobil s juncom obeti za hriech, tak s ním urobí a tedy kňaz pokryje na nich hriech, a odpustí sa im. 21 A vynesie junca von za tábor a spáli ho, jako spálil toho prvého junca. To je obeť za hriech shromaždenia. 22 Keby zhrešilo niektoré knieža a vykonalo by niektorý zo zákazov Hospodina, svojho Boha, ktorýkoľvek, ktorý sa nemá vykonať, vykonajúc to z poblúdenia a previnilo by sa, 23 alebo keby mu jeho hriech, ktorým zhrešilo, bol oznámený, dovedie svoj obetný dar, kozla z kôz, samca bez vady. 24 A vzloží svoju ruku na hlavu kozla a zabije ho na mieste, na ktorom zabíjavajú zápalnú obeť, pred Hospodinom. To je obeť za hriech. 25 A kňaz vezme z krvi obeti za hriech svojím prstom a dá na rohy oltára zápalnej obeti a ostatnú jeho krv vyleje k základu oltára zápalnej obeti. 26 A všetok jeho tuk kadiac bude páliť na oltári jako tuk pokojnej obeti bitnej, a kňaz pokryje na ňom, a tak ho očistí od jeho hriechu, a odpustí sa mu. 27 A keby z poblúdenia zhrešil niektorý človek z ľudu zeme tým, že by vykonal niektorý zo zákazov Hospodinových, ktoré sa nemajú vykonať, a previnil by sa, 28 alebo keby mu bol oznámený jeho hriech, ktorým zhrešil, dovedie svoj obetný dar, kozu z kôz, bezvadnú samicu, za svoj hriech, ktorým zhrešil. 29 A vzloží svoju ruku na hlavu obeti za hriech a zabije obeť za hriech na mieste zápalnej obeti. 30 A kňaz vezme z jej krvi svojím prstom a dá na rohy oltára zápalnej obeti a všetku jej ostatnú krv vyleje k základu oltára. 31 A odníme všetok jej tuk, ako sa odníma tuk s pokojnej obeti bitnej, a kňaz ho bude kadiac páliť na oltári na upokojujúcu vôňu Hospodinovi, a tak pokryje kňaz na ňom hriech, a odpustí sa mu. 32 Keď dovedie svoj obetný dar ovcu, za hriech, dovedie to samicu bez vady. 33 A vzloží svoju ruku na hlavu obeti za hriech a zabije ju na obeť za hriech na mieste, na ktorom zabíjavajú zápalnú obeť. 34 A kňaz vezme z krvi obeti za hriech svojím prstom a dá na rohy oltára zápalnej obeti, a všetku jej ostatnú krv vyleje k základu oltára. 35 A odníme všetok jej tuk, ako sa odníma tuk ovce z pokojnej obeti bitnej, a kňaz to bude kadiac páliť na oltári na spôsob ohňových obetí Hospodinových, a kňaz pokryje na ňom jeho hriech, ktorým zhrešil, a odpustí sa mu.

3Moj 4, 1-35

Verš 5
A pomazaný kňaz vezme z krvi junca a zanesie ju do stánu shromaždenia.
Lv 16:14 - A vezme z krvi junca a poprská svojím prstom na pokrývku na východ a pred pokrývkou bude prskať sedemkrát z krvi svojím prstom.
Nm 19:4 - A Eleazár, kňaz, vezme z jej krvi svojím prstom a pokropí jej krvou smerom ku stánu shromaždenia sedemkrát.

Verš 7
A kňaz dá z krvi na rohy oltára, na ktorom sa kadí kadivo voňavých vecí pred Hospodinom, ktorý to oltár je v stáne shromaždenia, a všetku ostatnú krv junca vyleje k základu oltára na zápaly, ktorý je pri dveriach stánu shromaždenia.
Lv 9:9 - A synovia Áronovi doniesli k nemu krv, a on omočil svoj prst do krvi a dal na rohy oltára a ostatnú krv vylial k základu oltára.

Verš 8
A všetok tuk junca obeti za hriech vyjme z neho, tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, jako i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach.
Lv 3:3 - A bude obetovať z pokojnej obeti bitnej ohňovú obeť Hospodinovi, a síce tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach,

Verš 10
tak ako sa odníma od vola pokojnej obeti bitnej, a kňaz to bude kadiac páliť na oltári zápalnej obeti.
Lv 3:5 - A kadiac budú to páliť synovia Áronovi na oltári so zápalnou obeťou, ktorá bude na dreve, položenom na ohni, a to bude ohňová obeť upokojujúcej vône Hospodinovi.

Verš 11
A kožu junca a všetko jeho mäso i s jeho hlavou i s jeho nohami, jeho vnútornosti a jeho lajno,
Ex 29:14 - A mäso junca a jeho kožu i s jeho lajnom spáliš ohňom vonku za táborom; to je obeť za hriech.
Nm 19:5 - A jalovicu spália pred jeho očima; jej kožu i jej mäso i jej krv i s jej lajnom spália.

Verš 12
a tedy celého junca vynesie von za tábor na čisté miesto, kde sa vysýpa popol, a spáli ho na dreve ohňom; na mieste, kde sa vysýpa popol, bude spálený.
Lv 16:27 - A junca obeti za hriech a kozla obeti za hriech, ktorých krv bola zanesená pokryť hriech v svätyni, vynesie von za tábor, a spália ich kože ohňom aj ich mäso aj ich lajno.
Nm 19:3 - A dáte ju Eleazárovi, kňazovi, ktorý ju vyvedie von za tábor, a tam ju zabijú pred jeho tvárou.
Heb 13:11 - Lebo ktorých zvierat krv za hriech sa vnáša najvyšším kňazom do svätyne, tých telá sa pália vonku za táborom.

Verš 13
A keby poblúdili všetci, celá obec Izraelova, a vec by bola skrytá pred očami shromaždenia, a keby vykonali niektorý zo zákazov Hospodinových, ktorýkoľvek, ktorý sa nemá vykonať, a previnili by sa,
Lv 9:15 - Obetoval aj obetný dar ľudu a vzal kozla obeti za hriech, ktorý bol za ľud, a zabil ho a obetoval obeťou za hriech ako tam prv.
Nm 15:24 - a bude, ak by bolo vykonané tak, že by to bolo skryté pred očami obce, z poblúdenia, vtedy obetovať budú, celá obec, junca, z hoviad, a to jedného zápalnou obeťou na upokojujúcu vôňu Hospodinovi a jej obilnú obeť a jej liatu obeť podľa ustanoveného poriadku, a jedného kozla, z kôz, obeťou za hriech.

Verš 27
A keby z poblúdenia zhrešil niektorý človek z ľudu zeme tým, že by vykonal niektorý zo zákazov Hospodinových, ktoré sa nemajú vykonať, a previnil by sa,
Nm 15:27 - A keby zhrešila jednotlivá duša z poblúdenia, vtedy bude obetovať ročnú kozu obeťou za hriech.

Verš 31
A odníme všetok jej tuk, ako sa odníma tuk s pokojnej obeti bitnej, a kňaz ho bude kadiac páliť na oltári na upokojujúcu vôňu Hospodinovi, a tak pokryje kňaz na ňom hriech, a odpustí sa mu.
Lv 3:3 - A bude obetovať z pokojnej obeti bitnej ohňovú obeť Hospodinovi, a síce tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach,
Lv 3:14 - A bude z nej obetovať svoj obetný dar, ohňovú obeť Hospodinovi, a síce tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach,
Ex 29:18 - a zapáliš celého barana na oltári; to je zápalná obeť Hospodinovi, upokojujúca vôňa, je to ohňová obeť Hospodinovi.

Lv 4,1 - O zmiernej obete pozri úvod do Levitika 2.1.4. Loj sa spaľoval na oltári a ostatné mäso, aspoň pri niektorých obetách za hriech, spaľovalo sa mimo tábora. Pri niektorých obetách však mäso pripadlo obetujúcemu kňazovi. V tomto spaľovaní vidí sv. Pavol predobraz Obety kríža, ktorá sa konala tiež mimo mesta, za hradbami (Hebr 13,11.12).

Lv 4,3 - Pomazaný kňaz – teda veľkňaz, lebo len tento bol ozaj pomazaný v osobe Áronovej. Ostatní kňazi boli len sčiastky pomazaní olejom, pomiešaným s krvou (8,30).Hriech, ktorého vina by padla na ľud, je hriech veľkňazov, ktorý sa ho dopustil ako predstaviteľ a zástupca ľudu.

Lv 4,5 - Pri obetách za hriech veľkňaza a za hriech celého národa obetnú krv nosievali do svätyne.

Lv 4,15 - Starší pospolitosti, čiže starší ľudu, sú významnejšie osoby, zastupujúce celú izraelskú obec.

Lv 4,22 - Knieža je náčelník a hlava niektorého izraelského kmeňa.

Lv 4,25 - Krv z tejto obety neniesli do svätyne, ani ňou nekropili.