výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

3Moj 10, 1-20

1 Ale synovia Áronovi, Nádab a Abíhu, vzali každý svoju nádobu na uhlie a dali do nich oheň a položili naň kadivo a obetovali pred Hospodinom cudzí oheň, čoho im neprikázal. 2 Preto vyšiel oheň zpred Hospodina a strávil ich, a tak zomreli pred Hospodinom. 3 A Mojžiš povedal Áronovi: To je to, čo hovoril Hospodin povediac: V tých, ktorí pristupujú ku mne, budem posvätený, a pred tvárou všetkého ľudu budem oslávený. A Áron mlčal. 4 Na to zavolal Mojžiš Mišaela a Elcafána, synov Uzziela, strýca Áronovho, a povedal im: Poďte, vyneste svojich bratov zpred svätyne von za tábor. 5 Vtedy pristúpili a vyniesli ich v ich sukniach von za tábor, tak ako hovoril Mojžiš. 6 A Mojžiš povedal Áronovi, Eleazárovi a Itamárovi, jeho synom: Nerozpustíte vlasov svojich hláv ani neroztrhnite svojho rúcha, aby ste nezomreli, a aby sa nerozhneval na celú obec. Ale vaši bratia, celý dom Izraelov, budú oplakávať požiar, ktorý spôsobil Hospodin. 7 A nevyjdete zo dverí stánu shromaždenia, aby ste nezomreli, lebo olej pomazania Hospodinovho je na vás. A urobili podľa slova Mojžišovho. 8 A Hospodin hovoril Áronovi a riekol: 9 Vína ani nijakého opojného nápoja nebudeš piť ani ty ani tvoji synovia s tebou, keď budete mať vojsť do stánu shromaždenia, aby ste nezomreli, čo bude večným ustanovením po vašich pokoleniach, 10 a to aby ste vedeli robiť rozdiel medzi svätým a obecným, medzi nečistým a čistým, 11 a aby ste boli schopní učiť synov Izraelových všetkým ustanoveniam, ktoré im hovoril Hospodin skrze Mojžiša. 12 A Mojžiš hovoril Áronovi, Eleazárovi a Itamárovi, jeho synom, ktorí pozostali živí: Vezmite obilnú obeť, ktorá pozostala z ohňových obetí Hospodinových, a jedzte ju s nekvasenými chlebami po strane oltára, lebo je svätosvätá. 13 A budete ju jesť na svätom mieste, lebo je to tvojím právom a právom tvojich synov z ohňových obetí Hospodinových, lebo tak mi je prikázané. 14 A prsia obeti povznášania ako i plece obeti pozdvihnutia budete jesť na čistom mieste, ty i tvoji synovia i tvoje dcéry s tebou, lebo tvojím právom a právom tvojich synov sú vám dané z bitných obetí pokojných, donesených od synov Izraelových. 15 Plece obeti pozdvihnutia a prsia obeti povznášania donesú s ohňovými obeťami tuku povznášať obeťou povznášania pred Hospodinom, a bude to tebe a tvojim synom s tebou večným ustanovením, tak ako prikázal Hospodin. 16 A potom hľadal a hľadal Mojžiš kozla obeti za hriech a hľa, bol spálený. Vtedy sa nahneval na Eleazára a na Itamára, synov Áronových, ktorí pozostali živí, a povedal: 17 Prečo ste nejedli obeti za hriech na svätom mieste? Lebo je svätosvätá, a dal vám ju nato, aby ste niesli neprávosť obce tým cieľom, aby ste pokrývali na nich hriech pred Hospodinom. 18 Hľa, nebola zanesená jej krv do vnútra do svätyne. Na každý spôsob ste ju mali jesť v svätyni, tak ako som prikázal. 19 Ale Áron hovoril Mojžišovi: Hľa, dneská obetovali svoju obeť za hriech i svoju zápalnú obeť pred Hospodinom, a mne sa prihodily také veci. Keby som tedy dnes bol jedol obeť za hriech, či by to bolo bývalo dobré v očiach Hospodinových? 20 Keď to počul Mojžiš, ľúbilo sa mu to.

3Moj 10, 1-20

Verš 18
Hľa, nebola zanesená jej krv do vnútra do svätyne. Na každý spôsob ste ju mali jesť v svätyni, tak ako som prikázal.
Lv 4:5 - A pomazaný kňaz vezme z krvi junca a zanesie ju do stánu shromaždenia.
Lv 6:26 - Kňaz, ktorý ju bude obetovať očisťujúc od hriechu, bude ju i jesť; na svätom mieste sa bude jesť, na dvore stánu shromaždenia.
Lv 16:27 - A junca obeti za hriech a kozla obeti za hriech, ktorých krv bola zanesená pokryť hriech v svätyni, vynesie von za tábor, a spália ich kože ohňom aj ich mäso aj ich lajno.

Verš 2
Preto vyšiel oheň zpred Hospodina a strávil ich, a tak zomreli pred Hospodinom.
Nm 3:4 - A Nádab a Abíhu zomreli pred Hospodinom, keď obetovali cudzí oheň pred Hospodinom na púšti Sinai. A nemali synov. Preto konal kňazskú službu Eleazár a Itamár pred tvárou Árona, svojho otca.
Nm 26:61 - A Nádab a Abíhu zomreli vtedy, keď obetovali cudzí oheň pred Hospodinom.
1Krn 24:2 - Ale Nádab a Abíhu zomreli pred svojím otcom a synov nemali; preto potom konali kňazský úrad Eleazár a Itamár.

Verš 3
A Mojžiš povedal Áronovi: To je to, čo hovoril Hospodin povediac: V tých, ktorí pristupujú ku mne, budem posvätený, a pred tvárou všetkého ľudu budem oslávený. A Áron mlčal.
Lv 8:35 - Preto budete sedieť pri dveriach stánu shromaždenia vodne i vnoci za sedem dní a budete strážiť stráž Hospodinovu, aby ste nezomreli, lebo tak mi je prikázané.

Verš 13
A budete ju jesť na svätom mieste, lebo je to tvojím právom a právom tvojich synov z ohňových obetí Hospodinových, lebo tak mi je prikázané.
Lv 2:3 - A to, čo zostane z obilnej obeti, bude Áronovi a jeho synom, svätosväté je z ohňových obetí Hospodinových.
Lv 6:16 - A to, čo zostane z nej, budú jesť Áron a jeho synovia; nekvasená sa bude jesť na svätom mieste; na dvore stánu shromaždenia ju budú jesť.

Verš 7
A nevyjdete zo dverí stánu shromaždenia, aby ste nezomreli, lebo olej pomazania Hospodinovho je na vás. A urobili podľa slova Mojžišovho.
Lv 21:12 - A nevyjde zo svätyne a nepoškvrní svätyne svojho Boha, lebo koruna oleja pomazania jeho Boha je na ňom. Ja som Hospodin!

Lv 10,1 - Nádáb značí ,veľkodušný', Abiu, čiže Abihu, znamená ,môj Otec je On' (Boh). Nadab a Abiu boli najstarší synovia Áronovi.

Lv 10,3 - Boh svojím trestom ukazuje, že je svätý. Tresce tých, čo sa k nemu približujú inakšie, ako si on želá. A čím bližší je človek Bohu, tým prísnejší je trest.

Lv 10,5-7 - Nikto nesmel byť pochovaný v tábore a neskoršie ani v meste. Mojžiš zakazuje kňazom smútiť za Nadabom a Abiom. Tým by vlastne prejavovali nesúhlas s Pánovým skutkom. Je tu začiatok zákona, čo zakazoval kňazom, najmä veľkňazovi, účasť na pohrebných obradoch (pozri hl. 21). Eleazar (,Boh pomáha') a Itamar boli mladší synovia Áronovi.

Lv 10,16-18 - Skutočnosť, že Áron nejedol z obetného mäsa, ktoré obetoval za seba, je pochopiteľná. Že však nejedol z druhej obety, z obety za ľud, o ktorej je reč v 9,3.15, bolo priestupkom proti bohoslužobným predpisom. Podľa 6,17.18 mali Áron a jeho synovia z tejto obety jesť na posvätnom mieste. I keď táto obeta bola za hriech ľudu, mohli z nej jesť, lebo ani krv z obetného zvieraťa nevnášali do svätyne (6,30).

Lv 10,19 - Áron uznáva svoju chybu, chce sa však ospravedlniť. Vie, že sa mala urobiť radostná hostina, lenže, ako sa mohol tešiť, keď stratil dvoch synov. Taká spoločná hostina by sa nepáčila Pánovi, preto, keď nemohol obetný podiel jesť, spálil ho na oltári (7,17).