výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

3Moj 18, 1-30

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor synom Izraelovým a povieš im: Ja som Hospodin, váš Bôh. 3 Podľa skutkov Egyptskej zeme, v ktorej ste bývali, nebudete robiť ani podľa skutkov Kanaánskej zeme, do ktorej vás vovediem, nebudete robiť ani nebudete chodiť v ich ustanoveniach. 4 Moje súdy budete činiť a budete ostríhať moje ustanovenia, aby ste v nich chodili. Ja som Hospodin, váš Bôh. 5 A tedy budete ostríhať moje ustanovenia a moje súdy, ktoré, keď bude činiť človek, bude nimi žiť. Ja som Hospodin. 6 Nikto z vás sa nepriblíži k niktorému svojmu pokrevnému nato, aby odkryl jeho nahotu. Ja som Hospodin. 7 Neodkryješ nahoty svojho otca ani nahoty svojej matere; je to tvoja mater, neodkryješ jej nahoty. 8 Neodkryješ nahoty ženy svojho otca; je to nahota tvojho otca. 9 Neodkryješ nahoty svojej sestry, dcéry svojeho otca alebo dcéry svojej matere, už či by bola narodená v dome alebo či by bola narodená inde; neodkryješ ich nahoty. 10 Neodkryješ nahoty svojej vnučky, dcéry svojeho syna alebo dcéry svojej dcéry, lebo sú tvojou nahotou. 11 Neodkryješ nahoty dcéry ženy svojeho otca, ktorá je splodená od tvojho otca; je tvoje sestra, neodkryješ jej nahoty. 12 Neodkryješ nahoty svojej tetky, sestry svojeho otca; je pokrevná tvojho otca. 13 Neodkryješ nahoty svojej tetky, sestry svojej matky, lebo je pokrevná tvojej matky. 14 Neodkryješ nahoty svojho strýca, brata svojeho otca, ani sa nepriblížiš k jeho žene; je tvoja stryná. 15 Neodkryješ nahoty svojej nevesty; je žena tvojho syna, neodkryješ jej nahoty. 16 Neodkryješ nahoty svojej švagrinej, ženy svojho brata; je nahotou tvojho brata. 17 Neodkryješ nahoty ženy a jej dcéry. Nevezmeš si dcéry jej syna ani dcéry jej dcéry, aby si odkryl jej nahotu; pokrevné sú; to je mrzká vec. 18 A nevezmeš si ženy ku jej sestre, aby si ju sužoval odkrývajúc jej nahotu popri nej za jej života. 19 A k žene, keď je v odlúčenosti svojej nečistoty, sa nepriblížiš, aby si odkryl jej nahotu. 20 A so ženou svojho blížneho nebudeš obcovať v súloži, aby si sa ňou zanečistil. 21 A nedáš, aby niekto z tvojho semena bol prevedený cez oheň Molochovi, a nepoškvrníš mena svojho Boha. Ja som Hospodin. 22 Nebudeš ležať s mužským pohlavím, ako sa líha so ženou; to je ohavnosť. 23 Ani nebudeš obcovať v súloži s niktorým hovädom, aby si sa ním zanečistil, ako ani žena sa nepostaví na súlož pred hovädo; to je ohavná premrštenosť. 24 Nezanečistite sa niktorou z tých vecí, lebo všetkými tými vecami zanečisťovali sa pohania, ktorých vyženiem zpred vašej tvári. 25 Lebo sa zanečistila zem, a preto navštívim jej neprávosť na nej, a zem vyvráti svojich obyvateľov. 26 Ale vy budete ostríhať moje ustanovenia a moje súdy a nevykonáte niktorej z tých ohavností ani zrodený doma ani pohostín, ktorý pohostíni medzi vami. 27 Lebo všetky tie ohavnosti robia ľudia zeme, ktorí sú pred vami, a zanečistená je zem. 28 Aby aj vás nevyvrátila zem preto, že by ste ju zanečistili, tak ako vyvráti národ, ktorý je pred vami. 29 Lebo každý, kto by urobil niektorú z tých ohavností, duše, ktoré by to urobily, budú vyťaté zprostred svojho ľudu. 30 A preto budete ostríhať moje nariadenie, aby ste neurobili niktorého z tých ohavných ustanovení, ktoré sa robily pred vami, a nezanečistíte sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh.

3Moj 18, 1-30

Verš 5
A tedy budete ostríhať moje ustanovenia a moje súdy, ktoré, keď bude činiť človek, bude nimi žiť. Ja som Hospodin.
Ez 20:11 - Tam som im dal svoje ustanovenia a oznámil som im svoje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi.
Ez 20:13 - Ale dom Izraelov sa spurne staväli proti mne na púšti; v mojich ustanoveniach nechodili a zavrhli moje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi, a veľmi znesvätili aj moje soboty. Preto som povedal, že vylejem na nich svoju prchlivosť tam na púšti, aby som ich vyhladil.
Rim 10:5 - Lebo Mojžiš píše o spravedlivosti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť.
Gal 3:12 - A zákon nie je z viery, ale vraj: Človek, ktorý to všetko učinil, bude tým žiť.

Verš 8
Neodkryješ nahoty ženy svojho otca; je to nahota tvojho otca.
Lv 20:11 - A človek, ktorý by ležal so ženou svojho otca, odkryl nahotu svojho otca, istotne zomrú obidvaja; ich krv bude na nich.
1Kor 5:1 - Docela počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, o jakom ani medzi pohanmi neslýchať, aby mal ktosi ženu svojho otca.

Verš 11
Neodkryješ nahoty dcéry ženy svojeho otca, ktorá je splodená od tvojho otca; je tvoje sestra, neodkryješ jej nahoty.
Lv 20:17 - Človek, ktorý by si vzal svoju sestru, dcéru svojeho otca alebo dcéru svojej matere, a videl by jej nahotu, a ona by tiež videla jeho nahotu; to je šeredná vec. Preto budú zahladení pred očami synov svojho ľudu; odkryl nahotu svojej sestry; ponesie svoju neprávosť.

Verš 12
Neodkryješ nahoty svojej tetky, sestry svojeho otca; je pokrevná tvojho otca.
Lv 20:19 - Ani neodkryješ nahoty sestry svojej matere ani sestry svojho otca, lebo taký človek by obnažil svoju pokrevnú; niesli by svoju neprávosť.

Verš 14
Neodkryješ nahoty svojho strýca, brata svojeho otca, ani sa nepriblížiš k jeho žene; je tvoja stryná.
Lv 20:20 - Človek, ktorý by ležal so svojou strynou alebo tetkou, odkryl nahotu svojho strýca alebo ujca; ponesú svoj hriech; zomrú bez detí.
Ez 22:11 - a jeden pácha ohavnosť so ženou svojho blížneho, druhý v mrzkosti poškvrňuje svoju nevestu, a zase iný ponižuje svoju sestru, dcéru svojho otca, v tebe;

Verš 15
Neodkryješ nahoty svojej nevesty; je žena tvojho syna, neodkryješ jej nahoty.
Lv 20:12 - A človek, ktorý by ležal so svojou nevestou, istotne zomrú obidvaja, urobili premrštenosť; ich krv bude na nich.

Verš 16
Neodkryješ nahoty svojej švagrinej, ženy svojho brata; je nahotou tvojho brata.
Lv 20:21 - A človek, ktorý by si vzal ženu svojho brata, to je necudnosť; odkryl nahotu svojho brata; budú bez detí.

Verš 17
Neodkryješ nahoty ženy a jej dcéry. Nevezmeš si dcéry jej syna ani dcéry jej dcéry, aby si odkryl jej nahotu; pokrevné sú; to je mrzká vec.
Lv 20:14 - A človek, ktorý by si vzal ženu i jej matku, to je mrzká vec, spália ho ohňom aj tie ženy, aby nebolo mrzkosti medzi vami.

Verš 19
A k žene, keď je v odlúčenosti svojej nečistoty, sa nepriblížiš, aby si odkryl jej nahotu.
Lv 20:18 - A človek, ktorý by ležal so ženou, ktorá má svoju nemoc, a odkryl by jej nahotu a obnažil by jej prameň, a ona by tiež odkryla prameň svojej krvi, obidvaja budú vyťatí zprostred svojho ľudu.

Verš 20
A so ženou svojho blížneho nebudeš obcovať v súloži, aby si sa ňou zanečistil.
Lv 20:10 - A človek, ktorý by sa dopustil cudzoložstva s niečou ženou, ktorý by zcudzoložil so ženou svojho blížneho, istotne zomrie i cudzoložník i cudzoložnica.

Verš 21
A nedáš, aby niekto z tvojho semena bol prevedený cez oheň Molochovi, a nepoškvrníš mena svojho Boha. Ja som Hospodin.
Lv 20:2 - Povieš synom Izraelovým: Ktokoľvek zo synov Izraelových ako i z pohostínov, kto pohostíni v Izraelovi, kto by dal zo svojho semena Molochovi, istotne zomrie, ľud zeme ho ukameňuje.
Dt 18:10 - Nenajde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník
2Kr 17:17 - a vodili svojich synov a svoje dcéry cez oheň a zaoberali sa veštením a planetárili a tak sa predali, aby robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových, aby ho popudzovali.
2Kr 23:10 - Poškvrnil aj Tofet, ktoré je v údolí synov Hinnoma, aby nikto viac nevodil svojho syna alebo svojej dcéry cez oheň Molochovi.

Verš 22
Nebudeš ležať s mužským pohlavím, ako sa líha so ženou; to je ohavnosť.
Lv 20:13 - A človek, ktorý by ležal s mužským pohlavím, tak ako sa líha so ženou, obidvaja spáchali ohavnosť, istotne zomrú; ich krv bude na nich.

Verš 23
Ani nebudeš obcovať v súloži s niktorým hovädom, aby si sa ním zanečistil, ako ani žena sa nepostaví na súlož pred hovädo; to je ohavná premrštenosť.
Lv 20:15 - A človek, ktorý by v súloži obcoval s hovädom, istotne zomrie, a hovädo zabijete.

Verš 26
Ale vy budete ostríhať moje ustanovenia a moje súdy a nevykonáte niktorej z tých ohavností ani zrodený doma ani pohostín, ktorý pohostíni medzi vami.
Lv 20:22 - A tedy budete ostríhať všetky moje ustanovenia a všetky moje súdy a budete ich činiť, aby vás nevyvrátila zem, do ktorej vás vediem, aby ste bývali v nej.

Lv 18,1 - V hlave sa opisuje svätosť manželského zväzku. Zakazuje sa nasledovať Egypťanov a najmä Kanaánčanov, ktorých mravná skazenosť bola známa (Gn 19,5; 29,30.31; 39,6.7).

Lv 18,7-8 - Zakazuje sa pohlavné obcovanie a manželstvo medzi pokrvnými a aj medzi niektorými príbuznými. "Odkryť nahotu" je eufemizmus pre označenie telesného styku. Pretože otec a matka sú jedno telo, odkryje sa nahota otcova, keď sa odkryje nahota matkina. Zakazuje sa teda pohlavný styk medzi synom a matkou a medzi otcom a dcérou.

Lv 18,8-9 - Zakazuje sa manželstvo s nevlastnou matkou, čiže druhoradou ženou otcovou, s vlastnou a nevlastnou sestrou atď.

Lv 18,18 - Nebolo možno vziať si dve sestry súčasne, i keď sa trpelo mnohoženstvo. To by bolo príčinou žiarlivosti a nepokoja (Gn 29,30). – Mnohé z týchto zákonov už platili pred Mojžišom, teraz sa obnovujú a zdokonaľujú.

Lv 18,19 - Porov. 12; 15,19.24.

Lv 18,21 - Moloch, boh slnka u Kanaánčanov, Milkom u Amončanov, Melkart u Feničanov uctieval sa obetovaním detí. Kanaánčania obetovali mu aj dospelých, Dt 12,31. Socha Molochova bola dutá, kovová, pol človeka a pol býka. Ruky mal natiahnuté dopredu a držal v nich medenú misu. Pred obetovaním sochu rozpálili a na misu položili dieťa, ktoré potom spadlo otvorom do dutého brucha modly, kde sa spálilo. Boh túto ohavnú modloslužbu zakazoval pod trestom smrti ukameňovaním. V neskorších časoch Izraeliti uctievali tohto boha (Šalamún 1 Kr 11,5; ostatní Izraeliti 2 Kr 17,16 atď.). Moloch je vlastne prepis hebr. melek. Rabíni dali menu výslovnosť podľa slova bošet – hanba.