výhody registrácie

Kniha Jozua

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Joz 19, 1-51

1 Druhý lós pripadol Šimeónovi, kmeňu Šimeónovcov podľa ich rodov. Ich dedičné vlastníctvo bolo medzi dedičným vlastníctvom potomkov Júdovcov. 2 Za dedičné vlastníctvo dostali: Beér-Šebu, Šebu, Móladu, 3 Chacar-Šúal, Bálu, Ecem, 4 Eltólad, Betúl, Chormu, 5 Ciklag, Bét-Markabót, Chacar-Súsu, 6 Bét-Lebaót a Šarúchen; trinásť miest aj s ich dedinami. 7 Ajin, Rimmón, Eter a Ášan; štyri mestá aj s ich dedinami. 8 Patria im aj všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Baálat-Beér a Rámu v Negeve. To je dedičné vlastníctvo kmeňa Šimeónovcov podľa ich rodov. 9 Dedičný podiel Šimeónovcov bol v oblasti Júdovcov. Keďže podiel Júdovcov bol príliš veľký, dedičný podiel medzi nimi dostali aj Šimeónovci. 10 Tretí lós pripadol Zebúlunovcom podľa ich rodov. Územie ich dedičného vlastníctva siahalo po Sárid. 11 Ich hranica vystupuje na západ k Marale, dotýka sa Dabbešetu a potoka, ktorý je oproti Jokneámu. 12 Od Sáridu sa stáča smerom k východu k hraniciam Kislót-Táboru, pokračuje do Dáberatu a ide k Jáfii. 13 Odtiaľ ide ďalej smerom na východ do Gát-Chéferu a Et-Kacínu, pokračuje do Rimmónu a stáča sa do Néy. 14 Tam odbočuje na sever k Channatónu a končí sa v údolí Jiftach-Él. 15 Patrí im aj Kattát, Nahalál, Šimrón, Jídala a Betlehem; dvanásť miest aj s ich dedinami. 16 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom Zebúlunovcov podľa ich rodov. 17 Štvrtý lós pripadol Jissákarovcom podľa ich rodov. 18 Ich územie zahŕňa: Jezreel, Kesulót, Šuném, 19 Chafarajím, Šión, Anácharat, 20 Rabbít, Kišjón, Ebec, 21 Remet, Én-Ganním, Én-Chaddá a Bét-Paccéc. 22 Hranica sa dotýka Tábora, Šachacímu, Bét-Šemeša a končí sa pri Jordáne. Je to šestnásť miest aj s ich dedinami. 23 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom Jissákarovcov podľa ich rodov. 24 Piaty lós pripadol kmeňu Ašérovcov. 25 Ich územie zahŕňa Chelkát, Chalí, Beten, Achšáf, 26 Alammelek, Ameád, Mišál, na západe sa dotýka Karmelu a rieky Libnat. 27 Hranica sa stáča k východu do Bét-Dágona, dotýka sa územia Zebúluna a údolia Jiftach-Él na severe, potom Bét-Émeku, Neíela a pokračuje doľava ku Kábulu, 28 Ebrónu, Rechóbu, Chammónu a ku Káne až po veľký Sidon. 29 Hranica sa stáča k Ráme až po opevnené mesto Týrus; odtiaľ sa zatáča k Chóse a končí sa pri mori. Patrí im ďalej Machaléb, Akzíb, 30 Itmá, Afék a Rechób; dvadsaťdva miest aj s ich dedinami. 31 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom Ašérovcov podľa ich rodov. 32 Šiesty lós pripadol Naftáliovcom podľa ich rodov. 33 Ich hranica vychádza od Chélefu, od duba pri Caanannúme, cez Adamí-Nekeb a Jabneel až k Lakkúmu a končí sa pri Jordáne. 34 Tam sa stáča od Aznót-Tábora na západ, odtiaľ pokračuje do Chúkoku a na juhu sa dotýka územia Zebúluna. Na západe sa dotýka Ašérovho územia a na východe pri Jordáne sa dotýka Júdovho územia. 35 Opevnené mestá sú: Ciddím, Cér, Chammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adáma, Ráma, Chacór, 37 Kedeš, Edrei, Én-Chacór, 38 Jirón, Migdal-Él, Chórem, Bét-Anát a Bét-Šemeš; devätnásť miest aj s ich dedinami. 39 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom Naftáliovcov podľa ich rodov. 40 Siedmy lós pripadol kmeňu Dánovcov podľa ich rodov. 41 Toto je územie ich dedičného vlastníctva: Corea, Eštaól, Ír-Šemeš, 42 Šaalabbín, Ajjalón, Jitla, 43 Elón, Timna, Ekrón, 44 Elteke, Gibbetón, Baálat, 45 Jehúd, Bené-Berak, Gát-Rimmón, 46 Mé-Jarkón, Rakkón s územím oproti Jafo. 47 Dánovcom však ich územie nestačilo, preto šli bojovať proti Lešemu, obsadili ho a usadili sa v ňom. Lešemu dali meno Dán podľa mena svojho otca Dána. 48 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom Dánovcov podľa ich rodov. 49 Keď Izraeliti skončili rozdeľovanie krajiny do dedičného vlastníctva podľa území, dali Jozuovi, synovi Núna, dedičný podiel medzi sebou. 50 Na Hospodinov rozkaz mu dali mesto Timnat-Serach, ktoré si žiadal na Efrajimskom pohorí. Tam postavil mesto a usadil sa v ňom. 51 Toto sú dedičné vlastníctva, ktoré kňaz Eleazár a Jozua, syn Núna, s predstavenými rodov pridelili lósom izraelským kmeňom v Šíle pred Hospodinom pri vchode do stanu stretávania. Takto dokončili rozdelenie krajiny.

Joz 19, 1-51

Joz 19,1-9 - Hranice Simeonovho podielu nie sú tu udané, lebo Simeonovci boli umiestení uprostred v území Júdovom. V troch skupinách vypočítava len mestá, ale mená a počet je udaný len v prvých dvoch skupinách. – Sabe (v. 2) je pravdepodobne opakovanie druhej časti predchádzajúceho mesta Ber-Saby. Nie je tiež v 1 Krn 4,28. Ak toto mesto (Sabe) vynecháme, dostaneme správnu číslicu 13 vo v. 6. – Ain-Remon (v. 7) je meno jedného mesta ako v 15,32. Tým by však chýbalo v súčte: "4 mestá" meno jedného mesta. LXX však za Ain-Remon uvádza mesto Talcha. Tak je súčet zas 4.

Joz 19,10-14 - Územie Zabulonovo sa rozprestieralo západne od Genezaretského jazera. Zabulon susedil na juhu s Isacharom, na severe s Neftalim a Aserom. Východnou hranicou bolo Genezaretské jazero, západnou zas Karmel a Stredozemné more (podľa Jozefa Flavia). Južnú hranicu začína popisovať stredným bodom, Saridom. Sarid, asi dnešný Tell Šalúd na severnom okraji Ezdrelonskej nížiny, 6 km juhozápadne od Nazareta. Najprv popisuje južnú hranicu západne od Sarida (v. 11), potom odtiaľ na východ (v. 12). – Keselet (Kislóth), na úpätí Tábora, asi 4 km juhovýchodne od Nazareta. – Jafia, 3 km juhozápadne od Nazareta. – Get-Hefer (el-Medžed), 5 km severovýchodne od Nazareta.

Joz 19,15-16 - Zabulonove mestá. Je udaný súčet 12 miest, ale z nich vypočítaných je len 5. Pri odpisovaní ostatné asi vypadli.

Joz 19,17-23 - Isacharovci dostali svoje územie južne od Zabulona až po severné hranice Manassesovcov. Bol to jeden z najbohatších krajov Palestíny. (Rovina ezdrelonská alebo jezraelská, zavlažovaná Kišonom, rozkladala sa od Karmelu až po Jordán).

Joz 19,24-31 - Kmeň Aserov mal svoje územie na pobreží Stredozemného mora od Karmelu až po Sidon na severe. Na východe susedil s Neftalim, na juhovýchode so Zabulonom a na severe s Feníciou.

Joz 19,32-39 - Neftali mal svoj podiel na samom severe Palestíny. Jeho hranice: na východe Jordán, jazero Genezaretské a Meronské; na juhu Zabulon, na západe Aser a na severe asi rieka Leontes. – Mestá sú označené ako pevnosti (v. 35). Vo v. 38 sa udáva súčet miest 19, ale tri z nich tiež asi vypadli pri odpisovaní.

Joz 19,40-48 - Kmeň Danov dostal pomerne malé územie, ktoré susedilo na juhu s Júdom, na východe s Benjamínom a na severe s Efraimom. Nie sú tu udané hranice. Vymenované sú len mestá, ale zas nie je udaný ich súčet. Neskoršie sa Danovci vysťahovali na sever, Sdc 18. – Saraa a Estaol boli pôvodne pridelené Júdovcom (15,33). Pravdepodobne boli vylúčené v Šíle z veľkého územia Júdovho, aby bolo rozšírené územie Danovcov.

Joz 19,47 - V. 47 vo Vg začína: "tam sa územie končí". V LXX zas v. 47 n. zneje: "To je dedičný podiel kmeňa synov Danových podľa ich národov: ich mestá a ich dediny. Danovci však nevyhubili Amorejčanov, ktorí ich zovreli na vrchovine a nedovoľovali im zostúpiť do nížiny a nivočili ich dedičný podiel. Tu Júdovci (Danovci) vytiahli proti Lachišu (Lesemu), zaujali ho, vybili mečom a usadili sa v ňom a nazvali ho Lasen-Dan. Amorejčania potom bývali v Elome a Salamine, ale Efraim ich napadol a urobil ich poplatníkmi…"

Joz 19,50 - Tamnat-Sára, dnešná Tibne, východne od Jafy. Podľa 24,30 bol tam Jozue aj pochovaný.