výhody registrácie

Kniha Jozua

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Joz 20, 1-9

1 Hospodin povedal Jozuovi: 2 Povedz Izraelitom: Určite si útočiskové mestá, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša, 3 aby sa ta uchýlil vrah, ktorý niekoho zabije omylom, neúmyselne. Nech vám slúžia ako útočiská pred krvným pomstiteľom. 4 Ak niekto utečie do jedného z týchto miest, nech sa postaví pri vchode do mestskej brány a verejne prednesie svoju záležitosť starším tohto mesta. Vtedy ho vezmú k sebe do mesta a dajú mu miesto, aby mohol u nich bývať. 5 Ak by ho krvný pomstiteľ prenasledoval, nevydajú vraha do jeho moci, lebo svojho blížneho zabil neúmyselne, bez toho, že by ho predtým nenávidel. 6 Nech ostane v tom meste, kým sa nepostaví pred pospolitosť k súdu, až do smrti veľkňaza, ktorý bude v tom čase v úrade. Až potom sa vrah môže vrátiť do svojho mesta, domov do mesta, z ktorého utiekol. 7 Oddelili teda Kedeš v Galilei na pohorí Naftáliho, Síchem na Efrajimskom pohorí, Kirjat-Arbu — to je Hebron — na Judskom pohorí. 8 Za Jordánom, východne od Jericha určili Becer na púšti, na rovine z kmeňa Rúbenovho, Rámot v Gileáde z kmeňa Gádovcov a Gólan v Bášane z kmeňa Menaššeho. 9 To boli mestá určené pre všetkých Izraelitov aj pre cudzincov, ktorí sa zdržiavali medzi nimi. Ta mal utiecť každý, kto by niekoho omylom zabil, aby nezomrel rukou krvného pomstiteľa, kým sa nepostaví pred pospolitosť.

Joz 20, 1-9

Verš 8
Za Jordánom, východne od Jericha určili Becer na púšti, na rovine z kmeňa Rúbenovho, Rámot v Gileáde z kmeňa Gádovcov a Gólan v Bášane z kmeňa Menaššeho.
Dt 4:43 - Pre Rúbenovcov to bude Becer na náhornej stepnej rovine, pre Gádovcov Rámot v Gileáde a pre Menaššeovcov Gólan v Bášane.

Verš 2
Povedz Izraelitom: Určite si útočiskové mestá, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša,
Ex 21:13 - Ak to však neurobil zámerne, ale Boh to dopustil, určím ti miesto, kam môže utiecť.
Nm 35:6 - No z miest, ktoré dáte Léviovcom, šesť bude útočiskových. Tie určíte nato, aby v nich mohol nájsť útočisko vrah. Okrem toho im dáte ďalších štyridsaťdva miest.
Dt 19:1 - Keď Hospodin, tvoj Boh, vyhubí národy, ktorých krajinu ti dáva, a ty si ich podmaníš a budeš bývať v ich mestách a domoch,

Verš 4
Ak niekto utečie do jedného z týchto miest, nech sa postaví pri vchode do mestskej brány a verejne prednesie svoju záležitosť starším tohto mesta. Vtedy ho vezmú k sebe do mesta a dajú mu miesto, aby mohol u nich bývať.
Nm 35:22 - Kto však len náhodne, teda bez nepriateľstva alebo zlomyseľnosti, hodí do niekoho nejaký predmet
Dt 19:4 - Tak to bude s tým, kto niekoho zabije. Keď ta utečie, môže zostať nažive, ak svojho blížneho zabil neúmyselne a predtým ho nemal v nenávisti.

Joz 20,1 - Zákon o mestách útočišťa pozri Nm 35,9–34; Dt 19,1–13; 4,41–43. Táto ustanovizeň urobila akúsi prietrž tvrdému a krutému zákonu krvnej pomsty. Robí sa tu už rozdiel medzi formálnym a materiálnym hriechom, čiže medzi vraždou a zabitím (úmyselné a náhodilé zabitie človeka). Na každej strane Jordána boli vyznačené tri mestá útočišťa.

Joz 20,7 - Kedes, západne od Hulského jazera. – Bosor, asi 5 km východne od Hesebona (Hesban). – Gaulon, dnes Sahem ed-Džolan, asi 30 km východne od Genezaretského jazera. – Ramot, pravdepodobne Ramoth Masfa (13,26), dnes asi er -Remta, 10 km juhozápadne od Edrai (12,4). Mestá útočišťa v Zajordánsku určil už Mojžiš (Dt 4,43).