výhody registrácie

Kniha Jozua

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Joz 3, 1-17

1 Jozua vstal skoro ráno a s celým Izraelom sa pohol zo Šittímu. Prišli k Jordánu a prenocovali tam, prv než sa prebrodili. 2 Po troch dňoch prešli hodnostári cez tábor 3 a prikázali ľudu: Len čo uvidíte archu zmluvy Hospodina, vášho Boha, i léviovských kňazov, ktorí ju ponesú, pohnite sa zo svojho miesta a nasledujte ju. 4 Nech je však medzi vami a ňou vzdialenosť asi dvetisíc lakťov. Nesmiete sa k nej priblížiť, aby ste vedeli, ktorou cestou máte ísť, lebo ešte nikdy predtým ste nešli tou cestou. 5 Potom Jozua povedal ľudu: Posväťte sa, lebo zajtra vykoná Hospodin medzi vami predivné skutky. 6 Jozua povedal kňazom: Zdvihnite archu zmluvy a prejdite popred ľud. Zodvihli teda archu zmluvy a kráčali pred ľudom. 7 Nato povedal Hospodin Jozuovi: Dnes ťa začnem vyvyšovať pred celým Izraelom, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. 8 Teraz prikáž kňazom, ktorí nesú archu zmluvy: Keď prídete k brehu Jordána, postavte sa do vody. 9 Potom Jozua povedal Izraelitom: Pristúpte a vypočujte slová Hospodina, vášho Boha. 10 Jozua ďalej povedal: Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh a istotne vyženie pred vami Kanaánčanov, Chetitov, Chivvijov, Perizzejov, Girgášejov, Amorejčanov aj Jebúsejov. 11 Pozrite, archa zmluvy Pána celej zeme prechádza pred vami cez Jordán. 12 Teraz si vyberte dvanásť mužov z kmeňov Izraela, po jednom z každého kmeňa. 13 Keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Pána, Hospodina celej zeme, voda Jordána sa rozdelí a voda tečúca zhora sa postaví ako hrádza. 14 Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli archu zmluvy pred ľudom. 15 Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody — Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko —, 16 zastavila sa voda tečúca zhora a postavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri meste Ádam, ktoré je pri Cartáne. Voda, čo tiekla smerom k moru Arába — k Soľnému moru — odtiekla a ľud prešiel riečiskom naproti Jerichu. 17 Vtedy kňazi, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, sa pevne postavili na súši uprostred Jordána a celý Izrael prechádzal po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán.

Joz 3, 1-17

Verš 15
Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody — Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko —,
1Krn 12:15 - Títo Gádovci boli veliteľmi vojska. Slabší velil sto vojakom, schopnejší celému pluku.

Verš 13
Keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Pána, Hospodina celej zeme, voda Jordána sa rozdelí a voda tečúca zhora sa postaví ako hrádza.
Ž 114:3 - More to videlo a ušlo, Jordán ustúpil,

Verš 14
Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli archu zmluvy pred ľudom.
Sk 7:45 - Naši otcovia stan prevzali a za Jozuu ho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov, kde bol až do dní Dávida.

Verš 7
Nato povedal Hospodin Jozuovi: Dnes ťa začnem vyvyšovať pred celým Izraelom, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom.
Joz 1:5 - Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa neopustím.

Joz 3,10 - O siedmich národoch palestínskych pozri Gn 15,20; Ex 3,8; Dt 7,1. "Živý Boh" – ako protiva mŕtvych a nečinných bohov pohanských.

Joz 3,15 - Mesto Adam treba hľadať v dnešnom pahorku ed-Dámije, asi 30 km severne od Jericha, neďaleko ústia rieky Vadi-Šubán. Naproti je hora Qarn Sartaba, vysoká 379 m, ktorú možno stotožňovať so Sarthanom. Svätopisec tu podáva dojem pozorovateľa toho zvláštneho prírodného javu, ktorý nastal práve v čase prechodu Izraelitov cez Jordán. Príčinu tohto javu neudáva, lebo mu ani nebola známa. Svätopiscovi išlo len o to, aby ukázal, že prechod Izraelitov je Bohom vykonaný zázrak. – Historicky je dokázané, že r. 1267 po Kr. neďaleko ed-Dámije sa zastavila voda v Jordáne na desať hodín. Príčina tohto javu? Niečo severnejšie odtiaľ sa zosula do riečišťa nejaká skala, ktorá vyčnievala nad Jordánom, a úplne zatarasila koryto. Až po desiatich hodinách si voda prerazila svoju obvyklú cestu v koryte Jordána.