výhody registrácie

Kniha Jozua

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Joz 16, 1-10

1 Podiel, ktorý lósom pripadol Jozefovcom, siaha od Jordána pri Jerichu na východ od jerišských vôd na púšť. Hranica vystupuje od Jericha na pohorie k Bételu. 2 Od Bétela ide hranica ďalej do Lúzu, prichádza do Atarótu k územiu Arkíjcov, 3 postupuje na západ územia Jafléťanov až k územiu Dolného Bét-Chorónu po Gézer a končí sa pri mori. 4 Takto dostali Jozefovi synovia, Menašše a Efrajim, dedičné vlastníctvo. 5 Toto bolo územie Efrajimovcov podľa ich rodov: hranicou ich dedičného vlastníctva je Atrót-Addár po Horný Bét-Chorón. 6 Potom ide hranica k moru; na severe od Mikmetátu, neskôr zabočuje na východ do Taanat-Šíla, východne popri ňom prechádza k Jánoachu. 7 Z Jánoachu zostupuje do Atarótu a Naary, dotýka sa Jericha a končí sa pri Jordáne. 8 Od Tappúachu ide hranica na západ k potoku Kána a končí sa pri mori. To je dedičné vlastníctvo kmeňa Efrajimovcov podľa ich rodov. 9 Aj mestá uprostred dedičného vlastníctva Menaššeovcov boli oddelené pre Efrajimovcov, všetky mestá aj s ich dedinami. 10 Nevyhnali však Kanaánčanov, ktorí bývali v Gézere. Kanaáančania ostali medzi Efrajimovcami až dodnes, no stali sa otrokmi.

Joz 16, 1-10

Joz 16,1 - Jozefovci sú Efraimovci a Manassesovci. LXX sa nezmieňuje o "lóse" ako Vg a hebr., ale má len: Jozefovci dostali územie od Jordána… – "Jerišské vody", jerišská oáza. – "Púšť", ktorá vystupuje k Betelskému pohoriu, sa nazýva nižšie v 18,12 Bet-Aven. Na východe tejto púšte pri Jordáne sa začínalo územie Jozefovcov. Udáva sa tu len južná hranica Jozefovcov, ktorá sa kryje s hranicou Efraimovcov, ako bude nižšie popísaná.

Joz 16,2 - Luza (Luz) býva stotožňovaná s Betelom. Porov. 18,13; Gn 28,19. Obe miesta boli blízko seba. Jakub kedysi prenocoval pod šírym nebom západne od Luzy. A toto miesto nazval Betelom. – Arčania a Jefleťania neboli asi hebrejské kmene. – Atarot, v 18,13 nazvaný Atarot-Adar, kde sa tiež hovorí, že to bolo mesto na hore, ktorá je na juhu Dolného Bethorona. – O Bethorone pozri 10,10; o Gazere 10,33. Od Gazera splývala južná hranica Jozefovcov so severnou hranicou Júdovcov, 15,11. Medzi územím Jozefovcov a Júdovcov (od východu až po Gazer) zostáva ešte kus neobsadenej zeme, ktorá bola neskoršie pridelená Benjamínovcom (18,11 nn). – Severné hranice Jozefovcov boli asi vymedzené neskoršie na sneme v Šílo (hl. 18).

Joz 16,5-7 - "… je Atarot-Adar… k moru (v. 6)"– je zlomok popisu južných hraníc, ktorý sa zachoval vo vv. 1–3. – Machmetat podľa 17,7 bol východne od Sichema; asi jeden z prostredných bodov severnej hranice Efraimovcov.

Joz 16,8 - Vo v. 6 a 7 podáva východnú polovicu hraníc: od Machmetata až k Jordánu pri Jerichu. Teraz sa vracia ku stredu hraníc (Tafua) a začína popisovať západnú polovicu hraníc Efraimovcov.

Joz 16,9 - Tento verš je vlastne nadpisom zoznamu miest, ktoré dostali Efraimovci. Porov. 15,21–63; 19,35 nn. Sám zoznam sa nám však nezachoval. Koniec v. 9 v LXX je doplnený z 1 Kr 9,16. – Manasses ako Jozefov prvorodenec zastupoval dvojkmeň Jozefovcov. Preto aj celé územie Jozefovcov bolo nazývané pred rozdelením územie Manassesa.

Joz 16,10 - Až dodnes – porov. pozn. 7,26.