výhody registrácie

Kniha Jozua

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Joz 12, 1-24

1 Toto sú králi krajiny, ktorých Izraeliti pobili a ich zajordánske územie obsadili smerom na východ od potoka Arnón až po vrch Chermón s celou východnou Arábou. 2 Amorejský kráľ Síchon, ktorý býval v Chešbóne a vládol od Aróeru, čo leží na brehu potoka Arnón, teda od stredu tej doliny cez polovicu Gileádu až po potok Jabbók, ktorý tvorí hranicu s Amónčanmi, 3 cez Arábu až po jazero Kinneret na východe, po more Aráby, po Soľné more na východe smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témanu pod úbočie Pisgy. 4 Toto bolo územie bášanského kráľa Óga, ktorý ostal z Refájov a býval v Aštaróte a v Edrei: 5 ovládal pohorie Chermón, Salchu i celý Bášan až po územie Gešúrejov a Maachánčanov, nad polovicou Gileádu až po územie chešbónskeho kráľa Síchona. 6 Hospodinov služobník Mojžiš s Izraelitmi ich pobil. Mojžiš, služobník Hospodinov, dal krajinu do vlastníctva Rúbenovcom, Gádovcom a polovici kmeňa Menaššeho. 7 Toto sú králi krajiny, ktorých Jozua a Izraeliti porazili na druhej, západnej, strane Jordána od Baál-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálak, ktorý sa dvíha smerom k Seíru, ktorú dal Jozua do vlastníctva izraelským kmeňom, každému jeho diel 8 na pohorí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, v púšti a v Negeve v kraji Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Perizzejov, Chivvijov, Jebúsejov: 9 jeden kráľ Jericha, jeden kráľ Aja, ktorý leží pri Bételi, 10 jeden jeruzalemský kráľ, jeden hebronský kráľ, 11 jeden jarmútsky kráľ, jeden lakíšsky kráľ, 12 jeden eglónsky kráľ, jeden gézerský kráľ, 13 jeden debírsky kráľ, jeden géderský kráľ, 14 jeden chormský kráľ, jeden arádsky kráľ, 15 jeden libniansky kráľ, jeden adullámsky kráľ, 16 jeden makkédsky kráľ, jeden bételský kráľ, 17 jeden tappúašský kráľ, jeden chéferský kráľ, 18 jeden aféksky kráľ, jeden šáronský kráľ, 19 jeden mádonský kráľ, jeden chacórsky kráľ, 20 jeden šimrón-merónsky kráľ, jeden achšáfsky kráľ, 21 jeden taanakský kráľ, jeden megiddský kráľ, 22 jeden kedešský kráľ, jeden kráľ Jokneámu na Karmeli, 23 jeden kráľ Dóru na Dórskom návrší, jeden kráľ Gojímu v Galilei 24 a jeden tircanský kráľ; spolu tridsaťjeden kráľov.

Joz 12, 1-24

Verš 2
Amorejský kráľ Síchon, ktorý býval v Chešbóne a vládol od Aróeru, čo leží na brehu potoka Arnón, teda od stredu tej doliny cez polovicu Gileádu až po potok Jabbók, ktorý tvorí hranicu s Amónčanmi,
Dt 3:8 - Tak sme v tom čase dvom amorejským kráľom, ktorí bývali za Jordánom, vzali krajinu od potoka Arnón až po vrch Chermón
Dt 3:16 - Rúbenovcom a Gádovcom som dal časť Gileádu až po potok Arnón s hranicou v strede riečiska, až k potoku Jabbók, hranici Amónčanov

Verš 4
Toto bolo územie bášanského kráľa Óga, ktorý ostal z Refájov a býval v Aštaróte a v Edrei:
Dt 1:4 - Bolo to potom, ako porazil amorejského kráľa Síchona, ktorý sídlil v Chešbóne, a bášanského kráľa Óga, ktorý sídlil v Aštaróte, v Edrei.

Verš 6
Hospodinov služobník Mojžiš s Izraelitmi ich pobil. Mojžiš, služobník Hospodinov, dal krajinu do vlastníctva Rúbenovcom, Gádovcom a polovici kmeňa Menaššeho.
Nm 21:24 - Izrael ho však porazil ostrím meča a obsadil jeho územie od Arnóna až po Jabbók, až po Amónčanov, lebo Jázer leží na amónskej hranici.
Nm 32:33 - Mojžiš teda kráľovstvo amorejského kráľa Síchona, kráľovstvo bášanského kráľa Óga, celú tú krajinu s jej mestami i územím okolo nich dal Gádovcom, Rúbenovcom a polovici kmeňa Jozefovho syna Menaššeho.

Verš 7
Toto sú králi krajiny, ktorých Jozua a Izraeliti porazili na druhej, západnej, strane Jordána od Baál-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálak, ktorý sa dvíha smerom k Seíru, ktorú dal Jozua do vlastníctva izraelským kmeňom, každému jeho diel
Joz 10:40 - Takto porazil Jozua celú krajinu: pohorie aj Negev, nížinu a svahy so všetkými kráľmi a nenechal nikoho ujsť. Na všetkom živom vykonali kliatbu, ako prikázal Hospodin, Boh Izraela.

Joz 12,1 - Najprv sa podáva rozloha zaujatého Zajordánska od juhu na sever ("od rieky Arnon až po pohorie Hermon"). – Arnon Vadi el Modžib vlieva sa do Mŕtveho mora. – Východná Araba ('Arába – jordánske údolie, 11,2.16), t. j. východná časť jordánskeho údolia.

Joz 12,2 - O Sehonovi pozri 2,10. – Hesebon (Chešbón), pôvodne moabské mesto, neskoršie ho zaujal Sehon a urobil z neho hlavné mesto svojej ríše. Pozri Nm 21,25-34; Dt 1,4; 4,46; Joz 13,10.27; Neh 9,22. Dnes je to Hesbán na severovýchod od ústia Jordána do Mŕtveho mora, asi 35 km je vzdialený od Jericha. Pozri tiež Nm 32,3.37; Joz 13,17.26; 21,37 nn.; Sdc 11,19.26. – Ga-laád, územie medzi Hesebonom a Jarmukom (Vadi el-Menádire), ktorý sa vlieva do Jordána zľava pod Genezaretským jazerom. – Jabok, Náhr ez-Zerká, tiež jordánsky prítok z ľavej strany. – Aroer, dnes 'Ar 'áir, mesto na severnom brehu Arnona. – Hranice Sehonovho územia: Južnú hranicu tvoril Arnon a najvýchodnejším bodom južnej hranice bol stred arnonského poriečia. Rieka Jabok zas bola severnou hranicou. – Západné hranice tvoril Jordán. Východné hranice nie sú udané.

Joz 12,3 - Araba (jordánske údolie) siaha od Genezaretského (Kenerotského) jazera až po Mŕtve more. Svätopisec dva razy dokladá "na východe", aby tak zdôraznil, že k Sehonovej ríši patril len východný (ľavý) breh Jordána. Juhozápadnú hranicu Sehonovej ríše vymedzuje: Betsimot, Chirbet Suvéme, na severovýchodnom brehu Mŕtveho mora, a Fasga (hebr. Pisga), t. j. hora Nebo naproti Jerichu. Táto sa stotožňuje s dnešným Džebel Sijav. Pozri Dt 3,17; 34,1.

Joz 12,4 - Refaimci boli praobyvatelia zeme. Pozri Dt 3,11. Og mal dve sídelné mestá: Astarot (el-Muzerib, pri prameňoch Jarmuku) a Edrai (Der’á, juhovýchodne od Astarota). – Salecha (Salchád) leží na Hauranskom pohorí, na severovýchodnej hranici bášanskej ríše, asi 50 km od Edrai. – Bášan, úrodná rovina východne od horného Jordána medzi Jarmukom, Hauranom a Hermonom. – Gesurci a Maáchovci sú aramejské kmene, bývajú na západnej čiastke Bášana, teda pri Jordáne a Genezaretskom jazere. – Z Galaádu patrila Ogovi len jeho severná časť, totiž územie medzi Jarmukom a Jabokom.

Joz 12,7 - O severných a južných hraniciach Predjor-dánska pozri poznámku k 11,16; "púšť" (v. 8) – pusté svahy Júdskeho pohoria.

Joz 12,9-24 - O polohe jednotlivých kráľovských miest v Predjordánsku pozri si predošlé poznámky: Jericho 2,1, – Hai 7,2, – Betel 7,2, – Jeruzalem Gn 14,17–24, – Hebron, Jerimot, Lachiš, Eglon 10,3, – Gezer, Dabir, Lebna, Makeda 10,28–39, – Madon, Asor, Semeron, Achsaf a Dor 11,1 n. – Gader (Geder), mesto v južnej Palestíne; možno Gedor (Joz 15,58) medzi Betle hemom a Hebronom, dnes Chirbet Džedur. – Herma (Horma), mesto v južnej Palestíne, v území Simeonovom (15,30; 19,4). Pôvodne sa nazývala Sefaát, stála asi na mieste dnešnej zrúcaniny es-Sebejta, asi 35–40 km od Bersabe. Pozri tiež Nm 14,45; 21,3; Dt 1,44; Sdc 1,17. – Hered ('Arad), dnes Tell 'Arad, asi 30 km južne od Hebrona. Pozri Nm 21,1; 33,40; Sdc 1,16. – Odolam (Adullam) bolo na mieste dnešného Chirbet 'Id el-mije medzi Jaramuthom a Sochom (Joz 15,35), asi 21 km od Jeruzalema na ceste do Bét Džibrína. – Tafua (Tappuach): jedna bola v Šefele (Joz 15,34), kráľovské mesto, a druhá v Efraimských horách (Joz 16,8; 17,7). Mnohí ju stotožňujú s dnešným Atúf severne od Vadi Fara, iní zas s Chirbet Machne el-Foka, 5 km južne od Nabiusu. Ofer (Hefer), mesto v blízkosti Tafuy a Afeka. – Afek; miest tohto mena bolo viac. Jeden bol neďaleko Mispy (1 Sam 4,1), asi na mieste dnešného Medžel Jaábá,15 km severozápadne od Lydy; druhý Afek bol v území Aserovom pri Aku (Joz 19,30; Sdc 1,31); tretí Afek v blízkosti Jezraela (1 Sam 29,1), ktorý sa stotožňuje s dnešným Faku’a. – Saron, mesto, ktorého poloha nie je bližšie známa (na Šaronskej nížine alebo medzi Táborom a Genezaretským jazerom). LXX pokladá Saron za pobrežnú nížinu (medzi Jafou a Karmelom); podľa toho by Saron nebolo mesto, ale by bližšie určoval polohu mesta Afeka ("afekský kráľ v Sarone"). – Tenak (Taanach), dnes Tell Ta’annek na južnom okraji Ezdrelonskej roviny, asi 7 km od Magedda. Pozri tiež Joz 17,11; Sdc 1,27; 1 Krn 7,29; 6,55; Joz 21,25. – Magedo, dnes Tell el-Mutesellim severne od Ta’anneku, blízko Hajfy. – Kádeš, uvedený medzi Magedom a Jachananom karmelským, je sotva Kádeš Neftaliho. Skôr ho treba hľadať v Tell Abu Kudés, 4 km severne od Ta’anneku. – Jachanan (Jokneam) ležal na úpätí Karmelu, kde je dnes Tell Kaimún. – Tersa (Tirsa), neskoršie prechodné sídelné mesto izraelského kráľovstva. Porov. 2 Kr 15,14; 1 Kr 14,17; 15,21; 16,6 nn; – "kráľ galgalských národov" treba čítať: galilejských, t. j. usadlých v Galilei. – V hebr. texte a vo Vg je spolu všetkých porazených kráľov 31, v LXX 29 (vo v. 18 má jedného kráľa: afekský kráľ v Šarone; nemá kráľa makedského (v. 16) a madonského (v. 19), kde zas vo v. 20 zo Šimrón-Merona – Semeron – robí dvoch kráľov). V LXX je textová porucha. Pôvodne bolo asi len 30 kráľov.