výhody registrácie

Kniha Jozua

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Joz 18, 1-28

1 Celá pospolitosť Izraelitov sa zhromaždila do Šíla a postavila tam stan stretávania po tom, čo sa im krajina poddala. 2 Medzi Izraelitmi zostalo ešte sedem kmeňov, ktorým nepridelili dedičné vlastníctvo. 3 Jozua povedal Izraelitom: Dokedy budete váhať s obsadením krajiny, ktorú vám dal Hospodin, Boh vašich otcov? 4 Vyberte si z každého kmeňa troch mužov. Ja ich pošlem, aby prešli krajinou a opísali ju podľa dedičných vlastníctiev a potom nech prídu ku mne. 5 Nech si ju rozdelia na sedem dielov. Júda zostane na svojom území na juhu a Jozefov dom zostane na svojom území na severe. 6 Urobte rozpis územia na sedem dielov a doneste mi ho. Ja vám hodím lós tu pred Hospodinom, naším Bohom. 7 Leviti totiž nemajú podiel medzi vami, ale kňazstvo Hospodinovo je ich dedičným vlastníctvom. Gád, Rúben a polovica kmeňa Menaššeho dostali na východe za Jordánom dedičné vlastníctvo, ktoré im dal Mojžiš, Hospodinov služobník. 8 Muži sa vybrali na cestu. Jozua im rozkázal opísať krajinu: Choďte, prejdite krajinu a opíšte ju, potom sa vráťte ku mne a tu v Šíle pred Hospodinom vám hodím lós. 9 Muži odišli a prešli krajinou. Zaznamenali do knihy rozpis podľa miest na sedem častí a prišli k Jozuovi do tábora v Šíle. 10 Jozua im hodil lós pred Hospodinom v Šíle a rozdelil tam krajinu Izraelitom podľa ich rodov. 11 Prvý lós padol na kmeň Benjamínovcov podľa ich rodov. Jeho vylosované územie je medzi územím Júdových a Jozefových potomkov. 12 Na severnej strane sa hranica začína pri Jordáne, stúpa k horskému hrebeňu severne od Jericha, ďalej stúpa na západ na pohorie a končí sa v púšti pri Bét-Ávene. 13 Odtiaľ sa hranica tiahne k Lúzu, južne od hrebeňa pri Lúze — teda pri Bételi — potom zostupuje do Atrót-Addáru na pohorie južne od Dolného Bét-Chorónu. 14 Tam hranica odbočuje a obracia sa na západnú stranu južne od vrchu, ktorý leží oproti Bét-Chorónu a končí sa pri Kirjat-Baále — teda pri Kirjat-Jearíme — meste Júdovcov. To je západná strana. 15 Južná strana sa začína pri Kirjat-Jearíme, potom vybieha smerom na západ až po vody Neftóachského prameňa. 16 Hranica ďalej zostupuje k úpätiu vrchu, ktorý leží oproti údoliu Ben-Hinnóm na severnom konci doliny Refájov, zostupuje do hinnómskeho údolia južne od hrebeňa Jebúsejov a zostupuje k prameňu Rógel. 17 Potom odbočuje na sever a pokračuje až po Én-Šemeš, potom vybieha ku Gelilótu oproti svahu Adummím a zostupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenovho. 18 Potom prechádza na sever naproti Arábe a zostupuje do Aráby. 19 Ďalej hranica prechádza na sever ku hrebeňu Bét-Chogly a končí sa pri severnom zálive Soľného mora, kde sa doň vlieva Jordán. To je južná hranica. 20 Na východnej strane bude hranicou Jordán. To je hranica okolo dedičného vlastníctva Benjamínovcov podľa ich rodov. 21 Toto sú mestá Benjamínovho kmeňa podľa rodov: Jericho, Bét-Chogla, Émek-Kecíc, 22 Bét-Arába, Cemárajim, Bétel, 23 Avvím, Pára, Ofra, 24 Kefar-Ammóni, Ofni a Geba; dvanásť miest aj s ich dedinami. 25 Gibeón, Ráma, Beerót, 26 Micpe, Kefíra, Móca, 27 Rekem, Jirpeel, Taralá, 28 Céla, Elef, Jebús — teda Jeruzalem — Gibea a Kirjat-Jearím; štrnásť miest aj s ich dedinami. To je dedičné vlastníctvo Benjamínovcov podľa ich rodov.

Joz 18, 1-28

Verš 16
Hranica ďalej zostupuje k úpätiu vrchu, ktorý leží oproti údoliu Ben-Hinnóm na severnom konci doliny Refájov, zostupuje do hinnómskeho údolia južne od hrebeňa Jebúsejov a zostupuje k prameňu Rógel.
Joz 15:8 - Potom hranica stúpa údolím Ben-Hinnóm južne od hrebeňa Jebúsejov — to je Jeruzalem. Ďalej stúpa na vrchol kopca, ktorý je oproti údoliu Ben-Hinnóm smerom na západ, na severnom konci údolia Refájim.
Joz 15:7 - Potom hranica stúpa z údolia Áchor k Debíru a zahýna na sever ku Gilgálu, ktorý je oproti Adummímskemu svahu južne od potoka, prechádza k vodám Én-Šemeša a vybieha k prameňu Rógel.

Verš 17
Potom odbočuje na sever a pokračuje až po Én-Šemeš, potom vybieha ku Gelilótu oproti svahu Adummím a zostupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenovho.
Joz 15:6 - stúpa k Bét-Chogle a prechádza severne od Bét-Aráby, stúpa ku skale Rúbenovho syna Bóhana.

Verš 12
Na severnej strane sa hranica začína pri Jordáne, stúpa k horskému hrebeňu severne od Jericha, ďalej stúpa na západ na pohorie a končí sa v púšti pri Bét-Ávene.
Joz 7:2 - Potom vyslal Jozua mužov z Jericha do Aja, ktorý leží pri Bét-Ávene východne od Bétela, a povedal im: Vyjdite a preskúmajte tú krajinu. Muži teda odišli a preskúmali Aj.

Joz 18,1-10 - Dva a pol kmeňa (Ruben, Gad a polovica Manassesa) dostalo územie v Zajordánsku. Kmene Júda, Efraim a druhá polovica Manassesa tiež už mali svoje podiely v Predjordánsku. Leviti nemali dostať súvislý pozemný podiel. Zostávalo ešte sedem kmeňov, ktoré mali dostať svoje podiely. Preto Jozue vysiela 36 mužov do krajiny, ktorá ešte nebola obsadená nijakým kmeňom. Ich úlohou bolo obhliadnuť ju, zistiť jej rozlohu i výživnosť a podať Jozuemu návrh na jej rozdelenie medzi ostatné kmene. Lós potom rozhodol, ktorý podiel má dostať ten alebo onen kmeň.Tábor Jozueho prenesený bol z Galgaly do Šílo (dnes Sélún, asi v strede medzi Jeruzalemom a Sichemom). Archa bola prenesená z Galgaly najprv do Betela (Sdc 2,1), odtiaľ do Šíla, kde zostala až dotiaľ, kým nebola odnesená do boja a ukoristená od Filištíncov (19,51; 21,2; 22,9; 1 Sam 1 – 4).

Joz 18,11-28 - Najprv podáva podľa štyroch strán hranice územia Benjamínovcov, ktoré ležalo medzi údelom Júdovým a Efraimovým. Severná hranica splývala s južnými hranicami Efraimovými (16,1 nn.), južná hranica zas splývala so severovýchodnou hranicou Júdovou (15,5–9). Východnú hranicu tvoril Jordán. Z výpočtu miest, ktoré sú zadelené do dvoch skupín, vidieť, že Benjamínovcom pripadli niektoré dôležité mestá, ako Jeruzalem, Jericho a Betel.