výhody registrácie

Kniha Józua

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Joz 18, 1-28

1 Celý zbor Izraelcov zhromaždil sa do Šíla a postavil tam svätostánok; krajina sa im už poddala. 2 Ale medzi Izraelcami ostávalo sedem kmeňov, ktorým ešte nepridelili dedičné vlastníctvo. 3 Józua povedal Izraelcom: Dokedy budete otáľať so zabratím zeme, ktorú vám dal Hospodin, Boh vašich otcov? 4 Vyberte si z každého kmeňa troch mužov, a pošlem ich, nech sa vyberú. Pochodia krajinu a popíšu ju podľa svojho dedičného vlastníctva; vtedy prídu ku mne. 5 Potom nech si ju rozdelia na sedem dielov. Júda zostane na svojom území na juhu a Jozefov dom zostane na svojom území na severe: 6 a vy popíšte krajinu v siedmich dieloch a doneste mi to sem; ja vám hodím lós tu pred Hospodinom, naším Bohom. 7 Lebo kmeň Léví nemá podiel medzi vami, ale kňazstvo Hospodinovo je jeho dedičným vlastníctvom. Gád, Rúben a pol kmeňa Menašše dostali na východe za Jordánom dedičné vlastníctvo, ktoré im dal Mojžiš, služobník Hospodinov. 8 Mužovia sa vybrali na cestu; Józua im prikázal popísať krajinu: Choďte, pochoďte krajinu, popíšte ju, potom sa vráťte ku mne a tu v Šíle vám hodím lós pred Hospodinom. 9 Mužovia šli, prešli krajinou, popísali ju v knihe, mesto za mestom, v siedmich dieloch, a prišli k Józuovi do tábora v Šíle. 10 Józua im hodil lós pred Hospodinom v Šíle a rozdelil tam krajinu Izraelcom podľa ich čeľadí. 11 A pripadol lós na kmeň Benjamín podľa jeho čeľadí. Jeho vylosované územie padlo medzi potomkov Júdových a Jozefových. 12 Na severnej strane hranica začína pri Jordáne, potom stúpa severne od hrebeňa jerišské ho, ďalej stúpa na západ na pohorie a končí v púšti pri Bét-Ávene; 13 odtiaľ hranica tiahne ku Lúzu, južne od hrebeňa pri Lúze - to jest pri Bételi; potom hranica zostupuje do Atrót-Ádáru na pohorie južne od dolného Bétchorónu; 14 tam sa hranica zatáča a obracia na západnú stranu smerom na juh od vrchu, ktorý leží naproti Bétchorónu, a končí pri Kirjat-Baale - to jest pri Kirjat-Jeáríme, meste Júdovcov. To je západná strana. 15 Južná strana začína na okraji Kirjat-Jeárímu a potom vybieha na západ až po vody prameňa Neftóachu; 16 potom hranica zostupuje k úpätiu vrchu, ktorý leží naproti údoliu Ben-Hinnóm na severnom konci doliny Refáovcov, zostupuje do údolia hinnómskeho, južne od hrebeňa Jebúsejcov, a zostupuje ku prameňu Rógel. 17 Potom odbočuje na sever a pokračuje až po Én-Šemeš, ďalej vybieha ku Gelilótu naproti výstupu Adummím, zostupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenovho. 18 Potom prechádza na sever na hrebeň naproti Arábe a zostupuje do Aráby. 19 Ďalej prechádza hranica severne ku hrebeňu Bét-Chogly a končí pri severnom zálive Soľného mora, na južnom konci Jordánu. To je južná hranica. 20 Na východnej strane bude hranicou Jordán. To je hranica okolo dedičného vlastníctva Benjamínovcov podľa ich čeľadí. 21 Toto sú mestá kmeňa Benjamín podľa jeho čeľadí: Jericho, Bét-Choglá, Émek-Kecíc, 22 Bét-Arábá, Cemárajim, Bétel, 23 Avvím, Párá, Ofrá, 24 Kefar-Ammóní, Ofní a Geba - dvanásť miest a ich dediny; 25 Gibeón, Rámá, Beérót, 26 Micpa, Kefírá, Mócá, 27 Rekem, Jirpeél, Taralá, 28 Céla, Elef a Jebús - to jest Jeruzalem - Gibea a Kirjat-Jeárím - štrnásť miest a ich dediny. To je dedičné vlastníctvo Benjamínovcov podľa ich čeľadí.

Joz 18, 1-28

Verš 16
potom hranica zostupuje k úpätiu vrchu, ktorý leží naproti údoliu Ben-Hinnóm na severnom konci doliny Refáovcov, zostupuje do údolia hinnómskeho, južne od hrebeňa Jebúsejcov, a zostupuje ku prameňu Rógel.
Joz 15:8 - Potom hranica stúpa po údolí Ben-Hinnón, južne od hrebeňa Jebúsejcov - to je Jeruzalem; potom hranica stúpa k hrebeňu vrchu, ktorý je naproti údoliu Ben-Hinnóm, smerom na západ, na severnom konci údolia Refáím.
Joz 15:7 - Potom hranica stúpa z údolia Áchór k Debíru a zahýna sa na sever ku Gilgálu, čo je oproti výstupu Adumimskému na južnej strane údolia, ďalej prechodí k vodám Én-Šemeša a končí pri prameni Rógel.

Verš 17
Potom odbočuje na sever a pokračuje až po Én-Šemeš, ďalej vybieha ku Gelilótu naproti výstupu Adummím, zostupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenovho.
Joz 15:6 - potom stúpa k Bét-Hogle a prechádza severne od Bét-Aráby a hore ku skale Bóhana, syna Rúbenovho.

Verš 12
Na severnej strane hranica začína pri Jordáne, potom stúpa severne od hrebeňa jerišské ho, ďalej stúpa na západ na pohorie a končí v púšti pri Bét-Ávene;
Joz 7:2 - Nato Józua vyslal mužov z Jericha do Aja, čo leží pri Bét-Ávene východne od Bételu, a povedal im: Vystúpte a preslieďte tú krajinu. Mužovia vystúpili a presliedili Aj.

Joz 18,1-10 - Dva a pol kmeňa (Ruben, Gad a polovica Manassesa) dostalo územie v Zajordánsku. Kmene Júda, Efraim a druhá polovica Manassesa tiež už mali svoje podiely v Predjordánsku. Leviti nemali dostať súvislý pozemný podiel. Zostávalo ešte sedem kmeňov, ktoré mali dostať svoje podiely. Preto Jozue vysiela 36 mužov do krajiny, ktorá ešte nebola obsadená nijakým kmeňom. Ich úlohou bolo obhliadnuť ju, zistiť jej rozlohu i výživnosť a podať Jozuemu návrh na jej rozdelenie medzi ostatné kmene. Lós potom rozhodol, ktorý podiel má dostať ten alebo onen kmeň.Tábor Jozueho prenesený bol z Galgaly do Šílo (dnes Sélún, asi v strede medzi Jeruzalemom a Sichemom). Archa bola prenesená z Galgaly najprv do Betela (Sdc 2,1), odtiaľ do Šíla, kde zostala až dotiaľ, kým nebola odnesená do boja a ukoristená od Filištíncov (19,51; 21,2; 22,9; 1 Sam 1 – 4).

Joz 18,11-28 - Najprv podáva podľa štyroch strán hranice územia Benjamínovcov, ktoré ležalo medzi údelom Júdovým a Efraimovým. Severná hranica splývala s južnými hranicami Efraimovými (16,1 nn.), južná hranica zas splývala so severovýchodnou hranicou Júdovou (15,5–9). Východnú hranicu tvoril Jordán. Z výpočtu miest, ktoré sú zadelené do dvoch skupín, vidieť, že Benjamínovcom pripadli niektoré dôležité mestá, ako Jeruzalem, Jericho a Betel.