výhody registrácie

Kniha Jozua

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Joz 14, 1-15

1 Toto sú územia, ktoré Izraeliti dostali v Kanaáne, ako im ich dali do dedičstva Eleazár a Jozua, syn Núna, a rodoví predáci izraelských kmeňov. 2 Dedičné vlastníctvo dostali lósom, ako to prostredníctvom Mojžiša Hospodin prikázal dať deviatim kmeňom a pol kmeňu. 3 Len dvom kmeňom a pol kmeňu dal Mojžiš dedičné vlastníctvo za Jordánom, ale Léviovcom nedal dedičné vlastníctvo medzi nimi, 4 pretože potomkovia Jozefovi tvorili dva kmene: Menašše a Efrajim. Léviovcom však nedal dedičný podiel v krajine, iba mestá na bývanie a priľahlé pasienky pre dobytok a stáda. 5 Izraeliti urobili, ako Hospodin prikázal Mojžišovi a rozdelili krajinu. 6 Vtedy prišli Júdovci k Jozuovi v Gilgále a Kenizzej Káleb, syn Jefunneho, mu povedal: Ty vieš, čo povedal Hospodin Božiemu mužovi Mojžišovi v Kádeš-Barnei o mne a o tebe. 7 Mal som štyridsať rokov, keď ma služobník Hospodinov Mojžiš poslal z Kádeš-Barney preskúmať krajinu. Ja som mu podal správu podľa svojho svedomia. 8 Moji bratia, čo šli so mnou, prestrašili srdce ľudu. Ja som sa však pridŕžal Hospodina, svojho Boha. 9 V ten deň Mojžiš prisahal: Zem, po ktorej kráčala tvoja noha, bude dedičným vlastníctvom tebe a tvojim synom naveky, lebo si sa vždy pridŕžal Hospodina, môjho Boha. 10 Hospodin ma doteraz zachoval nažive, ako sľúbil. Uplynulo už štyridsaťpäť rokov odvtedy, ako to Hospodin povedal Mojžišovi, keď Izrael chodil po púšti. Teraz mám osemdesiatpäť rokov. 11 Ešte aj dnes som taký silný, ako keď ma vyslal Mojžiš. Aj dnes mám takú silu ísť do boja, akú som mal vtedy. 12 Preto daj mi teraz toto pohorie, o ktorom hovoril Mojžiš v onen deň, lebo sám si vtedy počul, že tam sú Anákovci a veľké opevnené mestá. Azda bude Hospodin so mnou a vyženiem ich, ako povedal Hospodin. 13 Jozua požehnal Káleba, syna Jefunneho, a za dedičné vlastníctvo mu dal Hebron. 14 Takto sa stal Hebron dedičným vlastníctvom Kenizzeja Káleba, syna Jefunneho, a je ním dodnes, pretože sa vždy pridŕžal Hospodina, Boha Izraela. 15 Hebron sa predtým volal Kirjat-Arba. Arba bol totiž najväčším človekom medzi Anákovcami. Krajina mala pokoj od vojny.

Joz 14, 1-15

Verš 8
Moji bratia, čo šli so mnou, prestrašili srdce ľudu. Ja som sa však pridŕžal Hospodina, svojho Boha.
Nm 14:24 - No svojho služobníka Káleba, pretože bol v ňom iný duch a bol mi bezvýhradne oddaný, uvediem do krajiny, do ktorej už vstúpil, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva.

Verš 1
Toto sú územia, ktoré Izraeliti dostali v Kanaáne, ako im ich dali do dedičstva Eleazár a Jozua, syn Núna, a rodoví predáci izraelských kmeňov.
Nm 34:17 - Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu do dedičného vlastníctva: kňaz Eleazár a Jozua, syn Núna.

Verš 2
Dedičné vlastníctvo dostali lósom, ako to prostredníctvom Mojžiša Hospodin prikázal dať deviatim kmeňom a pol kmeňu.
Nm 26:55 - Krajina sa však rozdelí lósom a dostane sa do dedičného vlastníctva kmeňov podľa rodín.

Verš 11
Ešte aj dnes som taký silný, ako keď ma vyslal Mojžiš. Aj dnes mám takú silu ísť do boja, akú som mal vtedy.
Nm 27:17 - ktorý by pred ňou vychádzal i vchádzal a ktorý by ju vyvádzal i privádzal, aby Hospodinova pospolitosť nebola ako ovce bez pastiera.
Dt 31:2 - Povedal im: Dnes mám stodvadsať rokov. Nebudem už môcť vychádzať ani vchádzať, a Hospodin mi povedal: Neprejdeš cez Jordán.

Verš 6
Vtedy prišli Júdovci k Jozuovi v Gilgále a Kenizzej Káleb, syn Jefunneho, mu povedal: Ty vieš, čo povedal Hospodin Božiemu mužovi Mojžišovi v Kádeš-Barnei o mne a o tebe.
Nm 14:24 - No svojho služobníka Káleba, pretože bol v ňom iný duch a bol mi bezvýhradne oddaný, uvediem do krajiny, do ktorej už vstúpil, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva.
Dt 1:36 - okrem Káleba, syna Jefunneho. On ju uvidí a jemu a jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bezvýhradne nasledoval Hospodina.

Joz 14,1 - Nakoľko je tu na prvom mieste spomenutý veľkňaz Eleazar, syn a nástupca Áronov (Nm 34,17; Dt 10,6), je pravdepodobné, že pri delení boli použité posvätné lósy. Pozri pozn. k 7,14 nn. – Lepšie je čítať podľa LXX: "Títo sú, ktorí dostali dedičný majetok… ktorý im dali Eleazar…" "Títo" sú uvedení v nasledujúcich hlavách: Júda 15,1, – Efraim 16,5, – Manasses 17,1, – Benjamín 18,11 atď. – Čo rozkázal Jahve Mojžišovi ohľadom rozdelenia Palestíny, pozri Nm 26,52–56; 33,54; 34,13.

Joz 14,3 - Zem mala byť rozdelená na 12 dielov. Pretože Jozefovci tvorili dva podkmene (Manasses a Efraim), ktoré mali nárok na také isté podiely ako ostatné kmene, museli byť leviti vylúčení z pozemného podielu, aby sa zachovalo číslo, počet 12 podielov.

Joz 14,6 - Kaleb bol Kenezejec, pôvodom Edomčan. Pozri Gn 15,19; 36,11; Nm 13,7; 14,6; 34,19; Dt 1,36. – O prísľube, ktorý dal Jahve Kalebovi, pozri Nm 14,30; 26,65; 32,12; Dt 1,36.

Joz 14,9 - Mojžišova prísaha bola urobená v mene Božom. Porov. Nm 14,21 nn; Dt 1,34 nn.– "Zem, po ktorej kráčala tvoja noha" je podľa Nm 13,23 Hebronsko.

Joz 14,14 - Preto až podnes – porov. pozn. 7,26.