výhody registrácie

Kniha Jozua

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Joz 8, 1-35

1 Hospodin povedal Jozuovi: Neboj sa, ani sa nestrachuj! Vezmi so sebou všetkých bojovníkov, vstaň a vystúp do Aja. Pozri, dávam ti do rúk ajského kráľa, jeho ľud, mesto i krajinu. 2 Nalož s Ajom a s jeho kráľom, ako si naložil s Jerichom a s jeho kráľom, ale ich cenností a dobytka sa môžete zmocniť. Priprav za mestom zálohu proti nemu. 3 Jozua vstal a šiel so všetkými bojovníkmi zaujať Aj. Jozua si vybral tridsaťtisíc udatných bojovníkov, v noci ich vyslal 4 s príkazom: Buďte v pohotovosti! Budete za mestom ako záloha proti nemu. Nebuďte však veľmi ďaleko od mesta. Všetci buďte pripravení! 5 Ja sa však so všetkým ľudom, ktorý je so mnou, priblížim k mestu a keď vyjdú proti nám, utečieme pred nimi ako prvýkrát. 6 Oni vyjdú za nami a my ich odlákame od mesta. Povedia si totiž: Utekajú pred nami ako prvýkrát. My budeme utekať pred nimi. 7 Vy vtedy vyrazte zo zálohy, obsaďte mesto a Hospodin, váš Boh, vám ho dá do rúk. 8 Keď obsadíte mesto, podpáľte ho, konajte podľa Hospodinovho slova. Toto je môj rozkaz pre vás. 9 Takto ich Jozua vyslal, oni vyšli ako záloha a zostali medzi Bételom a Ajom západne od Aja. V tú noc Jozua však prenocoval medzi ľudom. 10 Jozua vstal včasráno, vykonal prehliadku ľudu a tiahol na jeho čele so staršími Izraela do Aja. 11 Všetci bojovníci vystupovali s ním, blížili sa k mestu, až prišli k nemu. Utáborili sa severne od Aja, takže medzi nimi a Ajom bolo údolie. 12 Potom vzal asi päťtisíc mužov a postavil ich do zálohy medzi Bételom a Ajom, na západ od mesta. 13 Ľud rozostavili takto: celý tábor severne od mesta a zadný zástup na západ od mesta. V tú noc zišiel Jozua do údolia. 14 Ajský kráľ to zbadal. Preto vyšiel včasráno s mužmi mesta a so všetkým svojím ľudom do boja proti Izraelu na určené miesto smerom k Arábe. Nevedel však, že proti nemu je pripravená záloha za mestom. 15 Jozua a celý Izrael predstierali pred nimi porážku a utekali smerom na púšť. 16 Ajania vyzvali všetkých, ktorí zostali v meste, aby ich prenasledovali. Tak prenasledovali Jozuu a stratili spojenie s mestom. 17 Ani v Aji, ani v Bételi nezostal nikto, kto by nešiel prenasledovať Izrael. Mesto nechali otvorené a prenasledovali Izrael. 18 Hospodin povedal Jozuovi: Zdvihni kopiju, čo máš v ruke, proti mestu Aj, lebo ti ho vydám do rúk. Jozua zdvihol kopiju, ktorú mal v ruke, proti mestu. 19 Keď vystrel ruku, vyrazila záloha zo svojho miesta do útoku. Vnikli do mesta, obsadili ho a hneď ho podpálili. 20 Keď sa ajskí muži obrátili, videli, ako dym z mesta stúpa k nebu. Nemali však možnosť utiecť ani sem, ani tam, lebo ľud, ktorý utekal na púšť, sa obrátil proti svojim prenasledovateľom. 21 Keď Jozua a celý Izrael videli, že záloha obsadila mesto a že z mesta stúpa dym, obrátili sa a začali biť mužov z mesta Aj. 22 Tamtí z mesta im vyšli naproti, takže sa muži z Aja dostali medzi Izraelitov. Jedni ich bili z jednej a druhí z druhej strany, takže neostal z nich nikto, kto by bol utiekol a zachránil sa. 23 Ajského kráľa zajali živého a priviedli ho k Jozuovi. 24 Keď Izraeliti pobili všetkých obyvateľov Aja na poli a na púšti, kam ich prenasledovali, a keď všetci až do posledného muža padli mečom, vrátil sa celý Izrael do Aja a jeho obyvateľov pobil mečom. 25 Tých, čo v ten deň padli — mužov i žien — bolo spolu dvanásťtisíc; všetci boli z Aja. 26 Jozua mal ruku vystretú s kopijou a nestiahol ju, kým na všetkých obyvateľoch Aja nevykonal kliatbu. 27 Izrael sa zmocnil len dobytka a koristi tohto mesta podľa Hospodinovho slova, ako rozkázal Jozuovi. 28 Jozua vypálil Aj a urobil z neho večné zbúranisko a pustatinou je dodnes. 29 Ajského kráľa dal obesiť a nechal ho tam na strome do večera. Po západe slnka rozkázal Jozua sňať jeho mŕtvolu zo stromu. Potom ju hodili k mestskej bráne a nakopili na ňu hromadu kamenia, ktorá je tam dodnes. 30 Vtedy postavil Jozua Hospodinovi, Bohu Izraela, oltár na vrchu Ébal. 31 Bol to oltár z neotesaných kameňov, ktorých sa nedotklo železo podľa príkazu Hospodinovho služobníka Mojžiša Izraelitom, ako je napísané v knihe Mojžišovho zákona. Obetovali na ňom Hospodinovi spaľované obety a obety spoločenstva. 32 Tam, v prítomnosti Izraelitov odpísal na tie kamene zákon, ktorý zapísal Mojžiš. 33 Celý Izrael, jeho starší, správcovia a sudcovia stáli po oboch stranách archy oproti léviovským kňazom, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy. Stáli tam cudzinci takisto ako aj domáci. Jedna polovica oproti vrchu Gerizím, druhá oproti vrchu Ébal, ako predtým rozkázal Hospodinov služobník Mojžiš požehnávať ľud Izraela. 34 Potom prečítal všetky slová zákona, požehnanie i kliatbu tak, ako sú napísané v knihe zákona. 35 Nebolo ani jediné slovo z toho všetkého, čo Mojžiš prikázal, čo by Jozua neprečítal pred celým zhromaždením Izraela, pred ženami, deťmi i pred cudzincami, ktorí šli s nimi.

Joz 8, 1-35

Verš 32
Tam, v prítomnosti Izraelitov odpísal na tie kamene zákon, ktorý zapísal Mojžiš.
Dt 27:3 - napíš na ne všetky slová tohto zákona, keď sa prebrodíš a vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ako ti sľúbil Hospodin, Boh tvojich otcov.

Verš 1
Hospodin povedal Jozuovi: Neboj sa, ani sa nestrachuj! Vezmi so sebou všetkých bojovníkov, vstaň a vystúp do Aja. Pozri, dávam ti do rúk ajského kráľa, jeho ľud, mesto i krajinu.
Dt 1:21 - Pozri, Hospodin, tvoj Boh, ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Choď, obsaď ju, ako ti to prikázal Hospodin, Boh tvojich otcov! Neboj sa a nestrachuj!
Dt 7:18 - Neboj sa ich! Len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil Hospodin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyptu,

Verš 2
Nalož s Ajom a s jeho kráľom, ako si naložil s Jerichom a s jeho kráľom, ale ich cenností a dobytka sa môžete zmocniť. Priprav za mestom zálohu proti nemu.
Joz 6:21 - Mečom vykonali hubiacu kliatbu na všetkom, čo bolo v meste, na mužoch i ženách, na mladých i starých, na dobytku, ovciach i osloch.
Dt 20:14 - Iba ženy a deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúp. Užívaj korisť po svojich nepriateľoch, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh.

Verš 35
Nebolo ani jediné slovo z toho všetkého, čo Mojžiš prikázal, čo by Jozua neprečítal pred celým zhromaždením Izraela, pred ženami, deťmi i pred cudzincami, ktorí šli s nimi.
Dt 31:11 - keď sa všetok Izrael príde ukázať pred Hospodina, svojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí, budeš predčítavať tento zákon, aby ho počul celý Izrael.

Verš 22
Tamtí z mesta im vyšli naproti, takže sa muži z Aja dostali medzi Izraelitov. Jedni ich bili z jednej a druhí z druhej strany, takže neostal z nich nikto, kto by bol utiekol a zachránil sa.
Dt 7:2 - a keď ti ich vydá Hospodin, tvoj Boh, a porazíš ich, musíš nad nimi uskutočniť ničiacu kliatbu. Nesmieš s nimi uzatvárať zmluvu ani sa zmilovať nad nimi.

Verš 27
Izrael sa zmocnil len dobytka a koristi tohto mesta podľa Hospodinovho slova, ako rozkázal Jozuovi.
Nm 31:22 - zlato, striebro, meď, železo, cín a olovo,
Nm 31:26 - Ty s kňazom Eleazárom a náčelníkmi rodov pospolitosti urob súpis koristi: ľudí i dobytka.
Joz 8:2 - Nalož s Ajom a s jeho kráľom, ako si naložil s Jerichom a s jeho kráľom, ale ich cenností a dobytka sa môžete zmocniť. Priprav za mestom zálohu proti nemu.

Verš 29
Ajského kráľa dal obesiť a nechal ho tam na strome do večera. Po západe slnka rozkázal Jozua sňať jeho mŕtvolu zo stromu. Potom ju hodili k mestskej bráne a nakopili na ňu hromadu kamenia, ktorá je tam dodnes.
Dt 21:22 - Keby sa niekto dopustil takého zločinu, za ktorý sa vynáša rozsudok smrti, a bol by obesený na drevo,

Verš 31
Bol to oltár z neotesaných kameňov, ktorých sa nedotklo železo podľa príkazu Hospodinovho služobníka Mojžiša Izraelitom, ako je napísané v knihe Mojžišovho zákona. Obetovali na ňom Hospodinovi spaľované obety a obety spoločenstva.
Ex 20:25 - Ak mi budeš robiť oltár z kameňa, nestavaj ho z okresaných kameňov. Keby si ich okresával dlátom, znesvätil by si ich.
Dt 27:4 - Keď potom prejdete cez Jordán, postavte tie kamene na vrchu Ébal, ako vám dnes prikazujem, a natrite ich vápnom.

Joz 8,1 - Nad Haiom má vykonať chérem, podobne ako nad Jerichom, len s tým rozdielom, že z Haia si môžu odniesť korisť. Pozri 6,21–24.

Joz 8,11-13 - Medzi Betelom a Haiom postavil zálohu 5000 mužov. Toto číslo je pravdepodobnejšie ako vo v. 3. Všetko podáva celkom jednoducho – a zdá sa, že pôvodnejšie – LXX, kde v. 11b znie: "prišli z protiľahlej strany mesta, od východu, kdežto zálohy boli na západe mesta". – Miesto: "Jozue zišiel do údolia" (v. 13b) niektorí prekladajú: "zostal Jozue medzi ľudom" (Hummelauer). Ako totiž strávil minulú noc v galgalskom tábore (v. 9), tak zas nasledujúcu noc zostal vo vojenskom tábore pri Hai. – V. 13 chýba v LXX.

Joz 8,17 - Údaj "a v Beteli" nemá LXX. Je celkom možné, že aj Betelčania pomáhali Haičanom.

Joz 8,29 - Takto potupovali zabitých nepriateľov aj iné národy (1 Sam 31,10), ale podľa zákona Dt 21,22–23 museli popravených sňať pred západom slnka. – Jestvuje až dodnes – porov. pozn. 7,26.

Joz 8,30-35 - O rozkaze Mojžišovom, ktorý tu Jozue plní, pozri Dt 11,29; 27,2 nn. – Kamene, na ktorých bol odpis zákona, treba rozlišovať od oltárnych kameňov (Dt 27,2–8).