výhody registrácie

Kniha Józua

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Joz 8, 1-35

1 A Hospodin riekol Jozuovi: Neboj sa ani sa nestrachuj! Pojmi so sebou všetok ľud, súci do boja, a vstaň a iď hore do Haja. Hľaďže, dal som do tvojej ruky kráľa mesta Haj i jeho ľud, jeho mesto i jeho zem. 2 A učiníš mestu Haj i jeho kráľovi, jako si učinil Jerichu i jeho kráľovi, len že jeho korisť i jeho dobytok ulúpite pre seba. Postav si úklad mestu od jeho tyla. 3 Vtedy vstal Jozua, všetok ľud, súci do boja, aby išli hore do Haja. A Jozua vybral tridsať tisíc mužov, silných hrdinov, a poslal ich vopred vnoci. 4 A prikázal im a riekol: Hľaďte, vy budete úkladiť mestu od tyla mesta. Nevzdiaľte sa veľmi ďaleko od mesta a buďte všetci hotoví. 5 A ja a všetok ľud, ktorý pojde so mnou, budeme sa blížiť mestu. A stane sa, keď vyjdú oproti nám ako tam prv, že budeme utekať pred nimi. 6 A vyjdú za nami a pojdú, až ich odtrhneme od mesta, lebo povedia: Utekajú pred nami jako tam prv! A budeme utekať pred nimi. 7 A vy vstanete z úkladiska a zaujmete mesto. A Hospodin, váš Bôh, ho dá do vašej ruky. 8 A stane sa, keď dosiahnete mesto, že ho zapálite ohňom; učiníte podľa slova Hospodinovho. Hľaďte, prikázal som vám! 9 A tak ich poslal Jozua, a išli do úkladiska a zostali medzi Bét-elom a medzi Hajom, od západnej strany mesta Haj. A Jozua nocoval tej noci medzi ľudom. 10 Potom vstanúc Jozua skoro ráno spočítal ľud a išiel hore, on i starší Izraelovi, pred ľudom k Haju. 11 A všetok bojovný ľud, ktorý bol s ním, išiel hore, priblížili sa a prišli naproti mestu a položili sa táborom od severnej strany Haja, a dolina bola medzi ním a medzi Hajom. 12 A vzal okolo päť tisíc mužov a postavil ich úkladom medzi Bét-elom a medzi Hajom od západnej strany mesta. 13 A rozostavil ľud, celý tábor, ktorý bol od severnej strany mesta, i jeho zadné vojsko od západnej strany mesta. A tak odišiel Jozua tej noci naprostred doliny. 14 A stalo sa, keď to videl kráľ mesta Haj, poponáhľali sa a vstanúc skoro ráno vyšli mužovia mesta vústrety Izraelovi do boja, on i všetok jeho ľud, na určený čas pred rovinu. Ale on nevedel, že mu úkladia od tyla mesta. 15 A Jozua a všetok Izrael sa staväli, jako keby boli porazení pred nimi a utekali cestou púšte. 16 Vtedy bol krikom povolaný všetok ľud, ktorý bol v meste, aby ich honili, a honili Jozuu a boli odtrhnutí od mesta. 17 A nezostalo ani muža v meste Haj ani v Bét-ele, ktorý by nebol vyšiel za Izraelom, a zanechali mesto otvorené a honili Izraela. 18 A Hospodin riekol Jozuovi: Vystri svojou kopijou, ktorá je v tvojej ruke, proti mestu Haj, lebo ho dám do tvojej ruky! A Jozua vystrel kopijou, ktorá bola v jeho ruke, proti mestu. 19 Vtedy povstal rýchle úklad zo svojho mesta, a bežali, hneď ako vystrel svoju ruku, a vojdúc do mesta zaujali ho, a chytro zapálili mesto ohňom. 20 A mužovia Haja obzrúc sa nazpät videli, že hľa, vystupuje dym mesta do neba, a nebolo v nich sily utiecť ani sem ani ta, a ľud, ktorý utekal na púšť, obrátil sa zpät proti prenasledovateľovi. 21 Keď potom videl Jozua i celý Izrael, že úklad zaujal mesto, a že vystupuje dym mesta, vrátili sa a bili mužov Haja. 22 A tamtí vyšli z mesta proti nim, a tak boli Izraelovi v prostredku, jedni im boli ztade a druhí ztade, a bili ich až im nikto nezostal živý ani z nich nikto neutiekol. 23 A kráľa Haja chytili živého a doviedli ho k Jozuovi. 24 A stalo sa, keď pobil Izrael všetkých obyvateľov mesta Haj na poli, na púšti, kam ich honili, a keď popadali všetci ostrím meča, až boli cele vyhladení, vtedy sa vrátil celý Izrael do mesta Haj, a zbili ho ostrím meča. 25 A bolo všetkých, ktorí padli toho dňa, od muža až do ženy, dvanásť tisíc, všetko ľudia mesta Haj. 26 A Jozua nespustil svojej ruky, ktorú vystrel s kopijou, dokiaľ celkom nevyhladil všetkých obyvateľov Haja zarieknuc ich úplnej záhube. 27 Len dobytok a korisť toho mesta ulúpili pre seba synovia Izraelovi, podľa slova Hospodinovho, ktoré prikázal Jozuovi. 28 A Jozua spálil Haj a učinil ho večnou hromadou a púšťou a je tak až do tohoto dňa. 29 A kráľa Haja obesil na strom a nechal ho visieť až do večera. Ale keď zašlo slnko, rozkázal Jozua, a sňali jeho mŕtvolu so stromu a hodili ju ku vrátam brány mesta a nanosili na neho veľkú hromadu kamenia, ktorá je tam až do tohoto dňa. 30 Vtedy postavil Jozua Hospodinovi, Bohu Izraelovmu, oltár na vrchu Ébale, 31 tak ako prikázal Mojžiš, služobník Hospodinov, synom Izraelovým, ako je to napísané v knihe zákona Mojžišovho, oltár z celých kameňov netesaných, nad ktorými nepovzniesli železa. A obetovali na ňom zápalné obeti Hospodinovi a obetovali aj bitné obeti pokojné. 32 A napísal tam na tie kamene opis zákona Mojžišovho, ktorý napísal pred synmi Izraelovými. 33 A celý Izrael i jeho starší i jeho správcovia i jeho sudcovia stáli s jednej i s druhej strany truhly pred kňazmi Levitami, ktorí nosili truhlu smluvy Hospodinovej, tak cudzí jako zrodení doma, polovica ich stála oproti vrchu Gerízimu a ich druhá polovica oproti vrchu Ébalu, tak ako prikázal Mojžiš, služobník Hospodinov, požehnávať ľud Izraelov najprv. 34 Potom čítal všetky slová zákona, požehnanie i zlorečenie, všetko tak, ako je napísané v knihe zákona. 35 Nebolo ničoho zo všetkého toho, čo prikázal Mojžiš, čoho by nebol čítal Jozua pred celou obcou Izraelovou, i pred ženami i pred deťmi i pred pohostínom, ktorý chodil v ich strede.

Joz 8, 1-35

Verš 32
A napísal tam na tie kamene opis zákona Mojžišovho, ktorý napísal pred synmi Izraelovými.
Dt 27:3 - Napíšeš na ne všetky slová tohoto zákona, keď prejdeš na druhú stranu, aby si vošiel do zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, do zeme, ktorá tečie mliekom a medom, tak ako ti hovoril Hospodin, Bôh tvojich otcov.

Verš 1
A Hospodin riekol Jozuovi: Neboj sa ani sa nestrachuj! Pojmi so sebou všetok ľud, súci do boja, a vstaň a iď hore do Haja. Hľaďže, dal som do tvojej ruky kráľa mesta Haj i jeho ľud, jeho mesto i jeho zem.
Dt 1:21 - Nože vidz, Hospodin, tvoj Bôh, dal pred tebou zem, vyjdi hore a zaujmi dedične, tak ako hovoril Hospodin, Bôh tvojich otcov, o tebe. Neboj sa ani sa nestrachuj!
Dt 7:18 - Nebudeš sa ich báť, ale dozaista budeš pamätať na to, čo učinil Hospodin, tvoj Bôh, faraonovi, a všetkým Egypťanom.

Verš 2
A učiníš mestu Haj i jeho kráľovi, jako si učinil Jerichu i jeho kráľovi, len že jeho korisť i jeho dobytok ulúpite pre seba. Postav si úklad mestu od jeho tyla.
Joz 6:21 - A pobili všetko, zarieknuté na úplnú záhubu, všetko, čo bolo v meste, od muža až do ženy, od mladého až do starého, ba až do vola, dobytčaťa a osla, ostrím meča.
Dt 20:14 - Iba ženy a drobné deti jako i hovädá i všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúpiš sebe a budeš jesť ukoristené od svojich nepriateľov, ktorých ti vydá Hospodin, tvoj Bôh.

Verš 35
Nebolo ničoho zo všetkého toho, čo prikázal Mojžiš, čoho by nebol čítal Jozua pred celou obcou Izraelovou, i pred ženami i pred deťmi i pred pohostínom, ktorý chodil v ich strede.
Dt 31:11 - keď prijde celý Izrael ukázať sa pred Hospodinom, tvojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí, budeš čítať tento zákon pred celým Izraelom, v ich uši.

Verš 22
A tamtí vyšli z mesta proti nim, a tak boli Izraelovi v prostredku, jedni im boli ztade a druhí ztade, a bili ich až im nikto nezostal živý ani z nich nikto neutiekol.
Dt 7:2 - A Hospodin, tvoj Bôh, ich vydá pred tebou, a pobiješ ich; istotne ich vyhladíš zarieknuc ich na úplnú záhubu; neučiníš s nimi smluvy ani sa nezľutuješ nad nimi.

Verš 27
Len dobytok a korisť toho mesta ulúpili pre seba synovia Izraelovi, podľa slova Hospodinovho, ktoré prikázal Jozuovi.
Nm 31:22 - Avšak zlato, striebro, meď, železo, cín a olovo,
Nm 31:26 - Spočítaj sumu vzatého do zajatia z ľudí aj z hoviad, ty a Eleazár, kňaz, i hlavy otcov, obce.
Joz 8:2 - A učiníš mestu Haj i jeho kráľovi, jako si učinil Jerichu i jeho kráľovi, len že jeho korisť i jeho dobytok ulúpite pre seba. Postav si úklad mestu od jeho tyla.

Verš 29
A kráľa Haja obesil na strom a nechal ho visieť až do večera. Ale keď zašlo slnko, rozkázal Jozua, a sňali jeho mŕtvolu so stromu a hodili ju ku vrátam brány mesta a nanosili na neho veľkú hromadu kamenia, ktorá je tam až do tohoto dňa.
Dt 21:22 - A keby bol na niekom hriech, pre ktorý by bol hoden súdu smrti, a súc popravený zomrel by, a povesil by si ho na drevo,

Verš 31
tak ako prikázal Mojžiš, služobník Hospodinov, synom Izraelovým, ako je to napísané v knihe zákona Mojžišovho, oltár z celých kameňov netesaných, nad ktorými nepovzniesli železa. A obetovali na ňom zápalné obeti Hospodinovi a obetovali aj bitné obeti pokojné.
Ex 20:25 - A keď mi spravíš oltár z kameňov, nepostavíš ho z tesaných kameňov; lebo keď pozdvihneš svoj železný nástroj a zaženieš sa nad niektorým z nich, poškvrníš ho.
Dt 27:4 - A bude, keď prejdete cez Jordán, že postavíte tie kamene, o ktorých vám ja prikazujem dnes, na vrchu Ébale a olíčiš ich vápnom

Joz 8,1 - Nad Haiom má vykonať chérem, podobne ako nad Jerichom, len s tým rozdielom, že z Haia si môžu odniesť korisť. Pozri 6,21–24.

Joz 8,11-13 - Medzi Betelom a Haiom postavil zálohu 5000 mužov. Toto číslo je pravdepodobnejšie ako vo v. 3. Všetko podáva celkom jednoducho – a zdá sa, že pôvodnejšie – LXX, kde v. 11b znie: "prišli z protiľahlej strany mesta, od východu, kdežto zálohy boli na západe mesta". – Miesto: "Jozue zišiel do údolia" (v. 13b) niektorí prekladajú: "zostal Jozue medzi ľudom" (Hummelauer). Ako totiž strávil minulú noc v galgalskom tábore (v. 9), tak zas nasledujúcu noc zostal vo vojenskom tábore pri Hai. – V. 13 chýba v LXX.

Joz 8,17 - Údaj "a v Beteli" nemá LXX. Je celkom možné, že aj Betelčania pomáhali Haičanom.

Joz 8,29 - Takto potupovali zabitých nepriateľov aj iné národy (1 Sam 31,10), ale podľa zákona Dt 21,22–23 museli popravených sňať pred západom slnka. – Jestvuje až dodnes – porov. pozn. 7,26.

Joz 8,30-35 - O rozkaze Mojžišovom, ktorý tu Jozue plní, pozri Dt 11,29; 27,2 nn. – Kamene, na ktorých bol odpis zákona, treba rozlišovať od oltárnych kameňov (Dt 27,2–8).