výhody registrácie

Kniha Jozua

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Joz 21, 1-45

1 Vtedy pristúpili predstavení rodov Léviovcov ku kňazovi Eleazárovi a k Jozuovi, synovi Núna, a k predstaveným izraelských kmeňov 2 a toto im povedali v Šíle, v Kanaáne: Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša, aby nám dali mestá na bývanie a pasienky pre náš dobytok. 3 Izraeliti dali Léviovcom zo svojho dedičného vlastníctva podľa Hospodinovho rozkazu tieto mestá aj s pasienkami: 4 Lós padol na rody Kehátovcov a lósom pripadlo Léviovcom, potomkom kňaza Árona, trinásť miest z kmeňa Júdovho, Šimeónovho a Benjamínovho. 5 Ostatným Kehátovcom pripadlo lósom desať miest od rodov kmeňa Efrajim, Dán a od polovice kmeňa Menašše. 6 Geršónovcom pripadlo trinásť miest od rodov kmeňa Jissákar, Ašér, Naftáli a od polovice kmeňa Menašše v Bášane. 7 Meráriovcom pripadlo podľa ich rodov dvanásť miest z kmeňa Rúben, Gád a Zebúlun. 8 Takto Izraeliti dali lósom Léviovcom tieto mestá aj s pasienkami, ako prikázal Hospodin prostredníctvom Mojžiša. 9 Z Júdovho a Šimeónovho kmeňa dali tieto mestá uvedené podľa mena. 10 Keďže prvý lós padol spomedzi Léviovcov na Áronových potomkov z rodov Kehátovcov, 11 dali im Kirjat-Arbu, mesto Anákovho otca Arbu — to je Hebron — na Judskom pohorí a pasienky okolo neho. 12 No polia tohto mesta aj s jeho dedinami dali Kálebovi, synovi Jefunneho, do vlastníctva. 13 Potomstvu kňaza Árona dali útočiskové mesto pre vrahov Hebron aj s jeho pasienkami, Libnu s jej pasienkami, 14 Jattír s jeho pasienkami, Eštemóu s jej pasienkami, 15 Cholón s jeho pasienkami, Debír s jeho pasienkami, 16 Ajin s jeho pasienkami, Juttu s jej pasienkami a Bét-Šemeš s jeho pasienkami; deväť miest od týchto dvoch kmeňov. 17 Z kmeňa Benjamínovho im dali Gibeón s jeho pasienkami, Gebu, s jej pasienkami, 18 Anatót s jeho pasienkami, Almón s jeho pasienkami — štyri mestá. 19 Všetkých miest potomstva kňaza Árona bolo spolu trinásť aj s pasienkami. 20 Ostatní Kehátovci, ktorí patrili k léviovským kehátovským rodinám, dostali lósom mestá z kmeňa Efrajim. 21 Dali im útočiskové mesto pre vrahov Síchem s pasienkami na Efrajimskom pohorí, Gézer s jeho pasienkami, 22 Kibcajim s jeho pasienkami, Bét-Chorón s jeho pasienkami — štyri mestá. 23 Z kmeňa Dán im dali Elteke s jeho pasienkami, Gibbetón s jeho pasienkami, 24 Ajjalón s jeho pasienkami, Gát-Rimmón s jeho pasienkami — štyri mestá. 25 Z územia polovice kmeňa Menašše im dali: Taanak s jeho pasienkami, Jibleám s jeho pasienkami — dve mestá. 26 Všetkých miest pre rody ostatných Kehátovcov bolo desať aj s ich pasienkami. 27 Geršónovcom z rodov Léviovcov dali z polovice kmeňa Menašše: útočiskové mesto pre vrahov Gólan v Bášane s jeho pasienkami a Beeštaru s jej pasienkami — dve mestá. 28 Z kmeňa Jissákar im dali: Kišjón s jeho pasienkami, Dáberat s jeho pasienkami, 29 Jarmút s jeho pasienkami a Én-Ganním s jeho pasienkami — štyri mestá. 30 Z kmeňa Ašér im dali: Mišál s jeho pasienkami, Abdón s jeho pasienkami, 31 Chelkát s jeho pasienkami a Rechób s jeho pasienkami — štyri mestá. 32 Z kmeňa Naftáli im dali: útočiskové mesto pre vrahov Kedeš v Galilei a jeho pasienky, Chammót-Dór s jeho pasienkami a Kartán s pasienkami — tri mestá. 33 Všetkých miest Geršónovcov podľa ich rodov bolo trinásť aj s ich pasienkami. 34 Rodom ostatných léviovských Meráriovcov dali zo Zebúlunovho kmeňa: Jokneám s jeho pasienkami, Kartu s jej pasienkami, 35 Dimnu s jej pasienkami a Nahalál s jeho pasienkami — štyri mestá. 36 Z kmeňa Rúben im dali: Becer s jeho pasienkami, Jahcu s jej pasienkami, 37 Kedemót s jeho pasienkami a Méfaat s jeho pasienkami — štyri mestá. 38 Z kmeňa Gád im dali: útočiskové mesto pre vrahov Rámot v Gileáde s jeho pasienkami, Machanajim s jeho pasienkami, 39 Chešbón s jeho pasienkami, Jázer s jeho pasienkami — spolu štyri mestá. 40 Všetkých miest Meráriovcov podľa ich rodov, ktorí ešte ostali z rodov Léviovcov, bolo podľa lósu dvanásť. 41 Medzi vlastníctvom Izraelitov bolo spolu štyridsaťosem léviovských miest s ich pasienkami. 42 Každé takéto mesto pozostávalo z mesta a z pasienkov okolo neho. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách. 43 Hospodin dal Izraelitom celú krajinu, ktorú prísažne sľúbil dať ich otcom. Zaujali ju a usadili sa v nej. 44 Hospodin im dal odpočinutie zo všetkých strán tak, ako prísažne sľúbil ich otcom, a nikto z ich nepriateľov neobstál pred nimi. Hospodin im vydal do rúk všetkých nepriateľov. 45 Ani slovo sa nestratilo z tých dobrých prísľubov, ktoré dal Hospodin domu Izraela. Všetko sa splnilo.

Joz 21, 1-45

Verš 1
Vtedy pristúpili predstavení rodov Léviovcov ku kňazovi Eleazárovi a k Jozuovi, synovi Núna, a k predstaveným izraelských kmeňov
1Krn 6:54 - Ajjalón s príslušnými pastvinami, Gát-Rimmón s príslušnými pastvinami.

Verš 2
a toto im povedali v Šíle, v Kanaáne: Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša, aby nám dali mestá na bývanie a pasienky pre náš dobytok.
Nm 35:2 - Prikáž Izraelitom, aby Léviovcom dali zo svojho dedičného vlastníctva mestá na bývanie spolu s okolitými pastvinami.

Joz 21,1-8 - Leviti nedostali pozemný podiel ako ostatné kmene, ale predsa užitím posvätných lósov (18,8) pridelili im 48 miest aj s okolitými pastvinami (13,14; 14, 4). Podľa Gn 46,11 a Ex 6,16 synovia Léviho boli: Gerson, Kaát a Merari. Od Kaáta pochádzal Áron (Ex 6, 20), zakladateľ kňazského rodu. – Porovnaj Nm 35,1–8."Podľa Pánovho rozkazu" (v. 3), t. j. použili sa posvätné lósy. – Kaátovci-kňazi (Áronovci) dostali mestá v území tých kmeňov, ktoré boli najblíž ku svätyni, v. 4. – Rozptýlenie levitov po celom území izraelského národa bolo podľa Gn 49,7 v určitom zmysle trestom, ale stalo sa aj požehnaním, lebo svojou vernosťou a láskou k svätyni najviac prispievali ku sceľovaniu rozptýlených kmeňov.

Joz 21,9 - Koniec tohto verša je podľa znenia LXX.

Joz 21,12 - Porov. 15,13.

Joz 21,20 - Treba rozumieť Kaátovcov, ktorí neboli kňazmi, ale len levitmi (nepochádzali od Árona).

Joz 21,25 - Mesto Jeblaám je tu vložené so zreteľom na hebr. znenie 1 Krn 6,69 miesto: Get-Remon, ktoré sa vyskytuje v predchádzajúcom verši. Akiste tu ide o chybu odpisovača (dittografia).

Joz 21,27 - Miesto Bosra má hebr.: Beešterá a 1 Krn 6,71: Astarot, čo je najpravdepodobnejšie.

Joz 21,36 - Čo je v zátvorkách, je doplnené zo LXX.