výhody registrácie

Kniha Jozua

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Joz 13, 1-33

1 Keď bol Jozua starý a pokročilý vekom, povedal mu Hospodin: Ty si už starý a pokročilý vekom, no zostalo ešte mnoho územia, ktoré treba obsadiť. 2 Toto je územie, ktoré ešte zostalo: všetky oblasti Filištíncov a všetkých Gešúrejov 3 počnúc od Šíchora, ktorý tečie na východ od Egypta až po severnú hranicu Ekrónu, ktorý sa počíta ku Kanaánu, a päť filištínskych kniežatstiev: gazanské, ašdódske, aškalónske, gátske a ekrónske; ďalej Avvijci, 4 z juhu celé územie Kanaánčanov a Meára, ktorá patrí Sidončanom, až po Afék, po územie Amorejčanov; 5 ďalej územie Gebalčanov a celý Libanon na východe od Baál-Gádu po úpätie vrchu Chermón, až ta, kde sa prichádza do Chamátu. 6 Ja zaženiem všetkých, ktorí bývajú na pohorí od Libanonu až po Misrefót-Majim a všetkých Sidončanov spred Izraelitov, ty len lósom rozdeľ krajinu do dedičného vlastníctva Izraelu, ako som ti prikázal. 7 Teraz teda rozdeľ túto krajinu do vlastníctva deviatim kmeňom a polovici kmeňa Menaššeho. 8 Rúbenovci a Gádovci zaujali s druhou polovicou kmeňa Menašše dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jordánom na východe; ako im ho dal Mojžiš, služobník Hospodinov: 9 od Aróeru, ktorý leží na brehu potoka Arnón, a od mesta, ktoré je uprostred údolia, i celú rovinu Médeba až po Dibón, 10 všetky mestá amorejského kráľa Síchona, ktorý vládol v Chešbóne, až po územie Amónčanov, 11 Gileád i územie Gešúrejov a Maachánčanov, celé pohorie Chermónu a celý Bášan až po Salchu, 12 celé kráľovstvo bášanského Óga, ktorý panoval v Aštaróte a Edrei. Ten zostal ešte zo zvyšku Refájov, ktorých Mojžiš porazil a vyhnal. 13 Izraeliti však nevyhnali Gešúrejov a Maachánčanov, preto tí ostali bývať medzi Izraelitmi dodnes. 14 Mojžiš len Léviho kmeňu nedal dedičný podiel. Spaľované obety Hospodina, Boha Izraela, sú ich dedičným podielom, ako im prisľúbil. 15 Mojžiš dal kmeňu Rúbenovcov dedičstvo podľa ich rodov: 16 Pripadlo im územie od Aróeru, ktoré leží na brehu potoka Arnón, spolu s mestom uprostred údolia, ďalej celá rovina po Médebu, 17 Chešbón a všetky jeho mestá, ktoré ležia na rovine, Dibón, Bámot-Baál, Bét Baál-Meón, 18 Jahac, Kedemót, Méfaat, 19 Kirjatajim, Sibma, Ceret-Šáchar na kopci v údolí, 20 Bét-Peór, úbočia Pisgy, Bét-Ješimót, 21 všetky mestá na rovine a celé kráľovstvo amorejského kráľa Síchona, ktorý vládol v Chešbóne. Mojžiš porazil jeho aj midjánske kniežatá Eviho, Rekema, Cúra, Chúra a Rébu, ako aj kniežatá Síchona, ktoré bývali v krajine. 22 Izraeliti zabili mečom aj veštca Bileáma, Beórovho syna, spolu s ostatnými pobitými. 23 Hranicou Rúbenovcov bol Jordán a jeho pobrežie. Toto je dedičné vlastníctvo Rúbenovcov podľa ich rodov. Toto sú ich mestá a dediny. 24 Mojžiš dal dedičstvo kmeňu Gádovcov podľa rodov. 25 Pripadlo im územie Jázer, všetky mestá v Gileáde a polovica krajiny Amónčanov až po Aróer, ktorý leží na východ od Rabby, 26 od Chešbónu po Rámat-Micpe a Betónim, od Machanajimu až po územie Ló-Debaru. 27 V údolí dostali Bét-Háram, Bét-Nimrá, Sukkót, Cáfon, zvyšok kráľovstva chešbónskeho kráľa Síchona, Jordán a jeho pobrežie až po pobrežie jazera Kinneret na východnej strane Jordána. 28 To je dedičné vlastníctvo Gádovcov podľa ich rodov, ich mestá a dediny. 29 Mojžiš dal polovici kmeňa Menaššeho jeho dedičstvo. Polovici kmeňa Menašše podľa jeho rodov pripadlo toto: 30 územie od Machanajimu, celý Bášan, kráľovstvo bášanského kráľa Óga, všetky Jaírove dediny, ktoré ležia v Bášane, spolu šesťdesiat miest, 31 polovicu Gileádu, Aštarótu a Edrei, mestá Ógovho kráľovstva v Bášane. To pripadlo potomkom Makíra, syna Menaššeho, polovici Makírovcov podľa ich rodov. 32 Toto rozdelil Mojžiš na Moábskych stráňach za Jordánom, východne od Jericha. 33 Léviovmu kmeňu nedal Mojžiš dedičné vlastníctvo, lebo Hospodin, Boh Izraela, je podľa prísľubu jeho dedičným vlastníctvom.

Joz 13, 1-33

Verš 33
Léviovmu kmeňu nedal Mojžiš dedičné vlastníctvo, lebo Hospodin, Boh Izraela, je podľa prísľubu jeho dedičným vlastníctvom.
Nm 18:20 - Hospodin povedal Áronovi: V ich krajine nebudeš mať dedičný majetok a nedostaneš medzi nimi ani podiel. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo medzi Izraelitmi.
Dt 10:9 - Preto Lévi nedostal podiel ani dedičstvo ako jeho bratia. Sám Hospodin je jeho dedičným podielom, ako mu povedal Hospodin, tvoj Boh.
Dt 18:2 - Nebudú mať dedičné vlastníctvo medzi svojimi bratmi. Ich dedičstvom bude sám Hospodin, ako im to sľúbil.

Verš 22
Izraeliti zabili mečom aj veštca Bileáma, Beórovho syna, spolu s ostatnými pobitými.
Nm 31:8 - Medzi zabitými boli aj midjánski králi: Evi, Rekem, Cúr, Chúr a Réba, spolu päť midjánskych kráľov. Mečom usmrtili aj Bileáma, syna Beóra.

Verš 23
Hranicou Rúbenovcov bol Jordán a jeho pobrežie. Toto je dedičné vlastníctvo Rúbenovcov podľa ich rodov. Toto sú ich mestá a dediny.
Nm 34:14 - Kmeň Rúbenovcov a kmeň Gádovcov totiž už dedičný podiel pre svoje otcovské rody dostali. Aj polovica kmeňa Menaššeovcov už svoje dedičné vlastníctvo dostala.

Joz 13,1 - Jozue dostáva od Boha rozkaz, aby rozdelil Predjordánsko (v. 7). Ako dôvod, prečo nemá odkladať s prevedením tohto rozkazu, udáva sa jeho vysoký vek. Zomrel vo veku 110 rokov; pri delení krajiny mal iste vyše 90 rokov. – Podľa 11,16–20 dobyli Izraeliti celú Palestínu. Predsa však zostalo ešte mnoho neobsadenej krajiny, lebo si nepodrobili Kana- ánčanov vo všetkých okrskoch. Porov. poznámku k v. 11,21 nn. – Vg: "… zostalo veľmi mnoho krajiny a nie je dosiaľ rozdelená lósom."

Joz 13,2-5 - Presnejšie vymedzuje, ktoré kraje treba ešte vydobyť a obsadiť; – "kraje Filištíncov" je päť filištínskych mestských kráľovstiev, vymenovaných vo v. 3. Porov. 11,22; 1 Sam 5,6.– Gesurci nie sú tí, ktorí sa spomínajú s Maáchovcami (12,5; 13,11) v severnom Zajordánsku; tu je to národ, ktorý býval v susedstve Filištíncov, v južnej Palestíne. Porov. 1 Sam 27,8. – Šichor (Vg "Kalná rieka") je tu "Egyptský potok". Vadi el-Ariš, (Nm 34,5) na hranici egyptsko-palestínskej. – Filištínske mestá: Akaron, dnes Ákir, 10 km juhozápadne od er-Ramie; Gaza v juhozápadnom kúte Palestíny, asi 4 km od Stredozemného mora; Azot, dnes Esdúd severnejšie od Gazy; Askalon (Aškelón), dnes Askalán, 2 km severovýchodne od Gazy; Get bol niekde v blízkosti Bet-Džibrína (dnes Tell-es-Safije alebo Tell Zakarja). – Aviti bývali na juhu Filištínska, azda totožní s Gesurcami vo v. 2. – Maára, jaskyňovitý kraj (či jaskyňa?) vo Fenícii. – Afek treba hľadať v blízkosti Akarona. – Gibliti sú obyvatelia Gebala vo Fenícii. Emat (Hamat) na rieke Oronte. – Časť nezaujatej kanaánskej zeme ("to patrí Kanaánčanom") je ohraničená na severe sidonskou Maárou, na juhu Afekom a na východe územím Amorejčanov (amorejskí horali).

Joz 13,6 - Maserefot Majím, pozri 11,8.

Joz 13,8 - "S nimi", t. j. s polovicou kmeňa Manassesovho.

Joz 13,9-12 - Udáva rozlohu a hranice Zajordánska. Pozri poznámky k 12,1–6. Presná poloha mesta, ktoré ležalo niekde v strede arnonského poriečia, nie je nám známa. – Madaba je mesto na moabskej náhornej rovine 9 1/2 hod. východne od Jericha. – Dibon, dnes Dibán severne od Aroera.

Joz 13,14 - LXX nemá "obety a žertvy (Vg)". Podľa toho sám "Pán, Izraelov Boh, je jeho podielom…" (v. 33).

Joz 13,25 - Aroer vo v. 25 je iný než vo v. 9.

Joz 13,30 - "Jairove dediny" (Chavvóth-Jair) – pozri Nm 32,41; Dt 3,14. Júdovec Jair pôvodne zaujal a podľa svojho mena nazval len 23 dedín. Tento počet časom vzrástol na 60.