výhody registrácie

Kniha Józua

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Joz 20, 1-9

1 Hospodin prehovoril k Józuovi: 2 Povedz Izraelcom: Určte si útočištné mestá, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša, 3 aby sa tam utiekal vrah, ktorý niekoho zabije omylom, neúmyselne, aby vám slúžili ako útočiská pred krvným pomstiteľom. 4 Ak niekto utečie do jedného z týchto miest, nech zastane pri vchode do mestskej brány a verejne prednesie svoju vec starším tohto mesta; vtedy ho vezmú k sebe do mesta a dajú mu miesto, aby mohol u nich bývať. 5 Keď by ho krvný pomstiteľ prenasledoval, nevydajú vraha do jeho moci, lebo svojho blížneho zabil neúmyselne, bez toho, že by ho predtým nenávidel; 6 nech zostane v tom meste, kým sa nepostaví na súd pred zbor, až do smrti najvyššieho kňaza, ktorý bude v tom čase. Až potom sa vráti vrah do svojho mesta - domov - do mesta, z ktorého utiekol. 7 Vtedy oddelili Kedeš v Galilei na pohorí Naftálího a Síchem na Efrajimskom pohorí a Kirjat-Arbu - to je Chebrón - na Judskom pohorí. 8 Za Jordánom na východ od Jericha určili Bečer na púšti, na rovine, z kmeňa Rúben; Rámót v Gileáde z kmeňa Gád a Gólán v Bášáne z kmeňa Menašše. 9 To boli označené mestá pre všetkých Izraelcov i pre cudzincov, ktorí sa zdržiavali medzi nimi, aby tam utiekol, kto by niekoho omylom zabil a aby nezomrel rukou krvného pomstiteľa, kým sa nepostavil pred zborom.

Joz 20, 1-9

Verš 8
Za Jordánom na východ od Jericha určili Bečer na púšti, na rovine, z kmeňa Rúben; Rámót v Gileáde z kmeňa Gád a Gólán v Bášáne z kmeňa Menašše.
Dt 4:43 - pre Rúbenovcov Becer na púšti, na náhornej rovine, pre Gádovcov Rámót v Gileáde a pre Menaššeovcov Gólán v Bášáne.

Verš 2
Povedz Izraelcom: Určte si útočištné mestá, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša,
Ex 21:13 - Ak však nestriehol na neho, ale Boh mu ho vydal do rúk, určím ti miesto, kam môže utiecť.
Nm 35:6 - Čo sa týka miest, ktoré dáte Lévíjcom, dajte im šesť útočištných miest, aby tam mohol utiecť vrah; k nim im pridajte štyridsaťdva miest.
Dt 19:1 - Keď Hospodin, tvoj Boh, vyhubí národy, ktorých krajinu ti dáva, podmaníš si ich a budeš bývať v ich mestách a v ich domoch,

Verš 4
Ak niekto utečie do jedného z týchto miest, nech zastane pri vchode do mestskej brány a verejne prednesie svoju vec starším tohto mesta; vtedy ho vezmú k sebe do mesta a dajú mu miesto, aby mohol u nich bývať.
Nm 35:22 - Ale ak ho zrazu bez nepriateľstva zrazí alebo hodí do neho akýkoľvek predmet bez zlého úmyslu,
Dt 19:4 - Vrah, ktorý tam ujde, môže ostať nažive v takomto prípade: ak zabije blížneho neúmyselne - totiž ak predtým voči nemu neprechovával nenávisť.

Joz 20,1 - Zákon o mestách útočišťa pozri Nm 35,9–34; Dt 19,1–13; 4,41–43. Táto ustanovizeň urobila akúsi prietrž tvrdému a krutému zákonu krvnej pomsty. Robí sa tu už rozdiel medzi formálnym a materiálnym hriechom, čiže medzi vraždou a zabitím (úmyselné a náhodilé zabitie človeka). Na každej strane Jordána boli vyznačené tri mestá útočišťa.

Joz 20,7 - Kedes, západne od Hulského jazera. – Bosor, asi 5 km východne od Hesebona (Hesban). – Gaulon, dnes Sahem ed-Džolan, asi 30 km východne od Genezaretského jazera. – Ramot, pravdepodobne Ramoth Masfa (13,26), dnes asi er -Remta, 10 km juhozápadne od Edrai (12,4). Mestá útočišťa v Zajordánsku určil už Mojžiš (Dt 4,43).