výhody registrácie

Kniha Józua

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Joz 11, 1-23

1 Keď sa chácórský kráľ Jábín o tom dopočul, poslal poslov k mádonskému kráľovi Jóbábovi, šimrónskemu kráľovi, achšáfskemu kráľovi 2 a ku kráľom, ktorí bývali na severnom pohorí a v údolí južne od Kinnerótu i v Nížine a na dórskom návrší na západ, 3 ku Kanaáncom na západe a na východe, k Amorejcom, Chetejcom, Perizejcom a Jebúsejcom na pohorí a k Chivijcom na úpätí Chermóna v krajine Micpá. 4 Tí vyšli s celými svojimi tábormi - národ tak početný ako piesok na brehu morskom - s veľkým množstvom koní a vozov. 5 Všetci títo králi sa spojili, prišli a utáborili sa pri vodách Mérómskych, aby bojovali s Izraelom. 6 Vtedy Hospodin riekol Józuovi: Neboj sa ich, lebo zajtra o tomto čase dám všetkých ako pobitých pred Izrael. Kone im ochrom a vozy spáľ. 7 Józua a s ním všetok bojový ľud náhle pritiahli k Mérómskym vodám a napadli ich. 8 Potom ich Hospodin dal Izraelcom do rúk, tí ich porazili a prenasledovali až po veľký Sidón, po Misrefót-Majim a až po údolie Micpy na východe; pobili ich a nenechali nikoho, kto by mohol ujsť. 9 Józua im urobil tak, ako mu prikázal Hospodin; kone im ochromil a vozy spálil. 10 Vtedy sa Józua vrátil a zabral Chácór a jeho kráľa zabil mečom. Chácór totiž bol kedysi hlavným mestom všetkých týchto kráľovstiev. 11 Pobili všetko živé v ňom ostrím meča a vykonali na ňom kliatbu; neostalo nič, čo dýcha, a Chácór spálili. 12 Aj všetky mestá týchto kráľov Józua zaujal aj s kráľmi, pobil ich ostrím meča a vykonal na nich kliatbu, ako prikázal Hospodinov služobník Mojžiš. 13 Mestá, ktoré stáli na svojich hradiskách, Izrael nevypálil, vyjmúc Chácór - ten jediný Józua vypálil. 14 Všetku korisť týchto miest a dobytok vzali Izraelci pre seba; všetkých ľudí pobili ostrím meča, kým ich nevyničili; neponechali nič, čo dýcha. 15 Ako Hospodin prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi, tak prikázal Mojžiš Józuovi, a Józua urobil tak; nevynechal nič z toho, čo Hospodin prikázal Mojžišovi. 16 Vtedy zaujal Józua celú túto krajinu: pohorie a celý Negeb, celý kraj Góšen, Nížinu i Arábu a Izraelské pohorie s jeho Nížinou, 17 od hory Chálák, ktorá sa dvíha k Seíru, až po Baal-Gád v údolí Libanonu pod vrchom Chermón. Všetkých ich kráľov zajal, porazil a usmrtil. 18 Dlhý čas viedol Józua vojnu so všetkými tými kráľmi. 19 Nebolo mesta, ktoré by sa s Izraelcami pokojne vyrovnalo, vyjmúc Chivijcov, obyvateľov Gibeónu. Všetky obsadili vo vojne. 20 Lebo od Hospodina pochádzalo, že si zatvrdili srdcia na boj proti Izraelu, aby padli pod kliatbu a aby sa im nedostalo milosrdenstva, aby boli vyhubení, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 21 V ten čas prišiel Józua a vykynožil Anákovcov z pohoria, z Chebrónu, Debíru, Anábu, z celého Judského pohoria a z celého Izraelského pohoria; na nich i na ich mestách vykonal Józua kliatbu. 22 Z Anákovcov nezostal v Izraeli nikto; len v Gaze, v Gate a v Ašdóde sa zachovali. 23 Takto Józua obsadil celú krajinu tak, ako Hospodin povedal Mojžišovi, a Józua dal do dedičstva Izraelu, každému kmeňu jeho čiastku; a krajina mala pokoj od vojny.

Joz 11, 1-23

Verš 12
Aj všetky mestá týchto kráľov Józua zaujal aj s kráľmi, pobil ich ostrím meča a vykonal na nich kliatbu, ako prikázal Hospodinov služobník Mojžiš.
Dt 20:16 - Avšak z miest týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva, nenechaj nažive nič, čo dýcha,
Joz 10:40 - Takto porazil Józua celú krajinu: pohorie i Negeb, Nížinu a svahy i so všetkými kráľmi, a nedal nikomu ujsť. Na všetkom živom vykonali kliatbu, ako prikázal Hospodin, Boh Izraela.

Verš 15
Ako Hospodin prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi, tak prikázal Mojžiš Józuovi, a Józua urobil tak; nevynechal nič z toho, čo Hospodin prikázal Mojžišovi.
Ex 23:32 - Neuzavieraj zmluvu s nimi ani s ich bohmi!
Ex 34:12 - Chráň sa uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vstupuješ, aby sa ti nestali osídlom v tvojom prostredí;
Nm 33:52 - vyžeňte všetkých obyvateľov krajiny spred seba a zničte všetky ich vyrezávané sochy i všetky ich liate sošky a všetky ich výšiny spustošte.
Dt 7:2 - a keď ti ich Hospodin, tvoj Boh, vydá a porazíš ich, musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe, nesmieš s nimi uzavrieť zmluvu, ani sa zmilovať nad nimi.
Dt 20:16 - Avšak z miest týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva, nenechaj nažive nič, čo dýcha,

Joz 11,1 - Asor (hebr. Chásór; 12,19; 19,36), galilejské mesto v území Neftaliho, západne od Hulského jazera; buď Chirbet Churebe alebo Džebel Hadire, asi 15 km západne od Hulského jazera. – Asor bol politickým i vojenským strediskom severných kráľovstiev (v. 10). Jeho kráľ mal podobné postavenie ako kráľ jeruzalemský; porov. pozn. k 10, 3. – Madon, asi Chirbet Madín, 9 km západne od Tiberiady pri Genezaretskom jazere. – Semeron, hebr. Šimrón, v území Zabulonovom (19,15), asi dnešné Semúnije, 7 km západne od Nazareta. – Achsaf v území Aserovom (19,25), asi Kefr Jásif, severovýchodne od Akky, alebo Iksáf, južne od kolena rieky Leontes.

Joz 11,2 - "Vrchovina", t. j. galilejská; "rovina" – jordánske údolie, zvané Araba, dnešný el-Ghór. Ide tu o pravý breh Jordána, južne od Genezaretského (predtým Kenerotského) jazera. – "Nížina", t. j. ezdrelonská. – "Dorské pohorie", (Náfót-Dór) – výšiny okolo dnešného mesta Tantúra, južne od Hajfy, asi úbočia Karmela.

Joz 11,3 - O kanaánskych národoch pozri 3,10. Východní Kanaánčania bývali na pravom brehu Jordána, západní zas pri Stredozemnom mori. – Masfa (hebr. Mispá), niekde pri Banjás (Caesarea Philippi), pri jordánskych prameňoch. – Hermon, južný výbežok libanonského pohoria.

Joz 11,5 - Meromské jazero ("Vody meromské") obyčajne sa stotožňuje s Hulským jazerom, severne od Genezaretského jazera.

Joz 11,6 - Porov. 6,2; 8,1; 10,8. Kone a vozy si nemali ponechať, aby potom v bojoch neskladali dôveru v túto veľkú vojensko-technickú vymoženosť, ale v pomoc Božiu. Pozri Iz 2,7; Ž 20,8. – O ochromovaní koní 2 Sam 8,4.

Joz 11,8 - Veľký Sidon, fenické mesto Sidon. – Masereot Majím (hebr. Misráfoth Majím), asi dnešné pramene ' Ain el-Mešerfe, južne od mysu Rás en-Nákúra (Scala Tyriorum), asi 50 km južne od Týru. – Bikeat Masfá-Mafská dolina, pozri pozn. k v. 3.

Joz 11,14 - Pozri Dt 20,16; Ex 23,33.

Joz 11,16 - Pozri poznámku k 10,40–43. Vrch, či pohorie Chalak treba hľadať na juhu Palestíny, v Negebe. – Seir – pohorie južne od Mŕtveho mora. – Poloha mesta Bál-Gad nie je zistená (Bánjás?). – Libanonské údolie, nížina zvaná Merdž 'Ajún medzi Libanonom a Hermonom.

Joz 11,21-23 - Enakiti – tu asi spoločný názov pre Kanaánčanov (ako v Dt 9,2). Pozri Nm 13,22. O Dabire 10,39. – Anab (Chirbet 'Anáb), asi 25 km juhozápadne od Hebrona. – Gaza, Get a Azot (hebr. Ašdód) sú filištínske mestá (1 Sam 6,17). "Krajina mala pokoj od vojny". Iba predbežný a čiastočný pokoj. Izraeliti síce mestá dobyli, ale ich vojensky neobsadili. Zo svojho hlavného stanovišťa museli podnikať častejšie výpadové obchôdzky, aby porazené národy udržali v poslušnosti. Mnohí Kanaánčania sa vrátili späť do svojich miest, opevnili sa v nich a neskoršie jednotlivé kmene si ich museli znovu vydobývať (14,6–15; 15,13 nn.).